Višja Sodišča: Opinions issued on March 2007

March 30, 2007

Sklep nº I Cpg 163/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, March 30, 2007

Pritožbeno sodišče se pridružuje pritožbenim navedbam, da v konkretnem primeru polaganja keramičnih ploščic ni mogoče tretirati v smeri izvajanja gradbenih del po gradbeni pogodbi. Ne gre namreč za zgradbo, niti ne gre za posebej zahtevna gradbena dela, na kar upravičeno opozarja tožeča stranka v svoji pritožbi. Po mnenju pritožbenega sodišča mora iti za obsežna in zahtevna dela, če hočemo neko pogodbeno razmerje presojati v luči gradbene pogodbe. Za gradbeno pogodbo je značilno, da ima za pr...

Sklep nº II Ip 35/2007 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, March 30, 2007

Dolžnik mora, da bi z ugovorom uspel, poleg navedb o relevantnih dejstvih zanje predlagati ali predložiti tudi ustrezne dokaze. 

Sklep nº PRp 262/2007 of Višje sodišče v Celju, 10 oddelek, March 30, 2007

Vsaka pomanjkljivost vloge še ne more biti razlog za uporabo 76. čl. ZKP, saj je vprašanje, kdaj je vloga v tolikšni meri nepopolna in nerazumljiva, da je sploh ni mogoče obravnavati, dejansko vprašanje, ki se presoja na podlagi konkretnih okoliščin primera. V konkretnem primeru je storilec pravočasno dopolnil svojo vlogo z navedbami o plačilni nesposobnosti, čeprav ni za to predložil nobenega dokazila, bi lahko sodišče takšne podatke pridobilo od državnih organov.

Sklep nº II Ip 9/2007 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, March 30, 2007

V ugovoru zoper ta sklep je dolžnik navajal, da je „sklep o izvršbi neutemeljen“, torej ga je izpodbijal v celoti. Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) namreč v 1. odst. 62. čl. določa, da če dolžnik v ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine ne izjavi, v katerem delu ga izpodbija, se šteje, da ga izpodbija v celoti.

Sodba nº I Cpg 177/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, March 30, 2007

Glede na določila 263.čl. ZOR bi se toženec svoje odgovornosti razbremenil le, če bi dokazal, da ni mogel izpolniti svoje obveznosti. Tega pa toženec ni niti zatrjeval niti dokazoval.

Sklep nº I Cpg 203/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, March 30, 2007

Če je zadnji dan roka sobota, nedelja, praznik ali drug dela prost dan, ki ga določa zakon o praznikih, se izteče rok s pretekom prvega prihodnjega delavnika.

March 29, 2007

Sklep nº Cp 860/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, March 29, 2007

Obravnavani spor je spor majhne vrednosti, saj se tožbeni zahtevek nanaša na denarno terjatev, ki ne presega 834,58 EUR (prej 200.000,00 SIT). V sporih majhne vrednosti imajo pravdne stranke omejene pritožbene razloge. Sodba se sme izpodbijati samo zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz čl. 339/II ZPP in zaradi zmotne uporabe materialnega prava. Ne glede na to senat sodišča druge stopnje razveljavi sodbo sodišča prve stopnje in zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje, če...

Sklep nº Cp 1888/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, March 29, 2007

Zaradi postopanja tožene stranke pred začetkom rednega postopka, predvsem njene pasivnosti in navedb, da listin ni prejela, je bila tožeča stranka primorana vložiti tožbo za dokončno ureditev spornega razmerja, zato ni izpolnjen kumulativni pogoj iz določila čl. 157 ZPP, da tožena stranka ni dala povoda za tožbo, zato mora slednja vrniti pravdne stroške. 

Sklep nº III Cp 800/2007 of Civilni oddelek, March 29, 2007

Zakonske zamudne obresti od zahtevane glavnice so začele teči v času, ko je še veljal ZOR, ki ni vseboval določbe, da obresti prenehajo teči, ko vsota zapadlih, pa neplačanih obresti doseže glavnico, kot to določa 376. člen OZ. Predhodna določba 1060. člena OZ določa, da se ZOR še vedno uporablja za obligacijska razmerja, ki so nastala pred uveljavitvijo OZ. V zvezi s to prehodno določbo pa je Ustavno sodišče RS z odločbo U-I-300/04 odločilo, da se razveljavi, kolikor se na njeni podlagi za z...

Sklep nº III Cp 7093/2006 of Civilni oddelek, March 29, 2007

Zakonske zamudne obresti od glavnice so začele teči v času, ko je še veljal ZOR, ki ni vseboval določbe, da obresti prenehajo teči, ko vsota zapadlih, pa neplačanih obresti doseže glavnico, kot to določa 376. člen OZ. Prehodna določba 1060. člena OZ določa, da se ZOR še vedno uporablja za obligacijska razmerja, ki so nastala pred uveljavitvijo OZ. V zvezi s to prehodno določbo pa je Ustavno sodišče z odločbo št. U-I-300/04 odločilo, da se razveljavi, kolikor se na njeni podlagi za zamudne obr...

Sodba nº I Cp 1765/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 29, 2007

Cesta sama po sebi ni nevarna stvar, pa tudi če se na njej pojavi oljni madež. Ker ni šlo za izjemne razmere, je sodišče prve stopnje utemeljeno zaključilo, da toženi stranki ni mogoče glede na okoliščine tega primera očitati krivdne opustitve dolžnih pregledov ceste. 

Sodba nº I Cp 1698/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 29, 2007

Tožnica je v škodnem dogodku utrpela trimaleolarni zlom levega gležnja brez večje dizlokacije. Zdravili so jo konzervativno. Odškodnina za telesne bolečine v višini 800.000,00 SIT je primerna za takšen obseg. Za strah je odmerilo na 150.000,00 SIT. 

Sklep nº I Cp 1019/2006 of Gospodarski oddelek, March 29, 2007

V teoriji procesnega prava namreč velja, da je zamudna sodba zasnovana na takoimenovani afirmativni litiskontestaciji. To pomeni, da je treba razlagati pasivnost tožene stranke (ki ni vložila odgovora na tožbo), kot strinjanje s trditvami in zahtevki tožeče stranke. Zato je pri ugotavljanju, ali so podani pogoji za izdajo zamudne sodbe v smislu 4. točke 1. odst. 318. člena ZPP, treba ugotoviti le, da dejstva, na katera se opira tožbeni zahtevek, niso v nasprotju z dokazi, ki jih je predložil ...

March 28, 2007

Sklep nº I Cp 193/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, March 28, 2007

Upnik je dolžan v predlogu za nadaljevanje izvršbe proti delodajalcu natančno opredeliti višino dolžnikove obveznosti. Delodajalec odgovarja le za poravnavo tistih zneskov, ki niso bili odtegnjeni in izplačani po sklepu o izvršbi. Dolžnikov delodajalec je dolžan upniku posredovati podatke o dolžnikovi plači. 

Sklep nº III Cp 6955/2006 of Civilni oddelek, March 28, 2007

Smisel določbe 5. točke 1. odstavka 67. člena ZIZ o pravici do vračila preveč plačanega zneska dolžniku, je namreč odprava napak, do katerih lahko pride v izvršilnem postopku, ko iz različnih razlogov pride do preplačila dolga oziroma do prejema izpolnitve, ki presega terjatev upnika. V tej zadevi pa ne gre za tak primer, saj upnica ni prejela več, kot ji je bilo priznano z izvršilnim naslovom. 

Sklep nº II Cp 1894/2007 of Civilni oddelek, March 28, 2007

O zahtevkih za odškodnino članov agrarnih skupnosti, ki zaradi pravne ali stvarne nemožnosti za vrnitev premoženja ne morejo uveljavljati istovrstnih pravic, kakršne so imeli pred odvzemom teh pravic in zato menijo, da so oškodovani, se odloča v pravdnem postopku. 

Sklep nº II Cp 1822/2007 of Civilni oddelek, March 28, 2007

Motenje posesti je mogoče izvrševati tudi z opustitvijo dolžnega ravnanja. 

Sodba nº in sklep II Cp 6057/2006 of Civilni oddelek, March 28, 2007

Zastavna pravica je akcesorna pravica zato je obstoj terjatve pogoj za obstoj zastavne pravice. Ko terjatev preneha, preneha tudi zastavna pravica. Vendar terjatev z zastaranjem ne preneha, ampak preneha le iztožljivost terjatve. Terjatev postane naturalna, obstoji še naprej, zahtevek pa se lahko uveljavlja le glede tistega dela, ki nudi tudi stvarnopravno varstvo. Uveljavlja se lahko le še stvarnopravna pravica - hipoteka.

Sodba nº in sklep I Cp 6177/2005 of Civilni oddelek, March 28, 2007

Tožeča stranka ni banka ali bančna organizacija in je zato tudi zanjo veljala prepoved obrestovanja obresti do vložitve zahtevka za njihovo plačilo, v tem primeru do vložitve predloga za izvršbo dne 16.2.1999 (400. in 279. člen ZOR). Upoštevati pa je tudi treba, da je Ustavno sodišče Republike Slovenije z odločbo št. U-I-300/04 z dne 2.3.2006 (Ur. l. RS, št. 28/2006, v nadaljevanju ustavna odločba) razveljavilo 1060. člen OZ, kolikor se na njegovi podlagi za zamudne obresti iz obligacijskih r...

Sodba nº I Cp 6927/2006 of Civilni oddelek, March 28, 2007

Glede na to, da je tožeča stranka del zamudnih obresti obračunala kot kapitalizirano glavnico, je od navedenih obresti dovoljeno obrestovanje obresti v skladu z 2. odstavkom 279. člena Zakona o obligacijskih razmerjih. Ustavna odločba namreč v veljavnost 279. člena ZOR-a ne posega. Vendar pa je tudi v teh primerih mogoče zamudne obresti, ki tečejo od dneva, ko je pri sodišču vložen zahtevek za njihovo plačilo, zahtevati in obračunavati le v skladu z 277. členom ZOR. 2. odstavek 279. člena ZOR...

Sklep nº I Cpg 254/2007 of Gospodarski oddelek, March 28, 2007

Prvostopenjsko sodišče je z izpodbijanim sklepom razveljavilo izvršilni sklep in tožbo zavrglo, ker je po ugovoru tožene stranke ugotovilo, da se spor nanaša na terjatev, temelječo na pogodbi, sklenjeni med pravdnima strankama, s katero sta pogodbeni stranki dogovorili arbitražno reševanje sporov iz te pogodbe. Vendar pa je tožeča stranka navajala, da gre za manjkajoča dela in ne za dela, za katera je bila sklenjena sporna pogodba. Čim pa je tako, tožeča stranka uveljavlja tožbeni zahtevek na...

Sodba nº in sklep I Cpg 37/2006 of Gospodarski oddelek, March 28, 2007

S 1.1.2002 je namreč zečel veljati Obligacijski zakonik, ki v 376. členu določa, da obresti (tudi zamudne) prenehajo teči, ko vsota zapadlih, pa neplačanih obresti doseže glavnico. Ustavno sodišče je z odločbo opr. št. U-I-300/04 z dne 3.6.2006 razveljavilo 1060. člen OZ, kolikor se za zamudne obresti iz obligacijskih razmerij, nastalih pred uveljavitvijo OZ, ki tečejo po 1.1.2002, uporablja 277. člen ZOR, čeprav so že dosegle ali presegle glavnico. Drugače povedano: tudi za obligacijska razm...

Sodba nº I Cpg 1100/2005 of Gospodarski oddelek, March 28, 2007

Četudi pogodba ni (ne bi bila) razdrta, pa ima kupec v primerih iz 47. in 48. člena DK pravico do odškodnine, če mu prodajalec ne izpolni svoje pogodbene obveznosti v dodatnem roku (47. člen), kot tudi v primeru, če prodajalec po poteku roka za dobavo na svoje stroške odpravi neizpolnitev svojih obveznosti (48. člen). Ob ugotovitvi prvostopenjskega sodišča, da je tožeča stranka pred uveljavljanjem odškodninskega zahtevka toženi stranki dala dodaten rok za dobavo črpalk, pa te svoje obveznosti...

Sklep nº I Cp 1060/2007 of Civilni oddelek, March 28, 2007

Tožnik je pritožbo vložil zoper sodbo, s katero je bilo odločeno o zahtevku po tožbi in po nasprotni tožbi, z odločitvijo o obeh zahtevkih pa je tožnik propadel. Ker je tožnik izpodbijal odločitev prvostopenjskega sodišča tako glede odločitve po tožbi kot glede odločitve po nasprotni tožbi, je dolžan plačati sodno takso tako, kot da bi bilo o vsakem zahtevku odločeno posebej, tj. z dvema sodnima odločbama – torej za vsak zahtevek glede na vrednost spornega predmete (ker gre za pritožbo, dvojn...

Sodba nº in sklep I Cp 6177/2005 of Civilni oddelek, March 28, 2007

Tožeča stranka ni banka ali bančna organizacija in je zato tudi zanjo veljala prepoved obrestovanja obresti do vložitve zahtevka za njihovo plačilo, v tem primeru do vložitve predloga za izvršbo dne 16.2.1999 (400. in 279. člen ZOR). Upoštevati pa je tudi treba, da je Ustavno sodišče Republike Slovenije z odločbo št. U-I-300/04 z dne 2.3.2006 (Ur. l. RS, št. 28/2006, v nadaljevanju ustavna odločba) razveljavilo 1060. člen OZ, kolikor se na njegovi podlagi za zamudne obresti iz obligacijskih r...

March 27, 2007

Sodba nº I Cp 397/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 27, 2007

1. Odmera odškodnine za nepremoženjsko škodo zaradi poklicne azbestne bolezni (plaki parietalne plevre)

Sklep nº I Cp 1620/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 27, 2007

Predlagane dokaze, za katere misli, da niso pomembni za odločbo, sodišče zavrne in navede v sklepu, zakaj jih je zavrnilo. Zahteva, da mora biti zavrnitev dokaznega predloga ustrezno obrazložena, pomeni, da mora sodišče pojasniti razloge nepotrebnosti ali nerelevantnosti predlaganega dokaza. 

Sklep nº I Cp 503/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 27, 2007

Šele če je ugotovljena objektivna odgovornost, lahko sodišče na ugovor tožene stranke ugotavlja, ali so podani ekskulpacijski razlogi iz 177. čl. ZOR. Pri tem pa je potrebno izrecno poudariti, da oprostitev odgovornosti zaradi ravnanja oškodovanca mora biti takšna, da je to ravnanje zunaj sfere objektivno odgovornega. V to sfero ne spada oškodovančeva spontana reakcija na nevaren način, ki ga je izzvalo nevarno delovanje.

Sklep nº I Cp 311/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 27, 2007

Če je tožba vložena pred uveljavitvijo tega zakona se v postopku ne uporabljajo določbe 3. in 4. odst. 86. člena ZPP. 

Sklep nº I Cp 1521/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 27, 2007

Sodišče se torej lahko v fazi predhodnega preizkusa tožbe po uradni dolžnosti izreče za nepristojno, vendar mora vprašanje pristojnosti presojati glede na tožbene navedbe in ne glede na morebitne kasnejše spremembe tožbe, oziroma morebitna znižanja zahtevka. 

Sodba nº I Cp 1523/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 27, 2007

Tožnik bi namreč moral dokazati, da je hčeri prepovedal uporabo stanovanja (preklical prekarij), da je torej pravna podlaga njene uporabe stanovanja odpadla. Zahtevki iz naslova neupravičene obogatitve pridejo v poštev, kadar ni pravne podlage za neko korist, oziroma kadar je pravne podlage za to korist kasneje odpadla. Prvostopno sodišče pa je tudi pravilno uporabilo pravila o neupravičeni obogatitvi, ki na eni strani predpostavljajo prikrajšanje lastnika, na drugi pa obogatitev uporabnika s...

Sodba nº I Cp 1483/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 27, 2007

Po določbi 10. točke prvega odstavka 122. čl. Zakona o varnosti cestnega prometa - ZVCP mora udeleženec v prometni nesreči omogočiti naknadno ugotavljanje dejstev, če je zapustil mesto prometne nesreče. Šteje se, da je pod vplivom alkohola tudi, če je po prometni nezgodi užival alkohol in tako onemogočil ugotavljanje stopnje alkoholiziranosti v trenutku nastanka prometne nezgode. Te domneve toženec s pritožbo ni izpodbil, saj sam priznava, da je takoj po nesreči doma užival alkohol, pred tem ...

Sklep nº I Cp 1676/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 27, 2007

1. Tožnik ne more doseči oprostitve za sodno odločbo, za katero je obveznost plačila takse nastala že pred vložitvijo predloga za oprostitev plačila sodne takse.

Sklep nº II Cp 65/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 27, 2007

Terjatev iz naslova že zapadlih in neplačanih obrokov je vezana na okoliščine, glede katerih je bilo ob sklenitvi notarskega zapisa negotovo, ali bodo nastale in jih je potrebno izkazati na način, kot to določa zakon. 

Sklep nº I Cp 749/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 27, 2007

Z zemljiškoknjižnim dovolilom se dovoljuje vpis, ki glede na izrečen in v zemljiški knjigi vpisan ukrep odstranitve nelegalno zgrajenega objekta po materialnem pravu ni dovoljen, tako zemljiškoknjižno dovolilo nasprotuje prisilnemu predpisu in je zato nično. 

Sodba nº I Cp 1679/2006 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, March 27, 2007

Sodišče prve stopnje je zaključilo, da je tožnik, ki je uveljavljal iz naslova AO+ zavarovanja odškodnino za nepremoženjsko škodo - iz naslova telesnih bolečin 650.000,00 SIT in za pretrpljene duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti 800.000,00 SIT, ob odbitku že izplačanih 600.000,00 SIT skupno 1.400.000,00 SIT ter plačilo 8.800,00 SIT prevoznih stroškov, upravičen le do odškodnine za telesne bolečine v višini 650.000,00 SIT, da pri tožniku niso zmanjšane življenjske aktivno...

Sodba nº I Cp 2684/2006 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, March 27, 2007

Pravilen je zaključek sodišča prve stopnje, da je zadosti utrjeno gradbišče v sferi drugotožene stranke in da je značilnost prostora v katerem drugotožena stranka opravlja svojo dejavnosti, tožnik pa je delal po njenih navodilih, bilo za tožnika, ki je vozil tovorno vozilo s priklopnikom nevarna stvar. Tega ne more ovreči niti dejstvo, da se je pri razkladanju del tovora na eni strani zagozdil in ni zdrsel na tla. Sodišče prve stopnje pravilno ugotavlja, da tožnik iz kabine tega ni mogel vide...

Sodba nº I Kp 1530/2006 of Kazenski oddelek, March 27, 2007

2. odst. 120. člena ZVCP se nanaša le na tiste primere, v katerih udeleženec v prometu odkloni podpis zapisnika o preizkusu in ne na primere, kot je obravnavani primer, ko udeleženec v prometu preizkus alkoholiziranosti v celoti odkloni, saj je v tem primeru potrebno upoštevati 3. odst. 120. člena ZVCP, ki določa, da tedaj, ko udeleženec v cestnem prometu odkloni strokovni pregled ali preizkus alkoholiziranosti, policist to vpiše v zapisnik, odredi prepoved nadaljnje vožnje in odvzame voznišk...

Sklep nº I Kp 1597/2006 of Kazenski oddelek, March 27, 2007

Glede na določbe 121. člena ZKP in člena 288 ZKP pa lahko zaključimo, da če ima oškodovanec kot tožilec pooblaščenca in ga ni treba zaslišati kot pričo, kar je bila situacija v obravnavani zadevi, saj je bil oškodovanec kot tožilec že zaslišan kot priča, se vabilo za glavno obravnavo pošlje le njegovemu pooblaščencu in je stvar pooblaščenca, da o glavni obravnavi obvesti osebo, ki jo zastopa, kar nadalje pomeni, da navzočnost oškodovanca kot tožilca na glavni obravnavi dne 22.9.2006 ni bila o...

March 24, 2007

Sodba nº Cp 603/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 24, 2007

Višina preživnine mora biti takšna, da je sposobna zagotoviti otrokovo korist, ki terja, da se preživnina odmeri glede na potrebe otroka, ki zahteva preživljanje, pri čemer potrebe ne predstavljajo le stroškov najosnovnejših sredstev za otrokovo preživetje, ampak jih je potrebno oceniti tako, da bo zagotovljen tudi uspešen telesni in duševni razvoj otroka.

March 23, 2007

Sklep nº EPVDp 35/2007 of Višje sodišče v Mariboru, Oddelek za prekrške, March 23, 2007

Storilec si je veljavno vozniško dovoljenje in v zvezi s tem status voznika zacetnika pridobil pod pogoji, ki jih je dolocal takrat veljaven ZVCP, kar pomeni, da je imel status voznika zacetnika od do in se mu ne podaljša do, ko bo dopolnil 21. leto starosti. Njegov status voznika zacetnika je prenehal po dolocbah ZVCP, po katerih si je ta status tudi pridobil, kar pomeni, da pri storitvi prekrška, za katerega so mu bile ob glavni sankciji globi izrecene kot stranska sankcija tudi štiri kazen...

Sklep nº PRp 187/2007 of Višje sodišče v Mariboru, Oddelek za prekrške, March 23, 2007

Voznikova odklonitev podpisa zapisnika iz drugega odstavka 132. clena ZVCP-1 smiselno pomeni oporekanje rezultatu preizkusa z na primer elektronskim alkotestom, zaradi cesar mora policist v nadaljevanju odrediti preizkus z merilnikom alkohola v izdihanem zraku (etilometrom) ali strokovni pregled, v obravnavani zadevi pa je posebnost le-te prav v okolišcini, da bi se naj obd. kljub odklonitvi podpisa zapisnika o preizkusu alkoholiziranosti z alkotestom z njegovim rezultatom strinjal.

Sklep nº PRp 207/2007 of Višje sodišče v Mariboru, Oddelek za prekrške, March 23, 2007

Ob preizkusu izpodbijanega sklepa po uradni dolžnosti, v zvezi z dolocilom 159. clena Zakona o prekrških (v nadaljevanju: ZP-1), pritožbeno sodišce ugotavlja, da je podana absolutna bistvena kršitev dolocb postopka o prekršku iz 8. tocke prvega odstavka 155. clena ZP-1, ker izpodbijani sklep nima razlogov o odlocilnih dejstvih. Kljub temu, da je sodišce prve stopnje z izpodbijanim sklepom mld. za prekršek, po 1. tocki prvega odstavka 11. clena ZJRM izreklo vzgojni ukrep - ukor in v skladu s p...

March 22, 2007

Sklep nº I Kp 294/2007 of Kazenski oddelek, March 22, 2007

Zaprosilo oškodovanca za intervencijo policistov je mogoče šteti kot predlog za pregon. Zakon namreč obličnosti ne predpisuje in je zato v vsakem primeru potrebno ugotavljati voljo oškodovanca. 

Sodba nº I Kp 1137/2006 of Kazenski oddelek, March 22, 2007

To kaznivo dejanje je mogoče storiti le naklepno. To pomeni, da mora biti v storilčevi zavesti, da je nekdo s prevoznim sredstvom ali zaradi tega sredstva poškodovan, ter potrebna je pomoč. 

Sodba nº in sklep I Cpg 171/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, March 22, 2007

Po določbah 1. točke 2. odst. 137. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL), morajo upniki v 30-ih dneh od dneva, ko prejmejo obvestilo stečajnega upravitelja, da odstopa od pogodbe, prijaviti terjatve, ki so nastale zaradi odstopa od pogodbe. 

Sklep nº I Cpg 352/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, March 22, 2007

Pri dajatvenih zahtevkih, ko tožeča stranka uveljavlja izročitev določenih stvari, morajo biti te stvari opredeljene tako, da je nedvoumno možna njihova ločitev od drugih, istovrstnih stvari.

Sodba nº I Cpg 376/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, March 22, 2007

Sodba, s katero je končan spor v postopku o sporih majhne vrednosti, se sme izpodbijati samo zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz 2.odst. 339.čl. ZPP in zaradi zmotne uporabe materialnega prava, ne pa tudi zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

Sodba nº I Cpg 351/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, March 22, 2007

Do oškodovanja upnikov po prodajni pogodbi z dne 16.12.1999 med davčnim dolžnikom in S.G. ni prišlo, saj je dotedanje premoženje davčnega dolžnika v obliki tovornega vozila po prodaji le spremenilo obliko – iz stvari v denar, glede na to, da je S.G. davčnemu zavezancu plačal kupnino v celoti, torej toliko, kot je znašala ocenjena vrednost spornega vozila.

Sklep nº I Cpg 53/2007 of Gospodarski oddelek, March 22, 2007

Pritožbeno sodišče ugotavlja, da izvedenec tudi po 14 mesecih od izteka s sklepom določenega roka za izdelavo izvedenskega mnenja le-tega sodišču ni predložil. Sodišču prve stopnje je sicer sporočil celo vrsto razlogov za zamudo in obljubljal, da ga bo v najkrajšem možnem času dostavil sodišču.

March 21, 2007

Sodba nº Kp 539/2006 of Višje sodišče v Kopru, Kazenski oddelek, March 21, 2007

Vprašanje, kdaj sprememba obtožbe ne gre v obtoženčevo škodo, zadeva oceno vsakega konkretnega primera. Sodna praksa je že sprejela stališče, da je sprememba sedaj veljavnega Kazenskega zakonika (KZ-B) po opisu dejanja za storilca milejša od prej veljavnega zakona, saj je kaznivo dejanje sedaj med drugim kaznivo le, če se prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države nanaša na tujce, ki nimajo dovoljenja za vstop v R. Slovenijo ali bivanje v njej. Kljub temu, da je sedaj kaznivo dejanje gled...

Sklep nº I Cp 410/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 21, 2007

Če se nepremičnina odpiše od obstoječega vložka in pripiše v nov vložek, se v ta vložek prenesejo tudi vsi vpisi, ki se nanašajo na nepremičnino, to pa jasno pomeni, da se ne more spreminjati oblika lastnine na nepremičnini, kot je to storilo sodišče prve stopnje in to iz solastnine na skupno lastnino.

Sklep nº I Cp 1460/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 21, 2007

1. Iz določbe 212. člena ZPP izhaja, da mora vsaka stranka navesti dejstva in predlagati dokaze, na katere opira svoj zahtevek ali s katerimi izpodbija navedbe in dokaze nasprotnika. Temeljno pravilo materialnega dokaznega bremena je, da nosi dokazno breme tisti, ki zatrjuje.

Sklep nº I Cp 1401/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 21, 2007

Zakon o dedovanju sicer v 164. členu določa, da se zapuščinski postopek uvede po uradni dolžnosti, brž ko sodišče izve, da je kdo umrl, ali da je razglašen za mrtvega, kar pa ne pomeni, da se postopek uvede zgolj na podlagi trditve, da je nekdo mrtev, pač pa mora biti takšna trditev dokazana.

Sodba nº in sklep II Cp 6606/2006 of Civilni oddelek, March 21, 2007

Glede na dejstvo, da je priznanje o višini dolga dala družba, ki je bila izbrisna iz registra gospodarskih družb na podlagi ZFPPod, to priznanje dolga pa sta aktivna družbenika na prvem naroku preklicala, je njun preklic upoštevati in šteti, da višina dolga ni priznana. 

Sklep nº I Cp 1468/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 21, 2007

Držijo pritožbene navedbe, da iz razlogov sodbe ni jasno, ali je prvostopno sodišče pogodbo, na katero se sklicuje tožnik, štelo za veljavno sklenjeno in da je v tem delu obrazložitev nerazumljiva. Prvostopno sodišče se je ukvarjalo v glavnem z vprašanjem, ali je bila pogodba realizirana, kar pa za odločitev ni bistvenega pomena, oziroma je ugotavljanje realizacije preuranjeno. Za veljavnost zavezovalnega pravnega posla je torej zadoščala pisnost in ni bila potrebna overitev podpisa prodajalca. 

Sodba nº in sklep I Cp 1480/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 21, 2007

Pritožba pravilno opozarja, da se za razmerje med pooblaščencem in pooblastiteljem uporabljajo določbe ZOR, ki urejajo mandat, ne pa določbe ZPP. Slednji namreč ureja pravno razmerje med strankami pravdnega postopka glede pravdnih stroškov, v predmetni zadevi pa gre za pravno razmerje med pooblastiteljem (naročnikom) in pooblaščencem (prevzemnikom naročila). 

Sodba nº in sklep I Cp 1473/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 21, 2007

Med pravdnima strankama je bila namreč sklenjena prevozna pogodba, po kateri prevoznik odgovarja za morebitno izgubo ali poškodbo pošiljke v času od njenega prevzema do izročitve, razen, če je posledica dejanja upravičenca, lastnosti pošiljke ali zunanjih vzrokov, ki jih ni bilo mogoče pričakovati in se jim tudi ne izogniti ali jih odvrniti. Tudi ugovor, ki se nanaša na odpadel prevoz ima odškodninsko pravno podlago. To pomeni, da mora tožena stranka (ki odškodnino uveljavlja) dokazati tri pr...

Sklep nº III Cp 5873/2006 of Civilni oddelek, March 21, 2007

Tretja je dolžna povrniti upniku stroške za sestavo njegovega odgovora na njen ugovor, če jih je neutemeljeno povzročila. 

Sklep nº III Cp 1812/2007 of Civilni oddelek, March 21, 2007

V izvršbi, začeti po uradni dolžnosti, domneve iz 1. odst. 58. člena ZIZ smiselno ni možno uporabiti. 

Sklep nº II Cpg 171/2007 of Gospodarski oddelek, March 21, 2007

Dediči odgovarjajo za zapustnikove dolgove do višine podedovanega premoženja. Vrednost podedovanega premoženja se ugotovi na podlagi popisa in cenitve v zapuščinskem postopku, ali pa s cenitvijo v postopku, v katerem se odloča o odgovornosti dedičev za zapustnikove dolgove. Vrednost zapuščine, ki je ugotovljena v sklepu o dedovanju, ki nima podlage v popisu in cenitvi zapuščine, ni vrednost do katere odgovarjajo dediči za zapustnikove dolgove. 

Sklep nº I Cp 3953/2006 of Civilni oddelek, March 21, 2007

Če sta se stranki dogovorili, da bo vozilo prešlo v toženčevo lastnino, če bo določen čas plačeval zakupnino, je potrebno uporabiti določbe ZVPot o prodaji na obroke (56. člen ZVPot v zvezi s 2. in 3. odst. 1 člena ZVPot). Te določbe pa so kogentne narave, in sicer v smislu, da jih pogodbene stranke z drugačnim dogovorom ne morejo spremeniti v škodo kupca. Po določbi 3. odst. 55. člena ZVPot so določila pogodbe o prodaji na obroke, ki bi bila za potrošnika manj ugodna od določb tega poglavja,...

March 20, 2007

Sklep nº II Cp 1564/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 20, 2007

Določba 3. odst. 6. čl. ZDrU-1 ne daje samostojne podlage za vodenje (oz. nadaljevanje) izvršbe zoper ustanovitelje društva. 

Sodba nº I Cp 1594/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 20, 2007

V obravnavanem primeru gre za situacijo, ko dedič, v zapuščinskem postopku ni sodeloval in zato lahko uveljavlja svojo dedno pravico v pravdi. Pravno sredstvo, s katerim se uveljavlja dedna pravica v pravdi, je dediščinska tožba. Z dediščinsko tožbo se le vzpostavi takšno stanje, kakršno je dedič pridobil s smrtjo zapustnika. Tožnik kot dedič torej zahteva ugotovitev, da je lastnik nepremičnin do pripadajočega mu dednega deleža in izstavitev listine za vknjižbo lastninske pravice in s tem izr...

Sklep nº I Cp 1476/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 20, 2007

Za odškodninski zahtevek morajo biti podani vsi potrebni elementi odškodninske odgovornosti. O tem pa v tožbi ni nobenih trditev. 

Sklep nº II Cp 572/2007 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, March 20, 2007

Pritožba ima sicer prav, da je smisel javne dražbe, da se s prodajo iztrži kar najvišja cena, vendar pa je pri tem nedvomno potrebno spoštovati zakonska določila o tem kdo se javne dražbe lahko udeleži (prvi odstavek 185. člena ZIZ). 

Sodba nº in sklep I Cp 1313/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 20, 2007

Če je šlo za dogovor pravdnih strank, da toženka obnovi daljnovod, o protipravnosti, v smislu civilnega delikta, ni mogoče govoriti. Stranki sta se namreč dogovorili, da tožnik soglaša z gradnjo oz. obnovo daljnovoda, da pa bo za škodo, povzročeno pri gradnji na tem zemljišču in služnostno pravico med strankama sklenjena pogodba o povračilu škode. Če do dogovora med strankama o odmeni za razširjeno služnost oz. morebitno škodo, ki je nastala pri gradnji, ni prišlo, potem tožnik svoje pravice ...

Sklep nº I Kp 320/2007 of Kazenski oddelek, March 20, 2007

Oškodovanec kot tožilec lahko prevzame kazenski pregon samo zoper tistega osumljenca in glede tistega kaznivega dejanja, za katero je državni tožilec zavrgel ovadbo oziroma odstopil od pregona, pri čemer oškodovanec ni vezan na pravno opredelitev kaznivega dejanja in pouk o tem, kaj lahko ukrene za uresničevanje svojih pravic. Oškodovanec kot tožilec lahko prevzame pregon za težje ali lažje kaznivo dejanje, kot ga je pravno opredelil državni tožilec, pod pogojem, da gre za isto dejanje (kot h...

Sodba nº I Kp 1607/2006 of Kazenski oddelek, March 20, 2007

Glede na določbo 1. odst. 354. čl. ZKP se sodba lahko nanaša le na tisto dejanje, ki je predmet obtožbe, obseženo v vloženi oziroma na glavni obravnavi spremenjeni ali razširjeni obtožnici. Pri tem pa sodišče lahko opis dejanja tudi spremeni, vendar ne tako, da bi to predstavljalo drugo ali drugačno kaznivo dejanje. Pri spremenjenem opisu dejanja so tako dopustne spremembe, ki niso pravno relevantne za kaznivo dejanje in kazensko odgovornost obdolženca, kot so npr. redakcijske, jezikovne ali ...

Sodba nº III Kp 17/2007 of Kazenski oddelek, March 20, 2007

V določilu 23. čl. KZ je neprimeren poskus opredeljen kot položaj, ko storilec poskuša kaznivo dejanje storiti z neprimernim sredstvom ali proti neprimernemu predmetu. Tudi pri kaznivem dejanju ponarejanja denarja bi lahko šlo za neprimeren poskus, če bi bil, kot kazenski zakonik s komentarjem pravilno navaja pritožba, krivi denar ali bankovec takoj prepoznan kot ponaredek. Vendar pa gre za neprimeren poskus le tedaj, ko je ponarejeni denar že na prvi pogled nedvomno mogoče prepoznati kot pon...

March 19, 2007

Sklep nº I Cp 1480/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 19, 2007

Ker pogojev za dovolitev vknjižbe ni bilo, pa se predznamba dovoli tudi na podlagi listine iz 1. točke 1. odst. 40. člena ZZK-1, na kateri podpis ni overjen, bi moralo sodišče preizkusiti, ali so v konkretnem primeru izpolnjeni pogoji za predznambo lastninske pravice. 

March 16, 2007

Sklep nº PRp 448/2006 of Višje sodišče v Celju, Oddelek za prekrške, March 16, 2007

Zavrniti je mogoče le popolni obdolžilni predlog, z nepopolnim pa je potrebno ravnati po 1. odst. 106. čl. ZP-1. 

Sklep nº II Ip 11/2007 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, March 16, 2007

1. Sprememba firme in sedeža upnika. Taka sprememba ne predstavlja statusne spremembe, saj ne pomeni niti združitve, niti delitve, niti prenosa premoženja, pa tudi ne spremembe pravnoorganizacijske oblike. Zgolj to pa so statusne spremembe pri subjektu vpisa.

Sodba nº I Cp 1590/2006 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, March 16, 2007

Kakor pravilno izhaja iz izpodbijane sodbe je mogoče v skladu z določilom drugega odstavka 120. člena Zakona o dedovanju (ZD) zahtevati razvezo sklenjene pogodbe o dosmrtnem preživljanju, v kolikor se razmerje med pogodbenimi strankami, ki živijo skupaj, toliko omaje, da postane skupno življenje neznosno, v skladu s tretjim odstavkom istega člena, pa lahko vsaka stranka zahteva razvezo takšne pogodbe tudi v primeru, če druga stranka ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti. 

Sklep nº I Cp 622/2007 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, March 16, 2007

Lahko na podlagi določila petega odstavka 168. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ tožbo za vpis dolžnikove lastninske pravice vloži le upnik, ki zahteva izvršbo na dolžnikovo nepremičnino. 

Sklep nº I Cp 582/2007 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, March 16, 2007

Na podlagi določila drugega odstavka 22. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP se lahko sodišče po uradni dolžnosti izreče za krajevno nepristojno le, kadar je kakšno drugo sodišče izključno krajevno pristojno in sicer po predhodnem preizkusu tožbe. 

Sodba nº I Cp 148/07 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, March 16, 2007

Pritožba se neutemeljeno zavzema za uporabo druge dopolnitve izvedenskega mnenja izvedenke finančne stroke za ugotovitev višine škode - izgubljenega dobička - ki je nastala tožniku. Sodišče je od izvedenke res zahtevalo izdelavo druge dopolnitve izvedenskega mnenja na način kakor je to uveljavljal tožnik. Izvedenka je sicer napravila takšen obračun, vendar pa je zapisala, da pri takšnem načinu dobiček ni pravilno izračunan in je vztrajala pri pravilnosti izračuna iz prve dopolnitve svojega mn...

Sklep nº EPVDp 18/2007 of Višje sodišče v Celju, 10 oddelek, March 16, 2007

Zakon pri seštevanju kazenskih točk v cestnem prometu ne razlikuje, s katerimi motornimi vozili in temu ustreznimi kategorijami so bile zbrane.

Sklep nº Prp 448/2006 of Višje sodišče v Celju, 10 oddelek, March 16, 2007

Zavrniti je mogoče le popolni obdolžilni predlog, z nerazumljivim ali nepopolnim pa je potrebno ravnati v skladu s 1. odst. 106. čl. ZP-1 in predlagatelja pozvati na dopolnitev oz. popravo.

Sklep nº Prp 400/2006 of Višje sodišče v Celju, 10 oddelek, March 16, 2007

Obdolženčevega zagovora ni mogoče šteti za priznanje samo zato, ker je med drugim v zagovoru povedal, da očitani prekršek priznava in obžaluje, saj je v nadaljevanju izrecno povedal, da za vozilo za seboj ni vedel oz. ni mogel predvidevati in je vzratno zapeljal v prepričanju, da tam ni nikogar.

Sklep nº II Cpg 270/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, March 16, 2007

Novela ZIZ-A je na novo uredila možnost upnika, da lahko takšen predlog za predložitev seznama dolžnikovega premoženja vloži kadarkoli med izvršilnim postopkom, poleg tega pa zadošča, da izkaže, da (zgolj) s predlaganimi sredstvi izvršbe ne bo mogel biti v celoti poplačan.

Sodba nº I Cpg 180/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, March 16, 2007

Mnenjeje bilo pridobljeno v skladu z 254. čl. Zakona o pravdnem postopku (ZPP). V tem členu je namreč urejena situacija, ko se podatki izvedencev v njihovem izvidu bistveno razlikujejo. In ker sta se v obravnavanem primeru cenitvi prvo in drugo imenovanega izvedenca oz. cenilca razlikovali, je sodišče prve stopnje na predlog obeh pravdnih strank imenovalo tretjega izvedenca oz. cenilca in bi drugačna razlaga kot ta, da je končno merodajno njegovo mnenje oz. cenitev, privedla do nerešljive sit...

Sodba nº I Cpg 140/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, March 16, 2007

Pogodba o bančnem kreditu predstavlja pogodbo o prometu blaga in storitev v smislu 1.odst. 374.čl. ZOR, kar pomeni, da taka terjatev zastara v treh letih. Pripoznava dolga je mogoča le do nastopa zastaranja. Po nastopu zastaranja pa je mogoče ponovno zahtevati izpolnitev obveznosti le na podlagi odpovedi zastaranja.

March 15, 2007

Sklep nº I Cp 282/2006 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, March 15, 2007

Za prijavo stranke intervencije rok ni določen, ampak lahko intervenient vstopi v pravdo ves čas postopka vse do pravnomočne odločbe o tožbenem zahtevku ter ves čas postopka, ki se nadaljuje, ker je bilo vloženo izredno pravno sredstvo (drugi odstavek 199. člena ZPP). Glede na vlogi tožeče in tožene stranke, bi sodba na podlagi pripoznave postala pravnomočna z iztekom dneva, ko je sodišče vlogi prejelo, to pa je dne 19.07.2006 in ne prej, npr. dne 18.07.2006 po 11,30 uri, ko je sodišče prve s...

Sodba nº Cp 1186/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, March 15, 2007

Tudi v primeru poslovne odškodninske terjatve za zastaranje terjatve za sukcesivno nastajajočo bodočo škodo velja, da je pravnočasno sodno uveljavljanje prve tovrstne škode pred potekom zastaralnega roka pogoj za uspešno uveljavljanje nadaljnjih zahtevkov, saj pravočasno sodno uveljavljanje prve terjatve pretrga zastaranje. Če je ta rok za uveljavljanje prve sukcesivne terjatve zamujen in je tako ta terjatev zastarana, pa je zaradi zastaranja prenehala pravica zahtevati izpolnitev nadaljnjih ...

Sklep nº Cp 1901/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, March 15, 2007

Če se sodna odločba nanaša na vse parcele, ki so vpisane pri določeni vložni številki, zadošča označba nepremičnine le z vložno številko brez navedb posameznih parcel.

Sklep nº III Cp 1297/2007 of Civilni oddelek, March 15, 2007

Sodišče prve stopnje je ugovor tretje zavrnilo in vložnico ugovora napotilo, da v roku 30 dni od pravnomočnosti sklepa pred pristojnim sodiščem začne pravdo zaradi ugotovitve nedopustnosti izvršbe, izvršbo pa odložilo do pravnomočnosti pravde. Prvostopno sodišče je izvršilne stroške upnika neutemeljeno naložilo v povrnitev tretjemu. Po oceni pritožbenega sodišča je v tem primeru potrebno upoštevati končni uspeh ugovora tretjega, ki pa bo znan šele, ko bo pravda, na katero je tretja napotena p...

Sklep nº III Cp 454/2007 of Civilni oddelek, March 15, 2007

Iz dikcije določbe 72. člena ZIZ-E izhaja, da se le-ta uporablja v primeru, ko je predlaganih kot predmet izvršbe več nepremičnin z območja različnih sodišč (primerjaj 2. odstavek 166. člena ZIZ). Ker v konkretnem primeru iz upnikovega predloga izhaja, da je predlagal nadaljevanje izvršbe na eno nepremičnino, uporaba prehodne določbe 72. člena ZIZ-E ne pride v poštev. 

Sklep nº III Cp 290/2007 of Civilni oddelek, March 15, 2007

V skladu z določbo 27. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij v povezavi s prvim odstavkom 425. člena ZGD-1 se postopek lahko nadaljuje zoper družbenike izbrisane družbe, vendar lahko upniki uveljavljajo terjatev do družbenikov le v enem letu po objavi izbrisa družbe iz sodnega registra. V tem primeru bi bil predlog za nadaljevanje izvršilnega postopka v izvršilni zadevi, v kateri je izdan pravnomočen sklep o izvršbi zoper družbo, pravočasen, v kolikor ne bi bila izvršba v tej zadevi že...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners