Višja Sodišča: Opinions issued on December 2008

December 17, 2008

Sklep nº I Cpg 1036/2008 of Gospodarski oddelek, December 17, 2008

Za odločitev o vrednosti spornega predmeta je odločilna vrednost glavnega zahtevka, ne pa tudi vrednost obresti, ki se ne uveljavlja kot glavni zahtevek (39. člen ZPP).

Sodba nº in sklep II Cp 2857/2008 of Civilni oddelek, December 17, 2008

Navkljub razlikam med razpolagalno in poslovno sposobnostjo gre v konkretnem primeru za položaj, primerljiv s tistim, ko želi posel skleniti poslovno povsem nesposobna oseba. Izražena je le volja ene stranke, saj prava razpolagalna upravičenka – tožeča stranka – svoje volje ni izrazila. Teorija in praksa sprejemata stališče, da v takšnem primeru do sklenitve posla sploh ne pride; gre za neobstoječ pravni posel oziroma za 'neposel'. Razpolagalni pravni posel, ki ga sklene razpolagalno nesposob...

Sodba nº I Kp 69/2008 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, December 17, 2008

Obd. V.H. je obtožba očitala, da je pod točko I storil kaznivo dejanje goljufije po drugem v zvezi s prvim odstavkom 217. člena KZ, saj je znašala velika premoženjska škoda, ki bi jo naj povzročil oškodovancu M.K. 41.357,86 EUR, ki je presegala 50 povprečnih neto plač na zaposleno osebo (3. točka trinajstega odstavka 126. člena KZ). Ker pa novi KZ-1 v 99. členu v 3. točki devetega odstavka za veliko premoženjsko škodo šteje znesek večji od 50.000,00 EUR, je takšna določba novega zakonika za o...

December 15, 2008

Sklep nº I Cpg 1010/2008 of Gospodarski oddelek, December 15, 2008

Sklic skupščine je mogoče zahtevati samo glede vprašanj, ki so v pristojnosti odločanja skupščine, pri čemer mora biti izkazana korist družbe od sprejetja predlaganih sklepov. Ker predlagatelja v svoji zahtevi nista z ničemer utemeljila koristi družbe od ponovnega potrjevanja že sprejetih sklepov na predhodni skupščini, katerih nista v predlogu niti konkretizirala, to pomeni, da nista ponudila ustrezne trditvene podlage, na podlagi katere bi sodišče prve stopnje moralo postopati skladno s 3. ...

December 12, 2008

Sklep nº I Cpg 1068/2008 of Gospodarski oddelek, December 12, 2008

Da bi se okrožno sodišče v okviru predhodnega preizkusa tožbe lahko pravilno opredelilo do svoje stvarne pristojnosti, morajo biti iz tožbe razvidne vse dejanske okoliščine, od katerih je odvisna stvarna pristojnost sodišča, ki bo odločalo o utemeljenosti tožbenega zahtevka. Ena od tovrstnih okoliščin je lahko tudi narava spornega razmerja, iz katerega tožeča stranka uveljavlja sodno varstvo. Navedena okoliščina je namreč odločilna v tistih primerih, ko zakon na določeno naravo spora veže pri...

December 10, 2008

Sodba nº in sklep I Cpg 403/2007 of Gospodarski oddelek, December 10, 2008

Med pravdnima strankama sicer ni sporno, da sta sklenili pogodbo o dobavi in montaži opreme s pridržkom lastninske pravice tožeče stranke kot prodajalca do plačila celotne kupnine (1. odst. 520. člena OZ). Smisel navedene prodaje s pridržkom lastninske pravice je izročitev stvari kupcu v posest in v uporabo, še preden je kupec v celoti plačal kupnino, sicer izročitev stvari kupcu v posest še pred plačilom kupnine ne bi imela nobenega smisla, prodajalec pa na prodani in kupcu izročeni stvari o...

Sodba nº I Kp 844/2008 of Kazenski oddelek, December 10, 2008

V opisu kaznivega dejanja je abstraktni del iz obtožnega predloga, v katerem so vsebovani vsi znaki kaznivega dejanja, izpuščen. Dejanje, kot je sedaj opisano v izreku izpodbijane sodbe, zato ne vsebuje znakov očitanega kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe po prvem odstavku 133. člena KZ in zato ni kaznivo dejanje. Sodišče prve stopnje je, potem ko je izreklo obsodilno sodbo, storilo kršitev kazenskega zakona po 1. točki 372. člena ZKP. Sodišče druge stopnje je nato izreklo oprostilno sod...

Sodba nº I Cp 3437/2008 of Civilni oddelek, December 10, 2008

Kadar oporočni dedič zatrjuje, da oporoke ni podpisal ne napisal oporočitelj, zatrjuje neveljavnost oporoke zaradi pomanjkljivosti v obliki in ne ničnosti oporoke. Zato zanj velja rok iz 76. člena ZD.

Sklep nº II Cp 3898/2008 of Civilni oddelek, December 10, 2008

Glede na za pooblaščence tožene stranke običajni način sprejema pisanj preko sodne službe, glede na okoliščino, da so toženkini pooblaščenci sodbo nedvomno prejeli, da so jo prevzeli na sodišču ter da tožena stranka ne pojasni, na kakšen način naj bi po njenem pisanje dejansko prejela, in končno v odsotnosti dokaznega predloga, da naj se vročitev preveri še v omenjeni posebni knjigi vročanja, ki se vodi pri sodišču, ni mogoče zaključiti, da je tožena stranka sodbo prejela 5. 5. 2008, ne pa 25...

Sklep nº I Cp 2105/2008 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, December 10, 2008

Postavitev zapornice ob sočasni izročitvi ključev le-te, ki posestniku omogočajo odklenitev in dvig zapornice, načeloma ne pomeni motilnega dejanja, v kolikor konkretnega primera ne spremljajo kakšne specifične okoliščine.

Sodba nº I Kp 700/2007 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, December 10, 2008

V materialnopravnem smislu so odločilna dejstva tista, na katera obtožba z opisom dejanja, ki se mora prilegati zakonskim znakom določenega kaznivega dejanja, opira zahtevo za posameznikovo obsodbo in kaznovanje.

December 04, 2008

Sklep nº Cp 542/2008 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, December 04, 2008

Določbe ZNP in ZPP, ki se glede na določilo čl. 37 ZNP smiselno uporabljajo v nepravdnih postopkih, ne določajo sprejema in izdaje posebnega sklepa, s katerim bi sodišče odločalo o vprašanjih procesnega vodstva, ko ob predhodnem preizkusu ugotovi upravičenost predlagatelja za vložitev predloga za uvedbo nepravdnega postopka.

Sodba nº I Cpg 963/2008 of Gospodarski oddelek, December 04, 2008

Da bi sodba, s katero sodišče ugodi tožbenemu zahtevku na podlagi 41. člena ZSReg, začela učinkovati za subjekt vpisa, pri katerem je bil opravljen izpodbijani vpis, mora biti subjekt vpisa stranka pravdnega postopka.

Sodba nº I Cpg 856/2008 of Gospodarski oddelek, December 04, 2008

Tožena stranka vseh neuporabljenih ventilov tožeči stranki po opravljenem delu ni vrnila. Ker ni vrnila vseh, ji je tožeča stranka izdala račun, s katerim je zahtevala plačilo vrednosti le-teh. Po določilu 1. odst. 355. člena ZOR takrat, kadar so predmet obveznosti stvari, določene po vrsti, uničene, obveznost dolžnika ne preneha niti v primeru, če so uničene iz razloga, za katerega on ne odgovarja. Torej je tožbeni zahtevek na plačilo vrednosti ukradene generične stvari po materialnem pravu ...

December 03, 2008

Sklep nº I Ip 780/2008 of Višje sodišče v Celju, 11 oddelek, December 03, 2008

Primerjava sodišča in sodnice s fašisti, češ da je sodišče in razpravljajoča sodnica še slabša od le-teh, in želja, naj vse sodelujoče v tej zadevi zadane veliko trpljenje in zlo, predstavlja negativno oceno, ki je močno prestopila mejo, ki kritiko, pa čeprav ostro, loči od žaljivih trditev in negativnega etiketiranja.

Sklep nº Cp 1172/2008 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, December 03, 2008

Dopolnitev in preciziranje sicer nespremenjenega zahtevka, ne pomeni spremembe tožbe.

Sklep nº I Kp 1361/2008 of Kazenski oddelek, December 03, 2008

V kazenskem postopku vselej nastanejo določeni stroški, o katerih odloča sodišče. Stroški kazenskega postopka so določeni v drugem odstavku 92. člena ZKP. Temeljno pravilo je, da mora obdolženec, če je bil spoznan za krivega, povrniti vse stroške kazenskega postopka.

Sodba nº I Cp 2556/2007 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, December 03, 2008

Sodišče druge stopnje ne pritrjuje stališču sodišča prve stopnje, povzetem zgoraj, v zvezi z neobstojem t.i. zakonodajne protipravnosti. Dejstvo, ki ga poudarja sodišče, da državni zbor sprejme pravni akt v zakonodajnem postopku, torej v skladu s procesnimi pravili (Poslovnik DZ) in pri tem ta pravila upošteva, ne pomeni, da zato ni podan element protipravnosti. Slednjega namreč ne konstituira izključno postopkovna protipravnost („bistvena kršitev postopka“) temveč predvsem vsebinsko napačna ...

December 02, 2008

Sklep nº I Cp 1327/2008 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, December 02, 2008

Brez montaže žlebov za delodajalca se tožnik ne bi vzpenjal do strehe (ali na streho) in tudi luknje v strešni plošči ne bi krpal. Podana je funkcionalna povezanost med tožnikovim mašenjem luknje v strešni plošči in delodajalčevo dejavnostjo. Pravilna uporaba materialnega prava narekuje razlago, da je bilo tudi to njegovo opravilo v zvezi z delom, ki ga je opravljal za delodajalca – zavarovanca toženke.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners