Višja Sodišča: Opinions issued on August 2006

August 31, 2006

Sklep nº I Cpg 704/2006 of Gospodarski oddelek, August 31, 2006

Ob objavi dodatne točke dnevnega reda na zahtevo manjšinskega delničarja uprava ni dolžna objaviti predlaganih sklepov in utemeljitve.

August 30, 2006

Sklep nº Kp 221/2006 of Višje sodišče v Kopru, Kazenski oddelek, August 30, 2006

Dokazila bi moral predložiti obsojenec sam in ne od sodišča zahtevati, da jih bo pribavilo po uradni dolžnosti. Takšno pričakovanje bi lahko bilo upravičeno le v tistih primerih, ko obsojenec ne bi mogel pridobiti določenih dokazil, temveč bi jih lahko pridobilo le sodišče. 

Sodba nº I Cp 4698/05 of Civilni oddelek, August 30, 2006

Bančna garancija, opremljena s klavzulo "na prvi poziv", banki onemogoča, da bi zoper upravičenca uveljavljala ugovore, ki jih naročitelj kot dolžnik lahko uveljavlja proti njemu iz zavarovane obveznosti, zato tudi toženčevega ugovora, da je banka bančno garancijo unovčila, čeprav za unovčenje niso bili izpolnjeni pogoji, ni mogoče upoštevati. Toženec ne more podati ugovora, da je bianko menica izpolnjena v nasprotju s pooblastilom za njeno izpolnitev glede podpisa meničnega zavezanca, saj je...

Sodba nº I Cp 397/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, August 30, 2006

Plevralni plaki (tožnica 57 let), TB 1.000.000,00 SIT, strah 2.000.000,00 SIT, ZŽA 1.000.000,00 SIT. 

Sklep nº I Cp 1026/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, August 30, 2006

Prvostopenjsko sodišče je razlog za pomanjkanje ekonomskega in s tem pravnega interesa za vzpostavitev v prejšnje stanje videlo v tem, da je imela tožnica pod to lopo shranjeno samo lestev, ki jo je uporabljala v času obiranja sadja. S takimi razlogovanjem pa se, tako kot pritožba, tudi pritožbeno sodišče ne strinja. Prizadetost ekonomskega interesa posestnika ne more biti pogoj za utemeljenost zahteve za sodno varstvo posesti. Potrebno ga je presojati le z vidika preprečitve in sankcioniranj...

Sklep nº I Cp 812/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, August 30, 2006

Iz spisovnih podatkov izhaja, da je sodišče tožbo vročilo toženi stranki v odgovor, da je tožena stranka odgovor na tožbo tudi dejansko podala in da je ta odgovor sodišče v obrazložitvi svoje sodbe tudi upoštevalo. Vendar pa je sodbo kljub temu, da je že bila vzpostavljena komunikacija sodišča z obema strankama, izdalo brez glavne obravnave, kar predstavlja absolutno bistveno kršitev postopka, če nanjo opozori stranka. 

Sodba nº IV Cp 3934/06 of Civilni oddelek, August 30, 2006

Iz razlogov pravicnosti je treba zavrniti zahtevek za preživljanje tudi v primeru, ko se socialne oziroma gmotne razmere zahtevajocega zakonca niso bistveno spremenile s sklenitvijo zakonske zveze in se tudi z razvezo zakonske zveze ne bodo, zlasti tedaj, kadar je trajala zakonska zveza kratek cas.

Sklep nº I Cp 3107/2006 of Civilni oddelek, August 30, 2006

Kadar stranka sodišcu predlaga, naj odredi vrocanje po fizicni ali pravni osebi, ki opravlja vrocanje kot registrirano dejavnost, ker želi na tak nacin dokazati, da je naslov tožene stranke, ki ga je navedla v tožbi, pravilen, sodišce ne more zavreci tožbe, ceš da tožeca stranka ni navedla pravilnega naslova tožene stranke. Najprej mora odlociti o predlogu tožece stranke, sicer ji odvzame možnost obravnavanja v postopku.

Sklep nº II Cp 3556/2006 of Civilni oddelek, August 30, 2006

V obravnavanem primeru je prišlo do zaznambe sklepa o izvršbi, izdanega na podlagi verodostojne listine, še preden je slednji postal pravnomocen. Gre za situacijo, ko izvršba v zemljiški knjigi (zaradi nepravnomocnosti sklepa) sploh ne bi smela biti zaznamovana. Ker pa je bila zaznamovana, vendar je bil sklep o izvršbi, v delu s katerim je bila dovoljena izvršba razveljavljen, zaradi cesar se bo postopek nadaljeval kot pravdni in ne kot izvršilni, je odpadla podlaga za zaznambo izvršbe. Zazna...

Sodba nº II Cp 2837/2006 of Civilni oddelek, August 30, 2006

V. s. RS s tem, ko je po spremembi sodbe v revizijskem postopku vse stroške postopka ponovno odmerilo ter tožnici od tako priznanih stroškov priznalo zakonske zamudne obresti šele od dneva

Case nº VSM odlocba PRpv 245/2006 of Višje sodišče v Mariboru, Oddelek za prekrške, August 30, 2006

Ob obravnavani zadevi je obdolženec izgubil oblast nad vozilom in trcil v travnato nabrežino ob cesti, pri cemer je nastala materialna škoda na njegovem vozilu, sam pa je zadobil telesne poškodbe. Ta dogodek ni prometna nesreca v smislu 81. tocke 19. clena ZVCP.

Sodba nº in sklep PRp 684/2006 of Višje sodišče v Mariboru, Oddelek za prekrške, August 30, 2006

Pritožnik na tak nacin ves cas uveljavlja, da je kot udeleženec v cestnem prometu moral trpeti nesorazmerno dolg poseg in veckratno opravljanje preizkusa alkoholiziranosti z alkotestom in sicer ne zaradi okolišcin, ki bi bile na njegovi strani, temvec zaradi domnevne nepravilnosti pri delovanju alkotesta, torej okolišcine na strani policije oziroma države. Te zatrjevane okolišcine imajo glede na navedeno odlocbo Ustavnega sodišca Republike Slovenije tako težo, da bi jih moralo sodišce prve st...

Sodba nº PRp 718/2006 of Višje sodišče v Mariboru, Oddelek za prekrške, August 30, 2006

Tretji odstavek 28. clena ZVCP-1 doloca, da je vzvratna vožnja prepovedana, kadar bi voznik s tako vožnjo lahko ogrozil drugega udeleženca v cestnem prometu ali pa premoženje, zlasti pa na nepreglednem ali zoženem delu ceste, na delu ceste kjer je prepovedana ustavitev, na prehodu ceste cez železniško progo, v predoru, galeriji ali na mostu, ob zmanjšani vidljivosti ali pri prehajanju z neprednostne na prednostno cesto. Vožnja tovornega vozila s priklopnikom nazaj po lokalni cesti v, sicer ne...

August 29, 2006

Sodba nº in sklep I Cp 1775/2005 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, August 29, 2006

Sodišce prve stopnje je pravilno uporabilo materialno

Sklep nº I Cp 2795/2005 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, August 29, 2006

Pritožba pa ima prav, da je prvostopno sodišce z zneskom

Sklep nº I Cp 2705/2005 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, August 29, 2006

Pritožba le oporeka, da je navedena klavzula v nasprotju

August 28, 2006

Sklep nº I Cp 943/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, August 28, 2006

Zaradi določbe 74. člena ZDen mora zapuščinsko sodišče opraviti nov zapuščinski postopek, če je upravičenec do denacionalizacije mrtev in je bil opravljen zapuščinski postopek ter s pravnomočnim sklepom o dedovanju končan, vendar pa v tem postopku sodišče ni odločilo tudi o dedovanju premoženja, ker gre upravičencu šele po odločbi o denacionalizaciji. Izhodišče novega postopka, ki se vodi za denacionalizirano premoženje glede tega, kdaj je prišlo do prehoda zapuščine na dediča, je določba 2. ...

Sodba nº in sklep I Cp 1711/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, August 28, 2006

Zmotne so pritožbene navedbe, da se lahko odškodnina za duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti kot oblika nematerialne škode prizna samo, če gre za posledico telesne poškodbe. Do zmanjšanja človekovih sposobnosti lahko pride v posledici tako telesnega kot psihičnega prikrajšanja. 

Sklep nº II Cp 617/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, August 28, 2006

Sodišče prve stopnje pravilno ugotavlja, da noben predpis ne pogojuje, da bi moral upnik primarno zahtevati izvršbo proti družbi, da bi sploh lahko terjal v nadaljevanju družbenike. Analogija z določbo 101. člena ZGD v primeru, ko preide obveznost zaradi izbrisa družbe iz sodnega registra na družbenika, pa ne pride v poštev. 

August 24, 2006

Sklep nº II Cpg 609/2006 of Gospodarski oddelek, August 24, 2006

Če v predčasnem obračunu izjemne okoliščine iz 2. odstavka 61. člena Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja niso navedene, sodišče izvršitelja ni dolžno pozvati k dopolnitvi obračuna, ampak ga šteti za neutemeljenega.

August 23, 2006

Sklep nº Kp 386/2006 of Višje sodišče v Kopru, Kazenski oddelek, August 23, 2006

1. Možnost različnih razlag odločitve sodišča, na kar upravičeno opozarja pritožnik, lahko privede do neučinkovitosti izvršitve začasnega zavarovanja. Razlaga odločitve sodišča ne more in ne sme biti prepuščena subjektom, katerih obveznost je, da to zavarovanje izvršijo. Pritožnik pa nima prav, ko meni, da je prvostopenjsko sodišče s podaljšanjem zavarovanja prekoračilo predlog Okrožnega državnega tožilstva. Podaljšanje začasnega zavarovanja, namreč glede na 3. odst. 502.b čl. ZKP, po vložitv...

Sodba nº Cp 1834/2005 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, August 23, 2006

Zapadlost obveznosti, pri kateri rok izpolnitve ni dolocen, in nastop zamude v tem primeru, ureja II. odstavek 324. clena ZOR, ki doloca, da pride dolžnik v zamudo, ko upnik ustno ali pismeno z izvensodnim opominom ali z zacetkom kakšnega postopka, katerega namen je doseci izpolnitev obveznosti, zahteva od njega, naj izpolni svojo obveznost. Pri takšnih obveznostih dolžnikova zamuda nastopi šele kot posledica upnikovega aktivnega ravnanja, ki je lahko tudi enostranska pravnoposlovna izjava vo...

Sodba nº Cp 2011/2005 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, August 23, 2006

Presoja višine odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sklep nº IV Cp 4069/2006 of Civilni oddelek, August 23, 2006

Tožba za ugotovitev obstoja zunajzakonske skupnosti je nedopustna in jo je treba zavreci.

Sklep nº II Cp 3918/2006 of Civilni oddelek, August 23, 2006

Zaznamba sklepa o zacasni odredbi prepovedi odtujitve in obremenitve nepremicnine v zemljiški knjigi se lahko dovoli pred pravnomocnostjo sklepa.

Sodba nº II Cp 3998/2006 of Civilni oddelek, August 23, 2006

Pritožbeni ocitek, da naj bi do zakljucka glavne obravnave natekle zamudne obresti dosegle prisojeno glavnico, je tako materialnopravnega kot tudi dejanskega znacaja. Materialnopravni del predstavlja sklicevanje na zakonsko ureditev iz dolocbe 376. clena OZ, ki doloca omenjeno omejitev teka zamudnih obresti (prepoved ultra alterum tantum). Dejstveni substrat ugovora pa predstavlja prvenstveno postavljena dejanska trditev, da so zamudne obresti presegle glavnico ter konkretni matematicni izrac...

Sklep nº II Cp 2573/2006 of Civilni oddelek, August 23, 2006

Uveljavljena bistvena kršitev dolocb postopka iz 8. tocke drugega odstavka 339. clena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 163. clenom Zakona o dedovanju, je podana v primeru, ko sodišce stranki z nezakonitim postopanjem, zlasti z opustitvijo vrocanja, odvzame možnost obravnavanja pred sodišcem. Vendar se po oceni pritožbenega sodišca nanjo utemeljeno sklicuje le oseba, ki te možnosti ni imela, v danem primeru tisti dedici, ki z izpodbijanim sklepom niso razglašeni za dedice, ne pa pritožnik,...

Sklep nº III Cp 3519/2006 of Civilni oddelek, August 23, 2006

V primeru, ko je kupec, ki je edini upnik, oprošcen položitve kupnine, mora sodišce prve stopnje ugotoviti razliko med vrednostjo nepremicnine in vrednostjo terjatve, razen v primeru, ce je terjatev vecja od vrednosti nepremicnine.

Sklep nº III Cp 3652/06 of Civilni oddelek, August 23, 2006

Glede na to, da prva upnica razpolaga z izvršilnim naslovom-sodbo, ki je postala pravnomocna pred sprejetjem OZ in ustavne odlocbe, upoštevajoc nacelo stroge formalne legalitete v izvršilnem postopku, prepoved ultra alterum tantum v konkretnem primeru torej ne more veljati; ni namrec mogoce posegati v pravnomocen izvršilni naslov, tudi glede konca teka obresti.

August 22, 2006

Sklep nº I Cp 26/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, August 22, 2006

Vročanje tožbe tožeče stranke toženi stranki ni bilo opravljeno v skladu z navedeno določbo 142. člena ZPP, saj bi sicer vročevalec ob poizvedovanju lahko ugotovil, da tožena stranka na navedenem naslovu ne prebiva.

Sklep nº I Cp 80/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, August 22, 2006

Zaradi zgrešenega materialnopravnega izhodišča, da je zahtevek tožnice stvarnopravni, je tudi zaključek sodišča prve stopnje, da je tožba nesklepčna, preuranjen, saj sodba nima razlogov glede obligacijskega zahtevka.

Sodba nº I Cp 68/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, August 22, 2006

Tožeča stranka ni zatrjevala niti dokazovala kakršnekoli druge podlage, razen že omenjenega identifikacijskega potrdila, za obstoj lastninske pravice na navedeni parceli, zato je tudi po mnenju pritožbenega sodišča, sodišče prve stopnje pravilno zaključilo, da tožeča stranka ni uspela dokazati, da je imela na parceli št. 1927/2 lastninsko pravico do 3/6.

Sodba nº I Cp 52/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, August 22, 2006

Če je pogodba sklenjena po vnaprej natisnjeni vsebini, se določila pogodbe razlagajo v korist šibkejše stranke (83. člen OZ).

Sklep nº I Cp 23/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, August 22, 2006

Če so nastali skupni stroški, odloči sodišče, v kakšnem razmerju jih udeleženci trpijo (2. odstavek 35. člena Zakona o nepravdnem postopku - ZNP). Res je sicer, da v primeru, če je nepravdni postopek izveden izključno v interesu nekaterih udeležencev, trpijo stroške ti udeleženci (3. odst. 35. člena ZNP), vendar pa je v obravnavani zadevi razdelitev stvari v solastnini v interesu vseh udeležencev, saj lahko odslej z dodeljenimi nepremičninami v celoti razpolagajo sami.

Sodba nº III Cp 1588/2006 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, August 22, 2006

Izjava o priznanju ocetovstva sicer ni pogodba, je pa enostranski

Sodba nº III Cp 816/06 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, August 22, 2006

Po dolocbi prvega odstavka 39. clena Obligacijskega zakonika - OZ

Sklep nº II Cp 1907/2006 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, August 22, 2006

lahko delovno dobo pri zasebnem delodajalcu, kar je dolžnik bil,

Sodba nº I Cp 198/2005 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, August 22, 2006

158. clen OZ ne govori o formalnem in dejanskem lastniku

Sklep nº I Cp 707/2006 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, August 22, 2006

Pritožnica se sicer sklicuje na dolocilo prvega odstavka

August 18, 2006

Sodba nº PRp 538/2006 of Višje sodišče v Mariboru, Oddelek za prekrške, August 18, 2006

Res je, da izpodbijana sodba sodišca prve stopnje z dne nima pravnega pouka, s cemer je kršena procesna dolocba prvega odstavka 140. clena v zvezi z prvim odstavkom 65. clena in drugim odstavkom 66. clena ZP-1, vendar pa navedena kršitev ni vplivala na siceršnjo zakonitost in pravilnost izpodbijane sodbe, prav tako pa obdolženki zaradi tega ni bila kratena njena pravica do vložitve pritožbe in do presoje pritožbenega drugostopnega sodišca v obravnavani zadevi, kar je storjeno s to sodbo. Z od...

Sodba nº PRp 543/2006 of Višje sodišče v Mariboru, Oddelek za prekrške, August 18, 2006

Pritožnik je v svoji pritožbi med drugim navedel, da v nadaljnjem postopku zahteva zamenjavo sodnice. Skladno s procesno dolocbo 86. clena Zakona o prekrških (v nadaljevanju: ZP-1) je mogoce zahtevati izlocitev sodnika prve stopnje do izdaje sodbe o prekršku, zaradi cesar je pritožbeno sodišce navedeno pritožnikovo navedbo štelo kot nestrinjanje s sklepom predsednika Okrajnega sodišca v z dne (cetrti odstavek 87. clena ZP-1) in ne za novo zahtevo za izlocitev sodnice Okrajnega sodišca v, kar ...

Sodba nº PRp 575/2006 of Višje sodišče v Mariboru, Oddelek za prekrške, August 18, 2006

Iz opisa dejanskega stanja obdolžilnega predloga pritožnice z dne je med drugim razvidno, da obd. v casu domnevne storitve obravnavanega prekrška ni bil udeleženec cestnoprometne nesrece, prav tako pa je tudi razvidno, da policist, preden je obd. odredil strokovni pregled zaradi suma vožnje vozila v cestnem prometu pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo voznikovo sposobnost za vožnjo, ni opravil postopka za prepoznavo znakov oziroma simptomov, ...

August 17, 2006

Sklep nº Cp 1714/2005 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, August 17, 2006

Pritožnik utemeljeno ocita sodišcu, da je kršilo njegove pravice, ki jih ima kot stranka v postopku s tem, ko ni zaslišalo izvedenca medicinske stroke. Ne glede na to, da je tožnik utrpel lažjo telesno poškodbo s kratkim bolecinskim obdobjem in da gre za lažjo obliko škode, kar izhaja iz dosedanjih ugotovitev sodišca, pa ima pravico zahtevati neposredno zaslišanje izvedenca, kadar navede, zaradi katerih okolišcin predlaga takšno zaslišanje. Izvedenec medicinske stroke je podal mnenje pisno, n...

Sodba nº Cp 1083/2005 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, August 17, 2006

Nicnost sporazuma o placilu regresnega zahtevka ni podana, ker njegova pravna podlaga zaradi oprostilne kazenske sodbe ni odpadla. V casu sklenitve poravnave, ki je edini pomemben za presojo nicnosti pogodbe zaradi neobstojece ali nedopustne kavze, je namrec pravna podlaga zanjo obstajala, predstavljala pa je ni morebitna ugotovitev tožnikove krivde za v obravnavani nesreci nastalo škodo, na katero bi naknadno vplivala kazenska oprostilna sodba (kot to zmotno meni pritožnik), temvec njegovo p...

Sklep nº II Cp 5369/2005 of Civilni oddelek, August 17, 2006

Zapustnica v obravnavani zadevi ni denacionalizacijska upravicenka v smislu dolocbe 1. odstavka 67. clena ZDen, ampak dedinja zunajzakonskega partnerja, ki je pridobil premoženje v denacionalizacijskem postopku. Pri odlocanju je zato pravilno treba uporabiti dolocbo 221. clena ZDen. Ker je po prvem sklepu o dedovanju oporocni dedic dedoval na podlagi oporoke, za kasneje pripadlo premoženje pa zapustnica v oporoki ni izrecno razpolagala, pridejo v poštev tudi zakoniti dedici.

Sklep nº II Cp 5173/2005 of Civilni oddelek, August 17, 2006

Pravni temelj za uporabo tujega stanovanja je lahko tudi pogodba o neodplacni naklonitvi pravice bivanja, torej darilna pogodba, zato v takem primeru uporabnik stanovanja najemne pogodbe z lastnikom ni dolžan skleniti, saj bi slednja, ki je nujno odplacne narave, po svoji vsebini nasprotovala smislu vzpostavljenega razmerja - brezplacne uporabe stanovanja.

Sklep nº III Cp 728/2006 of Civilni oddelek, August 17, 2006

Dolocbo 24. clena ZIZ je mogoce v primeru singularnega pravnega nasledstva uporabiti le v primeru prehoda terjatve oziroma obveznosti iz izvršilnega naslova.

Sklep nº I Cp 56/2005 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, August 17, 2006

Tožena stranka je pisnemu mnenju oporekala in predlagala

Sklep nº II Cp 1880/2006 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, August 17, 2006

Sodišce prve stopnje je ravnalo pravilno, ko je pritožbo

August 16, 2006

Sklep nº I Kp 639/2006 of Kazenski oddelek, August 16, 2006

Tako določbe Zakona o brezplačni pravni pomoči in določbe procesnega Zakona o kazenskem postopku, po katerem se zagovornik postavi obdolžencu, ki si sam ne more zagovornika plačati takrat, kadar je to v interesu pravičnosti, napotujejo na zaključek, da je bil zagovornik obdolženki postavljen zaradi tega, da bi ji bilo po načelu enakopravnosti zagotovljeno uresničevanje pravice do sodnega varstva in da je s tem, ko so bile opravljene glavne obravnave, na katerih zagovornik ni bil navzoč, kršen...

August 14, 2006

Sklep nº I Cp 1100/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, August 14, 2006

Pridržanje bolnika v psihiatrični bolnišnici vključuje določene oblike zdravljenja, kar izhaja iz samega namena in narave tega ukrepa in namen tega ukrepa je med drugim tudi odpraviti vzroke, ki so narekovali izrek tega ukrepa. Namen ukrepa je torej zdravljenje v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah ali v drugih organizacijah ali oddelkih organizacij, ki so namenjeni psihiatričnim bolnikom. Dom za starejše ni takšna zdravstvena organizacija, kajti ta opravlja le institucionalno varstvo st...

August 09, 2006

Sodba nº I Cpg 82/2005 of Gospodarski oddelek, August 09, 2006

Pogodbeni stranki namreč v 11. čl. Pogodbe nista zapisali, da se glede na tam navedene elemente spreminja cena prevoznih storitev, temveč da se spreminja aneks, kar predpostavlja soglasje tožeče stranke za spremembo cene. Tudi v kolikor bi se pravdni stranki dogovorili tako, kot si to razlaga pritožnik, da cena v Pogodbi sicer ni bila določena, da pa je bila določljiva ter da je imela zato tožena stranka že na podlagi 11. člena Pogodbe pooblastilo oblikovati ceno sama, ob upoštevanju elemento...

Sklep nº I Cp 621/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, August 09, 2006

Izkazano dejstvo prenehanja terjatve zaradi izpolnitve dolžnikove obveznosti sicer lahko prepreci izvršbo, vendar pa je lahko ugovorni razlog po 8. tocki I. odstavka 55. clena Zakona o izvršbi in zavarovanju samo v tistih primerih, ko je do prenehanja terjatve (izpolnitve obveznosti) prišlo zaradi dejstva, ki je nastopilo po izvršljivosti odlocbe ali pred tem, vendar v casu, ko dolžnik tega še ni mogel uveljavljati v postopku, iz katerega izvira izvršilni naslov.

Sklep nº Cp 1137/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, August 09, 2006

Da bi bilo z zamudno sodbo sploh možno ugoditi tožnikovemu zahtevku za povrnitev nepremoženjske škode, mora tožba vsebovati dejstva o vseh elementih odškodninske odgovornosti, sodišce prve stopnje pa mora v zvezi z njeno sklepcnostjo presoditi, ali iz njih izhaja zatrjevana pravna posledica ne samo glede temelja odškodninske odgovornosti tožene stranke, temvec tudi glede višine zahtevane odškodnine.

Sklep nº I Cp 811/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, August 09, 2006

Upnik mora v predlogu po I. odstavku 134. clena ZIZ navesti, kolikšne zneske bi dolžnikov delodajalec dolžniku moral odtegniti od place od prejema sklepa o izvršbi do vložitve predloga po 134. clenu ZIZ, saj dolžnikov delodajalec odgovarja le za njihovo poravnavo, ne pa avtomaticno za poravnavo celotne dolžnikove terjatve.

Sklep nº I Cp 1000/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, August 09, 2006

Ce je sklep o odmeri sodne takse izdan vec kot štiri leta po nastanku obveznosti, je napacen, ker je obveznost placila sodne takse v vsakem primeru zastarala.

Sklep nº I Cp 698/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, August 09, 2006

Država, ki je premoženje zapustnika prejela v last na podlagi kaducitete, ima pri poplacilu zapustnikovih dolgov pravico do locitve zapušcine od ostalega lastnega premoženja.

Sklep nº I Cpg 528/2006 of Gospodarski oddelek, August 09, 2006

Vzdrževanje zapornic in polzapornic na nivojskem prehodu je v pristojnosti upravljavca ceste.

Sklep nº Cpg 657/2006 of Gospodarski oddelek, August 09, 2006

Pri odstopu terjatve v zavarovanje gre za fiducionarno cesijo, pri kateri odstopljene terjatve preidejo v premoženje prevzemnika že na podlagi same pogodbe (odstopa), ne glede na obvestilo dolžnikovemu dolžniku. Obvestilo dolžniku ne vpliva na veljavnost pravnega posla (419. clen OZ). Opustitev obvestitve dolžnika je pomembna le za odlocitev, ali se je dolžnik z izpolnitvijo obveznosti odstopniku rešil svojega dolga (2. odst. 419. clena OZ).

Sklep nº I Cpg 528/2006 of Gospodarski oddelek, August 09, 2006

Vzdrževanje zapornic in polzapornic na nivojskem prehodu je v pristojnosti upravljalca ceste.

Sodba nº II Cp 3257/2006 of Civilni oddelek, August 09, 2006

V primeru, da denacionalizacijski postopek še ni pravnomocno koncan, oškodovanec ne more vložiti tožbe, saj škoda še ni znana, niti se ne more sklicevati, da je delo organa protipravno, ker ni izdal odlocbe v enem letu od vložitve zahteve.

Sodba nº II Cp 3828/2006 of Civilni oddelek, August 09, 2006

Cesionar pridobi zastavno pravico, ko se vpiše v zemljiško knjigo.

Sklep nº III Cp 3201/2006 of Civilni oddelek, August 09, 2006

Seznam izvršilnih naslovov lahko predstavlja izvršilni naslov po 3. tocki drugega odstavka 17. clena ZIZ, ce so izpolnjene vse predpostavke iz cetrtega odstavka 131. clena ZDavP-1.

August 08, 2006

Sklep nº I Cp 1431/2004 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, August 08, 2006

Sodišce druge stopnje sicer soglaša z zakljuckom sodišca

Sodba nº I Cp 2170/2005 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, August 08, 2006

Da pa tožena stranka ugovora delne krivde tekom pravde ni

Sodba nº I Cp 1812/2005 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, August 08, 2006

V tem pravdnem postopku sta dva izvedenca izdelala razlicni

Sklep nº I Cp 1137/2005 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, August 08, 2006

V tožbi za ugotovitev lastninske pravice in izstavitev z.k.

Sodba nº I Cp 1287/2004 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, August 08, 2006

Tožeca stranka s skrcitvijo zahtevka ni uveljavljala novega

Sodba nº I Cp 681/2005 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, August 08, 2006

Predvsem pa koncern ne pomeni odgovornosti ene družbe za

August 04, 2006

Sklep nº II Cp 1760/2006 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, August 04, 2006

sklenjena prisilna poravnava v zadevi upnika nima

August 03, 2006

Sodba nº I Kp 2/2006 of Kazenski oddelek, August 03, 2006

Ceprav je abstraktni dejanski stan kaznivega dejanja razžalitve po I.

August 02, 2006

Sklep nº PRp 349/2006 of Višje sodišče v Celju, Oddelek za prekrške, August 02, 2006

Prvostopno sodišče je v izpodbijani sodbi o prekršku povzelo vsebino izvedenih dokazov, ni pa opravilo dokazne ocene in v razlogih sodbe ni navedlo razlogov o odločilnih dejstvih, zaradi česar sodbe ni mogoče preizkusiti. 

Sklep nº PRp 344/2006 of Višje sodišče v Celju, Oddelek za prekrške, August 02, 2006

Sodišče sme izvršitev uklonilnega zapora dovoliti v primerih in ob pogojih, ki so našteti v 24. čl. ZIKS. 

Sklep nº I Cp 4323/2006 of Civilni oddelek, August 02, 2006

Ko sodišče dovoli stranki odlog plačila sodne takse, plačilo sodne takse ni več procesna predpostavka za obravnavanje tožbe. Sodišče je tožbo dolžno obravnavati, čeprav stranka ne plača sodne takse v roku za katerega mu je bilo plačilo določeno. 

Sodba nº I Cp 3503/2006 of Civilni oddelek, August 02, 2006

Tudi obligacijska pravica na izrocitev stvari, ki ima podlago v sklenjeni kupni pogodbi, je pravica, ki preprecuje izvršbo, vse dokler sklep o izvršbi ni zaznamovan v zemljiški knjigi.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners