Višja Sodišča: Opinions issued on September 2006

September 29, 2006

Sodba nº I Cpg 509/2005 of Gospodarski oddelek, September 29, 2006

Zakonska ureditev v železniško infrastrukturo ni uvrščala prometne opreme, torej tudi naprav, kakršne so zapornice in polzapornice ne, zato je ta cestna oprema lahko predstavljala le del cestne infrastrukture in ne železniške infrastrukture. Cestno infrastrukturo pa je dolžen postavljati in vzdrževati upravljalec ceste.

Sklep nº I Cpg 612/2006 of Gospodarski oddelek, September 29, 2006

Izjava o pripoznavi tožbenega zahtevka ni bila jasna, ker iz nje ni mogoce z gotovostjo razbrati, da se nanaša na vse sklepe skupšcine, ki so predmet tožbe.

Sodba nº I Cpg 364/2004 of Gospodarski oddelek, September 29, 2006

Že Ustavni zakon je v 12. odstavku 22.c clena dolocil, da Agencija ostane lastnik bank iz 22.b clena tega zakona, to je med drugim LB d.d. in v 22.c clenu (kot je bilo že povedano) odredil pristojnemu sodišcu, da vpiše po uradni dolžnosti Agencijo kot lastnika in upravo LB d.d. Ljubljana. ZZLPPO je sicer dolocil kot novega lastnika delnic LB d.d. Sklad Republike Slovenije za sukcesijo, o obveznostih do delnicarjev LB d.d. pa ni rekel nic, kot to pravilno ugotavlja pritožnik. Vendar pa o tem g...

September 28, 2006

Sodba nº Cp 1351/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, September 28, 2006

Po določbi čl. 129 ZZZDR se preživnina določi glede na potrebe upravičenca in materialne ter pridobitne zmožnosti zavezanca. Le-te se presojajo široko, v okviru 123. čl. ZZZDR, ki staršem nalaga dolžnost, da preživljajo svoje otroke in v okviru čl. 102 in 103.

Sklep nº I Cpg 764/2006 of Gospodarski oddelek, September 28, 2006

Trditev o tem, kdaj je izvedela za domnevno kršitev, je namrec trditev o pravno odlocilnem dejstvu, saj se nanjo veže preizkus pravocasnosti predlagane zacasne odredbe v smislu tocke d 1. odst. 123. cl. ZIL-1. Ker tožeca stranka tega dejstva ni konkretno zatrjevala, njen predlog ni sklepcen. Sklepcnost pa je pogoj za vsebinsko utemeljenost zahtevka.

Sodba nº I Cpg 720/2005 of Gospodarski oddelek, September 28, 2006

Za zahtevek iz 218. clena ZOR je znacilno, da okorišcenja drugega ni treba posebej ugotavljati, ker to izhaja že iz zakona: placnik je placal, kar je drugi dolžan že po zakonu placati (prim. Stojan Cigoj, Komentar obligacijskih razmerij, II. knjiga, Ljubljana 1984, stran 847). Za konkretni primer to izhodišce pomeni, da bi bila tožeca stranka upravicena terjati od tožene le povracilo za izdatke za obveznosti, ki jih toženi stranki kot lokalni skupnosti v zvezi s financiranjem javnih šol nalag...

Sklep nº I Cpg 666/2006 of Gospodarski oddelek, September 28, 2006

Institut posebne revizije predstavlja pravico manjšinjskega delnicarja, z uresnicitvijo katere mu je omogocena kontrola nad vodenjem posameznih poslov uprave v družbi. Vzrok za domnevo kot predpostavka za utemeljitev predloga se mora torej nanašati na nepoštenost ali kršitev zakona ali statuta delniške družbe, storjeno s strani uprave družbe. Sklicevanje na nezakonito ravnanje uprave odvisne družbe, ki naj bi bilo v tem, da ni izdelala porocila po 1. odstavku 478. clena ZGD v tem smislu ne za...

Sodba nº I Cpg 728/2006 of Civilni oddelek, September 28, 2006

V tretjem clenu Pogodbe se je pravna prednica tožece stranke (ocitno) v razmerju do pravne prednice tožene stranke odpovedala možnosti, da poslovne prostore odda v najem in se poleg tega zavezala, da bo te prostore uporabljala za pisarniško dejavnost opravljanja nalog socialnega skrbstva, varstva in enotne evidence socialnovarstvenih pravic. Te omejitve, ki obenem opredeljujejo vsebino pravice uporabljanja tožece stranke, po prepricanju pritožbenega sodišca izkljucujejo možnost razumevanja, d...

Sklep nº I Cpg 748/2005 of Gospodarski oddelek, September 28, 2006

Pritožbeno sodišče v 3. odst. 156. člena ZOR ne vidi podlage za stališče, da uveljavljana škoda iz naslova izgubljenega dobička vselej presega normalne meje. Izhodišče dovoljenosti določenega posega v prostor v okviru opravljanja splošne koristne dejavnosti je varstvo javnih interesov, varstvo posameznikovih interesov pa se v načelu uresničuje znotraj javnih interesov. Skladna temu izhodišču je omejitev denarnega odškodninskega zahtevka iz 3. odst. 156. člena ZOR na škodo, ki presega normalne...

Sklep nº I Kp 448/2006 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, September 28, 2006

Pritožba nima prav, saj spregleda, da mladoletniku ni bilo ocitano kaznivo dejanje tatvine po drugem odstavku 211. clena KZ, za katerega se po dolocbi tretjega odstavka istega clena KZ pregon zacne na predlog, ampak se je mladoletniku ves cas postopka ocitala storitev nadaljevanega kaznivega dejanja velike tatvine po 1. tocki prvega odstavka 212. clena KZ, za katero pa je po prvem odstavku 212. clena KZ zagrožena kazen do pet let zapora in ko torej gre za uradno pregonljivo dejanje. Senat za ...

September 27, 2006

Sodba nº Cp 1670/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, September 27, 2006

Na podlagi zahtevka, naj sodišče pogodbo razveže zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti, sodišče ne more izreči, da je pogodba nična, ker bi s tem kršilo določilo prvega odstavka 2. člena ZPP. 

Sodba nº Cp 1584/2005 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, September 27, 2006

Ce splošni pogoji dolocajo, da so iz zavarovanja izkljucene vse obveznosti zavarovalnice za nezgode, ki nastanejo zaradi delovanja alkohola, mamil ali drugih na zavarovanca, pri cemer se šteje, da je nezgoda nastala zaradi delovanja alkohola, mamil ali drugih narkotikov na zavarovanca, ce je kot voznik motornega vozila ob nezgodi imel v krvi vec kot 10,8 mil. mola (0,5‰) ali vec kot 21,6 mil. mola (1‰) alkohola ob drugih nezgodah, potem pa je nad to stopnjo alkoholiziranosti dolocena neizpodb...

Sodba nº in sklep IV Cp 5078/2006 of Civilni oddelek, September 27, 2006

Za odlocanje o sporu glede izvrševanja roditeljske pravice je pristojno okrožno sodišce, odloca v nepravdnem postopku in odlocbo izda v obliki sklepa.

Sodba nº I Cp 1755/2006 of Civilni oddelek, September 27, 2006

Tožnica bi morala med pravdo upoštevati, da je toženec stvar odsvojil. Toženec ne more izpolniti obveznosti, ker predmeta nima vec v posesti.

September 26, 2006

Sklep nº I Cp 280/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 26, 2006

Velja pravilo, da mora tožnik, ki umakne tožbo, nasprotni stranki povrniti vse pravdne stroške in ta določba pomeni poseben primer povračila stroškov po načelu krivde. V skladu s tem pravilom pa razlog, zaradi katerega se je tožnik odločil za umik tožbe, ni pomemben in tudi ni pravno relevantno, ali je bil tožbeni zahtevek utemeljen. 

Sklep nº I Cp 1240/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 26, 2006

V skladu z določbo 101. člena Zakona o sodiščih so okrožna sodišča stvarno pristojna za odločanje o predlogih za izdajo začasne odredbe, vloženih pred začetkom spora, o katerem bo sodišče odločalo po pravilih o gospodarskih sporih. 

Sodba nº I Cp 1130/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 26, 2006

Okoliščine, čemu je bil denar, ki si ga je toženec sposodil, namenjen, pa na pogodbene obveznosti ene ali druge stranke ne vplivajo, ne spreminjajo pravne narave sklenjene posojilne pogodbe, zato so trditve o zmoti oz. nesporazumu neutemeljene. 

Sklep nº I Cp 559/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 26, 2006

Temeljno načelo, ki velja pri odločanju o povrnitvi stroškov je, da nosi stroške tista stranka, ki jih je povzročila. V primeru, ko tožena stranka plača del vtoževanega zneska po vložitvi tožbe, se do tega trenutka kot tožnikov uspeh v pravdi upošteva tudi plačani znesek, od tedaj dalje pa le tožnikov končni uspeh. Uspeh tožnika do plačila dela tožbenega zahtevka in končni uspeh je različen, kar mora sodišče pri izračunu upoštevati. 

Sodba nº I Cp 658/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 26, 2006

Zgolj dejstvo, da je sodišče prve stopnje v drugi zadevi zavrnilo tožbeni zahtevek, medtem ko je sodišče prve stopnje v obravnavani zadevi, na podlagi dokazne ocene, opravljene v skladu z 8. členom ZPP, ugotovilo drugače, še ne pomeni, da je bilo kršeno načelo enakosti. 

Sodba nº I Cp 159/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 26, 2006

Ker je sodišče ugotovilo, da je tožeči stranki nastala škoda v stanovanju zaradi zamakanja v jeseni leta 2000, in ker je ugotovilo, da je bil vzrok zamakanja v stanovanje tožeče stranke zelo slabo stanje strehe v delu, kjer se nahaja kopalnica tožene stranke, ter v delu, kjer se nahaja terasa tožene stranke, pri čemer je toženec prizidek na mestu terase izdelal nestrokovno in malomarno in da so dela nedokončana, je sodišče prve stopnje utemeljeno sledilo zahtevi tožeče stranke po povrnitvi šk...

Sodba nº I Cp 693/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 26, 2006

Zgolj okoliščina, da je v letu 1956 prišlo do nacionalizacije nepremičnine ter je bila ta vpisana kot družbena lastnina in da tožeča stranka glede tega ni storila ničesar, da bi to izpodbila, še ne more izpodbiti zaključka sodišča prve stopnje, da je dobra vera na strani tožeče stranke in njenih pravnih prednikov bila podana. Sodišče prve stopnje je namreč ugotovilo, da je tožnik postal lastnik sporne nepremičnine na podlagi zakona že preden je-le ta na podlagi nacionalizacije postala družben...

Sodba nº I Cp 673/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 26, 2006

V sporu majhne vrednosti ne dejanskega stanja ne da izpodbijati. 

Sklep nº I Cp 648/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 26, 2006

Dejanske okoliščine o tem, da je ob sklepanju zavarovalne police toženec prejel zavarovalne pogoje za zavarovanje avtomobilske odgovornosti, je tista bistvena okoliščina, od obstoja katere je odvisna uporaba materialnega prava v konkretnem primeru.

Sodba nº I Cp 1297/2006 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, September 26, 2006

v konkurenci lastninskega upravicenja obdarjencev, od katerih vsi niso dobroverni pridobitelji, mocnejšo lastninsko pravico tisti dobroverni pridobitelj, ceprav je slaboverni že dosegel zemljiškoknjižni vpis.

Sodba nº I Cp 1441/2003 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, September 26, 2006

V skupno premoženje pravdnih strank je spadal osebni avto, ki ga je toženec kupil v casu izvenzakonske skupnosti, ne pa stanovanje, ki ga je kupil po razpadu te skupnosti. Ni pomembno, ali je kupnino za stanovanje pridobil s prodajo skupnega avtomobila. Nakup stanovanja po prenehanju izvenzakonske skupnosti je predstavljal tožencevo odlocitev, ki ne more biti ne v škodo, ne v korist tožnici.

Sodba nº I Cp 1831/2005 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, September 26, 2006

da gre v danem primeru nedoletnemu tožniku enotna odškodnina za vso nepremoženjsko škodo, saj gre za hude nepremoženjske škode, ki se prelivajo in druga drugo med seboj pogojujejo, kot je pravilno ocenilo prvo sodišce in tudi ob dejstvu, da bo tožnik kmalu vstopil v najstniško obdobje, ko bodo zanj vse škode še vecje duševno trpljenje in med seboj prelivajoce in jih bo doživljal kot kvalitativno celoto.

Sklep nº I Cp 1890/2006 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, September 26, 2006

da ima zapušcinski upnik status druge osebe po clenu 175 Zakona o dedovanju - ZD, ki definira krog udeležencev oziroma strank zapušcinskega postopka. Pritožbeno sodišce se glede statusa upnice sklicuje na izneseno stališce v citiranem Cp sklepu, zato zapušcinska upnica seveda ima pravico do pritožbe zoper sklep o dedovanju.

Sklep nº II Cp 972/2006 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, September 26, 2006

je predvsem mogoce uveljavljati ponovno izvršbo na podlagi iz tega izvršilnega naslova še neizterjani del terjatve, kot je v zadevi primer, saj je bila terjatev, ki se izterjuje, ugotovljena z že citirano pravnomocno sodbo z dne 26.05.1998. Od njene pravnomocnosti do vložitve predmetnega izvršilnega predloga pa še ni potekel 10-letni zastaralni rok za izterjavo tam dosojene terjatve, ki se delno sedaj izterjuje (clen 379 tedanjega Zakona o obligacijskih razmerjih - ZOR).

September 22, 2006

Sodba nº I Kp 608/2006 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, September 22, 2006

Pri preizkusu napadene sodbe po prvem odstavku 383.

Sodba nº I Cp 767/2005 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, September 22, 2006

Sodišce prve stopnje je svojo odlocitev pravilno oprlo na izvedensko mnenje izvedenca gradbene stroke, na katerega sta pravdni stranki sicer dali pripombe, nista pa predlagali novega izvedenca. Sodišce samo o vprašanjih, ki jih je obravnaval izvedenec ne more sprejemati drugacnih zakljuckov, saj z ustreznim strokovnim znanjem ne razpolaga in je prav zato postavilo izvedenca (243. clen Zakona o pravdnem postopku - ZPP).

September 21, 2006

Sklep nº II Cpg 139/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, September 21, 2006

Po 1.odst. 137.čl. ZPP se, kadar ima stranka pooblaščenca, vročajo pisanja njemu, če ni v zakonu drugače določeno, po 2.odst. istega člena pa v primeru, če ima stranka več pooblaščencev, zadostuje, da se pisanje vroči enemu izmed njih. 

Sodba nº in sklep I Cp 270/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 21, 2006

Med pravdnima strankama je bila sklenjena gradbena pogodba, v kateri je bila cena dogovorjena s klavzulo "ključ v roke". Pogodba s tako dogovorjeno klavzulo je za izvajalca del najbolj tvegan posel, saj vključuje takšna cena tudi plačila za dodatna dela. Samo, če pride do spremenjenih okoliščin, ima pri takem dogovoru izvajalec naknadno pravico terjati plačilo za pozneje naročena dela, ki so bila izvedena zaradi spremembe. 

Sklep nº II Cpg 107/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, September 21, 2006

Postavitev začasnega zastopnika dolžniku omogoča pogoje za njegovo enakopravno obravnavanje, glede na to, da ima po določilu 1. odst. 83. čl. Zakona o pravdnem postopku (ZPP), začasni zastopnik vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.

Sklep nº II Cpg 102/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, September 21, 2006

Pravilno je stališče pritožnika, da ni bil v zamudi s plačilom takse za sklep o odlogu izvršbe predno mu je bil ta sklep vročen, saj pred tem taksna obveznost zanj ni nastala ( 2. tč. 2. odst. 4. čl. Zakona o sodnih taksah, ZST).

Sklep nº II Cpg 118/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, September 21, 2006

S stališčem pritožnika, da bi moralo v tem primeru sodišče prve stopnje izdati sklep o nadaljevanju postopka zoper pravnega naslednika prvotnega dolžnika S., S.U. s.p. zoper fizično osebo S.U., se tudi pritožbeno sodišče ne strinja. Pravno organizacijska oblika samostojnega podjetnika posameznika nima lastne pravne subjektivitete, ločene od pravne subjektivitete nosilca podjema - podjetnika kot fizične osebe. Zato fizična oseba ni pravni naslednik iz poslovnega registra izbrisanega dolžnika. 

Sodba nº I Cpg 134/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, September 21, 2006

Kar se tiče trditve tožene stranke, da naj bi šlo pri posojilnih pogodbah za oderuške pogodbe, pa je že sodišče prve stopnje pravilno pojasnilo, da za obstoj oderuške pogodbe ne zadostuje le splošen ugovor glede previsokih obresti, ampak bi moral toženec konkretizirano zatrjevati in tudi dokazati druge elemente oderuške pogodbe, ki jih določa 141. čl. Zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR), po katerem je pogodba nična, če kdo izkoristi stisko ali težko gmotno stanje drugega, njegovo nezadostn...

Sklep nº I Cpg 121/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, September 21, 2006

Po 396.čl. ZGD sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku objavi sodišče z navedbo imen in naslovov vseh delničarjev, ki so prevzeli obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom, pri čemer mora biti v objavi navedeno tudi, da je zoper sklep o prenehanju dopusten ugovor v 15-ih dneh in da bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. Po 398.čl. ZGD pa v primeru, če ugovor ni vložen ali ga sodišče zavrne, sodišče izda sklep o izbrisu družbe iz registra in ga ...

Sodba nº I Cpg 182/2005 of Gospodarski oddelek, September 21, 2006

Ker pa tožeca stranka po 13.1.2003, ki ga je sama navedla kot datum prenehanja najemne pogodbe, ni zahtevala placila odškodnine, pac pa najemnino za posamezne nevrnjene dele v najem danega odra, je ta del tožbe nesklepcen in kot tak neutemeljen.

September 20, 2006

Sodba nº I Kp 1724/2005 of Kazenski oddelek, September 20, 2006

Splošno nevarno dejanje po 1. odst. 317. čl. KZ je tisto, s katerim storilec sprosti sile, ki jih potem ne more več obvladati, zato splošno nevarno dejanje in sredstvo (motorna sila) pridejo v poštev šele kot subsidiarna opredelitev, torej ko ne pride v poštev druga pravna kvalifikacija. Zato vožnja oškodovanca na pokrovu motorja vozila po vijugasti cesti več metrov, predno je storilec vozilo ustavil, ne more biti pravno kvalificirana kot kaznivo dejanje po 1. odst. 317. čl. KZ. 

Sklep nº Cp 1498/2005 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, September 20, 2006

Solastnik (skupni lastnik) ni dolžan izrociti odstopljenega deleža na nepremicnini, dokler od solastnika(ov) ne prejme celotnega placila (glavnica+obresti).

Sklep nº I Kp 599/2006 of Kazenski oddelek, September 20, 2006

Določbe 340. člena ZKP dopuščajo odstop od načela neposrednega izvajanja dokazov. Med ostalim se smejo zapisniki o izpovedbah prič prebrati po odločbi senata, če zaslišane osebe iz tehtnih razlogov ne morejo priti ali zelo težko pridejo k sodišču (1. točka I. odstavka 340. člena ZKP). Te določbe predstavljajo izjemo, ki jo narekujejo neizogibni objektivni razlogi. Obstoj teh okoliščin mora biti dokazan s takšno stopnjo verjetnosti, da ni razumnega dvoma o njihovi resničnosti. Okoliščine, ki p...

Sodba nº I Kp 1594/2005 of Kazenski oddelek, September 20, 2006

Zagovora obtoženca, da je bil na dolocenem kraju (potrjena z

Sklep nº I Cp 3173/2006 of Civilni oddelek, September 20, 2006

Ce tožnik zahteva prenehanje obligacijskega razmerja, glede katerega materialno pravo ne zahteva sodne intervencije, pac pa zadostuje že izjava volje tistega, ki ima takšno pravico po materialnem predpisu, pravovarstvenega interesa za tožbo ni. Po dolocbi 2. odst. 546. clena ZOR lahko prodajalec razdre pogodbo o prodaji na obroke, ce kupec ne placa najmanj dveh zaporednih obrokov. Tožeca stranka kot prodajalec torej lahko z enostransko izjavo volje povzroci spremembo obstojecega pravnega razm...

Sklep nº II Cp 1476/2006 of Civilni oddelek, September 20, 2006

Pravica do dodatka za pomoc in postrežbo spada med pravice, ki se zagotavljajo z obveznim pokojninskim in invalidskim zavarovanjem (4. clen ZPIZ-1). Dodatek za pomoc in postrežbo je denarni prejemek, ki ga upravicenec pridobi v primeru, ko ne more samostojno opravljati vseh ali vecine osnovnih življenjskih potreb (8. clen ZPIZ-1), do njega pa so upravicenci uživalci starostne, invalidske, vdovske ali družinske pokojnine s stalnim prebivališcem v Republiki Sloveniji, ki jim je za osnovne življ...

Sklep nº IV Cp 5028/2006 of Civilni oddelek, September 20, 2006

CSD je aktivno legitimiran, da v sodnem postopku zahteva novo odlocbo o varstvu in vzgoji otrok.

Sklep nº III Cp 1587/2006 of Civilni oddelek, September 20, 2006

V spornem seznamu zaostalih obveznosti za vsako obveznost niso navedeni izvršilni naslovi. Pri prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevkih za zdravstvo in ostalih prispevkih so zgolj navedeni konti. Iz obravnavanega seznama torej ni v celoti razvidno, od katerih izvršilnih naslovov, ki so doloceni v prvem odstavku 44. clena ZDavP, se izterjujejo prispevki, zato seznama ni mogoce šteti za pravilen izvršilni naslov v smislu dolocbe drugega odstavka 44. clena ZDavP.

Sklep nº III Cp 4794/2006 of Civilni oddelek, September 20, 2006

V primeru, ko sta dolžnik in njegov zakonski partner vpisana v zemljiški knjigi kot skupna lastnika po nedolocenih deležih na nepremicnini, mora upnik vložiti tožbo iz 1. odstavka 57. clena ZZZDR na ugotovitev dolžnikovega deleža za skupnem premoženju (nepremicnini).

September 19, 2006

Sklep nº I Cp 808/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 19, 2006

Pravdna stranka je lahko vsaka fizična in pravna oseba. D.F. zato ne more biti pravdna stranka, kajti s smrtjo je sposobnost biti stranka izgubila. Dejstvo, da je tožnica imela pooblaščenca, pomeni le, da ni potrebna prekinitev postopka po 205. členu ZPP, ne pa, da se postopek lahko nadaljuje z mrtvo osebo. 

Sklep nº I Cp 725/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 19, 2006

Povzete pritožbene navedbe, ki se nanašajo na zatrjevanje okoliščin v smislu 2. odst. 395. čl. ZPP, predstavljajo nedopustno širjenje navedb (v nasprotju s 337. čl. ZPP), podanih v predlogu za obnovo postopka (glede na zahteve iz 2. odst. 397. čl. ZPP) 

Sodba nº I Cp 27/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 19, 2006

Sodišče prve stopnje je pravilno ugotovilo, da po izteku prvega leta zavarovanja toženka pogodbe sploh ni mogla odpovedati in je zato utemeljeno zavrnilo ugovore toženke. Spor je le v tem, ali neplačilo premije že za drugo leto sklenjenega dolgoročnega zdravstvenega zavarovanja in obvestilo zavarovalnice o tem, da je pogodba razdrta, dejansko že tudi pomeni prenehanje pogodbe, kot to napačno meni tožena stranka. 

Sklep nº I Cp 339/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 19, 2006

Čigavo pravico šteti za manj verjetno, zakon ne določa, zato je treba pri presoji tega vprašanja izhajati iz okoliščin konkretnega primera. Glede ne vsebino oporoke med dedinjami ni bilo nobenega spora o tem, ali sta zapustnikovi hčerki določeni za dedinji, sporno med njimi pa je bilo, ali je zapustnikova vdova določena za dedinjo ali volilojemnico, je vsekakor manj verjetna pravica. 

Sodba nº I Cp 589/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 19, 2006

Nepravilnosti v postopku ni mogoče enačiti z nezakonitimi ravnanji. Če disciplinski postopek poteka tako, kot je predvideno z ustreznimi predpisi, protipravnosti ni. 

Sklep nº II Cp 679/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 19, 2006

Družbeniki družbe, ki je bila izbrisana po določilih ZFPPod, so univerzalni pravni nasledniki in kot taki prevzamejo vse pravice in obveznosti izbrisane družbe, zato uporaba določbe 2. odst. 449. člena ZOR ne pride v poštev. Breme dokaza, da ni bil aktivni, temveč pasivni družbenik, je vselej na družbeniku. 

Sklep nº I Cp 706/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 19, 2006

Sporno v tej zadevi je namreč še vedno ali je varnostnik tožene stranke ravnal v nasprotju z določbo 17. člena Zakona o zasebnem varovanju in obveznem organiziranju službe varovanja kateri določa, da ima varnostnik pravico in dolžnost zadržati osebo, ki je bila na območju, ki ga varuje, če sumi, da je storila kaznivo dejanje do prihoda policije. Zakon izrecno govori o sumu kaznivega dejanja, sodišče prve stopnje pa je ugotavljalo ali je šlo za utemeljen sum, da je toženka storila kaznivo deja...

Sodba nº I Cp 739/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 19, 2006

Ob navedenem ni mogoče pritrditi razlogovanju prvostopenjskega sodišča, da v ravnanju (takratnega) občinskega upravnega organa ob izbrisu tožnika iz registra stalnega prebivalstva RS ni najti elementov protipravnosti v ožjem pomenu (to je takšne, ki nima podlage v zakonu), čeprav je do izbrisov (ne le tožnika) prišlo ob takratnem prepričanju pristojnih organov o materialnopravni pravilnosti "izbrisov", glede na določbo 2. odst. 81. člena ZTuj. Tožniku bi država lahko bila odškodninsko odgovor...

Sodba nº I Cp 403/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 19, 2006

Odgovor na vprašanje, ali gre za imisije v smislu 5. člena ZTLR, je pogojen s krajevnimi razmerami, upoštevati je treba tudi samo naravo in namen nepremičnine. Ni protipraven že vsak poseg v lastninsko pravico na nepremičnini soseda. Poseg postane protipraven le tedaj, ko preseže določen tolerančni prag. 

Sklep nº I Cp 431/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 19, 2006

Prekinitev postopka po volji strank ni mogoča, saj je mogoča le v zakonsko predvidenih primerih. 

Sklep nº I Cp 100/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 19, 2006

Meja je črta, ki ločuje dve sosednji stikajoči se zemljiški parceli. Za mejni spor torej gre, če se dva mejaša prepirata o tem, ali določen pas zemljišča pripada k eni ali k drugi od dveh stikajočih se parcel. Če spornega pasu med dvema sosednjima parcelama ni, ne more iti za mejni spor. 

Sklep nº I Cp 27/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 19, 2006

Njen predlog je bil zavrnjen, ker je sodišče ugotovilo, da je toženka brez zaposlitve, vendar ima premoženje, saj poseduje osebno vozilo znamke Peugeot 206, letnik 2002, lastništvo takega vozila pa utemeljuje sklep, da ima toženka premoženje, potrebno za plačilo taksne obveznosti. Sicer pa višje sodišče meni, da je s predlogom za obročno plačilo sodne takse toženka zamudila, saj ga je vložila šele potem, ko je že bil pravnomočno zavrnjen njen predlog za oprostitev plačila sodnih taks.

Sodba nº I Cp 123/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 19, 2006

Četudi je bil toženi stranki v predhodnem pisnem opozorilu določen najkrajši zakonsko določeni rok 15-ih dni za odpravo kršitve oziroma za plačilo zamujene najemnine, to ni okoliščina, ki bi utemeljevala zaključek, da tožena stranka ni bila primerno obveščena v smislu določbe 3. odstavka 103. člena SZ-1. Pogoj za izključitev krivdnega razloga za prenehanje pogodbe je poleg izjemnih okoliščin, opredeljenih v 1. odstavku 104. člena SZ-1, zaradi katerih najemnik ne zmore plačati svojih obveznost...

Sodba nº I Cp 28/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 19, 2006

Pritožnik se tudi neutemeljeno sklicuje na določbo 2. odstavka 44. člena SPZ. To določbo sicer pravilno povzema, ko navaja, da pravica, pridobljena s priposestvovanjem, ne sme biti na škodo tistemu, ki je v dobri veri in zaupanju v javne knjige pridobil pravico, še preden je bila s priposestvovanjem pridobljena pravica vpisana v javno knjigo, vendar si to določbo napačno razlaga. Obravnavano določilo je namreč potrebno razlagati v povezavi z 10. členom SPZ (načelo zaupanja v zemljiško knjigo)...

Sodba nº I Cp 408/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 19, 2006

Glede učinkovitosti nadomestne vročitve ni bistveno, ali je ta oseba pisanje dejansko predala naslovniku ter kdaj je to storila.

Sklep nº I Cp 3007/2005 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, September 19, 2006

Sodišce prve stopnje je zato na glavni obravnavi še pred zacetkom

Sklep nº I Cp 2561/2005 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, September 19, 2006

Sodna poravnava pod razveznim pogojem ni mogoca, oziroma ne preneha

Sklep nº III Cp 2111/2006 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, September 19, 2006

Jedro izpodbijane odlocitve je, da sta mladoletni hcerki pravdnih

Sodba nº III Cp 1924/2006 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, September 19, 2006

Za razvezo zakonske zveze pa zadostuje, da je ta nevzdržna samo za enega izmed zakoncev. Zakonska zveza je namrec institut, ki temelji na svobodni odlocitvi obeh partnerjev in nevzdržnost zakonske zveze že za enega partnerja zadostuje za razvezo zakonske zveze v smislu 65. clena ZZZDR. Ker v zakonski zvezi med pravdnima strankama ni bilo rojenih otrok, zahtevek na placevanje preživnine razvezanemu zakoncu pa predmetno pravdo, zlasti zaradi postopanja toženke, casovno zelo zavlacuje, je prvost...

September 15, 2006

Case nº VSC odločba PRpv 189/2006 of Višje sodišče v Celju, Oddelek za prekrške, September 15, 2006

Na podlagi II. odst. 168. čl. ZP se predmeti, ki se po zakonu smejo ali morajo odvzeti, odvzamejo tudi, če se postopek za prekršek ustavi, če zakon tako določa ali če to terjajo razlogi splošne varnosti ali morale, ki pa jih je pred odločitvijo treba ugotavljati.

Sodba nº in sklep I Cp 233/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 15, 2006

Iz 5. odst. 57. čl. Zakona o javnih skladih izhaja, da so nezazidana stavbna zemljišča tista zemljišča, ki so bila s prostorskimi sestavinami občinskega družbenega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 in s prostorskimi sestavinami občinskega dolgoročnega družbenega plana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 namenjena za graditev objektov in so bila do 10.3.1993 družbena lastnina.

Sodba nº I Cp 703/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 15, 2006

Zaradi nedvoumnega teksta dogovora toženec neutemeljeno zahteva naj se ugotovi drugačna pogodbena volja. Po določbi 2. odst. 99. čl. ZOR se pri spornih določilih v pogodbah ni treba držati dobesednega pomena, sicer se določila pogodbe po 1. odst. 99. čl. ZOR uporabljajo tako, kot se glasijo. 

Sklep nº I Cp 2663/2005 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, September 15, 2006

Stranka, ki ima v pravdnem, nepravnem in izvršilnem postopku pravico

Sklep nº I Cp 2103/2006 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, September 15, 2006

Tožeca stranka je na drugem naroku za glavno obravnavo 29.6.2006

September 14, 2006

Sodba nº I Cpg 289/2005 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, September 14, 2006

Glede na to, da je sodišče prve stopnje ugotovilo terjatev tožeče stranke do tožene v znesku 239.172,00 SIT, to je v nižjem znesku kot pa je znesek terjatve tožene stranke, je ob pravilni uporabi materialnega prava tožbeni zahtevek ne glede na druge ugotovitve sodišča prve stopnje, ki so lahko tudi sporne, že iz tega razloga treba zavrniti. 

Sklep nº II Cpg 95/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, September 14, 2006

Za ugotovitev "neuspešnosti" izvršbe na denarna sredstva ni potrebno, da bi bila izvršba na tem predmetu ustavljena (s sklepom po 2.odst. 141.čl. Zakona o izvršbi in zavarovanju, ZIZ), kar tudi ni pogoj za nadaljevanje izvršbe s preostalim izvršilnim sredstvom. 

Sklep nº II Cpg 90/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, September 14, 2006

Sklicevanje dolžnika v ugovoru na lastne poslovne listine oz. na lastno kartico odprtih postavk v obravnavanem primeru ne pomeni takšnega dejstva, o katerem je govora v 2. odst. 61. čl. ZIZ, saj dolžnik ni hkrati zatrjeval, kaj je razlog, da naj bi bil njegov dolg dejansko nižji od zneska, ki ga izterjuje upnik. V ZIZ ni osnove za stališče, da bi se dolžnik sam upnikovi terjatvi, temelječi na verodostojni listini, lahko uspešno zoperstavil zgolj s predložitvijo svoje verodostojne listine, amp...

Sklep nº II Cpg 128/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, September 14, 2006

Res je Ustavno sodišče z odločbo o delni razveljavitvi 1060.čl. OZ št. U-I-300/04-25 02.03.2006 razveljavilo 1060.čl. OZ, v kolikor se za zamudne obresti iz obligacijskih razmerij, nastalih pred njegovo uveljavitvijo, ki tečejo po 01.01.2002, uporablja 277.čl. ZOR, čeprav so že dosegle ali presegle glavnico. To pa res pomeni, da se ta odločba nanaša le na tiste zamudne obresti, ki tečejo po 01.01.2002, ne pa na tiste, ki so se že natekle do 31.12.2001, ko je še veljal ZOR. Za obresti, ki so s...

Sodba nº in sklep I Cpg 113/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, September 14, 2006

Delo tožeče stranke je bilo opravljeno z napako, pravica tožene stranke kot naročnika del pa je bila, da zniža plačilo po končni situaciji za vrednost stroškov odprave te napake (3.odst. 620.čl. ZOR). 

Sodba nº in sklep I Cpg 735/2006 of Gospodarski oddelek, September 14, 2006

Pritožnik pravilno ugotavlja, da je pogodbena kazen za podlagi določb ZOR lahko določena za primer neizpolnitve ali za primer zamude z izpolnitvijo. Zmotno pa je njegovo stališče, da pogodben kazen za obravnavani primer ne pride vpoštev iz razloga, ker je bila dogovorjena za primer zamude z izvedbo del. Trdi, da ker del tožeča stranka ni dokončala, lahko dogorimo le o neizpolnitvi obveznosti, ne pa o zamudi z izpolnitvijo, za neizpolnitev pa pogodbena kazen ni bila dogovorjena. vendar po prep...

Sodba nº I Cpg 265/2005 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, September 14, 2006

Zgolj dejstvo, da sodišče v obrazložitvi sodbe zakonske določbe ni izrecno citiralo, ne pomeni zmotne presoje. Navedlo je konkretne okoliščine, iz katerih izhaja, da je šlo pri pridobitvi enotnega gradbenega dovoljenja z dne 4.4.2000 prav za ta postopek, zato izostanek navedbe zakonskega določila nima prav nobenega pomena. 

Sodba nº I Cpg 266/2005 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, September 14, 2006

Tožena stranka je sama navedla, da zahteva vračilo za plačano kupnino za surovino, ki jo je pravočasno tudi reklamirala. Takih navedb pač ni mogoče opredeliti kot uveljavljanje pobotnega ugovora, ampak le tako, kot jih je obravnavalo sodišče prve stopnje, torej kot uveljavljanje jamčevalnih zahtevkov, ki pa jih, kot je tudi pravilno ugotovilo sodišče prve stopnje, na tak način ni mogoče uspešno uveljavljati. 

Sklep nº I Cpg 727/2006 of Gospodarski oddelek, September 14, 2006

O predhodnem ali prejudicialnem vprašanju iz 1. odst. 13. čl. ZPP govorimo, kadar je meritorna rešitev odvisna od vprašanja, ali obstoji ali ne obstoji kakšna druga pravica ali pravno razmerje. Ko se postavi to vprašanje, ima sodišče dve možnosti (dejansko pravici): ali samo reši to vprašanje ali pa postopek prekine do takrat, ko bo to vprašanje rešeno na svojem matičnem področju.

Sklep nº II Cpg 105/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, September 14, 2006

Ugovor, s katerim dolžnik izpodbija sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, je obrazložen, kadar dolžnik navede pravno pomembna dejstva, ki imajo lahko za posledico zavrnitev tožbenega zahtevka, če se izkažejo za resnična in zanje predloži dokaze. 

Sklep nº III Cpg 68/2006 of Gospodarski oddelek, September 14, 2006

V 1. odstavku 67. clena ZPPSL, ki doloca, da lahko vsak upnik, katerega terjatev je bila zmanjšana zaradi potrjene prisilne poravnave v šestih mesecih po poteku roka za izvršitev potrjene prisilne poravnave zahteva od poravnalnega senata, naj potrjeno prisilno poravnavo razveljavi, so najprej doloceni casovni okvirji v katerih je poravnalni senat dolžan preizkušati pogoje, predpisane v 2. odstavku 67. clena ZPPSL. To pa je cas, ki je dolocen za izvršitev potrjene prisilne poravnave in rok šes...

Sodba nº I Cpg 674/2006 of Gospodarski oddelek, September 14, 2006

Ker je prvostopno sodišce odlocalo o utemeljenosti tožbenega zahtevka, ki je bil predmet sklepa o izvršbi, ta pa je bil izdan še v casu obstoja italijanskih lir kot denarne enote Republike Italije, je odlocitev, kot glasi, pravilna, saj je sklep o izvršbi glasil na takrat obstojeco valuto. In ker pravdno sodišce, ko odloca o utemeljenosti tožbenega zahtevka odloci, ali sklep o izvršbi ostane v veljavi ali ne (torej ali je bil tako, kot je bil izdan, utemeljeno izdan) valuta, na katero je glas...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners