Višja Sodišča: Opinions issued on November 2007

November 29, 2007

Sodba nº I Cpg 975/2006 of Gospodarski oddelek, November 29, 2007

Obstoj krivde se pri civilni odškodninski odgovornosti v skladu s 1. odstavkom 131. člena Obligacijskega zakonika domneva. V primeru iz 86. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ko je za utemeljitev odškodninske podlage zahtevana kvalificirana oblika krivde, pa je na strani oškodovanca trditveno in dokazno breme, da je podana takšna oblika krivde. 

Sodba nº I Cpg 15/2007 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, November 29, 2007

Sodišče je zmotno uporabilo materialno pravo v tistem delu, ko je sprejelo odločitev, da če pogodba ni bila sklenjena, tudi nična ne more biti. O spornem pogodbenem razmerju obstaja pisna listina, ki je že imela pravne učinke ali bi jih lahko imela, zato jo je treba na zahtevo zainteresirane osebe vendarle spraviti s sveta na takšen način, da sodišče ugotovi njeno ničnost.

Sodba nº in sklep I Cpg 257/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, November 29, 2007

Neutemeljena je pritožba glede tistega dela tožbenega zahtevka, ki se nanaša na znesek 5.300.889,00 SIT, za katerega je sodišče prve stopnje ugotovilo, da ga je tožena stranka plačala. Dejstvo namreč je, da je tožena stranka dokazala, da je ta znesek plačan, navedla pa je tudi, kateri posamezni zneski so za posamezne vrste škode plačani. Stališče tožeče stranke, da bi morala tožena stranka sedaj dokazovati, katero škodo je plačala, ni utemeljeno. S tem, da je tožena stranka dokazala plačilo c...

Sodba nº I Cpg 975/2006 of Gospodarski oddelek, November 29, 2007

Obstoj krivde se pri civilni odškodninski odgovornosti v skladu s 1. odstavkom 131. člena Obligacijskega zakonika domneva. V primeru iz 86. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ko je za utemeljitev odškodninske podlage zahtevana kvalificirana oblika krivde, pa je na strani oškodovanca trditveno in dokazno breme, da je podana takšna oblika krivde.

November 28, 2007

Sodba nº I Cp 1413/2007 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, November 28, 2007

Izhajajoč iz dejstva vknjižbe lastninske pravice na spornih nepremičninah na toženo stranko po uveljavitvi Zakona o zadrugah, je pravno sredstvo zoper pridobitev lastninske pravice na ime tožene stranke izbrisna tožba (101. člen Zakona o zemljiški knjigi - ZZK, oziroma 243. člen sedaj veljavnega ZZK-1), ne pa tožba na ugotovitev lastninske pravice. 

Sklep nº Cp 1177/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, November 28, 2007

Uporaba čl. 104 ZNP za situacije, ko predlagatelj umakne predlog za vrnitev odvzetega (podržavljenega) premoženja, ker na podlagi tekom postopka pridobljenih dokazov presodi, da s svojim zahtevkom v postopku ne bo uspel, ni primerna. V tem primeru je za odločitev o priglašenih stroških nasprotnega udeleženca primerna uporaba določbe 5. odst. 35. čl. ZNP.

Sklep nº Cp 1311/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, November 28, 2007

Zahtevek je razumljiv in določen, tudi če je postavljen v obliki alternativne obveznosti, torej: ali namestitev prejšnjih ključavnic, ali izročitev ključev od novih ključavnic.

Sklep nº I Ip 735/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, November 28, 2007

S pravnomočno sodbo ugotovljena terjatev je judikatna terjatev, tudi s pravnomočnim sklepom o izvršbi ugotovljeni in dolžniku naloženi v plačilo izvršilni stroški izvršbe, ki je bila ugotovljena zaradi realizacije,so judikatna terjatev. Z vložitvijo predloga za izvršbo se pretrga zastaranje terjatve in začne zastaranje ponovno teči s pravnomočnostjo sklepa o ustavitvi izvršbe, če je bila ta ustavljena zaradi realizacije (in niso bila razveljavljena opravljena izvršilna dejanja).

Sodba nº Cp 1616/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, November 28, 2007

Zastaranje odškodninske terjatve za negmotno škodo začne teči šele, ko je končano zdravljenje v zvezi z utrpelo poškodbo in so oškodovancu znane vse okoliščine dejanskega obsega škode, na podlagi katerih lahko določi višino svojega zahtevka za plačilo odškodnine.

Sklep nº I Ip 660/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, November 28, 2007

Če zaradi organizacijsko-tehničnih predpisov sodišče en izvršilni postopek vodi v dveh različnih spisih, to dejstvo samo po sebi ne zahteva, da pooblaščenec stranke svojo upravičenost za zastopanje izkaže v vsakem spisu s samostojnim pooblastilom. Če pa sodišče kljub temu pooblaščenca pozove k predložitvi novega pooblastila in pooblaščenec novo pooblastilo pravočasno vloži v spi, ki se vodi pod opravilno številko kot je navedena na sklepu o dovolitvi izvršbe, mora sodišče šteti, da je pooblaš...

Sklep nº I Ip 732/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, November 28, 2007

Javna dražba je potekala dne 23.2.2007. Glede na določbo čl. 185/1 ZIZ, da se javne dražbe smejo udeležiti le tisti, ki najpozneje tri delovne dni pred dražbo položijo varščino, je bil zadnji dan, ko so zainteresirani ponudniki še lahko vplačali varščino, dne 20.2.2007.

Sklep nº I Ip 4130/2007 of Civilni oddelek, November 28, 2007

Stranka mora povrnitev tistih izvršilnih stroškov, za katere ve in pozna njihovo višino, zahtevati takoj, ko je zanje zvedela. Drugače se ji povrnitev stroškov ne prizna.

November 27, 2007

Sodba nº Cp 967/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 27, 2007

1. Razpravljanje o tem, kdaj bi tožeča stranka lahko ob ustrezni skrbnosti izvedela za dejstvo, da je družbenik izbrisane družbe toženec in ne v sodni register vpisani osebi, je v tej zadevi nerelevantno. Opisani rok iz drugega odstavka 394. člena ZGD je namreč objektiven in ni odvisen od tega, kdaj je upnik za izbris in družbenike izvedel.

Sklep nº I Cp 1309/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 27, 2007

Tožniku ni bilo treba dokazovati pravnega interesa, ker mu materialni zakon sam nudi možnost zahtevati znižanje kupnine (prvi odstavek 468. člena OZ).

Sodba nº I Cp 502/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 27, 2007

SPZ v 83. členu določa upravičenje soseda, da odstrani veje, ki segajo v njegov zračni prostor (oziroma prej dolžnost lastnika drevesa, da dopusti sosedov poseg v njegovo lastnino), vendar ne ureja vprašanja stroškov takega posega. Zato je glede tega vprašanja potrebno uporabiti pravila obligacijskega prava. V poštev pridejo pravila o poslovodstvu brez naročila.

Sklep nº I Cp 1228/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 27, 2007

Pooblaščenka tožene stranke bi morala sama poskrbeti, da bi bila pritožba pravilno odpremljena na sodišče.

Sklep nº I Cp 1172/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 27, 2007

Sodišče prve stopnje je obseg nepremoženjske škode ugotavljalo z dvema izvedencema, pri čemer je sledilo le mnenju enega izvedenca, čeprav se mnenji med seboj razlikujeta. Ni se opredelilo do mnenja dr. M. in ga ni ocenilo ter se ni opredelilo do omenjenih nasprotij in jih v postopku tudi ni poskušalo odpraviti v skladu s postopkovnimi napotki iz 254. čl. ZPP. S tem je kršilo določbe o dokazovanju z izvedenci. Te kršitve postopka pa bi lahko vplivale na ugotovitev obsega nepremoženjske škode ...

Sodba nº Prp 299/2007 of Višje sodišče v Celju, 10 oddelek, November 27, 2007

Če izrek sodbe o prekršku ne vsebuje vseh zakonskih znakov prometne nesreče kot je definirana v 134. čl. ZVCP-1, ni pogojev za uporabo 234. čl. ZVCP-1.

Sklep nº I Cp 1756/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 27, 2007

Dejstvo je, da gre v tem primeru za ugotovljeno popolno škodo (totalka), to pa pomeni, da je vozilo tako poškodovano, da popravilo ni več smotrno, ne le stroškovno, temveč tudi tehnično. Izvedenec torej ne more ugotavljati stroške za popravilo vozila, kot je to storil v predmetni zadevi in na ta način ugotavljati škodo.

November 23, 2007

Sodba nº PRp 620/2007 of Višje sodišče v Celju, 10 oddelek, November 23, 2007

Ob nesporni ugotovitvi, da je obdolženec ravnal po odredbi policista in opravil preizkus z elektronskim alkotestom in da je le izkoristil pravico, da nadalje izposluje kontrolo tako dobljenega rezultata še z etilometrom, ki je pokazal zanj manj ugoden rezultat, je pravilna razlaga določbe čl. 132/II ZVCP-1 po oceni pritožbenega sodišča taka, da se obdolženec zato, ker je izkoristil pravico kontrole prvotno dobljenega rezultata, ki mu jo daje zakon, ne more spraviti zaradi naknadnega preizkusa...

Sodba nº I Kp 75/2007 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, November 23, 2007

Zagovornik uveljavlja bistveno kršitev določb kazenskega postopka, pri tem pa se ne potrudi navesti, katero konkretno kršitev iz člena 371 ZKP uveljavlja. Z navedbo, da bi morala biti predsednica senata izločena, očitno meri na kršitev iz člena 371/I-2 ZKP. Pritožbeno sodišče pa ugotavlja, da uveljavljana kršitev ni podana in se pri tem v celoti sklicuje na tehtne razloge, ki jih je sodišče prve stopnje navedlo pri tem, ko je zavrglo zagovornikovo zahtevo za izločitev. Ker se zagovornik v pri...

November 22, 2007

Sklep nº Kp 413/2007 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, November 22, 2007

Po določilih II. odst. 519. čl. ZKP odstop zadeve za pregon in sojenje tujca tuji državi potem, ko se je že začela glavna obravnava ni več mogoč.

Sodba nº Kp 156/2007 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, November 22, 2007

Obdolžencema ni bila kršena pravica do obrambe kljub spremembi dela obtožbe, ko na obravnavi nista bila navzoča, saj je bila ta spremenjena delno v njuno korist, z znižanjem zneskov pridobljene premoženjske koristi, delno pa z konkretizacijo oškodovanca, za katerega je bilo vseskozi jasno kdo je in sta v to smer tudi podala zagovor. Pri vseh obdolžencema očitanih kaznivih dejanjjih pa izvedeni dokazi pokažejo, da so v njunih ravnanjih podani njihovi znaki.

Sklep nº II R 223/2007 of Civilni oddelek, November 22, 2007

Območje katastrske občine Velika vas, v katero spada naselje Spodnji Prekar, je bilo glede na določbo 6. točke 8. člena Zakona o postopku za ustanovitev, združitev oziroma spremembo območja občine ter o območjih občin del občine Domžale. Spodnji Prekar sodi v območje sodnega okraja sodišča Domžale.

November 21, 2007

Sklep nº Cp 994/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, November 21, 2007

Vložena je bila le ena tožba, zato tožbeno zatrjevana dejstva veljajo za obe toženi strani. Sodišče pa ni vezano na tožbeno zatrjevano pravno podlago, zato mora glede na zatrjevana dejstva samo uporabiti pravilno materialno pravno podlago.

Sklep nº Cp 1881/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, November 21, 2007

Pokojnikova zapuščina, o kateri se odloča v denacionalizacijskem postopku, preide na njegove dediče z dnem pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji in tudi v tem trenutku se odloča kdo pride v poštev kot dedič. Sprožen upravni spor je ovira za pravnomočnost odločbe o denacionalizaciji, zato v takem primeru še ni mogoče določiti kroga dedičev.

Sklep nº IV Cp 4320/2007 of Civilni oddelek, November 21, 2007

Res je, da je ob razgovoru s sodnikom lahko navzoča oseba, ki ji otrok zaupa in jo sam izbere in otroku pomaga izraziti svoje mnenje, vendar to ni nujno. Zaupna oseba je oseba, ki jo otrok sam spontano izbere, in to seveda ne more biti oseba, ki jo otroku izbere nekdo drug, udeleženec postopka, njegov pooblaščenec ali sodišče.

November 20, 2007

Sklep nº II Ip 896/2007 of Višje sodišče v Celju, Gospodarski oddelek, November 20, 2007

Če dolžnik v času, ko je upnik predlagal nadaljevanje izvršbe na dolžnikove nepremičnine, ni več lastnik teh nepremičnin, ni mogoče dovoliti tako predlaganega nadaljevanja izvršbe.

Sklep nº I Kp 1352/2007 of Kazenski oddelek, November 20, 2007

V 498.a členu ZKP je urejen postopek odvzema tako imenovanega „umazanega“ denarja ali premoženja v primerih, ko se kazenski postopek zoper obdolženca ne konča z obsodilno sodbo, nanaša pa se na kazniva dejanja, ki so taksativno našteta v 1. odst. 498.a člena ZKP, med katera pa ne sodita očitani kaznivi dejanji poneverbe po 1. odst. 245. člena KZ in ponarejanja listin po 1. odst. 256. člena KZ. Glede na navedeno je tudi sklicevanje prvostopenjskega sodišča na 2. odst. 507. člena ZKP, ki določa...

Sodba nº I Kp 967/2007 of Kazenski oddelek, November 20, 2007

Uporaba inštituta dejanja majhnega pomena pri kaznivem dejanju po členu 197/II KZ pride v poštev le izjemoma.

Sklep nº I Cpg 978/2007 of Gospodarski oddelek, November 20, 2007

V obravnavanem primeru je upnik predlagal, naj se dolžniku prepove razpolaganje z ... delnicami, katerih izdajatelj ne pa tudi imetnik je sam dolžnik. Takšna prepoved razpolaganja pa glede na konkretno dejansko stanje ni možna.

Sklep nº I Cp 2047/2007 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, November 20, 2007

Vložitev tožbe za povrnitev škode iz istega škodnega dogodka zoper takratno SFRJ pri sodišču v je namreč po 388. členu Zakona o obligacijskih razmerjih (Ur. l. SFRJ, št. 26/99 in naslednji – ZOR) pretrgala zastaranje odškodninske terjatve, saj sprememba subjekta obveznosti ob osamosvojitvi Republike Slovenije ni povzročila prenehanja prejšnje obveznosti in nastanek nove, kar pomeni, da z osamosvojitvijo Slovenije zastaranje ni začelo teči znova. Za ugotovitev ali je v obravnavanemu primeru bi...

November 16, 2007

Sklep nº I Cpg 6/2007 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, November 16, 2007

Prav zato, ker je arbitražno reševanje sporov izjema od sicer ustavno določenega načina razreševanja sporov, mora biti tudi po mnenju pritožbenega sodišča morebitni dogovor o takem načinu reševanja sporov jasen in nedvoumen tako, da je iz njega brez najmanjšega dvoma razvidno, da sta stranki prav v zvezi z njunim konkretnim primerom dogovorili tak način reševanja spora.

Sodba nº Prp 406/2007 of Višje sodišče v Celju, 10 oddelek, November 16, 2007

Samo dejstvo, da se obdolženec kljub zaviranju ni ustavil za vozilom oškodovanca, ne zadostuje za izpolnitev zakonskih znakov prekrška neprilagojene hitrosti. Za takšen prekršek bi bilo potrebno navesti okoliščine, ki utemeljujejo očitek, da je obdolženec vozil z neprilagojeno hitrostjo in takšne navedbe konkretizirati.

Sklep nº I Cpg 344/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, November 16, 2007

Po mnenju pritožbenega sodišča predstavlja takšna argumentacija površno in pomanjkljivo dokazno oceno, na kar upravičeno in na zelo konkreten način opozarja tudi pritožba tožeče stranke. Gre torej za kršitev proste dokazne ocene v smeri neupoštevanja metodološkega napotka, ki ga daje 8. člen Zakona o pravdnem postopku (ZPP), in sicer: da dokazna ocena sodišča prve stopnje glede omenjenega odločilnega dejstva ni izčrpno, poglobljeno in preverljivo obrazložena. Sodišče prve stopnje je zaradi po...

Sodba nº Cpg 130/2007 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, November 16, 2007

Pravilna je trditev pritožnika, da je stečajni dolžnik izgubil sposobnost biti stranka v tem postopku, ne pa tudi njegovo stališče, da bi sodišče moralo tožbo zavreči; sodišče prve stopnje je namreč v zvezi s tem pravilno navedlo, da je aktivna legitimacija izpodbijati pravna dejanja stečajnega dolžnika po ZPPSL prešla na stečajno maso, ki je sedaj stranka v postopku. Pri tem ne gre za subjektivno spremembo tožbe.

Sklep nº Cpg 289/2007 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, November 16, 2007

Listina, ki jo je v dokaz svojih trditev predložil upnik, ima sicer res naziv Ponudba št. in je ob nastanku dejansko predstavljala ponudbo, ker pa je dolžnik to „ponudbo“ dne 10.02.2005 sprejel, kar je razvidno iz njegovega podpisa, se šteje, da je bila tega dne med strankama veljavno sklenjena pogodba.

Sklep nº II Ip 883/2007 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, November 16, 2007

Enoletni rok, v katerem je dolžan upnik uveljavljati svojo terjatev do družbenikov, prične teči z dnem objave izbrisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Po določbah 3.odst. 111.čl. Zakona o pravdnem postopku (ZPP) pa se rok, ki je določen po letih konča s pretekom tistega dne v letu, ki se po svoji številki ujema z dnem, ko je rok začel teči.

November 15, 2007

Sklep nº I Cpg 702/2006 of Gospodarski oddelek, November 15, 2007

Terjatev za plačilo vode, dobavljene pravnim osebam, nastane z iztekom meseca. 

Sodba nº Cp 398/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, November 15, 2007

Okoliščine pred pravdo, če bi iz njih izhajala nepotrebnost vložene tožbe, ker naj tožena stranka ne bi dala tožeči stranki povoda zanjo, bi lahko narekovale odločitev o stroških postopka, ki ne bi bila v skladu s kriteriji iz čl. 154 ZPP, če bi tožena stranka v odgovorih na pritožbo pripoznala tožbeni zahtevek.

Sklep nº I Ip 989/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, November 15, 2007

Aktivno legitimiran za vložitev predloga za izterjavo preživnine je le preživninski upravičenec, katerega terjatev izhaja iz izvršljivega izvršilnega naslova. To je takrat še mladoletni otrok, ne pa njegova mati, ki je zgolj zakonita zastopnica in ki ni izkazala prehoda terjatve nanjo.

Sklep nº Cp 563/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, November 15, 2007

Terjatev občine iz naslova stroškov institucionalnega varstva za zapustnike, stroškov pokopa in mrliškega ogleda zapustnika, v kolikor ta predstavlja pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu, ki se financira iz proračunskih sredstev občine, predstavlja terjatev, v zvezi s katero ZD v 128. čl. določa, da omejuje dedovanje po zapustniku do višine vrednosti prejete pomoči.

Sklep nº I Ip 654/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, November 15, 2007

Za odločitev o predlogu tretjega za odlog izvršbe mora sodišče ugotavljati izkazanost pogojev, kot jih določa čl. 73 ZIZ in ne izkazanost pogojev po čl. 71 ZIZ.

Sklep nº in sodba Cp 115/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, November 15, 2007

Predlog za vrnitev v prejšnje stanje je pravočasen, če je podan znotraj objektivnega roka od nastopa zamude in ni odločilno dejstvo, da je toženka šele z vročitvijo zamudne sodbe, kar se je zgodilo po preteku objektivnega roka od zamude za vložitev odgovora na tožbo, izvedela, da je zamudila rok za vložitev odgovora na tožbo. Odločilno je dejstvo o pričetku teka objektivnega roka za vložitev predloga za vrnitev v prejšnje stanje, ki je pričel teči od dneva zamude za vložitev odgovora na tožbo.

Sklep nº I Cpg 504/2007 of Gospodarski oddelek, November 15, 2007

Oporo za sklepanje, da mora biti neresnična vsebina ali ponarejena listina ugotavljana v kazenskem postopku, izhaja iz 4. točke 396. člena ZPP.

Sodba nº in sklep I Cpg 661/2007 of Gospodarski oddelek, November 15, 2007

Upoštevaje pri tem, (1) da iz predloženih predračunov, izdanih v času trajanja Pogodbe (priloge B 33 do B 36), izhaja, da je bil določen pogoj 100 % avansnega plačila, in (2) ob odsotnosti trditev tožeče stranke, da je taki zahtevi ugovarjala, temveč jo je (3) izpolnjevala (prim. spredaj), se zdi (očitno), da je tožeča stranka v času trajanja Pogodbe vsaj konkludentno sprejemala pogoj 100 % predplačila iz omenjenih predračunov tožene stranke.

Sklep nº I Cpg 982/2007 of Gospodarski oddelek, November 15, 2007

Tožeča stranka izpodbija obe vrsti (glede istega zneska) sklenjenih asignacijskih pogodb, torej tiste, v katerih kot asignatar nastopa tožena stranka in asignacijske pogodbe, v katerih kot asignatar nastopajo izvajalci oziroma dobavitelji materiala. Do zmanjšanja stečajne mase stečajnega dolžnika, ob izkazanih pogojih 125. člena ZPPSL, je lahko dejansko prišlo le z eno vrsto asignacijskih pogodb, ne pa z obema.

Sodba nº I Cpg 899/2007 of Gospodarski oddelek, November 15, 2007

Določba Pogodbe o varščini je po razumevanju pritožbenega sodišča smiselna le, če pride do končnega prevzema opravljenih del v razumnem roku po izvedbi del. Pritožbeno sodišče namreč ocenjuje, da ni niti logično niti ni življenjsko sprejemljivo, da bi podizvajalec prevzel dolžnost garancije za brezhibnost opravljenih del, ki so v času neizogibno izpostavljena spremembam, ne glede pri tem na začetek teka garancijske dobe, na katerega pogosto nima možnosti vpliva.

November 14, 2007

Sklep nº Cp 757/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 14, 2007

Glede na določbo 3. in 4. odstavka 100. člena Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1), ki ureja izbris zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve, je predlogu za izbris treba priložiti sklep sodišča, ki je podlaga za izbris. Ta sklep pa je predviden v določbi prvega odstavka 278. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ). To posledično velja tudi za primere, ko je bila začasna odredba izdana npr. za čas do pravnomočnega zaključka pravde ali še za 30 dni po pravnomočnem zaključku pravde. Odpravek...

Sklep nº Cp 665/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, November 14, 2007

Veljavno pridobljena pravica uporabe se je transformirala v lastninsko pravico.

Sklep nº Cpg 611/2006 of Višje sodišče v Celju, Gospodarski oddelek, November 14, 2007

Pravna oseba, ki je prenehala obstajati, ne more biti pravdna stranka in tudi ne stranka v izvršilnem postopku, ker nima pravne subjektivitete. Če je do tega prišlo pred vložitvijo tožbe oz. predloga za izvršbo, gre za pomanjkljivost, ki je v skladu s čl. 81 ZPP ni mogoče odpraviti. Zato je treba tožbo oz. predlog za izvršbo zavreči.

Sodba nº Kp 461/2007 of Višje sodišče v Kopru, Kazenski oddelek, November 14, 2007

Že iz dikcije 544. čl. ZKP je jasno razvidno, da se razveljavitev vpisa neupravičene obsodbe v navedenem določilu nanaša le na primere iz 538. čl. ZKP, kar je nenazadnje navedeno tudi v komentarju Zakona o kazenskem postopku avtorja mag. Štefana Horvata.

Sklep nº I Cpg 844/2007 of Gospodarski oddelek, November 14, 2007

Ni namreč dvoma, da tako primarni, kot podredni zahtevek izhajata iz istega materialnopravnega razmerja, se pravna podlaga njunega razmerja ni spremenila. Pri poravnavi gre namreč za to, da prejšnje razmerje preneha le v delu, v katerem je to razmerje urejeno s poravnavo, v preostalem delu pa prejšnje razmerje ostane nespremenjeno (primerjaj dr. Stojan Cigoj, Komentar obligacijskih razmerij, 4. knjiga, stran 2782). S poravnavo oziroma zapisnikom sta torej pravdni stranki spremenili le višino ...

Sodba nº I Cpg 472/2007 of Gospodarski oddelek, November 14, 2007

Pritožbeno sodišče namreč ne soglaša s pritožnikovo razlago njegovega odgovora na tožbo. V slednjem je namreč tožena stranka ponudila zgolj svojo razlago pogodbe, ni pa trdila, da take pogodbe, ki bi vsebovala tudi že njeno garancijsko obveznost, ne bi sklenila, kar je bistveni element pravno upoštevne zmote v smislu 1. odst. 61. čl. ZOR. Šele sedaj v pritožbi skuša navedeno pravno relevantno dejstvo umestiti v kontekst navedb iz odgovora na tožbo.

Sodba nº II Cp 647/2007 of Civilni oddelek, November 14, 2007

Pritožbeno sodišče soglaša z ugotovitvijo prvostopenjskega sodišča, da je čebelnjak, četudi je „podkleten“, takšna stvar, ki jo je mogoče brez nevarnosti za njeno bistvo (glede na namen) odstraniti, prestaviti. Glede na 8. člen in 1. odst. 18. člena SPZ to pomeni, da sporni čebelnjak ni nepremičnina, pač pa premičnina (2. odst. 18. člena SPZ).

Sodba nº I Cp 4209/2007 of Civilni oddelek, November 14, 2007

Tožeča stranka očitno ne ločuje med pravno kontinuiteto v statusnem (tj. gospodarskopravnem smislu) in pravno kontinuiteto delovnega razmerja. ZDR namreč omogoča prenos pravic in obveznosti iz delovnega razmerja iz starega na novega delodajalca, pri čemer prenos lahko temelji na zakonu, drugem predpisu, pa tudi pravnem poslu, tj. dogovoru/pogodbi, sodni odločbi, ..., s čimer omogoča kontinuiteto delovnega razmerja. Možnost nastanitve za čas delovnega razmerja je lahko del pogodbe o zaposlitvi...

November 13, 2007

Sklep nº I Ip 753/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 13, 2007

Namen sodnih penalov je, da spodbudi dolžnika k čimprejšnji izpolnitvi. Če je z izpolnitvijo v zamudi, ga ta institut sili, da tudi če potem, ko mu sodišče določi dodatni rok za izpolnitev, obveznosti ne izpolni, trpi posledico, plačuje za vsak dan zamude določeno vsoto denarja, sodne penale. Res zgolj dejstvo, da je dolžnik upniku ponujal finančna sredstva, ki jih je dolžan prispevati k nakupu drugega stanovanja, ne predstavlja izpolnitve, kot je pravilno zapisalo prvostopenjsko sodišče. Tod...

Sodba nº I Cp 488/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 13, 2007

Zamudna sodba ni sodba o utemeljenosti tožbenega zahtevka, pač pa sodba o izpolnjenih pogojih iz 318. čl. ZPP. Sodišče prve stopnje ni ugotavljalo ali je podano relevantno dejansko stanje pač pa je v tožbi podane navedbe pravno ovrednotilo. Preizkus materialnopravne sklepčne pritožbe se nanaša na preizkus ali iz v tožbi navedenih dejstev izhaja materialnopravna posledica, ki jo obsega tožbeni zahtevek (3. tč. 1. odst. 318. čl. ZPP); in da tožbi priloženi dokazi ne nasprotujejo tožbenim dejstv...

Sklep nº Cp 1093/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 13, 2007

1. Med razveznim postopkom sta udeleženca sklenila sodno poravnavo, s katero sta se med drugim dogovorila, da še naprej ostaneta v stanovanju skupaj in sicer bo nasprotni udeleženec izključno uporabljal otroško sobo, predlagateljica pa spalnico in delovno sobo, ostali prostori so skupni. Stanovanjski zakon v 1. in 2. odst. 110. čl. določa, da se po razvezi zakonske zveze prejšnja zakonca lahko sporazumeta o tem, kdo od njiju ostane ali postane najemnik stanovanja, drugi zakonec pa se iz stano...

Sklep nº I Cp 1793/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 13, 2007

Predlagani vpis dejansko temelji na eni listini in sicer na notarskem zapisu z dne 24.05.2006, pogodba z dne 22.11.2004 pa je bila priložena v skladu z možnostjo vpisa z enim predlogom pri večkratnih prenosih pravice po 2. odst. 150. čl. ZZK-1.

Sklep nº I Ip 887/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 13, 2007

Ni res, da začne teči rok za plačilo kupnine z dnem pravnomočnosti sklepa o domiku, rok za plačilo kupnine teče od dneva prodaje in ne od pravnomočnosti sklepa o domiku.

Sodba nº in sklep I Cp 440/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 13, 2007

1. Tožnikovo zdravljenje je bilo zaključeno 7.2.2002, ko se je tudi stabiliziralo njegovo stanje in je bil torej znan obseg škode. Dejstvo, da tujo pomoč še vedno občasno potrebuje, na tak zaključek ne vpliva, saj je tudi po uveljavljeni sodni praksi za začetek teka zastaranja odločilen trenutek, ko se stanje stabilizira in je škodo, ki nastaja še v bodočnosti že mogoče zanesljivo predvideti. Za povzročitelja škode je tožnik vedel ves čas. Ker je tožbo razširil z zahtevkom iz naslova odškodni...

Sklep nº I Cp 471/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 13, 2007

Iz spisa izhaja, da je odvetnik vložil tožbo v imenu tožnika in da posebnega pooblastila za vložitev tožbe ni priložil. Prvostopno sodišče je zato pravilno ravnalo s tožbo kot z nepopolno vlogo in jo po 108. členu Zakona o pravdnem postopku (ZPP) poslalo vlagatelju (to je domnevnemu pooblaščencu) v popravo z opozorilom na posledice, če v danem roku ne bo predložil pooblastila. V zvezi s tem je omeniti, da sodišče poziva domnevnega pooblaščenca za predložitev pooblastila, ne pa stranke k odobr...

Sodba nº I Cp 1500/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 13, 2007

Izpodbijana zamudna sodba se gotovo ne nanaša neposredno na zavarovalnico, zato ne more iti za enotnega sospornika (202. čl. ZPP v povezavi s 196. čl. ZPP), zato tudi njegova dejanja ne učinkujejo, so namreč v nasprotju z dejanji strank. Če so torej vse stranke, tako tožeča kot tožena, soglasne, da je ¾ premoženja tožničino zaradi njenega večjega prispevka k nastanku oz. ohranitvi premoženja, ki je bilo pridobljeno v času zakonske zveze, potem intervenient v pritožbi ne more trditi nasprotneg...

Sodba nº Kp 274/2007 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, November 13, 2007

Dejstvo, da je obtoženi podpisal potrdilo o posojilu in priznal sprejem denarja, samo po sebi ne negira njegovega goljufivega namena že v času posoje, katerega dokazujejo vsi drugi v postopku izvedeni dokazi.

Sklep nº Cp 788/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 13, 2007

Ugovor, da obveznost ni prešla na dolžnika (12. točka prvega odstavka 55. člena ZIZ), je ugovor, ki vsaj posredno zadeva samo obveznost (kdo je dolžnik), zato ga je mogoče vložiti tudi po izteku roka in zato je mogoče tudi iz tega razloga vložiti tožbo na nedopustnost izvršbe.

Sklep nº Cp 1010/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 13, 2007

Tožnik si z navedbami v svojem predlogu očitno prihaja sam s seboj v nasprotje. Zahteva prepoved nečesa, kar je toženka na zavezovalni ravni že storila. Začasna odredba s prepovedjo odtujitve in obremenitve je torej v tem konkretnem primeru neprimerno sredstvo zavarovanja, saj z njo ni več mogoče doseči njenega namena.

Sodba nº in sklep I Cp 1315/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 13, 2007

Prvostopenjsko sodišče je pri konkretni odmeri odškodnine za nepremoženjsko škodo upoštevalo merila, ki so določena v členu 179. Obligacijskega zakonika.

Sklep nº I Cp 1610/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 13, 2007

Toženca sta solidarna zavezanca za terjatev tožeče stranke do kreditojemalca, ki sta se zahtevku upirala. Izpolnitev po enem od solidarno zavezanih pa ne more imeti enakega učinka kot v primeru, da bi toženca sama izpolnila zahtevek, ki sta mu pred tem ugovarjala. Na izpolnitev terjatve s strani glavnega dolžnika namreč nista imela nobenega vpliva.

Sklep nº Cp 995/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 13, 2007

Zavrnilna zamudna sodba se torej lahko izda, če gre za nesklepčno tožbo, ne pa v primeru če so dejstva, na katera se opira tožbeni zahtevek v nasprotju s predloženimi dokazi.

Sklep nº I Ip 3796/2007 of 11 oddelek, November 13, 2007

Pogodbo o prodaji terjatev, sklenjeno v zadnjem letu pred dnem začetka stečajnega postopka, bi lahko iz razloga oškodovanja stečajnih upnikov na podlagi 125. člena ZPPSL izpodbijali le stečajni upniki in stečajni upravitelj, kar pa dolžnik ni.

Sklep nº I Ip 3745/2007 of Civilni oddelek, November 13, 2007

Ker ima sklep, s katerim sodišče upnikovemu predlogu iz 1. odstavka 134. člena ZIZ ugodi, učinek sklepa o izvršbi (3. odstavek 134. člena ZIZ), se tudi za tak upnikov predlog uporablja določba 1. odstavka 40. člena ZIZ o vsebini predloga za izvršbo, ki kot obvezne sestavine določa navedbo upnika, dolžnika, izvršilnega naslova ali verodostojne listine, sredstva in predmeta izvršbe ter dolžnikove obveznosti. Pritožbeno sodišče ugotavlja, da je upnikov predlog vseboval vse procesne (formalne) pr...

Sklep nº I Cp 2051/2006 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, November 13, 2007

Sodišče prve stopnje desetega odstavka 11. člena omenjene pogodbe o leasingu, v obsegu, da se leasingojemalec odpoveduje vsem zahtevkom in pravicam iz naslova že plačanih pogodbenih obveznosti, ni prisojalo glede na pravočasno v postopku na prvi stopnji podan ugovor tožnika o nemoralnosti takšnega pogodbenega določila, zaradi česar se toženka na takšno določilo ne more uspešno sklicevati. V kolikor je neko določilo v pogodbi v nasprotju z moralnimi načeli, lahko pomeni, da je nično, na ničnos...

November 09, 2007

Sodba nº PRp 457/2007 of Višje sodišče v Celju, 10 oddelek, November 09, 2007

Obdolžencu se je očital prekršek po D. tč. 4. odst. 130. čl. ZVCP-1 (v zv. s 5. odst.). O ob predpisanih sankcijah za ta prekršek ni pravilno izreči še stransko sankcijo prepovedi vožnje motornega vozila, niti ob uporabi omilitvenih določil in izreku manj od 18 kazenskih točk, saj je obd. v očitno slabšem položaju, ker mu je bila izrečena še ta stranska sankcija, ki za očitani prekršek niti ni predpisana, s čemer je uporaba omilitvenih določil zgrešila namen.

Sodba nº in sklep Prp 396/2007 of Višje sodišče v Celju, 10 oddelek, November 09, 2007

Uveljavljanje novih pritožbenih razlogov v dopolnitvi pritožbe po preteku pritožbenega roka ni dovoljena, zato je potrebno takšno dopolnitev pritožbe kot prepozno zavreči.

November 08, 2007

Sodba nº Cpg 193/2007 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, November 08, 2007

Ker sodišče prve stopnje ni imelo podlago za izdajo zamudne sodbe, je pravilno ravnalo, ko je z izvedbo dokazov na naroku presojalo utemeljenost tožbenega zahtevka tožeče stranke.

Sodba nº I Cpg 16/2007 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, November 08, 2007

Plačilo za izdelavo idejne rešitve pozidave Vile K. v pogodbi ni bilo določeno. Glede na to je prišla v poštev uporaba 2. odst. 623. čl. ZOR, po katerem v takšnem primeru plačilo določi sodišče tako, da ustreza vrednosti dela, za tak posel normalno potrebnemu času kot tudi za to vrsto dela običajnemu plačilu.

Sklep nº Cp 58/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, November 08, 2007

Da bi bil tožbeni zahtevek določen, bi morala tožnika v tožbenem zahtevku sporni del v izmeri 430 m2 v okviru parcele št. 210/6 k.o. R. prostorsko določiti s točkami na skici (vsaj .............) in zahtevati geodetsko odmero tako določenega dela parcele, ki naj dobi novo parcelno številko (identifikacijski znak).

Sklep nº Cp 289/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, November 08, 2007

Z uveljavitvijo ZBPP, ki podrobneje ureja pogoje za oprostitev stroškov postopka je v tem zakonu urejen postopek za določitev brezplačne pravne pomoči.

Sklep nº Cp 603/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, November 08, 2007

Sodišče je na podlagi predloženega seznama prijavljenih terjatev v stečajno maso nad toženo stranko ugotovilo, da tožnik vtoževane terjatve ni priznal v stečajnem postopku, zato nima več pravnega interesa za vodenje pravde.

Sklep nº II Ip 781/2007 of Višje sodišče v Celju, Gospodarski oddelek, November 08, 2007

Zgolj dejstvo, da ima dolžnik do dolžnikovega dolžnika odprto odškodninsko tožbo, ne zadošča za ugotovitev, da ima dolžnik tudi terjatev do dolžnikovega dolžnika. Slednje dejstvo je odločilnega pomena pri odločanju o predlogu za nadaljevanje izvršbe na denarno terjatev dolžnika, ob čemer mora biti terjatev, ki bi se naj zarubila, tudi določno opredeljena.

Sklep nº II Ip 668/2007 of Višje sodišče v Celju, Gospodarski oddelek, November 08, 2007

Dolžnik s svojimi ugovornimi navedbami ni dokazal obstoja zatrjevanega ugovornega razloga po 8. točki I. odstavka 55. člena ZIZ.

Sklep nº I Ip 936/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, November 08, 2007

Če obveznost dolžnika v izvršilnem postopku ni takšna, da bi nastala glede na njegove osebne lastnosti in sposobnosti z njegovo smrtjo ne preneha. Zato pa dolžnikova smrt tekom izvršilnega postopka ne more pomeniti takšne ovire v izvršilnem postopku, ki bi narekovala njegovo ustavitev.

Sklep nº II Ip 667/2007 of Višje sodišče v Celju, Gospodarski oddelek, November 08, 2007

S tem, ko je sodišče prve stopnje predkupni upravičenki po začetku naroka za javno dražbo dovolilo, da je naknadno plačala varščino in je s tem omogočilo sodelovanje na javni dražbi, je kršilo pogoje prodaje, določene v odredbi o prodaji nepremičnine.

Sklep nº I Ipg 597/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, November 08, 2007

Namen izvršilnega postopka je z dovoljenim izvršilnim sredstvom doseči poplačilo upnikove terjatve, zato je izvršilni postopek končan, ko je takšen namen dosežen oziroma ko je prišlo do popolne realizacije sklepa o izvršbi. Pri izvršbi na denarna sredstva dolžnika pri organizaciji za plačilni promet sicer ZIZ izrecno ne predvideva v primeru realizacije sklepa in poplačila upnika izdaje sklepa o ustavitvi oziroma končanju izvršilnega postopka, vendar pa v primeru nesporne ugotovitve takšne rea...

Sodba nº Cpg 162/2007 of Višje sodišče v Celju, Gospodarski oddelek, November 08, 2007

Sodišče prve stopnje je pravilno zaključilo, da je med pravdnima strankama sklenjena ustna posredniška pogodba. Da ta velja, kljub določbi 13. čl. ZNPosr, ki določa pisnost pogodbe, je sodišče prve stopnje pravilno obrazložilo z dejstvom, da je bil posredniški posel realiziran v celoti ter z namenom, ki ga je zakonodajalec želel doseči v ZNPosr s predpisano obličnostjo pogodbe.

Sklep nº Cp 394/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, November 08, 2007

Sodišče je, ne glede na uveljavljene ugovore dediča, da teče upravni postopek zaradi izbrisa očetovstva iz rojstne matične knjige ter postopek za ugotovitev ničnosti sklepa bivše Komisije Ljudskega odbora, izdalo izpodbijani sklep o dedovanju, ne da bi se do teh ugovorov opredelilo in obrazložilo, ali šteje, da so med dediči sporna dejstva iz 210 in 212. člena ZD ali ne.

Sodba nº in sklep I Cpg 346/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, November 08, 2007

V primerih, ko je zahtevek tožnika že zapadel in je možna vložitev dajatvene tožbe, tožnik nima pravnega interesa za ugotovitveno tožbo, zato taka tožba sploh ni dopustna.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners