Višja Sodišča: Opinions issued on July 2007

July 31, 2007

Sklep nº I Cp 414/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 31, 2007

Določba o roku za postavitev zahtevka za povrnitev nadaljnjih izvršilnih stroškov, ki nastanejo med izvršilnim postopkom, terja upnikovo aktivnost pri spremljanju izvršilnega postopka in ga zavezuje, da takoj, ko stroški nastanejo in je znana njihova višina, zahteva njihovo povrnitev. Pri razlagi pomena tega subjektivnega roka za vložitev zahteve za povrnitev stroškov (takoj, ko nastanejo in je znana njihova višina) pa je treba upoštevati tudi konkretne okoliščine primera, ekonomičnost postop...

Sklep nº Cp 898/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 31, 2007

Postavljeni tožbeni zahtevek je nesklepčen saj bi z ugoditvijo tožbenemu zahtevku toženec izgubil pravico, da kot lastnik sosednje nepremičnine odstrani in si prilasti veje sosedovega drevesa, ki segajo v zračni prostor njegove nepremičnine in korenine, ki rastejo v njegovo nepremičnino, če ga motijo in če tega na njegov poziv ne stori lastnik sosednje nepremičnine.

Sodba nº Cp 1624/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 31, 2007

Odgovornost imetnika stavbe za zdrs snega se presoja po pravilih o objektivni odškodninski odgovornosti.

Sodba nº Cp 1595/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 31, 2007

Ker sporna pogodba ni bila razveljavljena veže pogodbene stranke in njihove univerzalne pravne naslednike, da jo izpolnijo.

Sklep nº Cp 919/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 31, 2007

ZZZK-1 ne daje zemljiškoknjižnemu sodišču podlage za izbris zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve po uradni dolžnosti zaradi poteka veljavnosti začasne odredbe, na podlagi katere je bila prepoved odtujitve in obremenitve zaznamovana.

July 26, 2007

Sklep nº Cp 675/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 26, 2007

Če stranka kupi stvar od nelastnika v okviru njegove poslovne dejavnosti le navidezno, potem ni ravnala v dobri veri.

July 25, 2007

Sodba nº Cp 1818/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 25, 2007

Bistvo tveganih pogodb je v tem, da pogodbeniki sprejmejo riziko glede obsega in trajanja pogodbenih obveznosti.

Sklep nº Cp 1702/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 25, 2007

Sodišče lahko svojo odločitev o tem, da bo čakalo na rešitev predhodnega vprašanja naknadno spremeni, če nastopijo nove okoliščine ali celo, če situacijo drugače oceni.

Sklep nº I Ip 769/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 25, 2007

Sodišče prve stopnje je pravilno zavrnilo dolžničin ugovor zoper sklep o izvršbi, ker dolžnica ni izkazala nobenega od razlogov iz 55. člena ZIZ in ker je ugotovilo, da otrok ne odklanja varstva in vzgoje očeta.

Sklep nº I Ip 552/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 25, 2007

Sodišče prve stopnje ni imelo podlage v ZIZ za izdajo sklepa o zavrnitvi izjave dolžnika, da nasprotuje izjavi ponudnika, da ni z upnikom povezana oseba. O resničnosti izjave odloči sodišče v sklepu o poplačilu.

Sklep nº Cp 560/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 25, 2007

Predpostavka za odločanje o zahtevi za vrnitev v prejšnje stanje je opravičljiva zamuda pravnega dejanja, ki se je pripetila stranki. Zato strank ne more uveljaviti kot razloga za vrnitev v prejšnje stanje napak, za katere trdi, da jih je zagrešilo sodišče prve stopnje, to je neizkazana oz. nepravilna vročitev.

Sklep nº Cp 1702/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 25, 2007

Sklep o prekinitvi postopka je sklep procesnega vodstva, zato sodišče nanj ni vezano.

Sodba nº Cp 1653/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 25, 2007

Pri aleatornih pogodbah pogodbene stranke prevzamejo riziko glede trajanja in obsega izpolnjevanja pogodbenih obveznosti.

Sklep nº I Cpg 684/2007 of Gospodarski oddelek, July 25, 2007

Pri izbiri vrste postopka sodišče ni vezano na izbiro strank, zato za ustavitev postopka po 21. členu ZPP ne zadošča zgolj dejstvo, da je podala predlog za nadaljevanje postopka po pravilih nepravdnega postopka pravdnemu sodišču tožeča stranka.

July 24, 2007

Sodba nº I Cp 1169/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 24, 2007

Znesek predstavlja seštevek glavnice in obračunanih zakonskih zamudnih obresti, ker zavarovalnica regresnega zahtevka zavodu ni plačala pravočasno. Take zamude pri izpolnitvi svoje obveznosti pa zavarovalnica ne more prevaliti v breme oškodovanca, saj je od njega uveljavljala zahtevek šele julija 2002. V času škodnega dogodka, je večina zavarovalnic omejila višino regresa na vsoto 12-ih povprečnih mesečnih plač, kar je dodatni razlog, ki kaže na zavedanje zavarovalnice na namen zavarovanja od...

Sklep nº I Cp 1263/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 24, 2007

Okoliščina, da predlagatelja takrat, ko je prvostopenjsko sodišče odločalo o predlogu za izbris zaznambe, še nista predlagala vknjižbe pridobitve lastninske pravice, ne preprečuje, da predlagata izbris zaznambe, katero sta pred tem zaradi zavarovanja pravice, ki sta jo uveljavljala v pravdi, predlagala prav onadva. Določila Zakona o zemljiški knjigi takega izbrisa zaznambe na predlog tistih, v korist katerih je bila zaznamba vpisana, ne preprečujejo.

July 23, 2007

Sklep nº I Ip 762/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 23, 2007

Vsebina regulacijske začasne odredbe tj. ravnanje, ki se dolžniku nalaga z začasno odredbo, mora biti v povezavi z nedenarno terjatvijo, za katero je upnik verjetno izkazal, da obstoji ali da mu bo nastala. Ker je upnik zatrjeval in napovedoval le uveljavljanje zahtevka zoper dolžnika iz naslova sporne meje, ne pa tudi iz naslova škode na njegovih nepremičninah, je začasna odredba v delu, s katerim je bila dolžniku naložena obveznost zagotoviti namestitev prometnih znakov za prepoved vožnje t...

July 19, 2007

Sodba nº Cp 1808/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 19, 2007

Dejstvo, da je bil (drugo) toženec v času od meseca julija 1993 do 31.12.1994, ki ga je ZGD nalagal družbam za uskladitev z ZGD skupaj s tretjetožencem družbenik družbe, ki je aktivno izvrševal družbeniška upravičenja kljub temu,da je bil sicer direktor družbe tretjetoženec, saj je imel neomejena pooblastila za zastopanje družbe, 14.3.1995 pa iz družbe tudi ni izstopil iz razlogov, ki bi bili povezani z nasprotovanjem njegovim aktivnostim za morebitno usklajevanje z ZGD, potrjuje zaključek, d...

Sklep nº Cp 756/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 19, 2007

Dejstvo, da se nepremičnina med postopkom odtuji, ni razlog za zavrnitev tožbenega zahtevka na izročitev nepremičnine.

Sodba nº Cp 378/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 19, 2007

Služnostno pravico vožnje kot stvarno pravico vsebinsko opredeljuje kultura gospodujočega zemljišča, v korist katerega je bila ustanovljena.

July 18, 2007

Sklep nº II Ip 2783/2007 of Civilni oddelek, July 18, 2007

Sodišče prve stopnje sklepov o stroških izvršitelja ne bi smelo izdati. Postopek, ki je prekinjen zaradi nastanka pravnih posledic začetka stečajnega postopka se namreč nadaljuje šele, ko ga stečajni upravitelj prevzame, ali ko ga sodnik povabi, naj to stori, do česar pa v predmetnem postopku ni prišlo. Ker je sodišče prve stopnje v nasprotju z določbo 2. odstavka 207. člena ZPP v času prekinitve postopka izdalo omenjena dva sklepa, je s tem storilo bistveno kršitev določb pravdnega postopka ...

Sklep nº I Cp 1582/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 18, 2007

Če je rubež neizveden iz razlogov, ki so na strani dolžnika, upnika ali 3. osebe, je izvršitelj upravičen do poplačila v višini 25 % plačila po tar. št. 1 Pravilnika o tarifi za plačilo dela izvršitelja in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom.

Sklep nº Cp 952/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 18, 2007

Upnik mora navesti konkretna dejstva glede pogojev za začasno odredbo. Citiranje zakonskih določb ne zadošča.

Sodba nº I Cpg 495/2007 of Gospodarski oddelek, July 18, 2007

Odstop od pogodbe ima enake učinke kot razveza pogodbe, torej učinkuje za nazaj, zato morata obe pogodbeni stranki druga drugi vrniti, kar sta na podlagi pogodbe prejeli. V tem primeru nastopijo posledice iz 117. člena ZPPSL, kar pomeni, da se nasprotni kondikcijski terjatvi pobotata. Če pa obstoji izjava kondikcijske terjatve ene stranke, ta lahko zahteva od druge pogodbene stranke, da ji jo povrne.

July 17, 2007

Sklep nº II Cp 1336/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 17, 2007

Dolžnik v rednem ugovornem postopku zoper sklep o izvršbi višini terjatve ni mogel ugovarjati, ker je prišlo do izdaje ustavne odločbe šele kasneje. Ker izvršilni postopek še ni pravnomočno zaključen, temveč izvršba še teče, je po oceni pritožbenega sodišča dolžnikov ugovor prvostopenjsko sodišče pravilno obravnavalo vsebinsko po 1. odst. 56. čl. ZIZ kot dovoljen ugovor po izteku roka. V njem je namreč dolžnik navajal dejstva, ki se nanašajo na samo terjatev, nastopila pa so po izvršljivosti ...

Sklep nº I Cp 535/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 17, 2007

Tožeča stranka v postopku pred upravno enoto ni sodelovala, saj svoj zahtevek za sklenitev prodajne pogodbe utemeljuje na predpogodbi. Tožeča stranke je v tem primeru zaobšla postopek, predpisan v Zakonu o kmetijskih zemljiščih. Poleg tega se je ponudba, ki jo je tožena stranka objavila, glasila na bistveno višjo kupnino od te, po kateri zahteva sklenitev prodajne pogodbe tožeča stranka, kar pomeni, da bi v primeru ugoditve tožbenemu zahtevku prišlo do poseganja v interes družbe G. d.o.o., ki...

July 16, 2007

Sklep nº Cp 850/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 16, 2007

Izdaja ureditvene (regulacijske) začasne odredbe. Ugotovljena dejstva, ob ogledu, ne govorijo v prid navedbam upnikov o verjetnosti terjatve motenja posesti.

July 13, 2007

Sodba nº Kp 205/2007 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, July 13, 2007

Obdolžencu je dokazana storitev kaznivega dejanja tatvine tudi v subjektivnem pogledu. Ob storitvi je sicer bil pod vplivom mamil kar pa ne zmanjšuje prištevnosti, saj storilca pomirja, ni pa bil tudi v fazi paranoje, saj je iz kraja pobegnil, se zaklenil v vozilo in potem odpeljal, ker je spoznal, da ga bodo obravnavali policisti in ne zato "ker so ga vsi gledali".

Sodba nº Kp 136/2007 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, July 13, 2007

Obdolženec zaradi vožnje pod vplivom alkohola ni reagiral in je pri vožnji na bočni oddaljenosti 0,2m od desnega roba vozišča, ko je pešec zavzemal 0,5 m širine vozišča, trčil vanj. Ni dvoma, da je podana vzročna zveza med obdolženčevo kršitvijo cestnoprometnih predpisov in nastalo prometno nesrečo, h kateri oškodovanec ni z ničemer soprispeval.

Sklep nº IV Cpg 52/2007 of Gospodarski oddelek, July 13, 2007

Inženirska akademija Slovenije je po 1. členu Zakona o inženirski akademiji Slovenije (v nadaljevanju ZIAS) opredeljena kot nacionalna institucija in po 1. odstavku 2. člena ZIAS kot pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostjo, ki jih določajo zakon ter podzakonski predpisi, ki urejajo javne zavode, ta zakon in statut IAS. ZIAS torej v citiranem določilu govori o pravicah, obveznostih in odgovornosti IAS. Nosilec pravic, obveznosti in odgovornosti pa je lahko pravna o...

Sklep nº IV Cpg 48/2007 of Gospodarski oddelek, July 13, 2007

Zgolj navedba okoliščine, da med prejšnjim zakonitim zastopnikom predlagatelja vpisa D.D. ter pritožnikom na eni strani in domnevnim novim zakonitim zastopnikom predlagatelja vpisa M.B. obstajajo določeni spori, ne zadostuje za sklep, da je podan pritožnikov pravni interes za pritožbo proti izpodbijanemu sklepu. Iz navedenih pritožnikovih trditev namreč ni razvidno, katera njegova pravica ali na zakonu temelječ interes naj bi bil prizadet ravno z izpodbijanim sklepom registrskega sodišča.

Sodba nº I Kp 59/2007 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, July 13, 2007

Med kaznivim dejanjem tatvine po prvem odstavku 211. člena KZ ter kaznivim dejanjem roparske tatvine po prvem odstavku 214. člena KZ je zaradi uporabljene sile podano razmerje specialnosti, zaradi razlike v višini kazni pa razmerje konsumpcije. Opredelitev dejanja po specialnejšem oziroma strožjem predpisu zato ne more biti napačna.

Sodba nº I Kp 112/2007-4 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, July 13, 2007

Pridobitev koristi ni zakonski znak kaznivega dejanja poneverbe iz prvega odstavka 245. člena KZ in za razliko od vrednosti poneverjenih stvari ni okoliščina, od katere bi bila odvisna odmera kazni.

July 12, 2007

Sodba nº Cp 1176/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 12, 2007

Če oba voznika v prometni nesreči udeleženih vozil kršita cestnoprometne predpise glede položaja vozil na cesti in dovoljene hitrosti, eden od njiju pa vozi tudi pod vplivom alkohola nad dovoljeno stopnjo in je tudi ta kršitev v vzročni zvezi s prometno nesrečo, je odgovornost slednjega za nastanek prometne nesreče večja.

Sklep nº Cp 819/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 12, 2007

V primeru odločanja o toženčevem ugovoru krajevne nepristojnosti mora sodišče izhajati iz tega, da se pristojnost sodišča presoja na podlagi navedb v tožbi in na podlagi dejstev, ki so sodišču znana.

Sklep nº I Ip 588/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 12, 2007

Pritožba dolžnika, ki ni laična fizična oseba, ampak zavod ni pravočasno vložena, če jo je dolžnik vložil v času pritožbenega roka pri sodišču druge stopnje, ki je pritožbo odstopilo sodišču prve stopnje, sodišče prve stopnje pa je pritožbo prejelo po izteku pritožbenega roka.

Sodba nº Cp 1818/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 12, 2007

S skupnim premoženjem lahko zakonca upravljata in razpolagata le skupno in sporazumno. Zato pa en zakonec ne more drugega zakonca izključiti iz souporabe teh predmetov skupnega premoženja s tem, da mu jih izroči.

Sklep nº I Cp 178/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 12, 2007

Odvetnik ni očitno pomotoma vložil ugovor pri nepristojnem sodišču, saj je tudi v naslovu ugovora navedel nepristojno sodišče in ni le ugovora poslal na nepristojno sodišče.

Sklep nº I Cp 104/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 12, 2007

Smrt stranke ima za posledico prekinitev izvršilnega postopka.

Sodba nº Cp 1989/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 12, 2007

Ob razvezi pogodbe o finančnem leasingu se v zvezi z restitucijskimi zahtevki uporabljajo določila 526. člena Obligacijskega zakonika. Po teh pa so posledice razvezane pogodbe za leasingodajalca takšne, da mora leasingojemalcu vrniti prejete obroke in nujne stroške, ki jih je imel za stvar, obveznosti leasingojemalca pa takšne, da leasingodajalcu vrne stvar v stanju, v kakršnem je bila ob izročitvi njemu in da mu da povračilo za njeno uporabo vse do razveze pogodbe.

Sklep nº I Cpg 655/2007 of Gospodarski oddelek, July 12, 2007

Ker morata biti oba pogoja za izdajo začasne odredbe, to je verjetnost obstoja terjatve skladno s 1. odst. 272. člena ZIZ in ena izmed predpostavk naštetih v 2. odst. 272. člena ZIZ, podana kumulativno, ugotovitev pomanjkanja predpostavk predpisanih v 2. odst. 272. člena ZIZ pomeni (da je pravilen izpodbijani sklep prvostopnega sodišča), da niso izkazani pogoji za izdajo začasne odredbe.

Sklep nº I Kp 763/2007 of Kazenski oddelek, July 12, 2007

V postopku po čl. 498 a ZKP je sredstva mogoče odvzeti le, če so dokazani tisti zakonski znaki kaznivega dejanja po čl. 252 KZ, ki kažejo na to, da denar ali premoženje iz navedenega člena izvira iz kaznivih dejanj. Tako morajo biti dokazani subjektivni in objektivni znaki kaznivega dejanja. Ker določba čl. 252 KZ-95 za storilca ni predpisovala dvojne kaznivosti in je bil storilec obsojen za predhodno kaznivo dejanje, ne more biti zanj izpeljan postopek za odvzem koristi, ker so dokazani zako...

Sklep nº IV Cp 2998/2007 of Civilni oddelek, July 12, 2007

Pristojnosti slovenskega sodišča pa ni mogoče vezati na navezne okoliščine, ki so nastale v posledici in času protipravnega ravnanja stranke, ki se na njih sklicuje.

July 11, 2007

Sodba nº in sklep I Cp 6421/2006 of Civilni oddelek, July 11, 2007

Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da pogodba s strani tožeče stranke ni bila v celoti realizirana, volje, da bi ta del svoje pogodbene obveznosti izpolnila, pa pri tožeči stranki očitno ni, poleg tega pa je tudi že iztekel s rok, za katerega je bila pogodba sklenjena in med strankama tudi ni več interesa za sodelovanje, ki je bit sponzorske pogodbe, zato je ravnalo pravilno in upoštevalo ugovor tožene stranke o (delno) neizpolnjeni pogodbi (exceptio non adimpleti contractus).

Sklep nº I Cp 7083/2006 of Civilni oddelek, July 11, 2007

Ustanova oporoke je izraz svobode testiranja, izraz svobode oporočiteljeve volje, zato ima oporočno dedovanje prednost pred zakonitim dedovanjem, ki pride v poštev šele, ko in če oporoke ni oziroma ta iz takšnega ali drugačne razloga ni veljavna. Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da so oporočna določila (glede predmetov/obsega zapuščine) nejasna, med dediči pa ni soglasja o tem, katere parcelne številke je imela oporočiteljica v mislih, zato je zaključilo, da je oporoka nična ter dediščino r...

Sklep nº I Cp 1559/2007 of Civilni oddelek, July 11, 2007

Za omejitev dedovanja osebe, ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o socialnem zavarovanju (128. člen ZD) gre v primeru, ko je prejemnik pomoči pokojni in ne tisti še živeči, ki je bil dolžan zapustnika preživljati, pa tega v celoti ni zmogel in je zato zaprosil za doplačilo oskrbnine. 

Sklep nº Cp 854/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 11, 2007

Sodne odločbe učinkujejo šele od vročitve strankam dalje.

Sklep nº II Ip 724/2007 of Višje sodišče v Celju, Gospodarski oddelek, July 11, 2007

Zavarovanje s predznambo zastavne pravice na nepremičnini, ki je po podatkih v zemljiški knjigi v skupni lasti druge dolžnice in tretjih oseb, ki niso stranke tega izvršilnega postopka, ni mogoče dovoliti, saj na skupni lastnini deleži skupnih lastnikov niso vnaprej določeni in deleža druge dolžnice zaradi njegove nedoločenosti ni mogoče obremeniti.

Sklep nº Cpg 265/2006 of Višje sodišče v Celju, Gospodarski oddelek, July 11, 2007

Zgolj dejstvo, da je nad družbo začet stečajni postopek samo po sebi še ne pomeni izgube pravne koristi za tožbo tožeče stranke kot družbenika te družbe na izključitev drugega družbenika iz družbe in ne opravičuje uporabe določbe 1. odst. 274. čl. ZPP.

Sodba nº I Cp 2/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 11, 2007

V primeru kupoprodajne pogodbe z navideznim kupcem (tako imenovani slamnati kupec) gre torej za resničnega prodajalca, resničnega kupca in navideznega kupca. Kupoprodajno pogodbo v interesu resničnega kupca torej sklene navidezni kupec. Prodajna pogodba med prodajalcem in navideznim kupcem ni navidezna, saj ni soglasne volje sopogodbenikov o tem, da so njune izjave volje zgolj navidezne.

Sklep nº I Ip 528/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 11, 2007

1. Dejstvo je, da se POZD IPPI ni organiziral v skladu z določbami takrat veljavnih predpisov, vendar to ne pomeni, da je POZD IPPI prenehal obstajati kot gospodarski subjekt vse do njegovega izbrisa iz sodnega registra, do česar je prišlo na podlagi 1. odst. 37. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij – ZFPPod.

Sodba nº I Cp 1363/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 11, 2007

Tožena stranka je bila o glavni obravnavi pravilno obveščena, vendar nanjo ni pristopila. Glede na navedeno je pritožbena trditev tožene stranke, da je bila v postopku pred sodiščem prve stopnje kršena določba o enakem varstvu pravic iz 22. člena Ustave Republike Slovenije, neutemeljena.

Sodba nº I Cp 753/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 11, 2007

Po oceni pritožbenega sodišča natančnejša presoja materinega preteklega ravnanja ni bila potrebna, saj je sodišče prve stopnje prepričljivo ugotovilo, da stiki sedaj potekajo redno, za odločitev o utemeljenosti tožbenega zahtevka pa je relevantno predvsem stanje ob zaključku glavne obravnave in otrokova korist.

Sklep nº I Cpg 507/2007 of Gospodarski oddelek, July 11, 2007

Glede povračila pravdnih stroškov stranski intervenient deli posledice (ne)uspeha v pravdnem postopku tiste stranke, kateri se je pridružil, kar je splošno načelo določb ZPP o povračilu stroškov, ki niso procesne, pač pa materialnopravne narave. Tako ne gre za pravno praznino v primeru med pravdnima strankama sklenjene sodne poravnave, zato tudi smiselna uporaba določbe 197. člena OZ ni utemeljena. Ne gre namreč prezreti, da je položaj tožene stranke v primerjavi s stranskim intervenientom, k...

Sklep nº I Cpg 587/2007 of Gospodarski oddelek, July 11, 2007

V obravnavanem nepravdnem postopku gre za sodno imenovanje revizorja po predlogu glavnega delničarja v družbi T. d.d. zaradi predpisanega postopka izključitve manjšinskih delničarjev iz družbe s prenosom delnic proti plačilu denarne odpravnine. Po 2. odstavku 386. člena ZGD-1 mora glavni delničar pripraviti za skupščino pisno poročilo, v katerem pojasni predpostavke za prenos delnic in primernost višine denarne odpravnine, primernost slednje, ki jo glavni delničar ponuja, pa mora pregledati e...

Sklep nº I Ip 2364/2007 of Civilni oddelek, July 11, 2007

Dogovor o preživnini, sklenjen pred CSD po 130. členu ZZZDR je izvršilni naslov za sodno izvršbo tudi po noveli ZZZDR-C.

July 10, 2007

Sklep nº Cp 574/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 10, 2007

Spregledano je bilo, da se zemljiškoknjižni postopek po določbi 168. čl. ZIZ ne vodi na predlog, ampak gre za vpis po uradni dolžnosti, ko sodišče po uradni dolžnosti poskrbi za vknjižbo lastninske pravice v zemljiški knjigi na dolžnika le v primeru predložitve za vpis dolžnikove lastninske pravice primerne listine.

Sklep nº Cp 580/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 10, 2007

Za začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine morata biti (hkrati) izpolnjena dva pogoja: da predlagatelj verjetno izkaže, da je bilo v njegovo korist oziroma v korist njegovih pravnih prednikov izstavljeno zemljiškoknjižno dovolilo, ki ustreza pogojem za vknjižbo lastninske pravice, in da se je ta listina uničila oziroma izgubila.

Sodba nº I Cp 1155/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 10, 2007

Tožencu ni mogoče naložiti plačila škode, ki je posledica kazenske sodbe in ki jo tožnik utemeljuje s tem, da je bil v kazenski postopek pahnjen zaradi toženčevega nedopustnega ravnanja.

Sodba nº I Cp 339/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 10, 2007

Nevarna stvar v smislu 173. čl. ZOR je tista, iz katere pri redni rabi in običajni pazljivosti izvira večja nevarnost za njene uporabnike. Kdaj gre za ti. povečano nevarnost ni lahko ugotoviti; ali je neka stvar nevarna, je treba presojati tudi glede na okoliščine, v katerih je nastala škoda.

Sklep nº Cp 744/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 10, 2007

Obnova pravnomočno končanega postopka je zaradi motenja posesti dovoljena samo iz razlogov, ki so določeni v 2. in 4. tč. 394. čl. ZPP (430.čl. ZPP).

Sklep nº I Cp 873/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 10, 2007

Nepremičnina nasprotne udeleženke se bo z ustanovitvijo nujne poti po že obstoječi trasi uporabljala na enak način, kot jo uporablja nasprotna udeleženka, torej za prevoze z osebnimi vozili in podobnimi vozili. Iz teh ugotovitev sledi tudi logičen sklep, da obremenitev ne bo nesorazmerna.

Sodba nº Cp 811/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 10, 2007

Starši morajo storiti vse, kar je v njihovi moči za pridobitev preživninskih sredstev, ko gre za mladoletne otroke.

Sklep nº I Cp 1136/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 10, 2007

Sodišče prve stopnje je v sklep o dedovanju povzelo svojo ugotovitev, da naj bi znašala vrednost zapuščine 847.943,00 SIT. Vendar ima ta ugotovitev pomen zgolj zaradi odmere sodne takse, ki se plača od čiste vrednosti zapuščine.

Sodba nº I Cp 823/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 10, 2007

Tožnik uveljavlja proti tožencu kot samostojnemu podjetniku odškodninsko terjatev. Odškodninsko odgovornost delodajalca je za tak primer urejal 73. čl. v času škodnega dogodka veljavnega Zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja, po katerem je delodajalec za škodo, ki jo je utrpel delavec pri delu ali v zvezi z delom, odgovarjal po splošnih načelih odškodninskega prava. V tej zadevi je pomembno, da gre za razmerje delodajalec - delavec in je zato utemeljen zaključek, da je šlo v tem o...

Sklep nº I Cp 400/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 10, 2007

Tožeči stranki v tožbi sicer ni potrebno navesti vseh dokazov, mora pa v tožbi ponuditi vsaj določen dokaz za vsak posamezen dejanski sklop.

Sklep nº I Cp 487/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 10, 2007

Res je tudi sodišče ugotovilo, da je tožena stranka s postavitvijo zapornice storila očitano ji motilno dejanje, taki ugotovitvi mora zato nujno slediti dajatveni izrek sklepa, temu pa je bilo ugodeno, s prepovednim zahtevkom, nepotrebno in nesmiselno pa je v izreku sklepa ugotavljati, da je bila posest motena, za tak ugotovitveni zahtevek po materialnem pravu ni podlage.

Sodba nº I Kp 311/2007 of Kazenski oddelek, July 10, 2007

Glede na določilo 95. člena KZ storilec premoženjske koristi, ki jo pridobi s kaznivim dejanje, v nobenem primeru, tudi ne glede na njegovo slabo finančno stanje, ne more obdržati. Odvzem premoženjske koristi, ki jo storilec pridobi s kaznivim dejanjem, je torej obvezen in ne fakultativen.

Sklep nº I Kp 814/2007 of Kazenski oddelek, July 10, 2007

Vlogo, ki jo je obdolženec podal na sodišče v okviru roka za napoved pritožbe zoper sodbo in ki vsebuje vse bistvene podatke, ki jih sicer mora obsegati pritožba zoper sodbo v skladu s 1. odstavkom 369. člena ZKP, je potrebno obravnavati ne le kot pravočasno napoved pritožbe zoper sodbo, temveč istočasno tudi kot samo pritožbo zoper sodbo.

Sodba nº I Kp 138/2007 of Kazenski oddelek, July 10, 2007

Pravilno je razlogovanje prvostopenjskega sodišča, da za neupravičeno proizvodnjo mamil, ki je ena od več predvidenih alternativnih izvršitvenih dejanj kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa z mamili po 1. odst.196. člena KZ, ni bistveno, ali je storilec mamilo gojil zase ali za prodajo, torej inkriminirana je tudi neupravičena proizvodnja mamil za lastne potrebe. Pojma „proizvodnja mamil“ kazenski zakon ne opredeljuje, pač pa je tak pojem opredeljen v 1. odst. 4. člena Zakona ...

July 06, 2007

Sklep nº Kp 239/2007 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, July 06, 2007

Sodišče prve stopnje je v postopku proti mlajšemu mladoletniku napačno uporabilo določila V. odst. 478 čl. ZKP, saj je sejo senata za mladoletnike opravilo in izreklo vzgojni ukrep - ukor prej kot je bila ta razpisana in o njej obveščeni zagovornik ml. mld., ta in njegova mati. Ti o seji niso bili pravilno obveščeni in na njej niso mogli dajati pojasnil, pripomb in predlogov na tam prebrane dokaze v smeri dokazanosti kaznivih dejanj v subjektivnem pogledu. Senat se ni mogel seznaniti tudi z l...

Sodba nº Kp 128/2007 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, July 06, 2007

Konstrukcija nadaljevanega kaznivega dejanja ni institut urejen v KZ, zato o kršitvi kazenskega zakonika oz. kazenskega zakona ni mogoče govoriti, če v napadeni sodbi ni uporabljen na konstrucijo nadaljevanega kaznivega dejanja.

Sodba nº Kp 232/2007 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, July 06, 2007

Sodišče prve stopnje ni zagrešilo kršitve kazenskega zakona v smislu 4. tč. 372. čl. ZKP, ko dejanj pod tč. 1 in 2 izreka prvostopne sodbe ni pravio opredelilo kot eno nadaljevano kaznivo dejanje velike tatvine. Nadaljevano kaznivo dejanje ni institut, urejen v KZ, zato ni mogoče govoriti o tem, da je sodišče uporabilo zakon, ki ga ne bi smelo uporabiti. Razloge zakaj dejanj ni opredelilo kot nadaljevanega je sodišče prve stopnje pravilno pojasnilo z upoštevanjem vseh stalnih in spremenljivih...

Sodba nº Kp 147/2007 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, July 06, 2007

Podana je vzročna zveza med obtoženčevo kršitvijo cestnoprometnih predpisov in sicer 1. odst. 116. čl. v zv. z 2. odst. 117. čl. in 15. odst. 89. čl. ZVCP in nastalo prometno nesrečo, h kateri je ugotovljeno sopotnikovo ravnanje na motornem kolesu samo soprispevalo, ni pa bilo zanjo vzrok.

July 05, 2007

Sklep nº I Cp 493/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 05, 2007

Umik ponudbe ponudnika na sami javni dražbi in tekom le-te ter ravnanje sodnika, ko zatem nadaljuje z draženjem in zbiranjem najugodnejših ponudb, ne predstavlja kršitev načina poteka dražbe, kot tega opredeljuje ZIZ v 1, 2 in 3. odstavku 189 člena. 

Sklep nº Cp 1300/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 05, 2007

Povratnica ima glede na opravljeno vročitev po pošti vlogo vročilnice, če vsebuje vse podatke v smislu določbe 149. čl. ZPP in je javna listina v skladu z določbo 224. čl. ZPP, pravilnost vsebine le-te pa ni mogoče izpodbiti zgolj s pritožbeno trditvijo, ki ni dokazana. 

Sklep nº Cp 662/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 05, 2007

Pri nedenarnem tožbenem zahtevku je navedba vrednost spornega predmeta v dispoziciji tožeče stranke, zato je odločilna vrednost, ki je navedena v tožbi. Posledice zmotno navedene vrednosti spornega predmeta v tožbi zadevajo tožečo stranko, dejstvo o preveč plačani sodni taksi pa ni odločilno za ugotovitev stvarne pristojnosti sodišča. 

Sklep nº Cp 671/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 05, 2007

Zahteva za vrnitev plačane sodne takse se vloži pri sodišču, sodišče zahtevo posreduje pristojnemu davčnemu uradu, ki o zahtevi odloči, za odločitev o zahtevi torej ni pristojno sodišče. 

Sklep nº I Cpg 307/2007 of Gospodarski oddelek, July 05, 2007

Pritožbeno sodišče se v tem delu strinja s pritožnikom, da ni naloga sodišča v nepravdnem postopku, razčiščevati ekonomsko utemeljenost poslovne odločitve, ki naj bi bila predmet predlaganja revizije. Naloga sodišča je v tem delu zgolj ugotovitev, ali je predlagateljica izkazala, da obstoji vzrok za domnevo, da je v postopanju nasprotne udeleženke prišlo do nepoštenosti. Dejstvo odpisa tako visokih terjatev nasprotne udeleženke in od nje odvisne družbe po mnenju pritožbenega sodišča ustreza p...

Sklep nº I Cp 2013/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 05, 2007

Upnik ne more ponovno predlagati izvršbe z izvršilnim sredstvom, s katerim izvršba še teče.

Sklep nº I Ip 715/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 05, 2007

Slabši finančni položaj, v katerem se je znašel dolžnik, in njegova skrb za še drugega mladoletnega otroka ne predstavljata ugovornega razloga iz 55. čl. ZIZ.

Sklep nº I Ip 509/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 05, 2007

Zakon o dvojnem označevanju cen v tolarjih in eurih, ki ureja obveznost dvojnega označevanja cen in storitev, ki jih podjetja ponujajo potrošnikom v času uvajanja eura kot zakonitega plačilnega sredstva, ne velja za sodišče, ki je državni organ, ki ne opravlja dejavnosti ponujanja blaga in storitev.

Sodba nº Cp 1270/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 05, 2007

Sestop s pločnika pred prečkanjem ceste tako, da pešec stopi na robnik pločnika, je vsakdanja hoja pri sestopu s pločnika in je povsem v skladu s tem, čemur so pločniki namenjeni.

Sklep nº Cp 1947/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 05, 2007

Stvarna služnost se po 125. čl. ZNP v postopku za delitev stvari ustanovi le, če posamezni udeleženec dele stvari, ki so mu bile dodeljene, ne more uporabljati brez uporabe drugega dela razdeljene stvari.

Sklep nº I Cp 16/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 05, 2007

Če je ugovor tretjega pravnomočno zavrnjen, je upnik upravičen do povrnitve stroškov odgovora na ugovor tretjega.

Sklep nº Cp 1533/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 05, 2007

Dokazna ocena mora biti skrbna, kar pomeni, da mora biti odločba tako obrazložena, da prepriča tako sodišče kot stranke. Dejanje, ki sta ga opravila toženca po svojih delavcih je motilno dejanje, saj je bil poseg takšen, da jima je povzročil škodo in sta toženca torej posegla v posest tožnika.

Sklep nº Cp 727/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 05, 2007

V konkretni zadevi odškodnina po 73. členu ZDen obsega vrednost nepremičnine glede na njeno dejansko rabo.

Sklep nº I Cp 1919/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 05, 2007

Sodišče ni dolžno izvesti vseh dokazov, ki jih stranke predlagajo.

Sklep nº I Cpg 22/2007 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, July 05, 2007

Pritožbene trditve v smeri, da družba ima premoženje (sredstva, terjatve in zaloge, vse v vrednostih, ki jih navaja v pritožbi), so nova dejstva, ki jih glede na 5. odst. 34. čl. ZFPPod ni mogoče upoštevati.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners