Višja Sodišča: Opinions issued on May 2007

May 31, 2007

Sklep nº I Cpg 969/2006 of Gospodarski oddelek, May 31, 2007

Vendar ugotovitev, da ima sporna cesta status javne ceste in tako status javnega dobra temelji, kar je pravilno ugotovilo prvostopenjsko sodišče, na zaporedni številki 518, 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest (Ur. l. RS, št. 70/2005, dalje Odlok). 

Sklep nº I Cp 1797/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 31, 2007

V izvršilnem naslovu je glede plačila zakonskih zamudnih obresti pravnomočno odločeno le o dolžnikovi obveznosti do plačila le teh upniku, samo višino obresti pa je treba izračunati na dan plačila, v konkretnem primeru na dan razdelitvenega naroka in pri tem upoštevati pravila, ki urejajo višino zamudnih obresti. Zato sodišče ni ravnalo materialnopravo napačno, ko je upoštevalo odločbo Ustavnega sodišča RS U-I-300/04-25 z dne 2.3.2006. 

Sklep nº I Cp 1685/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 31, 2007

Določilo čl. 63/I ZIZ izrecno in neposredno napotuje na uporabo določb ZPP glede obnove postopka, zato je treba ravnati po čl. 398 ZPP in opraviti tudi narok pri čemer sklicevanje sodišča prve stopnje na smiselno uporabo čl. 15 ZIZ pri tem ni pravilno. 

Sklep nº Cp 712/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 31, 2007

Sodišče, ki mu je bila zadeva odstopljena kot pristojnemu sodišču, lahko sproži spor o pristojnosti, če misli, da je pristojno katero drugo sodišče. 

Sodba nº Cp 1411/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 31, 2007

Zaradi protipravnega posega v solastno stvar, odgovarja solastnik po načelu krivdne odgovornosti. 

Sklep nº Kp 146/2007 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, May 31, 2007

Če je pritožba po pomoti predložena v odločitev višjemu sodišču namesto senatu okrožnega sodišča (izpodbija se poseben sklep o stroških kazenskega postopka), se zadeva po vpisu v Kp vpisnik reši na drug način in odstopi pristojnemu pritožbenemu sodišču z dopisom. V takšnem primeru sklep o nepristojnosti ni potreben. 

Sodba nº Cp 722/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 31, 2007

Ob določitvi višine preživnine je potrebno spoštovati načelo otrokove koristi. 

Sklep nº I Cp 65/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 31, 2007

Za obrazloženost ugovora je dovolj, da je dolžnik obstoj pravnega razmerja med strankama zanikal in predlagal, da dokaz o obstoju le-tega predloži upnik. 

Sklep nº Kp 107/2007 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, May 31, 2007

Če prejme oškodovanec sklep o zavrženju njegove ovadbe šele po več kot dveh letih potem, ko je bila ovadba zavržena, je njegova izjava o prevzemu pregona prepozna kljub temu, da je bila vložena znotraj osemdnevnega roka za prevzem. Izjava bi bila pravočasna, če bi bila vložena v treh mesecih po zavrženju ovadbe. 

Sodba nº Kp 81/2007 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, May 31, 2007

Ugotovitev sodišča prve stopnje, da zatrjevani alibi ni dokazan zato, ker ga vse priče obrambe niso potrdile, je pravilna. S kontrolnim dokazom je ugotovljena neresničnost razbremenilnega dejstva, ki je zatrjevan v zagovoru. 

Sodba nº Kp 113/2007 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, May 31, 2007

Obsojenec, ki mu je bil kar dvakrat določen novi rok za izpolnitev posebnega pogoja za preklic pogojne obsodbe, pa je plačal le delni znesek, se zaradi poteka časa ne more uspešno sklicevati, da sorazmerno nizkega preostanka ne more plačati. 

Sklep nº Kp 130/2007 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, May 31, 2007

Obdolženec-neslovenec, ki na glavni obravnavi sploh ni omenil, da v celoti ne obvlada slovenščine, po razglasitvi sodbe pa je bil ustno poučen o dolžnosti napovedati pritožbo, se v prošnji za vrnitev v prejšnje stanje, ki jo je vložil šele po prejemu brez razlogov, ne more uspešno sklicevati na ta vrnitveni razlog, zaradi katerega da je zamudil rok za vložitev napovedi. 

Sklep nº Cp 745/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 31, 2007

Sodišče prve stopnje je v razlogih sodbe obravnavalo zgolj okoliščino, ali je smiselno, da samo obravnava predhodno vprašanje, ker je glede tega vprašanja pri Okrajnem sodišču v Trbovljah vložena tožba. Sodišče je zaključilo, da bi reševanje tega vprašanje pomenilo podvajanje postopka kot tudi podvajanje izvedenih dokazov, kar bi pomenilo nesmotrno nastajanje pravdnih stroškov. Vendar pa je na podlagi takšnih argumentov sodišče prve stopnje preuranjeno zaključilo, da obstajajo razlogi za prek...

Sklep nº Cp 755/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 31, 2007

Upnik je dolžan kumulativno izkazati pogoje za izdajo začasne odredbe in sicer verjetnost obstoja terjatve in nevarnost, da bo terjatev z neizdajo začasne odredbe onemogočena oz. precej otežena.

Sodba nº Kp 137/2007 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, May 31, 2007

Kljub grožnjam izrečenim oškodovanki v konfliktih, v katere je zašla z obdolžencema pred obravnavanim dogodkom, je njuni grožnji z njenim ubojem šteti za resne, saj bi pri vsakem in ne le njej vzbudile občutek ogroženosti. V danem primeru je prvoobdolženi z železno palico v dogodku grozil tudi svojemu tam prisotnemu sinu, partnerju oškodovanke, drugoobdolženi pa jo vlekel iz vozila za pred kratkim operirano roko.

Case nº VSC soda Kp 154/2007 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, May 31, 2007

Obt. kot storilca kaznivega dejanja. katero ima sicer vse znake kaz. dej. spolnega nasilja, ne more izključiti v postopku pojasnjena okoliščina, zakaj je oškdovanka storjeno dejanje prijavila z časovno zakasnitvijo. To velja tudi za s strani obt. uveljavljani, vendar ovrženi alibi in okoliščine, zakaj dejanja fizično naj ne bi bil sposoben storiti, saj so se izkazale za neresnične. V nasprotju s tem pa tudi v postopku angažirana izvedenca psihiatrije in klinični psiholog pri obt. ugotavljata ...

Sklep nº Cp 439/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 31, 2007

Dejstvo ali je bil tožbeni zahtevek ob vložitvi tožbe utemeljen ali ne, ne vpliva na strokovno odločitev glede na to, da je sodišče prve stopnje zavrglo tožbo v ugotovitvenem delu zahtevka in zavrnilo dajatveni zahtevek. Tožnica v pravdi ni uspela in je dolžna tožencu povrniti potrebne stroške postopka.

Sodba nº Kp 13/2007 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, May 31, 2007

Za namestitev varnostne ograje na gradbenem odru in privez delavca, kar bi preprečilo, da bi delavec, ki se je pri delu nagnil izven odra in izgubil ravnotežje, padel in zadobil hudo telesno poškodbo sta odgovorna vodja del in vodja gradbišča, saj nista pregledala, niti vodila potrebne evidence, ki se vodi ob prestavitvi gradbenega odra.

Sodba nº I Cpg 5/2005 of Gospodarski oddelek, May 31, 2007

Skrbnost je merilo za presojo, kakšno dejanje mora izpolnitelj opraviti, da je zavezi zadoščeno.

May 30, 2007

Sklep nº III Cp 5188/2006 of Civilni oddelek, May 30, 2007

Dolžnik ne more zahtevati vrnitev plačanih obresti, ki jih je plačal na podlagi izvršilnega naslova do dneva objave ustavne odločbe U-I 300/04 z dne 2.3.2006, ker se šteje, da so bile plačane na podlagi pravnomočnega izvršilnega naslova. 

Sklep nº Kp 236/2007 of Višje sodišče v Kopru, Kazenski oddelek, May 30, 2007

Gre torej za primer, ko je zunajobravnavni senat iz 6. odst. 25. čl. ZKP izdal sklep med preiskavo, glede katerega pa je v 2. odst. 399. čl. ZKP izrecno navedeno, da zoper tak sklep ni pritožbe razen, če je v zakonu drugače določeno. Ker v določbi 177. čl. ZKP možnost pritožbe ni določena, se tako izkaže, da zoper izpodbijani sklep pritožba ni dovoljena. 

Sodba nº I Cp 335/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 30, 2007

Reakcija tožnika, ko je zagledal voznika, ki se je iz dvorišča vključil na glavno cesto, da tega voznika obide s prehitevanjem, ni tako neobičajna, kot je bila naslednja reakcija zavarovanca tožene stranke, ko je po kratki razdalji po vključitvi na glavno cesto zavil na levi vozni pas. 

Sodba nº in sklep Cpg 70/2006 of Višje sodišče v Celju, Gospodarski oddelek, May 30, 2007

Ker je tožeča stranka zvedela za škodo in za tistega, ki jo je napravil, več kot 3 leta pred vložitvijo tožbe, je njena z vloženo tožbo uveljavljena odškodninska terjatev, zastarala. Ugovor zastaranja je utemeljen. 

Sodba nº Cp 1289/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 30, 2007

Če je zavarovanje sklenjeno za več kot 5 let, sme v preteku tega časa vsaka stranka z odpovednim rokom 6 mesecev razdreti pogodbo, s tem, da to pismeno sporoči drugi stranki. 

Sklep nº Cp 680/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 30, 2007

Sodišče se ne more izreči za nepristojno le glede nasprotne tožbe, ampak mora upoštevati tudi tožbo. 

Sklep nº I Cp 1915/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 30, 2007

Cenitveno poročilo in njegova dopolnitev, v kateri cenilec odgovori na pripombe strank glede cenitve vrednosti nepremičnin in na katero stranke ne podajo več pripomb, je pravilna podlaga za ugotovitev vrednosti nepremičnin. 

Sklep nº I Cp 1914/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 30, 2007

Zatrjevane nepravilnosti v pravdnem postopku, iz katerega izhaja izvršilni naslov in napačnost izvršilnega naslova, ne predstavljajo razlogov, ki bi preprečevali izvršbo. 

Sklep nº II Ip 534/2007 of Višje sodišče v Celju, Gospodarski oddelek, May 30, 2007

Upnik, ki je vložil pritožbo zoper sklep, s katerim je sodišče odločilo o ugovoru zoper sklep o izvršbi, zanjo pa obstaja taksna obveznost po II. odst. tar. št. 3 Zakona o sodnih taksah, je le-to dolžan plačati, prav tako pa tudi takso za opomin, ker taksa za pritožbo ni bila plačana ob nastanku taksne obveznosti. 

Sklep nº Cp 1179/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 30, 2007

Če tožena stranka (zavarovanec) prizna obstoj svoje regresne obveznosti do tožeče stranke (zavarovalnice), odpade potreba po obravnavanju temelja regresnega zahtevka. 

Sklep nº I Cp 242/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 30, 2007

V primeru, če je v tožbi združenih več zahtevkov, kot meni sodišče, bi sicer tožeča stranka morala vsak zahtevek opredeliti posebej, vendar je tudi tožbeni predlog z enotno opredeljenim denarnim zahtevkom še vedno sposoben za obravnavanje in bi sodišče lahko stranko, tako kot pravilno opozarja v pritožbi, na naroku v skladu z načelom materialnega procesnega vodstva spodbudilo, da dopolni navedbe o pravotvornih dejstvih. 

Sklep nº II Ip 530/2007 of Višje sodišče v Celju, Gospodarski oddelek, May 30, 2007

Če v izreku izpodbijanega sklepa ni izrecno navedeno, katerih nadaljnjih izvršilnih stroškov upnika sodišče ni priznalo, je pa to razvidno iz obrazložitve sodbe, s tem ni podana absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka po 14. točki II. odstavka 339. čl. ZPP.

Sklep nº II Ip 545/2007 of Višje sodišče v Celju, Gospodarski oddelek, May 30, 2007

V postopku prisilne poravnave prijavijo upniki samo tiste terjatve, ki so nastale do začetka postopka prisilne poravnave. Samo za te terjatve je zato mogoče uporabiti 36. člen ZPPSL, ne pa tudi za terjatve, ki so nastale po začetku postopka prisilne poravnave. 

Sklep nº II Ip 533/2007 of Višje sodišče v Celju, Gospodarski oddelek, May 30, 2007

Ker sodišče prve stopnje v izpodbijanem sklepu ni navedlo razlogov, zakaj je štelo dolžnikov ugovor za obrazložen, je s tem zagrešilo absolutno bistveno kršitev določb pravdnega postopka po 14. točki II. odstavka 339. člena ZPP v zvezi s 366. členom ZPP in s 15. členom ZIZ. 

Sklep nº I Cp 1460/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 30, 2007

Ob dejstvu, da je upnik izkazal oddajo dopolnitve predloga na pošto kot priporočeno pošiljko, ob dejstvu, da se (prazna) pisemska ovojnica nahaja v spisu in ob dejstvu, da je upnik pritožbi priložil tudi drugopis samega predloga, je moč sklepati na pravočasno dopolnitev predloga za nadaljevanje izvršbe z novimi sredstvi izvršbe.

Sodba nº Cpg 141/2006 of Višje sodišče v Celju, Gospodarski oddelek, May 30, 2007

Ker tožeča stranka ni "nepredvidene odsotnosti" svojega pooblaščenca z ničemer dokazala, tako ni izkazala upravičenega razloga za preložitev cit. narokov.

Sklep nº Kp 188/2007 of Višje sodišče v Kopru, Kazenski oddelek, May 30, 2007

Glede na dokumentacijo, na katero se sklicuje že prvostopenjsko sodišče, tako ne more biti nobenega dvoma, da se je kazenski postopek zoper obtoženca v Republiki Italiji začel prej kot pri nas, zaradi česar je tudi nastopil zadržek iz 1.odst. 124.čl. KZ, ki pregon storilca pogojuje z dovoljenjem ministra. Glede na to, da je dikcija navedene določbe povsem jasna in nedvoumna, je torej ne glede na obrazložitev komentarja, ki pravzaprav predstavlja enega od možnih primerov uporabe te določbe, po...

Sodba nº I Cpg 609/2006 of Gospodarski oddelek, May 30, 2007

Za predpogodbo, da ta ustvarja učinke, je določeno, da mora biti sklenjena v isti obliki, kot je predpisana za glavno pogodbo (2. odst. 33. člena OZ). To pomeni, da so predpostavke veljavnosti predpogodbe v zvezi z zahtevano obličnostjo enake tistim, ki jih je sicer ugotavljalo sodišče prve stopnje za sprejem ponudbe. Sodišče prve stopnje je v zvezi s tem pravilno ugotovilo, da je za pogodbo o odsvojitvi poslovnega deleža predpisano, da mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa (416. čle...

Sodba nº in sklep II Cp 6735/2006 of Civilni oddelek, May 30, 2007

V sodni praksi je sicer zavzeto stališče, da zato, ker

May 29, 2007

Sklep nº I Cp 137/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 29, 2007

Zgrešeno je pritožbeno stališče, da to pomeni, da je sodišče odločalo mimo trditev toženke. Po oceni pritožbenega sodišča je bila zadostna trditvena podlaga za ugotavljanje možnosti vzpostavitve prejšnjega stanja dana že z omenjenim toženkinim zatrjevanjem, da je prejšnja lopa dotrajana in nosilna greda počena. Prvo vprašanje, ki iz tega logično sledi, je namreč prav to, ali je vzpostavitev prejšnjega stanja sploh še mogoča. Ker mora sodišče o vzpostavitvi v prejšnje stanje odločiti v vsakem ...

Sklep nº I Cp 354/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 29, 2007

Za ugotovitev verjetnosti obstoja terjatve, ki je prvi in osnovni pogoj za izdajo začasne odredbe, je namreč pomembno, da so razlogi, ki govore v prid obstoja s strani tožeče stranke zatrjevanega dejstva, močnejši od razlogov, ki govore proti. To pa pomeni, da sodišče navedb nasprotne stranke ne more preprosto prezreti. V času odločanja o začasni odredbi je že imelo v spisu obsežen odgovor na tožbo, ki ga je podala tožena stranka. Zato je moralo tehtati na eni strani trditve tožeče stranke in...

Sodba nº I Cp 1260/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 29, 2007

Gre za to, da se tožbene trditve o dveh posojilih v dokaznem postopku niso potrdile. Zato je bilo dokazno breme na tožniku, ki nosi materialno dokazno breme, ki pa drugih dokazov o dejanski izročitvi zatrjevanih zneskov ni ponudil. 

Sodba nº I Cp 974/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 29, 2007

Dejstvo, da sta bila tožnika ob podpisu odstopne izjave v dobri veri, da bosta odstopno izjavo podpisala tudi tretji toženec in četrta toženka samo po sebi ne daje podlage za ugotovitev, da sta bila prevarana. Tožnika bi torej lahko dosegla razveljavitev svoje izjave zaradi prevare le, če bi dokazala, da nakup zanju brez Đ. ni bil smiselen in da je drugi toženec že pred njunim odstopom od pogodbe izoblikoval naklep, da ju bo s svojim ravnanjem spravil v zmoto, da bosta Đ. odstopila od pogodbe...

Sklep nº II Cp 1570/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 29, 2007

Potrdilo o oddaji priporočenih pošiljk na pošto ne dokazuje drugega, kot da je upnik dne 21.3.2006 oddal na pošto dve priporočeni pošiljki, naslovljeni na Okrajno sodišče P.. Iz potrdila pa ni mogoče sklepati, da naj bi šlo pri eni od teh pošiljk prav za potrdilo o plačilu sodne takse v obravnavani zadevi. 

Sklep nº I Ip 557/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 29, 2007

Prodajni narok je dejanje izvršbe na nepremičnine, gre za fazo oprave izvršbe. Po končani dražbi izda sodišče zato le sklep o domiku, kot to določa 5. odst. 189. čl. ZIZ. Zato tudi ni pritrditi pritožnici, da bi moralo sodišče izdati poseben sklep o tem, da je bil njen predlog, ko je uveljavljala predkupno pravico, neutemeljen. 

Sklep nº I Cp 199/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 29, 2007

Po 22. členu ZST se kot vrednost zahtevka za plačilo takse vzame v sporih za izpraznitev prostorov (1. točka 22. člena ZST) znesek v vrednosti 5000 točk, v vseh drugih primerih, če v tem zakonu ni drugače določeno pa znesek v vrednosti 1.000 točk (4. tč.). Sodišče prve stopnje bi zato moralo kot vrednost zahtevka za plačilo takse upoštevati glede izpraznitve prostorov 5.000 točk in ob izostanku navedbe vrednosti spornega predmeta glede izročitve premičnin v posest 1000 točk. 

Sklep nº I Cp 54/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 29, 2007

3. odst. 16. čl. ZSKZG RS določa, da se za prenos lastništva smiselno uporablja Navodilo o izvedbi prenosa kmetijskih zemljišč od družbenih pravnih oseb, ki niso kmetijske organizacije, v kmetijski zemljiški sklad (Ur. l. SRS št. 15/79). Prav to navodilo iz leta 1979 pa je določalo, da overitev izjave oz. pogodbe v primeru prenosa na KZS ni potrebna. Vendar pa obe navodili izvirata iz obdobja, ko so se še vedno uporabljala v zvezi z zemljiškoknjižnimi postopki pravna pravila Zakona o zemljišk...

Sodba nº I Cp 1577/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 29, 2007

O zahtevi za povrnitev stroškov se odloča v postopku, zaradi katerega so stroški tudi nastali. 

Sodba nº I Cp 183/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 29, 2007

Sodišče ni dolžno izvesti vseh predlaganih dokazov, temveč samo tiste, ki so potrebni za ugotovitev odločilnih dejstev (2. odst. 213. čl. ZPP). Predlagane dokaze, za katere sodišče misli, da niso pomembni za odločbo, senat (oziroma sodnik posameznik) zavrne in navede v sklepu, zakaj jih je zavrnil (2. odst. 287. čl. ZPP).

Sodba nº I Cp 1744/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 29, 2007

Pri tem kot delodajalec ni mišljena samo pravna ali fizična oseba, pri kateri je delavec formalno zaposlen (kot to zmotno navaja pritožba), pač pa je pojem delodajalca širši. Pomembno je torej vprašanje, pri kom oziroma za koga je delavec v času delovne nezgode dejansko delal (dejanski delodajalec).

Sklep nº I Cp 252/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 29, 2007

Sodišče prve stopnje je v ugovornem postopku pravilno presojalo utemeljenost začasne odredbe ob času njene izdaje (in ne ob času odločanja o ugovoru zoper njo) in je tako pravilno ocenjevalo, ali je tožeča stranka ob času izdaje začasne odredbe izkazala obstoj pogojev po 272. čl. ZIZ.

Sodba nº I Cp 1502/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 29, 2007

Tožeča stranka se v pritožbi neutemeljeno sklicuje na določbe ODZ, po katerih naj bi za obveznosti družbe odgovarjal toženec. Toženec je bil družbenik družbe z omejeno odgovornostjo, ki je urejena v Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD), ki je specialen predpis v razmerju do ODZ ali sedaj OZ, ki na splošno urejata družbeno pogodbo. Toženec v času začetka postopka za izbris družbe F. d.o.o. po ZFPPod, in v času izbrisa ni bil več družbenik te družbe, zato ne odgovarja za njene obveznosti, saj ni...

Sklep nº II Cp 322/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 29, 2007

V obravnavani izvršilni zadevi je treba izhajati iz v pravnem redu uveljavljene enotnosti premoženja fizične osebe in premoženja iste osebe kot nosilca dejavnosti samostojnega podjetnika posameznika (razen tistega, ki je iz izvršbe v vsakem primeru izločeno). 

Sodba nº I Cp 803/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 29, 2007

Odmera prvične denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo v primeru azbestna bolezni. 

Sodba nº I Cp 612/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 29, 2007

Kadar se vrača tisto, kar je bilo neupravičeno pridobljeno, je treba plačati zamudne obresti, in sicer, če je bil pridobitelj nepošten, od dneva pridobitve, drugače od dneva vložitve tožbe. Nepoštenost se ne domneva, ampak jo je treba izrecno zatrjevati in dokazovati. Ker tožeča stranka nepoštenosti tožene ni niti zatrjevala niti dokazovala, ji pripadajo zamudne obresti šele od vložitve tožbe dalje. 

Sodba nº I Cp 644/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 29, 2007

Držijo sicer pritožbene navedbe, da se lastninska pravica na podlagi pravnega posla pridobi šele z vpisom v zemljiško knjigo, česar pa tožnika niti ne moreta izkazati, saj niti stanovanje še ni vpisano v zemljiško knjigo. Še pomembnejše pa je, da je na predmetnem stanovanju lastninska pravica nastala šele z uveljavitvijo Stanovanjskega zakona iz leta 1991, kar pomeni, da ima kupec stanovanja po 118. členu tega zakona vse pravice in obveznosti, ki jih imajo lastniki. Iz s strani prvostopnega s...

Sodba nº I Cp 1131/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 29, 2007

Na podlagi opisanih dejanskih ugotovitev je prvostopno sodišče sklepalo, da je bilo tožencem stanovanje dano v brezplačno uporabo za nedoločen čas, šlo je za darilo pravice (in ne stvari) na podlagi realiziranega ustnega dogovora. Čeprav drži, da toženci kakšnih večjih investicij niso izkazali, vseeno ne more biti dvoma, da naklonitev ni bila zgolj začasna in da je bil namen strank ob sklenitvi dogovora rešitev stanovanjskega vprašanja toženke in njene družine, kar pa predpostavlja daljše obd...

Sodba nº I Cp 692/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 29, 2007

Psihične bolečine niso predpostavka za odškodninsko odgovornost same po sebi, ampak morajo izvirati iz neke kršitve, ki je predvidena v zakonu. Kršitev pogodbenih razmerij ni taka kršitev, saj ne gre niti za poseg v telesno integriteto (ki je npr. podlaga za duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti) niti za kršitev kakšne osebnostne pravice. Zato je odločitev prvostopnega sodišča, da škoda, ki jo je uveljavljal tožnik, ni pravno priznana, pravilna. 

Sodba nº I Cp 671/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 29, 2007

Pravdo za nedopustnost izvršbe ima po 64. in 65. členu Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) tisti, ki zatrjuje, da ima na predmetu izvršbe pravico, ki preprečuje izvršbo (in zgolj o tem lahko teče pravda), ne pa morda tisti, ki zatrjuje kršitve v postopku izvršbe. 

Sodba nº I Cp 140/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 29, 2007

Višina odškodnine za nepremoženjsko škodo pri boleznih, ki so posledica izpostavljenosti azbestu.

Sodba nº I Cp 660/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 29, 2007

Izguba zavarovalnih pravic, če je zavarovanec pod vplivom alkohola, se domneva, na tožencu pa je trditveno in dokazno breme neobstoja vzročne zveze med nesrečo in alkoholom. Nikakor torej ni sodišče tisto, ki bi bilo dolžno samo ugotavljati, kaj vse bi bilo lahko vzrok za nesrečo in v kakšni meri je alkohol vplival na toženčevo presojo.

Sklep nº Cp 1636/2006 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, May 29, 2007

Sodišče prve stopnje je v tem postopku moralo ugotavljati, ali je podana odškodninska odgovornost tožene stranke - veterinarskega zavoda, v skladu z določili 154. čl. ZOR, ki je veljal v času škodnega dogodka (1060. čl. OZ). 

Sklep nº Cp 639/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 29, 2007

Vendar je po oceni pritožbenega sodišča preuranjen zaključek sodišča prve stopnje o tem, kdaj je začel teči rok za vložitev zahteve za sklenitev glavne pogodbe na podlagi predpogodbe. Navedeno velja zlasti ob upoštevanju dejstva, da že iz samih tožbenih navedb in predloženih dokazov izhaja, da naj bi tožeča stranka plačala, tožena stranka pa sprejela del kupnine po izteku roka, določenega za sklenitev glavne pogodbe, s čimer je na podlagi konkludentnih ravnanj pravdnih strank lahko prišlo do ...

Sodba nº I Kp 1659/2006 of Kazenski oddelek, May 29, 2007

V kolikor je obdolženka kot medicinska sestra svojo dolžnost dajati zdravila varovancem prepustila varuhinji, bi morala poskrbeti, da varovanec v njeni prisotnosti zaužije zdravila. V medicini namreč pri prenosu del in nalog od osebe z višjo medicinsko izobrazbo na osebo z nižjo medicinsko izobrazbo ostaja odgovorna oseba tista, ki je nalogo prepustila osebi z nižjo izobrazbo. Glede na vse navedeno ravnanje varuhinje, ki je po obdolženkinem naročilu varovancu dala zdravila, ki so bila sicer p...

Sodba nº I Cp 2523/2006-4 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, May 29, 2007

Glede na dejanske ugotovitve sodišča prve stopnje, ki jih pritožbi ne grajata, da je tožnik s prijatelji šel domov preko Koroškega mostu nekje na sredini pa so se odločili, da ga bodo prečkali, kljub temu, da tam ni prehoda za pešce in je pred sredino mostu (pred odprtino) ograja, ki so jo morali preskočiti ter da je most osvetljen je materialnopravno zmoten zaključek sodišča prve stopnje, da je sokrivda tožnika za nastalo škodo le 25%. Tožnik je prečkal most na mestu, kjer to ni dovoljeno in...

May 25, 2007

Sklep nº Prp 291/2007 of Višje sodišče v Celju, 10 oddelek, May 25, 2007

Ob odločanju o vprašanju upravičenosti storilca do nadomestitve plačila globe z izvršitvijo koristne naloge mora sodišče upoštevati ob vseh okoliščinah primera še posebej premoženjsko stanje in možnosti storilca za plačilo globe ter opraviti objektivno oceno ugotovljenih okoliščin v pravnem okviru kriterijev, ki jih je potrebno upoštevati.

May 24, 2007

Sodba nº Cp 1568/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 24, 2007

Za morebitni dalji zastaralni rok za zastaranje odškodninskih terjatev, kot ga določa čl. 376/1 ZOR, je potreben izkaz obstoja pravnomočne kazenske sodbe zoper konkretnega toženca kot odgovorno osebo. 

Sodba nº Cp 1266/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 24, 2007

Zaradi prestanega močnega primarnega strahu, utrpelega ob tem, ko je toženec z nožem zamahnil proti tožniku in potem še do prihoda policistov grozil, da bo vse pobil, je sodišče tožniku odmerilo vso zahtevano odškodnino, to je znesek 100.000,00 SIT kot pravično denarno odškodnino za prestani strah. 

Sklep nº I Ip 2206/2007 of Civilni oddelek, May 24, 2007

Seznam izvršilnih naslov neplačanih davkov, kot je opredeljen v četrtem odstavku 131. člena ZDavP-1, ni izvršilni naslov, saj kot tak v določbah tega zakona ni določen (primerjaj drugi odstavek 131. člena, ki izrecno našteva izvršilne naslove). 

Sklep nº Cp 554/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 24, 2007

Zakonske zamudne obresti od stroškov postopka začnejo teči prvi dan po preteku teka za prostovoljno povrnitev stroškov postopka. 

Sklep nº Cp 46/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 24, 2007

Po prvem odstavku 86. člena ZZK-1 zemljiškoknjižno sodišče na podlagi obvestila izvršilnega sodišča odloči po uradni dolžnosti o zaznambi sklepa o izvršbi. 

Sklep nº Cp 1283/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 24, 2007

Ugotovitev ničnosti pogodbenega določila je odvisna od dejstev. Stranka mora pravnorelevantna dejstva navajati, če naj jih sodišče upošteva. 

Sklep nº I Cp 449/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 24, 2007

Upnik je na podlagi pravnomočnega sklepa o izvršbi vložil nov predlog za izvršbo, zato bi moralo sodišče o njem odločiti, ne pa šteti, da je predlog za nadaljevanje izvršbe z drugim izvršilnim sredstvom prepozen, ker je bila izvršba že pred tem pravnomočno ustavljena. 

Sklep nº I Cp 441/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 24, 2007

Izvršitelj je podal poročilo s stroškovnikom prepozno, saj je bil (neuspešen) poskus rubeža opravljen dne 17.6.2003, izvršitelj pa je poročilo s stroškovnikom podal šele 1.4.2005. Zahteva upnika,da o obračunu odloči sodišče, je utemeljena, zato je sodišče predlogu ugodilo in obračun izvršitelja z dne 1.4.2005 v celoti razveljavilo. 

Sodba nº Cp 1133/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 24, 2007

Za pravno napako na prodani stvari odgovarja prodajalec in ne njegov pooblaščenec.

Sodba nº Cp 1288/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 24, 2007

Skrite napake napravljene iz pogodbe o delu mora naročnik uveljaviti v roku iz čl. 614 ZOR.

Sodba nº Cp 1326/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 24, 2007

Pogodba o zakupu kmetijskega zemljišča je nična, če ni predhodne odobritve upravnega organa.

May 23, 2007

Sodba nº Cpg 446/2006 of Višje sodišče v Celju, Gospodarski oddelek, May 23, 2007

Ker toženi stranki ni moč očitati opustitve katerega od ukrepov varstva pri delu, kar bi lahko imelo za posledico odgovornost tožene stranke za nastalo škodo po določbi I. odst. 87. čl. ZZVZZ, kot jo uveljavlja tožeča stranka, je sodišče prve stopnje utemeljeno tožbeni zahtevek zavrnilo. 

Sklep nº Cp 40/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 23, 2007

Zamuda roka za odgovor na tožbo zaradi nezadostne skrbnosti toženke ne pomeni upravičenega vzroka za vrnitev v prejšnje stanje. Toženka o prejemu tožbe in poziva na odgovor v pravdnem postopku ni obvestila pooblaščenke iz nepravdnega postopka, kjer je bil postopek prekinjen. 

Sklep nº Cp 1168/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 23, 2007

Ugotovitev obsega zapuščine je eden izmed temeljnih elementov zapuščinskega postopka, od katerega je odvisna tudi odgovornost dedičev za zapustnikove dolgove. 

Sklep nº Cp 691/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 23, 2007

Predlog za začasno odredbo je možno vložiti v isti vlogi kot tožbo. V takem primeru se dejstva in dokazi prepletajo. 

Sklep nº Cp 700/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 23, 2007

Možna je le takšna restitucija, ki omogoča izvrševanje posesti pred motenjem. 

Sklep nº Cp 1147/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 23, 2007

Pokojni se, kot članici agrarne skupnosti, vrnjene premoženjske pravice štejejo za pozneje najdeno premoženje, ki ga dedujejo v naravi le dediči, drugi dediči pa lahko zahtevajo le nujni delež v gotovini. 

Sklep nº Cpg 509/2006 of Višje sodišče v Celju, Gospodarski oddelek, May 23, 2007

Z izbrisom tožeče stranke iz sodnega registra po ZFPPod je tožeča stranka prenehala in z dnem prenehanja pa je nastal tudi razlog za prekinitev obravnavanega pravdnega postopka po sili zakona. Zato je sodišče izdalo sklep o prekinitvi postopka in pozvalo (oz. povabilo) pravne naslednike tožeče stranke, da prevzamejo postopek. Tudi če v spremnem pozivu pravni nasledniki niso navedeni določno s firmo in sedežem oz. z imenom, priimkom in naslovom, je ta poziv še vedno zakonit in pravilen. Res pa...

Sodba nº I Cp 257/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 23, 2007

Če z dokazi, ki jih predlagajo stranke in jih sodišče izvede, ni mogoče priti do pozitivnega ali negativnega prepričanja o odločilnem dejstvu, mora sodišče odločiti po pravilih o dokaznem bremenu. V tem primeru ta pravila povedo, katera stranka bo v postopku zmagala.

Sodba nº I Cp 185/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 23, 2007

Pogodba je bila realizirana tudi v tistem delu, kjer pomotoma v pisni pogodbi niso bile napisane parcelne številke nepremičnin in ker je bil tožnik dobroverni in zakoniti posestnik teh nepremičnin več kot 20 let, je sodišče pravilno presodilo, da je priposestvoval lastninsko pravico na teh nepremičninah skladno z določbo 2. odst. 28. čl. ZTLR. 

Sodba nº I Cp 64/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 23, 2007

V našem procesnem pravu je uveljavljen princip substanciranega prerekanja navedb (kar se vidi iz določbe 212. čl. ZPP, pa tudi 1. odst. 286. čl. ZPP, ki nalagata izjavno breme obema strankama). Za oporekanje ne zadošča pavšalna izjava, da se "nasprotuje vsem navedbam, razen tistim, ki jih izrecno priznava". Sodišče prve stopnje je zato ob procesni neaktivnosti prve tožene stranke glede odločilnih dejstev utemeljeno izhajalo iz trditev tožnika, ki niso bile konkretizirano oporekane. 

Sodba nº I Cp 1093/2007 of Civilni oddelek, May 23, 2007

V primeru oddelitve gospodarske družbe obe družbi odgovarjata solidarno za obveznosti pred oddelitvijo. Stranka odgovarja delavcu v primeru, da pride do poškodbe, ko viličar ne obratuje, krivdno. Delavec, ki nepooblaščeno izvaja poseg okrog stroja, je v pretežni meri odgovoren za škodo. 

Sodba nº Cp 363/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 23, 2007

Škodni dogodek, kot je obravnavan in ki ni posledica tipične prometne situacije, ne more biti predmet kritja zavarovalnice, saj ne gre za uporabo traktorja kot motornega vozila zgolj zaradi vključenega motorja, ki je dovajal energijo silokombajnu. 

Sklep nº Cp 982/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 23, 2007

Izvedensko mnenje, izdelano za potrebe predkazenskega postopka, glede katerega v pravdnem postopku ni bilo soglasja pravdnih strank, da se takšno mnenje uporabi kot dokaz, nima neposredne dokazne vrednosti in sodišče nanj ne more opreti svoje odločitve o utemeljenosti tožbenega zahtevka. 

Sklep nº I Cp 1846/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 23, 2007

Izvršitelj je upravičen do plačila za rubež, ki ga je razpisal in imel za takšno ravnanje ob razpisu rubeža vso pravno podlago (sklep o dovolitvi izvršbe na premičnine), nato pa ga zaradi smiselnega predloga upnika za njegov preklic, ki ga je prejel po razpisu rubeža, ni opravil. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners