Višja Sodišča: Opinions issued on November 2008

November 27, 2008

Sklep nº Cp 918/2008 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, November 27, 2008

Tožnik je že pred sklenitvijo sodne poravnave vedel, da je toženka plačala le razliko med po tožniku plačanim predujmom in dejansko nastalimi stroški izvedenca. Zato bi moral to upoštevati pri sklepanju sodne poravnave, ki zajema tudi dogovor o pravdnih stroških, in ne more zahtevati zdaj vračila plačanega predujma od sodišča, ki o pravdnih stroških sploh ni odločilo.

November 26, 2008

Sklep nº I Ip 317/2008 of Višje sodišče v Celju, 11 oddelek, November 26, 2008

Težko socialno stanje ni razlog za odlog izvršbe, če niso izkazane še druge opravičljive okoliščine.

Sodba nº I Cpg 909/2007 of Gospodarski oddelek, November 26, 2008

Po tej ureditvi je delničarjem prepuščena odločitev, ali v statutu določijo razloge za zavrnitev soglasja za prenos delnic ali ne, in v kolikor ti niso bili določeni, je nadzorni svet pri izdaji soglasja za prenos samostojen.

Sklep nº I Cpg 773/2008 of Gospodarski oddelek, November 26, 2008

Pritožbeno sodišče ugotavlja, da pritožba zoper izpodbijani popravni sklep ni dovoljena. 3. odstavek 328. člena ZPP, ki se na podlagi določbe 332. člena ZPP smiselno uporablja tudi za sklepe, namreč določa, da se v primeru, ko se izvirnik in prepis sodbe ne ujemata glede kakšne okoliščine, ki je vsebovana v izreku sodbe, strankam vročijo popravljeni prepisi sodbe s pripombo, da se s tem prepisom nadomešča prejšnji prepis. V takšnem primeru teče rok za pravno sredstvo glede popravljenega dela ...

Sodba nº II Cp 2936/2008 of Civilni oddelek, November 26, 2008

Tipične nevarne stvari so prav stroji in naprave, ki jih poganja električna (ali kemična) energija. Smučarska žičnica „na sidra“, katere način delovanja temelji strojnem pogonu, vlečna sila pa je po splošnih življenjskih izkušnjah znatna, je tipična nevarna stvar.

November 25, 2008

Sklep nº I Cp 1922/2008 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, November 25, 2008

Sodišče prve stopnje sicer pravilno poudarja, da po določbah člena 142 v zvezi s 141. členom ZPP (fikcija vročitve) vročitev velja za opravljeno, ob upoštevanju zakonske domneve, da je bila tožena stranka v roku določenem v členu 141 ZPP seznanjena z zahtevkom tožnika, četudi vročitve pošiljke ni potrdila s podpisom poštne pošiljke (pri vročanju po pošti). Z določbami člena 141 v povezavi s členom 142 ZPP je nekako sankcionirano morebitno izmikanje naslovnikov pri sprejemanju sodnih pisanj, g...

November 20, 2008

Sklep nº I Ip 547/2008 of Višje sodišče v Celju, 11 oddelek, November 20, 2008

Če se predlog za dopolnitev sklepa nanaša samo na stroške postopka, odloči o njem predsednik senata brez naroka.

Sklep nº Cp 244/2008 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, November 20, 2008

Toženca sta se kot kupca zavezala v primeru prometa z nepremičnino, v nasprotju s poštenjem in brez vednosti posrednika, torej v primeru sklenitve prodajne pogodbe brez posrednikovega sodelovanja, če bo posrednik s tem oškodovan, plačati odškodnino. Sodišče se je pri odločanju nepravilno oprlo na okoliščino, da bi moral v primeru sklenitve prodajne pogodbe s sodelovanjem posrednika plačati provizijo prodajalec in ne kupec (toženca), saj je pri tem spregledalo, da se s tožbenim zahtevkom zahte...

Sodba nº in sklep I Cpg 635/2007 of Gospodarski oddelek, November 20, 2008

Iz pogodbene določbe o plačilu 50 % zneska v 360 dneh po dobavi je mogoče narediti materialnopravni sklep, da je imela tožeča stranka pravico od tožene stranke zahtevati izpolnitev obveznosti 25. 2. 2001. Tožba, vložena 21. 4. 2004, je bila torej v skladu s paragrafom 1451 in paragrafom 1486 ABGB - ODZ, dalje ODZ, ki se uporablja kot materialno (avstrijsko) pravo v tem sporu, vložena po izteku predpisanega triletnega zastaralnega roka.

Sklep nº I Cpg 889/2008 of Gospodarski oddelek, November 20, 2008

Po pravnomočni sodni odločbi tožeče stranke T. d.d. proti toženi stranki M. T. d.d., opr.št. I Cpg 592/2007 z dne 19. 12. 2007 bi bila dolžna M. T. d.d. prodati 900 delnic T. d.d. z oznako TSPG. M. T. d.d. te svoje obveznosti ni izpolnila, ampak je delnice odsvojila preko lastniško in upravljavsko povezanih družb končnemu kupcu, dolžniku v tem postopku. Če bi prišlo do ponovnega odsvajanja delnic s strani dolžnika tretji dobroverni družbi bi upnik ne mogel preprečiti nadaljnje prodaje teh del...

Sklep nº I Cpg 811/2008 of Gospodarski oddelek, November 20, 2008

Z izbrisom iz sodnega registra je prvotožena stranka prenehala, pri čemer pa glede na določila ZFPPIPP izbrisana družba nima univerzalnih pravnih naslednikov, na katere bi prešle obveznosti, ki so bile predmet odločitve prvostopenjskega sodišča v izpodbijani sodbi. ZFPPIPP ureja v 6. odst. 442. člena zgolj prevzem odgovornosti aktivnih družbenikov za denarne obveznosti izbrisane družbe, kar pa ni bilo predmet odločanja prvostopenjskega sodišča v izpodbijani sodbi.

November 19, 2008

Sklep nº Cp 416/2008 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, November 19, 2008

Sodišče mora po uradni dolžnosti ugotoviti kdo so dediči. Sodišče zbira in upošteva dokaze tudi po uradni dolžnosti in ni vezano le na predloge strank.

Sodba nº Cp 1017/2008 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, November 19, 2008

Stranka, ki nima sklenjene najemne pogodbe, prebiva v stanovanju nezakonito, kar je razlog za vložitev tožbe za izpraznitev stanovanja.

Sodba nº I Cpg 644/2008 of Gospodarski oddelek, November 19, 2008

Glede na določbo 3. člena ZSDU uresničujejo delavci svoje pravice v zvezi s sodelovanjem pri upravljanju družbe preko sveta delavcev ali delavskega zaupnika, zbora delavcev in svojih predstavnikov v organih družbe. Iz navedene zakonske dikcije izhaja „zgolj“ pravica in ne dolžnost delavcev izvoliti svet delavcev in s tem posredno svoje predstavnike v organe družbe. Ker gre za pravico delavcev, ne more namesto delavcev nihče drug (niti sodišče) imenovati delavskih predstavnikov.

Sodba nº I Cp 920/2008 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, November 19, 2008

Stranka mora natančno opredeliti tako dokaz, za katerega želi, da se izvede, ter dejstvo, ki naj se ugotovi z njim.

Sodba nº I Cp 1226/2008 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, November 19, 2008

Dolžnost lastnika nepremičnine je poskrbeti, da infrastruktura njegove nepremičnine ne ogroža mimoidočih, t.j. zagotoviti ustrezne varovalne ukrepe, ki bi omogočili varno uporabo površine, ležeče neposredno ob pločniku, in ki bi preprečili tako pristop kot morebitne zdrse mimoidočih v globino med pločnikom in zgradbo.

November 14, 2008

Sklep nº II Kp 245/2008 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, November 14, 2008

Neutemeljena pa je tudi pritožba zagovornika, ko se zavzema za to, da bi se obdolžencu izrekel milejši ukrep. Po zaključku pritožbenega sodišča obdolženi namreč glede na navedeno ne more biti deležen takšnega zaupanja, da bi se mu lahko izrekel milejši ukrep, saj je po prepričanju pritožbenega sodišča, kljub temu, da je pripor globok poseg v obdolženčevo svobodo, edino s priporom obdolžencu mogoče preprečiti begosumnost. Zato ne glede na načelo subsidiarnosti iz člena 192/II ZKP, milejši ukre...

November 13, 2008

Sklep nº I Ip 902/2008 of Višje sodišče v Celju, 11 oddelek, November 13, 2008

Pravnomočnost sodne odločbe se na višino terjatve iz naslova zakonskih zamudnih obresti ne razteza, zato je v zvezi s tem mogoče uporabiti določbo U-I-300/04, kljub temu, da je bilo o glavnici pravnomočno odločeno že pred sprejemom te ustavne odločbe.

Sklep nº I Ip 441/2008 of Višje sodišče v Celju, 11 oddelek, November 13, 2008

Če iz izvršilnega naslova ne izhaja kot upnik oseb, ki je vložila predlog za izvršbo, mora biti izvršilnemu predlogu predložena listina, s katero se dokazuje prehod terjatve nanjo.

November 12, 2008

Sodba nº Cp 1094/2008 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, November 12, 2008

Neplačan dolg najemnine, ki se je obravnaval v že končanem postopku, ne more biti krivdni razlog v novem postopku.

Sodba nº Cp 1464/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, November 12, 2008

Kadar dolžnik plačuje svoje obveznosti do upnika tako, da organizaciji za plačilni promet izda nalog za plačilo, izbiro iz I. odst. 287. čl. OZ opravi bodisi tako, da v ustrezno rubriko navede obveznost, ki jo plačuje, bodisi tako, da uporabi referenčno številko (sklic), ko jo je določil upnik.

Sklep nº Cp 269/2008 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, November 12, 2008

Institut napotitve na pravdo pride v poštev le takrat, kadar gre za spor med strankami zapuščinskega postopka glede dejstev, od katerih je odvisna njihova dedna pravica (210. čl. ZD), ali kadar je spor med dediči glede obsega zapuščine (212. čl. ZD). Kadar pa gre za spor med dedičem in tretjo osebo, ki ni stranka v zapuščinskem postopku, se institut napotitve na pravdo ne more uporabiti. Zapuščinsko sodišče ne more odločati o dedovanju tistih pravic, ki so še sporne, saj bi bilo tako odločanj...

Sklep nº I Cp 3865/2008 of Civilni oddelek, November 12, 2008

Institut ločitve zapuščine s samo izdajo sklepa o ločitvi, popisu in cenitvi zapuščine še ne bo dosegel svojega namena. Zapustnikov upnik je torej dolžan sprožiti ustrezen postopek za poplačilo svoje terjatve oz. postopek za zavarovanje svoje terjatve po pravilih izvršilnega postopka. V takšnem primeru bo prekinitev zapuščinskega postopka smiselna, saj (pravilna) izdaja sklepa o dedovanju niti ni mogoča. Prekinitev postopka v takšnem primeru lahko tudi učinkovito varuje separatiste pred nežel...

Sklep nº I Cp 4155/2008 of Civilni oddelek, November 12, 2008

Ustanovitelj gospodarske družbe in kapitalska družba, ki jo je ustanovil, sta dva ločena pravna subjekta. Družbenik je lastnik poslovnega deleža kapitalske družbe in ne družbe ali celo njenega premoženja. Ohranitev premoženja družbe tako v ničemer ne more doseči zasledovanega namena, torej zavarovanja terjatve upnika do družbenika.

November 11, 2008

Sodba nº I Cpg 473/2008 of Gospodarski oddelek, November 11, 2008

Če je škoda, ki je upniku nastala, večja od pogodbene kazni, ima pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

Sodba nº I Cpg 449/2008 of Gospodarski oddelek, November 11, 2008

Ker se je za zaračunavanje stroškov tožeča stranka odločila ob obvestilu tožene stranke, da poslovno sodelovanje prekinja, in ker je sama določila zapadlost plačila po prenehanju trajanja pogodbe, ni pa s tem plačilom uveljavljala škode zaradi prenehanja pogodbe, je sodišče prve stopnje materialnopravno zmotno ugodilo njenemu tožbenemu zahtevku.

November 06, 2008

Sklep nº Cp 1021/2008 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, November 06, 2008

Ukrepi po ZPND lahko dopolnijo ukrepe, ki so za varstvo žrtev nasilja določeni v drugih zakonih. Pripor po ZKP je le začasen, časovno omejen ukrep, katerega utemeljenost se v kazenskem postopku sprotno presoja in o njem odloča skladno z določili ZKP in tudi uporabljeno načelo sorazmernosti ne utemeljujejo zavrnitve predloga za izrek ukrepov po ZPND.

Sodba nº Cp 58/2008 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, November 06, 2008

Zavarovalnica mora ob obvestilu o zavarovalnem primeru in predloženih dokazilih ob skrbnosti dobrega strokovnjaka storiti vse, da ugotovi obstoj in znesek svoje obveznosti.

Sodba nº Cp 255/2008 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, November 06, 2008

Dejstvo, da sodnik v izvršilnem postopku o ugovoru dolžnika ni odločil skoraj šest let, še ne pomeni, da je ravnal protipravno.

Sklep nº Cp 293/2008 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, November 06, 2008

Dedna izjava o sprejemu dednega deleža in odstopu le-tega v korist določenemu dediču je nepreklicna, zato pritožnik s pritožbo ne more uspešno uveljavljati spremembe le-te.

Sklep nº I Ip 283/2008 of Višje sodišče v Celju, 11 oddelek, November 06, 2008

Sodišče mora predkupnemu upravičencu dati možnost, da po končani javni dražbi uveljavi svojo predkupno upravičenje.

Sodba nº Cp 205/2008 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, November 06, 2008

Ker tožencu trditve, da obstoji stvarna služnost in da z ravnanji, kot jih v tožbi zatrjujeta tožnika, zgolj izvršuje tisto, kar je v domnevi lastnika in posestnika gospodujoče nepremičnine, torej da vzdržuje služnostno pot, ni uspelo dokazati, je sodišče prve stopnje utemeljeno ugodilo tožbenemu zahtevku.

Sodba nº Cp 1301/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, November 06, 2008

Omejitve za sprejem novih članov v lovsko društvo, na podlagi IV. odstavka 65. čl. ZDLov-1, morajo biti vnaprej določene v Pravilih lovske družine.

Sklep nº I Cpg 673/2008 of Gospodarski oddelek, November 06, 2008

S tem ko je sodišče z začasno odredbo prvega tožnika postavilo za direktorja tožene stranke, mu je omogočilo, da je v postopku kot interese tožene stranke uveljavil svoje interese oziroma drugače povedano, da je v imenu tožene stranke opravil tista pravdna dejanja, ki so proti njenim interesom, pa koristijo njemu kot tožniku. To so na primer...(2) odpoved pravici do pritožbe proti sklepu o začasni odredbi z dne 16.1.2008 (tudi) v imenu tožene stranke)... Vsa našteta ravnanja je prvi tožnik st...

Sklep nº I Cpg 835/2008 of Gospodarski oddelek, November 06, 2008

Materialnopravno je pravilno pritožnikovo stališče, da je vpis zakonitega zastopnika družbe v sodni register deklaratorne narave.

Sodba nº in sklep I Cpg 944/2008 of Gospodarski oddelek, November 06, 2008

Če oseba oddaja v najem poslovne prostore, katerih ni lastnica, lahko v soglasju z drugo pogodbeno stranko, kot merilo dogovorjene višine najemnine vnese v pogodbo vsebino Odredbe o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin. Sklepanje obligacijskih razmerij je namreč svobodno (10. člen ZOR). Nikjer ni predpisano, da tožeča stranka omenjene odredbe ne bi smela uporabljati pri sklepanju najemnih pogodb, dolžna pa jo je uporabljati tedaj, ko je hkrati lastnica poslovnega...

Sklep nº I Cpg 930/2008 of Gospodarski oddelek, November 06, 2008

Če upnik sam zatrjuje, da niso izpolnjene predpostavke za izpolnitev pogodbene obveznosti dolžnika iz naloga o odprtju dokumentarnega akreditiva, nima izkazane nedenarne terjatve zoper dolžnika. Morebitna izpolnitev dolžnika iz dokumentarnega akreditiva, na prepoved katere meri predlagana začasna odredba, ne bi posegla v pravni položaj samega upnika.

Sklep nº II Kp 226/2008 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, November 06, 2008

Razlogi, ki jih predlagateljica navaja v predlogu za prenos krajevne pristojnosti, so tako tehtni, kot jih predvideva določba člena 35/I Zakona o kazenskem postopku (ZKP). Okoliščina, da je predlagateljica v obravnavani kazenski zadevi oškodovanka, pri Okrajnem sodišču pa opravlja funkcijo sodnice in začasne predsednice sodišča, bi utegnila pri osumljenih vzbuditi dvom o nepristranosti Okrajnega sodišča.

Sodba nº I Kp 649/2008 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, November 06, 2008

Glede na predlog obdolženca, da bi namesto izrečene zaporne kazni opravljal kakšno delo, pa je potrebno povedati, da bo tak predlog obdolženi moral podati pred sodiščem, ki mu je izreklo kazen na prvi stopnji, ker gre za okrajno zadevo, bo o obliki takšne izvršitve kazni odločal okrajni sodnik (člen 86/IV KZ-1).

November 05, 2008

Sklep nº I Ip 649/2008 of Višje sodišče v Celju, 11 oddelek, November 05, 2008

Stvar rizika dolžnika je, če ni mogel pravočasno pridobiti (npr. od računovodje) listine, ki bi jih uporabil v ugovoru proti sklepu o izvršbi.

Sodba nº Cpg 170/2008 of Višje sodišče v Celju, Gospodarski oddelek, November 05, 2008

Zavod, kot strokovna organizacija za vzgojo in varstvo, je pri opravljanju svoje dejavnosti dolžan ravnati s profesionalno skrbnostjo. Zato bi moral nepredvidljivo reakcijo varovanca pričakovati in rejnico na to opozoriti.

Sklep nº I Ip 482/2008 of Višje sodišče v Celju, 11 oddelek, November 05, 2008

Sodišče mora v sklepu omejiti prenos denarne terjatve glede na znesek, ki je potreben za poplačilo upnikove terjatve (razen če gre za nedeljivo terjatev).

Sodba nº I Cpg 837/2007 of Gospodarski oddelek, November 05, 2008

Razlaga pravnega standarda „ocenjena vrednost poslovnega deleža“ kot cene, po kateri bi bil investitor pripravljen kupiti poslovni delež tožeče stranke, kaže na pravni standard tržne vrednosti poslovnega deleža. Slednji je bil kot merilo za vračilo določen v besedilu ZGD pred uveljavitvijo novele ZGD-F, to je pred 22. 6. 2001, z novelo ZGD-F pa je bilo merilo »tržne vrednosti poslovnega deleža« nadomeščeno z merilom »ocenjene vrednosti poslovnega deleža«. Sodišče prve stopnje je zato pravilno...

Sodba nº I Cpg 927/2008 of Gospodarski oddelek, November 05, 2008

Nepravilno je stališče pritožnice, da je potrebno prometno nesrečo, v kateri je prišlo do trčenja treh vozil, obravnavati kot dva ločena dogodka. V primeru, ko nesreča izvira iz delovanja treh vozil, kot se je zgodilo v konkretnem primeru, se porazdeli odgovornost za škodo med vse tri udeležence.

Sklep nº I Kp 1225/2008 of Kazenski oddelek, November 05, 2008

Glede na odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-96/06-13 z dne 14.2.2008 je določilo 3. odst. 421. čl. ZKP, da se rok za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti šteje od vročitve obdolžencu, v neskladju z Ustavo. Rok za vložitev zahteve zoper odločbo iz 4. odst. 420. čl. ZKP se do odprave ugotovljenega neskladja šteje v skladu s 4. odst. 120. čl. ZKP. Če ima obdolženec zagovornika, se navedena odločba vroči njemu in zagovorniku, rok za vložitev pravnega sredstva pa teče od zadnje vročitve.

Sklep nº I Cp 2682/2008 of Civilni oddelek, November 05, 2008

Dejstvo, da so bila denacionalizacijskemu upravičencu izročena nadomestna zemljišča kot odškodnina za zaplenjeno premoženje, ne more biti podlaga za odločitev, da ni pogojev za uporabo določb ZDKG. Statusa zaščitene kmetije po 2. členu ZDKG ne dobijo le kmetije, katerih zemljišča tvorijo kompleks, ampak je bistvena količina in vrsta zemljišča (od 5 ha do 100 ha površin, ki ne smejo biti izključno gozdovi). Tudi nadomestna zemljišča prevzemniku kmetije zagotavljajo večjo rentabilnost in s tem ...

Sodba nº I Cpg 483/2008 of Gospodarski oddelek, November 05, 2008

Prevzem ključev je po sodni praksi res lahko tisto dejanje, ki šteje kot konkludentno dejanje za sklepanje na dogovor o sporazumnem predčasnem prenehanju najemnega razmerja, vendar ob nadaljnjem pogoju, da najemodajalec ob tem dejanju ne ukrepa tako, da se sklicuje na odpovedni rok in zahteva plačilo najemnine za obdobje do pogodbeno dogovorjenega ali zakonsko določenega roka veljavnosti najemnega razmerja.

Sklep nº I Cp 1953/2008 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, November 05, 2008

V skladu s temeljnim načelom, ki velja pri odločanju o povrnitvi stroškov, po katerem nosi stroške tista stranka, ki jih je povzročila, je namreč pomembna okoliščina, katera stranka je povzročila spor.

November 04, 2008

Sodba nº I Cpg 410/2008 of Gospodarski oddelek, November 04, 2008

Aktivna legitimacija upravnika za poravnavo obveznosti do dobaviteljev v razmerju do lastnika oz. najemnika izhaja iz 25. člen SZ-1. Pasivna legitimacija lastnika in najemnika temelji na različnih podlagah: 24. členu SZ-1 in 68. členu SPZ, ki sta popolnoma samostojni in neodvisni druga od druge. V soodvisen položaj je lastnika in najemnika postavil 5. odstavek 24. člena SZ-1, ki je določil subsidiarno odgovornost lastnikov tržnih in službenih stanovanj.

Sklep nº I Cp 1882/2008 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, November 04, 2008

Pravdno sodišče ni pristojno odrejati vsebine odločitve, ki naj jo upravna enota sprejme v denacionalizacijskem postopku, za katerega je le-ta pristojna v skladu s 1. točko prvega odstavka 54. člena ZDen. Zato bi bilo potrebno drugi odstavek tožbe, da se namreč sodba predloži upravni enoti, ki naj v skladu z ZDen izda odločbo o denacionalizaciji, s katero bo toženka prejela nadomestno nepremičnino, v skladu z drugim odstavkom 18. člena ZPP že med postopkom na prvi stopnji zavreči.

Sklep nº I Ip 1377/2008 of Višje sodišče v Mariboru, 11 oddelek, November 04, 2008

Del predloga za izvršbo za izterjavo denarne terjatve, ki ga upnik kljub pozivu sodišča ni dopolnil s podatki, ki so potrebni, da se izvršba lahko opravi, niti predloga v tem delu ni umaknil (čeprav je izrecno vztrajal le še pri podrejeno predlaganem izvršilnem sredstvu), se zavrže.

Sklep nº I Ip 1402/2008 of Višje sodišče v Mariboru, 11 oddelek, November 04, 2008

Pobot pomeni način prenehanja terjatve v skladu z materialnopravnimi določbami o pobotu - členi 311 do 318 Obligacijskega zakonika - OZ. Da v pobotu uveljavljana terjatev prve dolžnice obstoji, je ta izkazala s predložitvijo izvršilnega naslova - sodne odločbe, iz obeh izvršilnih naslovov, tako glede terjatve upnika, kot glede pobotne terjatve prve dolžnice izhaja višina in zapadlost teh terjatev in sodišče prve stopnje je smelo opraviti pobot terjatev ter ugotoviti, da je s tem terjatev upni...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners