Višja Sodišča: Opinions issued on December 2007

December 21, 2007

Sodba nº I Kp 770/2007 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, December 21, 2007

Kršitev kot je predvidena v 5. točki 372. člena ZKP zadeva pravilno uporabo prava, se pravi, da je ni mogoče odpraviti z nižjo odmero določene kazni, ker ta po svojem bistvu zadeva pravilno ugotovljeno dejansko stanje oziroma dejstvo v zvezi z odločbo o kazenski sankciji.

December 20, 2007

Sklep nº I Ip 1095/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, December 20, 2007

Po dol. čl. 31 ZIZ lahko upnik tekom izvršilnega postopka kadarkoli predlaga predložitev seznama dolžnikovega premoženja, tudi večkrat tekom enega postopka, zakon od njega zahteva le verjeten izkaz, da s predlaganimi sredstvi izvršbe ne bo mogel biti v celoti poplačan, kar kaže na to, da je namen te določbe, da se upniku omogoči čim učinkovitejša izterjava njegove terjatve, ne pa da se varuje dolžnika.

Sklep nº I Cp 177/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, December 20, 2007

Če je višina stroškov znana že veliko prej, preden je upnik zahteval njihovo povračilo, upnik ne more uspeti z zahtevo s sklicevanjem na 30 dnevni rok po končanju postopka. Za presojo pravnomočnosti zahteve za povrnitev stroškov izvršitelja je potrebno upoštevati konkretne okoliščine v vsakem posameznem primeru.

Sodba nº I Cpg 834/2006 of Gospodarski oddelek, December 20, 2007

Tudi v konkretnem primeru vrnitev izdelane opreme v naravi v stanju, kot je bila ob izdelavi v letu 1998, zaradi amortizacije ni mogoča. Zato pride v poštev zgolj nadomestitev dosežene koristi, ki ustreza vrednosti opravljenih del. To privede do enakega rezultata kot znižanje plačila.

Sodba nº I Cpg 809/2007 of Gospodarski oddelek, December 20, 2007

SPZ je v 3. odstavku 67. člena (za razliko od ZTLR) okvirno definiral posle rednega upravljanja kot posle, ki so potrebni za obratovanje in vzdrževanje stvari za doseganje njenega namena. Z novim SPZ se pravna narava teh poslov ni spremenila. Tudi dotedanja sodna praksa jih je opredeljevala kot posle, ki so potrebni in smiselni za ohranitev stvari v funkciji, so v interesu vseh solastnikov in ne povzročajo izrednih stroškov. Odločilno za presojo, ali določen posel spada med posle rednega upra...

Sodba nº I Kp 1596/2006 of Kazenski oddelek, December 20, 2007

Po pravilih mednarodnega prava je suženjstvo definirano kot stanje ali položaj osebe, nad katero se izvajajo vsa ali nekatera upravičenja, ki izhajajo predvsem iz lastninske pravice in se kažejo v tem, da lastnik z osebo lahko razpolaga, se pravi, da jo lahko proda, podari, da v najem, jo uniči, itd.. Oseba, ki je spravljena v suženjsko ali njemu podobno razmerje, ima torej zgolj status predmeta, namenjenega izključno za ekonomsko izkoriščanje ter je njena svoboda popolnoma omejena. V obravna...

December 19, 2007

Sklep nº I Cp 1974/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, December 19, 2007

Ugovor je obrazložen, če je dolžnik priložil listine, s katerimi izpodbija terjatev.

Sodba nº Cp 234/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, December 19, 2007

Po I. Odst. 21. čl. ZIZ ima zainteresirani kupec dolžnost obvestiti ponudnika, da je podal izjavo o sprejemu ponudbe. Kupec se te svoje obveznosti ne more ekskulpirati s sklicevanjem na dopis upravne enote s katerim upravna enota po poteku roka za sprejem ponudbe obvešča ponudnika o rezultatu javne objave. Zgoraj navedeni člen uveljavlja namreč strogo obličen postopek ponudbe in sprejema ponudbe in velja le tisto kar je izraženo v predpisani obliki (obličnost ad valorem).

Sklep nº Cp 1447/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, December 19, 2007

Splošno znano je, da mora tožeča stranka, ki tožbo umakne, povrniti nasprotni stranki stroške postopka. V kolikor pa obstajajo okoliščine iz drugega dela 1. odst. 158. čl. ZPP, pa je dolžnost tožeče stranke, da te okoliščine navede (da je tožbo umaknila takoj, ko je tožena izpolnila zahtevek).

Sklep nº I Ip 968/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, December 19, 2007

Če je naslovnik odsoten ob poskušeni vročitvi, je treba pisanje vrniti sodišču.

Sodba nº Cp 915/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 19, 2007

Kolizijskega skrbnika postavi socialno skrbstvo mladoletniku pod roditeljsko pravico, kadar pridejo njegovi interesi v navzkrižje z interesi staršev, zlasti če sklepajo med seboj pravni posel ali pa če se pravdajo (1. odst. 213. čl. ZZZDR), v takem primeru roditelj ne more varovati svojih koristi in obenem zastopati koristi otroka.

Sklep nº I Ip 4343/2007 of 11 oddelek, December 19, 2007

Odlog izvršbe predstavlja začasni zastoj izvršilnega postopka in dokler traja, se izvršilna dejanja ne opravljajo. Enako kot pri prekinitvi postopka v času odloga ne tečejo ne zakonski ne sodni roki, sodišče tudi ne more opravljati procesnih dejanj, procesna dejanja strank nimajo nasproti drugi stranki nobenih pravnih učinkov

Sklep nº II Ip 3698/2007 of 11 oddelek, December 19, 2007

ZPP v drugem odstavku 105. člena predvideva možnost vlaganja pisanj (in tudi pravnih sredstev) z uporabo komunikacijske tehnologije. Tudi za takšno vlogo pa velja določba prvega odstavka 112. člena ZPP, da se šteje za pravočasno, če je izročena pristojnemu sodišču, preden se rok izteče, neodvisno od nadaljnjega poslovanja sodišča s tako vlogo, ki je stvar notranje organizacije administrativnega dela sodišč in ki od trenutka pravočasne izročitve sodišču ne more imeti v nobenem primeru za stran...

Sodba nº in sklep I Cpg 617/2006 of Gospodarski oddelek, December 19, 2007

Če skupščinski sklep navaja kategorije, ki predstavljajo vezani kapital, je ničen zato, ker vezani kapital pomeni varstvo za upnike. Sklep, ki nasprotuje tistim določilom ZGD, ki so namenjena varstvu upnikov, pa je po določilu 3. alineje 359. člena ZGD ničen.

Sklep nº I Cpg 1041/2007 of Gospodarski oddelek, December 19, 2007

Delnice z oznako T. so delnice javne delniške družbe, ki kotirajo na borzi. Ker tožeča stranka ni zagotavljala dejstev, iz katerih bi izhajalo, da tožena stranka v primeru, če delnice odtuji, teh ob pravnomočnosti sodbe, ki bi ji nalagala njihovo vrnitev tožeči stranki, ne bi bila več zmožna kupiti na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, se izkaže, da je njen predlog za izdajo začasne odredbe neutemeljen.

Sodba nº I Cpg 1010/2006 of Gospodarski oddelek, December 19, 2007

Pogodbeni stranki sta z najemno pogodbo z dne 16.6.2000 (priloga A1) trajanje pogodbe uredili v 3. členu s klavzulo, ki se glasi: „Pogodba je sklenjena za določen čas do pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji.“ Takšna ureditev pa vsebinsko pomeni, da sta pogodbeni stranki opredelili, da je trajanje najemnega razmerja odvisno od bodočega negotovega pravnega dejstva, ki po svoji vsebini predstavlja razvezni pogoj in ne določitve časovnega trenutka, ki bo zanesljivo nastopil.

Sodba nº I Cp 3373/2007 of Civilni oddelek, December 19, 2007

Pogodba, s katero se ugotavljajo in priznavajo deleži na skupnem premoženju je deklaratorne narave. Kolikor gre pri tovrstnem urejanju zgolj za ugotovitev obsega in deležev na skupnem premoženju ter za delitev le-tega v skladu s prej navedenim, tak posel ne more biti v škodo upnikov in predmet izpodbijanja z actio Pauliana. Drugače je, če je v tem poslu vsebovan še kakšen drug pravni predmet (npr. darilo).

Sodba nº I Cp 1561/2007 of Civilni oddelek, December 19, 2007

V obligacijskem pravu velja osnovno načelo, da se nihče ne sme nepoklicano lotiti tujega posla. Investicije v nepremičnino drugega zato same po sebi ne predstavljajo podlage za povračilo vlaganj. Tak zahtevek je lahko utemeljen le, če so izpolnjeni pogoji za kondikcijo, verzijo, koristno oziroma nujno gestijo ali, če o tem med strankama obstaja dogovor.

December 18, 2007

Sodba nº I Cp 1364/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 18, 2007

Dejstvo, da je bila z odločbo Višjega sodišča v Kopru spremenjena odločba Carinskega urada še ne dokazuje nepravilnega in protipravnega ravnanja carinskega organa. Pri ravnanju državnega organa oz. njegovih delavcev

Sodba nº I Cp 1227/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 18, 2007

Gre za pogodbo, pri kateri je dogodek, od katerega je odvisna zaveza strank, negotov. Od tega, katera trditev se bo izkazala za resnično, je odvisno, katera od strank bo zavezana k izpolnitvi. To pa je značilnost stave. Ker paragraf 1271 ODZ določa, da je stava neiztožljiva, je odločitev prvostopnega sodišča o zavrnitvi zahtevka pravilna.

Sodba nº in sklep I Kp 145/2007 of Kazenski oddelek, December 18, 2007

Policista nista ravnala nezakonito, ko sta obtoženca prijela izven kraja, ki ga je po policijski odredbi šteti za kraj prepovedi približevanja, in nista kršila določb člena 39a ZPol. Oškodovanka je klicala UKC v času, ko je obtoženec izvrševal kaznivo dejanje nasilništva, in je tedaj tudi povedala, da mu je odrejen ukrep iz 39a člena ZPol. Policista, poslana v intervencijo, sta obtoženca prijela izven kraja določenega v ukrepu, vendar v bližini. Policista sta za svoje ukrepanje imela pooblast...

December 17, 2007

Sklep nº I Kp 1484/2007 of Kazenski oddelek, December 17, 2007

V zvezi s pritožbenimi navedbami, ki zadevajo pritožnikovo šibko premoženjsko stanje, pa pritožbeno sodišče pripominja, da ZKP za oškodovanca kot tožilca ne predvideva možnosti oprostitve ali obročnega odplačila stroškov kazenskega postopka. Pravna dobrota oprostitve oziroma obročnega plačila stroškov kazenskega postopka, ki je opredeljena v 4. odstavku 95. člena ZKP, namreč velja le za obdolžence.

Sklep nº I Kp 786/2007 of Kazenski oddelek, December 17, 2007

Protipravnost je objektivni element oziroma sestavina vsakega kaznivega dejanja, ne glede na to, ali je določena kot poseben zakonski znak.

Sodba nº I Kp 1014/2007 of Kazenski oddelek, December 17, 2007

V zvezi s pritožbenimi navedbami, da se je obtoženi skušal konoplje le znebiti in ne prodati, zaradi česar mu ni moč očitati naklepne prodaje mamil oziroma ni moč govoriti o direktnem naklepu prodaje mamil, pa pritožbeno sodišče odgovarja, da je obtoženčev motiv za obstoj predmetnega kaznivega dejanja irelevanten, sicer pa se predmetno kaznivo dejanje lahko stori tako z direktnim, kakor tudi z eventualnim naklepom. Tako je tudi irelevantno, ali je obtoženec za konopljo zahteval denar ali ne, ...

Sklep nº I Kp 1455/2007 of Kazenski oddelek, December 17, 2007

Razlogovanje prvostopenjskega sodišča, da če zasebni tožilec ne prebere zasebne tožbe, velja zakonska domneva, da je zasebno tožbo umaknil, je zmotno. Tako je pritrditi pritožniku, da velja zakonska domneva, da je zasebni tožilec umaknil tožbo (1. odstavek 58. člena ZKP) le, če na glavno obravnavo ne pride zasebni tožilec, čeprav je bil v redu povabljen in tudi ne njegov pooblaščenec, kar pa ima za posledico ustavitev kazenskega postopka.

December 13, 2007

Sklep nº II Ip 910/2007 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, December 13, 2007

Izvensodno dogovarjanje med upnikom in dolžnikom o načinu poplačila terjatve je sicer dopustno, vendar pa taki dogovori praviloma nimajo prav nobenih učinkov na tek sodnega postopka.

Sklep nº II Ip 928/2007 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, December 13, 2007

Ker je ugotoviti, da so bili upniku v izvršilnem naslovu prisojeni tudi izvršilni stroški, ki so predmet te pritožbe, je napačno stališče sodišča prve stopnje, da temu ni tako.

Sodba nº I Cpg 856/2007 of Gospodarski oddelek, December 13, 2007

Če ima odločitev o razdelitvi preostanka premoženja v likvidacijskem postopku oblikovalni učinek za pridobitev upravičenj na tem premoženju, ni razumnega razloga, da bi drugačen režim lahko veljal za premoženje, za katerega se je šele po zaključku likvidacijskega postopka ugotovilo, da je bilo del premoženja likvidiranega subjekta. 

Sklep nº Cpg 183/2007 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, December 13, 2007

Po določbah 1. odst. 499. člena ZPP (99) se v postopku ne uporabljajo določbe 3. in 4. odst. 86. člena ter 87-91 člena ZPP, če je bila tožba vložena pred uveljavitvijo tega (ZPP/99) zakona.

Sklep nº Cpg 288/2007 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, December 13, 2007

Predhodno (negativno) odločanje o predlogu za imenovanje posebnega revizorja na skupščini delniške družbe je procesna predpostavka, gledano z vidika sodnega postopka. Po m

Sodba nº Cp 81/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, December 13, 2007

Do škodnega dogodka je prišlo v Sloveniji 22.7.1988, prav v času Jugoslavije, enotne države vseh republik, zato ne gre za razmerje z mednarodnim elementom.

Sklep nº I Ip 633/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, December 13, 2007

Da bi sodišče dolžnikov prepozen ugovor zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine lahko upoštevalo po izteku roka, mora dolžnik v njem navajati dejstva, ki se nanašajo na samo terjatev, dejstva pa so nastopila po izdaji sklepa o izvršbi in ne pred izdajo le-tega.

Sklep nº I Ip 1122/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, December 13, 2007

Sklep s katerim sodišče upniku naloži plačilo predujma za cenitev sodnega cenilca je sklep procesnega vodstva in zoper takšno odločitev prvostopnega sodišča ni pritožbe.

Sklep nº Cp 1350/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, December 13, 2007

Začasna odredba ne more nalagati dejanj, oz. dajati pooblastila za določena ravnanja, ki niso v skladu s pravnim redom, oz. za katerega pravni red postavlja posebne pogoje, izpolnjevanje katerih se preverja v posebnem upravnem postopku.

Sodba nº I Cpg 683/2006 of Gospodarski oddelek, December 13, 2007

Če bi tožena stranka kot dolžnica iz predmetne pogodbe res imela terjatev do tožeče stranke kot svojega upnika iz naslova že plačanega zneska tožnikovemu sodelavcu (prof. M.), bi bil pogodbeni znesek višji za 15.000 USD. Sicer te terjatve ne bi mogla uveljavljati v pobot skladno 336. členu ZOR. Poravnala jo je namreč tretji osebi (družbi M. – G.).

Sklep nº I Cpg 1083/2007 of Gospodarski oddelek, December 13, 2007

Kot je v konkretnem primeru razvidno iz obvestila vročevalca, to naslovniku ni bilo puščeno v hišnem oziroma izpostavljenem predalčniku na naslovu njegovega prebivališča, temveč v poštnem predalu (pri izvajalcu poštne storitve).

Sodba nº I Cpg 791/2006 of Gospodarski oddelek, December 13, 2007

ZJS torej določa dve vrsti pogojev za opredelitev nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po ZJS postanejo last občine, na območju katere ležijo. V prvi vrsti so to zemljišča, ki so bila do 10. 3. 1993 opredeljena kot nezazidana stavbna zemljišča, torej kot parcele na območju, ki so bila s prostorskim planom namenjena za graditev objektov. Kot nezazidana stavbna zemljišča po 5. odst. 57. čl. ZJS pa so bila določena tudi zemljišča, ki so bila kot gozdna ali kmetijska zemljišča z uveljavitvijo ZSKZ (...

Sodba nº I Cpg 856/2007. of Gospodarski oddelek, December 13, 2007

Če ima odločitev o razdelitvi preostanka premoženja v likvidacijskem postopku oblikovalni učinek za pridobitev upravičenj na tem premoženju, ni razumnega razloga, da bi drugačen režim lahko veljal za premoženje, za katerega se je šele po zaključku likvidacijskega postopka ugotovilo, da je bilo del premoženja likvidiranega subjekta.

December 12, 2007

Sklep nº II Ip 940/2007 of Višje sodišče v Celju, Gospodarski oddelek, December 12, 2007

Sodišče prve stopnje je izvršbo pravilno omejilo oz. iz izvršbe pravilno izvzelo tista denarna sredstva na podračunu dolžnice, ki so nujno potrebna za opravljanje njenih temeljnih nalog oz. katere ji je zagotovila država za opravljanje tistih zadev iz državne pristojnosti, ki so z zakonom prenesene nanjo.

Sodba nº Cp 647/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, December 12, 2007

Prodajna pogodba veže obe stranki. Izven zahtevka za neveljavnost prodajne pogodbe, ni mogoče uveljavljati vrnitev dela kupnine in trditi, da v pogodbi naveden lastnik ni hkrati prodajalec in da v resnici ni lastnik.

Sodba nº I Cp 1163/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 12, 2007

Toženec je na zadnji glavni obravnavi izpovedal, da se je zaradi tožnikove izjave „cretino“ čutil ponižanega. Iz te izpovedi pa ne izhaja, da je toženec dejansko zaradi te izjave trpel duševne bolečine, za katero bi mu moralo sodišče priznati denarno odškodnino.

Sklep nº I Cpg 1044/2007 of Gospodarski oddelek, December 12, 2007

ZGD-1 v 52. členu določa, da se za odločanje o pooblastilu za sklic skupščine manjšinskim delničarjem ali objavo predmeta, o katerem naj skupščina odloča po določbi 3. odst. 296. člena ZGD-1 uporablja zakon, ki ureja nepravdni postopek. ZNP, ki ureja nepravdni postopek, predpisuje, da mora sodišče omogočiti vsem udeležencem, da se v postopek vključijo in v njem sodelujejo, zlasti tistim, na katere naj bi se odločba nanašala. Vendar pa je določba ZGD v 3. odst. 296. člena izrecno omejila kontr...

Sklep nº I Cpg 1070/2007 of Gospodarski oddelek, December 12, 2007

Sklep skupščine o prenosu delnic na glavnega delničarja dobi relevanten korporacijski pravni učinek šele z vpisom sklepa v sodni register.

Sodba nº I Cp 4736/2007 of Civilni oddelek, December 12, 2007

Pri posojilni pogodbi na odpoklic stranki ne moreta določiti drugačnega roka kot ga za zastaranje določa zakon.

December 11, 2007

Sodba nº I Cp 944/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 11, 2007

Bistven pogoj za nastanek služnosti je ta, da se izvršuje tako, da je izvrševanje opazno in lastnik temu ne nasprotuje, kar torej pomeni, da mora biti izvrševanje lastniku služeče nepremičnine znano.

Sodba nº I Cp 503/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 11, 2007

V obravnavani zadevi gre za tožbo, vloženo zoper eventualna sospornika in vrstni red obravnavanja pri eventualnem sosporništvu ni predviden, potem tudi ni obvezno, da bi moralo sodišče tožbo vročiti obema strankama naenkrat.

Sklep nº I Cp 861/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 11, 2007

Pravna podlaga zahtevku je neupravičena obogatitev. Tako v teoriji kot v večinski sodni praksi velja, da ima tovrstni zahtevek obogatitveno in ne vrnitveno naravo. Povedano pomeni, da je odločilno vprašanje, za koliko je bil pridobitelj obogaten, ne pa, koliko je prikrajšanec dal.

Sklep nº I Cp 936/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 11, 2007

Ne drži pritožbena navedba, da navedb priče v pritožbi zoper sodbo v neki drugi zadevi ni mogoče uporabiti kot dokaz, saj je tožeča stranka predlagala vpogled v to listino in gre za enega od dokazov, ki jih sodišče ocenjuje v dokaznem postopku in mu tudi v zvezi z ostalimi izvedenimi dokazi daje ustrezno težo. Prvostopno sodišče se je v razlogih sodbe sklicevalo na uradni zaznamek iz kazenske ovadbe, ni pa ničesar reklo o toženčevi izpovedi, posebej o njegovih pojasnilih v zvezi z uradnim zaz...

Sklep nº I Cp 960/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 11, 2007

Po določbi 104. člena Zakona o obligacijskih razmerjih mora, če je pogodba nična, vsaka pogodbena stranka vrniti drugi vse, kar je prejela na podlagi take pogodbe, za vračanje pa ob upoštevanju določbe 122. člena ZOR velja pravilo sočasne izpolnitve. Odločilno je torej vprašanje, kaj je tožeča stranka sploh prejela na podlagi nične pogodbe.

Sklep nº Cp 653/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 11, 2007

Tudi za nasprotnega udeleženca velja, da v pritožbi ne sme navajati novih dejstev in predlagati novih dokazov, če mu je bilo na prvi stopnji omogočeno, da se izjavi o zemljiškoknjižnem predlogu oziroma o vpisu. To pa je drugemu nasprotnemu udeležencu bilo omogočeno in se je o vpisu lahko izjavil v ugovoru zoper sklep zemljiškoknjižne referentke.

Sklep nº Cp 1227/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 11, 2007

Tožnik bi v tem postopku moral verjetno izkazati, da je on predkupni upravičenec za sporna zemljišča, ki so se prodajala kot celota. Večino teh zemljišč pa predstavlja gozd, nekatera celo varovani gozd, le posamezne parcele so kmetijska zemljišča. Potrebno je ugotavljati, kdo je predkupni upravičenec za zemljišče kot celoto. Zakon o gozdovih, kateri v 47. čl. določa, da ima Republika Slovenija predkupno pravico na varovanih gozdovih, določa pa tudi, da imajo predkupno pravico mejaši gozda, ki...

Sodba nº I Cp 1008/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 11, 2007

Če pot ni vidna in če toženca nikoli nista videla tožnice in njenih sorodnikov, da bi zatrjevano služnost izvrševali, poleg tega pa jima o služnosti ni ničesar povedala prodajalka nepremičnine, je pravilna ugotovitev sodišča, da sta bila toženca dobroverna pridobitelja nepremičnine.

Case nº VSL I Kp 926/2007 of Kazenski oddelek, December 11, 2007

Celovita analiza oškodovankine izpovedbe pokaže, da je pištola, ki jo je obtoženi potegnil iz žepa v trgovini, kjer je delala ena sama prodajalka, in v času, ko kupcev ni bilo, vstop vanjo pa je bil zastražen s strani drugega storilca, vsekakor pomenila zelo resno grožnjo, da bo z njo napadeno oškodovankino življenje oziroma telo. Tako jo je v kritičnem času očitno vzela tudi oškodovanka, saj je ocenila, da v dani situaciji možnosti za uspešno odvrnitev storilcev od nameravanega ropa nima, za...

Sodba nº I Kp 901/2007 of Kazenski oddelek, December 11, 2007

Pogoj za izjavo po 6. odstavku 148. člena ZKP je, da je osumljenec poučen o svojih pravicah in da je njegova izjava dana prostovoljno. Sodišče prve stopnje je na podlagi ocene okoliščin predmetne zadeve, pravilno ocenilo, da je bilo navedenim pogojem zadoščeno.

December 06, 2007

Sklep nº Cpg 202/2007 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, December 06, 2007

Položitev varščine prihaja v poštev le v primeru, če so izpolnjeni pogoji za izdajo začasne odredbe, v obravnavanem primeru pa to niso.

Sodba nº I Cpg 30/2007 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, December 06, 2007

Vse dokler pogodba velja, sta jo dolžni stranki izpolnjevati in to tako, kot je bila med njima sporazumno dogovorjena. Enostranske spremembe pogodbe druge stranke ne zavezujejo.

Sodba nº Cp 608/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, December 06, 2007

Ker sporazum po 251 c ZIP ni bil razveljavljen, so stranke in sodišče nanj vezani, saj ima sklenjen sporazum v delu, v katerem sta bila ugotovljena obstoj in višina zavarovane terjatve, moč izvršilnega naslova.

Sklep nº I Ip 703/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, December 06, 2007

Ustavno odločbo št. U-I-300/04-25 z dne 02.03.2006 je sodišče dolžno uporabiti tudi v primerih, ko je izvršilni naslov, ki je podlaga predmetne izvršbe, bil izdan in postal pravnomočen pred izdajo te ustavne odločbe.

Sklep nº I Ip 840/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, December 06, 2007

Javni jamstveni in preživninski sklad s prehodom terjatve vstopi v pravice otroka kot upnika do višine sredstev izplačanih na podlagi odločbe o nadomestilu preživnine izdane na podlagi ZJSRS.

Sodba nº Cp 623/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, December 06, 2007

Načelno pravno mnenje, ki ga je na občni seji dne 13.12.2006 sprejelo Vrhovno sodišče RS, je ovrglo stališče o kvazideliktni naravi stroškov postopka, ki je utemeljevala prisojo zamudnih obresti od posameznih pravdnih stroškov že pred njihovo odmero s sodno odločbo.

Sodba nº I Cpg 12/2007 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, December 06, 2007

Tožnik s tožbo ne more zahtevati nazaj tistega, kar je bilo pravno veljavno zarubljeno na podlagi pravnomočne izvršbe. Po določbah 190. čl. Obligacijskega zakonika (OZ) je dolžan prejeto vrniti tisti, ki je brez pravnega temelja obogaten. Vtoževani znesek pa je bil, kot je razvidno iz samih tožnikovih navedb, na toženo stranko prenešen na podlagi pravnomočnega sklepa o izvršbi. To pa pomeni, da je za ta prenos sredstev obstajal veljavni pravni temelj.

Sodba nº I Cpg 36/2006 of Gospodarski oddelek, December 06, 2007

Po vsebini je pogodba o odstopu terjatev „pogodba o prevzemu dolga po 427. členu OZ“. Tožena stranka je kot prevzemnik dolga namesto dolžnika (tožeče stranke) plačevala delavce (upnike tožeče stranke). Kot izhaja iz ugotovitev prvostopenjske sodbe, so delavci plačilo za opravljeno delo prejeli. Skladno 3. odstavku 427. člena OZ se torej domneva, da so delavci dali svojo privolitev, ker so, kot je bilo ugotovljeno, brez omejitve sprejeli izpolnitev od tožene stranke kot prevzemnika, ki jo je t...

Sodba nº I Cpg 891/2006 of Gospodarski oddelek, December 06, 2007

Kot premoženjsko škodo je tožeča stranka uveljavljala izgubljeni dobiček kot preprečitev povečanja svojega premoženja (132. člen OZ), ki pa bi se po vsebini lahko nanašal le na obveznost prevzemnikov tožene stranke, dati skladno 4. členu ZPre ponudbo za odkup delnic tožene stranke pod pogoji in na način, določen s tem zakonom. Pri tako oblikovanem odškodninskem zahtevku tožeče stranke kot pravno priznani škodi, ki naj bi se izražala v izgubljenem dobičku, bi bila podana lahko vzročna zveza le...

Sklep nº I Cpg 1038/2007 of Gospodarski oddelek, December 06, 2007

ZPP sicer res določa, da se vročitev osebi ali ustanovi v tujini (135. člen ZPP) opravi po diplomatski ali drugi ustrezni poti, vendar pa navedeni člen določa pravila vročanja za sodišče in ne zavezuje strank v postopku.

Sklep nº Cpg 173/2007 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, December 06, 2007

Med pravdnima strankama je bila res sklenjena sodna poravnava, toda le glede dela tožbenega zahtevka (1.384,31 EUR), o drugem delu zahtevka, pa je bilo že delno pravnomočno odločeno, sicer s sodbo Okrožnega sodišča v K. Glede na to je o pravdnih stroških potrebno odločiti po 154. čl. ZPP, to je glede na uspeh strank v celotni pravdi.

December 05, 2007

Sklep nº I Ip 3784/2007 of Civilni oddelek, December 05, 2007

Dolžnik - zastavitelj v ugovoru in v pritožbi uveljavlja prenehanje zastave sicer na podlagi prvega odstavka 446. člena ZOR (sedaj prvi odstavek 430. člena OZ), vendar pa je v konkretnem primeru temeljno vprašanje, na katerega je v okviru pravilne uporabe materialnega prava treba najprej odgovoriti, ali glede na prej navedene določbe ZFPPod in ZGD sploh še obstaja terjatev. Ni namreč ugotovljeno, ali sta upnika v skladu z določbo drugega odstavka 394. člena ZGD uveljavljala terjatev do družbe...

Sklep nº II Ip 831/2007 of Višje sodišče v Celju, Gospodarski oddelek, December 05, 2007

Upnik ima pravico predlagati izvršbo z več sredstvi izvršbe, tako ob vložitvi predloga za izvršbo, kot tudi kasneje med izvršilnim postopkom, vendar to še ne pomeni, da je upravičen tudi do povrnitve vseh izvršilnih stroškov, ki mu ob tem nastanejo, ampak mu gredo le tisti stroški, ki so bili za izvršbo potrebni.

Sklep nº II Cp 2823/2006 of Civilni oddelek, December 05, 2007

Prvostopenjsko sodišče je pravilno ugotovilo, da iz predloženega pooblastila izhaja, da pooblaščenec R. S. ni odvetnik, da pa je v pooblastilu predvideno, da se bosta pooblastitelj in pooblaščenec posebej dogovorila o nagradi. Pritožbeno sodišče soglaša z oceno, da gre za dogovor o nagradi, do katere pooblaščenec glede na predpise, ki veljajo v R Sloveniji, ni upravičen, saj lahko v skladu z določbo 2. člena Zakona o odvetništvu proti plačilu stranke pred sodišči zastopa le odvetnik, drugačno...

December 04, 2007

Sodba nº I Cp 700/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 04, 2007

Ker je stranski intervenient postal imetnik terjatve, je v materialnopravnem smislu stopil v položaj upnika terjatve po kreditni pogodbi, ki je predmet tega postopka in ki jo je tožena stranka sklenila s tožečo stranko. Drži sicer, da na ničnost sodišče pazi po uradni dolžnosti, vendar je ugotovitev ničnosti pogodbe odvisna od dejstev. Sodišče dejstev, ki jih stranke ne navajajo, ne more ugotavljati po uradni dolžnosti (razen tistih, ki so splošno znana). Zato sodišče ni napačno uporabilo mat...

Sklep nº Cp 1382/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, December 04, 2007

Tudi postopek za izdajo začasne odredbe je kontradiktorni postopek.

Sodba nº Kp 300/2007 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, December 04, 2007

S tem ko je obt. pri opravljanju gospodarske dejavnosti oškodovanima vseskozi, tudi po tem, ko je zašel v likvidnostne težave katerih obseg je bil takšen da izdobavljenega blaga ni več mogel plačati, trdil da bo blago plačal, je ravnal v goljufivem namenu kar pomeni, da so v njegovem ravnanju podani tako objektivni kot subjektivni znaki očitanih mu kaznivih dejanj.

Sodba nº Cp 886/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, December 04, 2007

Za spregled pravne osebnosti so potrebna zavestna ravnanja družbenika. Do spregleda ne pride, če je družbenik prisiljen v poslovne odločitve npr. v zmanjšanje in prenos poslovanja zaradi tega, ker partnerji prekinejo sodelovanje z družbo in zato pride do zmanjšanja razpoložljivih sredstev družbe iz objektivnih razlogov.

Sodba nº Cp 1167/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 04, 2007

Poslovna enota v času, ko je prišlo do škodnega dogodka, ni imela samostojnega pravnega statusa, zato je sodišče prve stopnje pravilno ugotovilo, da sta pravna naslednika prvotne tožene stranke oba, to je tako prva tožena stranka, ki je nasledila Z., kot tudi druga tožena stranka, ki je pridobila pravno sposobnost šele z vpisom v sodni register.

Sklep nº I Cp 1668/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 04, 2007

Vročitev po 141. členu ZPP, ki določa način vročanja s posledico fikcije vročitve, pride v poštev le, če naslovnik tam dejansko živi, če pa je, kot v konkretnem primeru, stranka pred tem dejansko bivališče spremenila, fiktivna vročitev tožbe na tak način kot se je ravnalo, ni možna.

Sodba nº I Cp 830/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 04, 2007

Z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki z dne 15.4.1999, je bil spremenjen v M.O.K. način plačevanja odvoza smeti tako, da merilo ni bilo več površina stanovanjske oz. poslovne površine, ampak po 3. odst. 34. člena tega Odloka volumen posode, ki jo za odlaganje ločeno zbranega ostanka odpadkov uporablja občan.

Sklep nº Cp 1132/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 04, 2007

Pravici stranke, da se v pravdnem postopku izjavi, na drugi strani odgovarja obveznost sodišča, da vse navedbe stranke vzame na znanje, pretehta njihovo relevantnost ter da se do tistih navedb, ki so za odločitev bistvenega pomena, v sodbi tudi opredeli. Če sodišče v izvršilnem postopku oziroma v postopku zavarovanja tega dosledno ne upošteva, ne gre za kršitev ustavne pravice do enakega varstva pravic iz 22.čl. Ustave, kot tudi ne za bistveno kršitev določb postopka.

Sodba nº in sklep Cp 585/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 04, 2007

Ker je bil razveljavljen tudi zavezovalni pravni posel, na podlagi katerega tožniki utemeljujejo svoj pravni interes za to pravdo in torej tožniki do prodajalca po (razveljavljeni) pogodbi, na katero se sklicujejo, nimajo nobenega zahtevka, je pravilen zaključek prvostopnega sodišča, da tožniki nimajo pravnega interesa za ugotovitev neveljavnosti pogodbe med tožencem in I.V. V preostalem delu zahtevka gre za ti. izbrisno tožbo. Tožeča stranka na sporni nepremičnini nima nobene pravice, še man...

Sodba nº Cp 686/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 04, 2007

Pritožbeno sodišče se v celoti strinja z razlogi sodbe, da je upravni organ v postopku pridobitve državljanstva ravnal v skladu s takrat veljavnim zakonom o državljanstvu, ki je med ostalim upravnemu organu dopuščal diskrecijsko pravico glede sprejema v državljanstvo. Kasnejša razveljavitev te določbe s strani ustavnega sodišča na to ugotovitev ne vpliva. Odločba je pred tem postala pravnomočna in upravni organi so pravnomočne odločbe dolžni spoštovati. Zato v ravnanju upravne enote ni protip...

Sklep nº I Cp 1032/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 04, 2007

Tožeča stranka ni umaknila tožbe proti tretji toženi stranki zaradi morebitne izpolnitve njenega zahtevka, temveč zato, ker je s sklenitvijo sodne poravnave s prvo in drugo toženo stranko dosegla cilj, ki ga je zasledovala, zaradi česar nima več interesa za vodenje postopka proti tretji toženi stranki. Sodišče prve stopnje je pravilno štelo, da je za odločitev o stroških bistveno, da do umika tožbe proti tretji toženi stranki ni prišlo zaradi izpolnitve zahtevka z njene strani, česar tožeča s...

Sodba nº I Cpg 176/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, December 04, 2007

Drugotožena stranka bi morala najprej sprejeti sklep o povečanju osnovnega kapitala in šele zatem bi lahko sledila sklenitev pogodbe o konverziji terjatve tožeče stranke v poslovni delež. Zakon o podjetjih (Ur.list. SFRJ, št. 77/88 s spremembami) je izrecno zahteval spremembo pravil, ta pravila pa je lahko določil oziroma spremenil le delavski svet.

Sklep nº I Cp 2329/2007 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, December 04, 2007

Nova situacija pa je nastopila tedaj, ko je prvostopenjsko sodišče dne 07.08.2002 prejelo obvestilo odvetnika, kot dotedanjega pooblaščenca tožeče stranke, da je prišlo med njim in tožečo stranko do sporazumne prekinitve pooblastilnega razmerja. V tej zvezi pritožba utemeljeno opozarja, da takega obvestila ni mogoče razumeti kot obvestila vsebovanega v tretjem odstavku 146. člena ZPP namreč, da je stranka odvetniku preklicala pooblastilo. Zato je ocena sodišča prve stopnje, ki je obvestilo št...

Sklep nº I Cp 766/2007 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, December 04, 2007

Za presojo ali tožnik upravičeno zahteva s predmetno tožbo odškodnino za novo nepremoženjsko škodo, to je tako, ki je po normalnem teku stvari ne bi bilo mogoče predvideti, bi bilo treba izhajati iz njegovega zdravstvenega stanja ob izdaji sodbe delovnega sodišča dne 16.04.1996. Seveda je dokazno breme o obstoju pogojev za presojo take škode na strani tožeče stranke. Ona bi morala dokazati, da v času izdaje prve sodbe ni bilo mogoče niti predvideti, da se bo tožnikovo zdravstveno stanje, zara...

December 03, 2007

Sodba nº Prp 436/2007 of Višje sodišče v Celju, 10 oddelek, December 03, 2007

Postopek o prekršku je mogoče ustaviti po 5. tč. 1. odst. 136. čl. ZP-1 le tedaj, ko so izčrpani vsi razpoložljivi in znani dokazi in ko kakšna dopolnitev postopka ni več možna ter izvedeni dokazi ne dajejo opore za ugotovitev, da je obd. storil prekršek.

Sodba nº PRp 610/2007 of Višje sodišče v Celju, 10 oddelek, December 03, 2007

Postopek o prekršku in kazenski postopek hkrati ne smeta teči.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners