Višja Sodišča: Opinions issued on April 2008

April 30, 2008

Sklep nº II Cp 5215/2007 of Civilni oddelek, April 30, 2008

Civilna kazen je sicer res po svoji pravni naravi podobna pogodbeni kazni, ki se glede na določbo 3. odstavka 247. člena Obligacijskega zakonika, ne more

April 28, 2008

Sodba nº Cp 767/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 28, 2008

Pomembno je le, da so z zaključkom stečaja terjatve iz naslova poslovanja samostojne podjetnice ugasnile. Če ni terjatve, tožeča stranka ni legitimirana v sporu na podlagi določbe 57. člena ZZZDR.

Sodba nº Cp 769/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 28, 2008

Terjatev iz naslova davčnega dolga po citirani odločbi v trenutku sklenitve kupoprodajne pogodbe res še ni bila izvršljiva, je pa že zapadla. Zavezanec za davek je namreč zavezan za plačilo davčne obveznosti od trenutka, ko je davčna obveznost nastala.

Sklep nº Cp 793/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 28, 2008

V primeru dvoma in v obravnavani zadevi glede na vpis v zemljiški knjigi gotovo obstaja dvom, se mora sodišče prepričati o tem, ali je stranka, navedena v predlogu, lahko stranka v postopku. Za tako prepričanje pa ne zadošča že dejstvo, da je bil nasprotni udeleženec v zemljiško knjigo kot lastnik vpisan na podlagi kupoprodajne pogodbe iz leta 1913. Sodišče prve stopnje bi zato moralo opraviti ustrezne poizvedbe (na primer vpogledati bi moralo v kupoprodajno pogodbo v zbirki listin zemljiške ...

April 24, 2008

Sklep nº I Ip 1114/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 24, 2008

V času, ko je v razmerju med upnikom in dolžnikom tekel 1-letni rok iz II. odst. 452. čl. ZGD, je sklep Ustavnega sodišča Republike Slovenije, opr. št. U-I-117/07 z dne 20.4.2007 določil, da se do sprejema končne odločitve, to je do 2.7.2007, prekinejo sodni in upravni postopki ter za tek rokov uveljavil učinek zadržanja po 361. čl. OZ. Upoštevaje navedeno, se iztek roka za začetek postopka zoper dolžnika podaljša za toliko časa, koliko je bil tek roka v vmesnem času zadržan.

Sklep nº EPVDP 43/2008 of Višje sodišče v Celju, 10 oddelek, April 24, 2008

Čeprav je storilec opravil tečaj varne vožnje, potrdila ministrstvu za pravosodje ni dostavil in prvostopno sodišče ni imelo podlage za drugačno odločitev od izpodbijane, na podlagi kasneje dostavljenega potrdila pa je višje sodišče lahko sprejelo drugačno odločitev.

Sklep nº PRp 263/2008 of Višje sodišče v Celju, 10 oddelek, April 24, 2008

Če je bilo storilcu že s pravnomočno sodbo o prekršku dovoljeno plačilo globe v obrokih, je njegov ponovni predlog za obročno plačilo v postopku določitve uklonilnega zapora treba zavreči kot nedovoljen, saj je bilo o zadevi že pravnomočno odločeno.

Sklep nº Cpg 98/2008 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, April 24, 2008

Pritožnik je šele v pritožbi navedel, da je manjkajoči član nadzornega sveta predstavnik delavcev in da je njegova prisotnost za sklepčnost nujna. Ker teh trditev in v pritožbi predloženega dokaza pred sodiščem prve stopnje ni podal, jih tudi pritožbeno sodišče glede na določilo 1. odst. 337. člena Zakona o pravdnem postopku ne more upoštevati.

Sklep nº II Ip 204/2008 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, April 24, 2008

V ugovoru, ki ga vloži dolžnik zoper sklep o izvršbi na podlagi izvršilnega naslova iz razloga prenehanja terjatve po 8. tč. 55. čl. Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), lahko uveljavlja le materialnopravni pobot, ne pa tudi procesnega.

Sodba nº Cpg 301/2007 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, April 24, 2008

Ker je pri prodajni pogodbi značilna izpolnitev izročitev stvari kupcu, to pa je bila zavezana opraviti tožeča stranka kot prodajalec blaga, je treba za vprašanje zastaralnega roka uporabiti italijansko pravo, konkretno Codice civile, glede na to, da Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (Dunajska konvencija) tega vprašanja ne ureja.

Sodba nº Cpg 47/2008 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, April 24, 2008

Uveljavljena kršitev predstavlja zgolj kršitev določbe pravdnega postopka po 1. odst. 339. čl. ZPP, ki pa v sporih majhne vrednosti ni upoštevna.

Sklep nº Cpg 327/2007 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, April 24, 2008

Dejstvo, da je sodišče prve stopnje po vložitvi nasprotne tožbe odredilo, da se ta vpiše v vpisnik posebej in obravnava pod novo zaporedno številko, ne pomeni, da bi že pravnomočna odločitev o oprostitvi plačila sodnih taks izgubila veljavo.

April 23, 2008

Sodba nº I Cpg 950/2007 of Gospodarski oddelek, April 23, 2008

Pogodba o delu je pogodba rezultata in če je bil za končni rezultat naročenega dela (poročilo o prvem pregledu, ki je potrebno za pridobitev uporabnega dovoljenja) potreben še dodaten pregled, katerega plačilo je predmet tega spora, je naročnik dolžan prevzeti delo in ga izvajalcem plačati.

Sklep nº IV Cpg 18/2008 of Gospodarski oddelek, April 23, 2008

V 3. odst. 590. čl. ZGD-1 je načeloma določena registrska zapora, če poslovodstvo ne predloži izjave glede sodnih postopkov, ker so sodni postopki v zvezi z izpodbijanjem oziroma ugotavljanjem ničnosti sklepa o prenosu delnic v register še v teku.

Sklep nº IV Cpg 14/2008 of Gospodarski oddelek, April 23, 2008

Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic se lahko izvede v breme bilančnega dobička ali statutarnih rezerv ali drugih rezerv iz dobička, če jih je dovoljeno uporabiti za te namene (2. alineja 3. odst. 381. člena ZGD-1). V 23. členu Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register, je predpisano posebno pravilo za poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic. Po slednjem pravilu je treba poleg listin iz 1. odst. 22. člena te uredbe priložiti pred...

April 22, 2008

Sodba nº Cp 1191/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 22, 2008

Tudi glede povrnitve izvedenin se upošteva uspeh v pravdi in se izvedenine ne povrnejo v celoti, če stranka ni v celoti uspela z zahtevkom.

Sodba nº Cp 1085/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 22, 2008

Kazenski postopek zoper povzročitelja škode pretrga tek zastaralnega roka, zato odškodninski zahtevek v času teka kazenskega postopka ne more zastarati.

Sklep nº Cp 136/2008 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 22, 2008

Dovoljena je izvršba zaradi izterjave terjatve upnika M.P. v višini 2.200.000,00 SIT z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 28.10.1999 dalje, za pravdne stroške v znesku 189.970,00 SIT ter za izvršilne stroške v znesku 269 EUR. Pritožba utemeljeno opozarja, da bi sodišče oba tolarska zneska moralo pretvoriti v eure, saj 4. odst. 13. člena Zakona o uvedbi eura sodiščem nalaga, da po uradni dolžnosti preračunajo zneske, ki se glasijo na tolar, v zneske, ki se glasijo na euro, v vseh postopkih, ki j...

Sklep nº Cp 715/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 22, 2008

Predlagateljica postopka se s tako pokazanim potekom meje ni strinjala, zato jo je geodetska uprava napotila k sprožitvi sodnega postopka, v katerem pa predlagateljica ni zatrjevala kakšnih konkretnih razlogov, s katerimi bi utemeljevala svojo lastninsko pravico na spornem mejnem svetu. Niso se tudi izkazale za resnične navedbe predlagateljice, da naj bi nasprotna udeleženka premaknila mejnike v svojo korist. Skupni stroški postopka bremenijo v celoti le predlagateljico postopka, ki je nastan...

Sklep nº I Ip 760/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 22, 2008

Kakšna je bila v obravnavanem primeru vsebinska odločitev sodišča, očitno ni sporno niti za stranki, niti za izvršilno sodišče. Parcelna številka je imela v izreku odločbe pomen zgolj v formalni opredelitvi lokacije, na kateri je prišlo do postavitve žičnate ograje na betonskih drogovih, zato je bila sodba izvršljiva ne glede na pisno napako pri eni od parcelnih številk, ki le natančneje opredeljujejo zemljišče, na katerem je prišlo do toženčevega posega.

Sklep nº IV Cp 1186/2008 of Civilni oddelek, April 22, 2008

Zamudna sodba temelji na domnevi, da je toženec s svojo pasivnostjo (ker na tožbo ni odgovoril) priznal dejanske navedbe tožeče stranke. Takšno domnevo pa je mogoče graditi le na predpostavki, da tudi dejstva na katera se opira tožbeni zahtevek niso v nasprotju z dokazi, ki jih je predložil sam tožnik. Če takšno nasprotje obstaja, domneva o toženčevem priznanju tožnikovih trditev ne bi bila upravičena in razumna. Če je tožba sklepčna in obstaja takšno nasprotje, bo to tožniku v škodo, saj sod...

Sklep nº I Ip 704/2008 of 11 oddelek, April 22, 2008

Na podlagi 2. točke drugega odstavka 17. člena ZIZ je izvršilni naslov tudi izvršljiv notarski zapis. Notarski zapis je izvršljiv, če je dolžnik v njem soglašal z njegovo neposredno izvršljivostjo in če je terjatev, ki izhaja iz notarskega zapisa, zapadla, pri čemer se zapadlost dokazuje na z zakonom predpisan način (20. a člen ZIZ). Pogoj izvršljivosti določa tudi Zakon o notariatu (Ur. l. RS, št. 13/94 s spremembami), ki v 4. členu določa, da je lahko notarski zapis izvršilni naslov za obve...

Sodba nº in sklep I Cpg 82/2008 of Gospodarski oddelek, April 22, 2008

ZOR je v 90. členu (v zvezi s 998. členom ZOR) predpisal posebno obliko za pooblastilo (med drugim tudi) za primer, ko pooblaščenec izjavi voljo za zastopanega, s katero naj bi prevzel zanj poroštveno obveznost. Utemeljitev takšne določbe zakona je v prepričanju, da se utegne izjaloviti namen zakona, ki je za nastanek določene obveznosti (v obravnavanem primeru poroštva – 998. člen ZOR) predpisal kakšno obliko, če zadostuje, da izda stranka – zastopani le ustno pooblastilo. Ustno pooblastilo ...

April 18, 2008

Sodba nº Cpg 321/2008 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, April 18, 2008

Tožeča stranka se je v tožbi sklicevala zgolj na malomarno ravnanje tožene stranke, zato je zaključek sodišča prve stopnje, da je pravica do tožbe zastarala v enem letu, tudi po prepričanju pritožbenega sodišča, pravilen, saj se je tožena stranka na zastaranje izrecno sklicevala.

Sodba nº Cpg 7/2008 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, April 18, 2008

Tožbeni zahtevek tožeče stranke je bil zavrnjen zato, ker tožnik sploh ni predložil dokazov, s katerimi bi utemeljil svoj zahtevek.

Sklep nº Cpg 250/2007 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, April 18, 2008

Banka ne more proti upravičencu iz garancije uveljavljati ugovorov, ki jih naročitelj kot dolžnik lahko uveljavlja proti njemu iz zavarovane obveznosti (1. odst. 1087. čl. ZOR); vendar pa upravičenec iz garancije dolguje naročitelju znesek, prejet na podlagi garancije, do katerega zaradi utemeljenih naročiteljevih ugovorov sicer ne bi imel pravice (3. odst. 1087. čl. ZOR). Glede na to ne drži pritožbena trditev, da tožeča stranka ne more od tožene stranke uveljavljati dajatvenega zahtevka in ...

Sklep nº Cpg 333/2007 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, April 18, 2008

O prekinitvi postopka sodišče odloča po uradni dolžnosti in ne na predlog strank.

Sklep nº II Ip 223/2008 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, April 18, 2008

V primeru, ko organizacija za plačilni promet vrne sklep o izvršbi sodišču, ker na dolžnikovem računu ni nobenega priliva sredstev, sodišče ustavi izvršbo, ne pa izvršilni postopek.

Sklep nº II Ip 239/2008 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, April 18, 2008

Režim, ki je uveljavljen za pravne posledice izbrisa gospodarske družbe iz sodnega registra brez likvidacije za postopke, ki so se začeli pred uveljavitvijo ZFPPIPP, ureja 496. čl. navedenega zakona.

April 17, 2008

Sodba nº Cp 1084/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 17, 2008

Od tožnika se upravičeno zahteva skrbnost dobrega gospodarstvenika, saj gre za posle iz njegove poklicne dejavnosti, pri katerih pa kljub realni možnosti, da bi od osebe, s katero jih je sklepal, zahteval predložitev dokazila o upravičenosti zastopanja družbe, tega ni storil. Zaradi premalo skrbnega ravnanja se tako ne more sklicevati na publicitetne učinke in zaupanje v sodnem registru navedeno stanje iz 8. čl. ZSReg in mora sam trpeti posledice svojega malomarnega ravnanja.

Sodba nº in sklep Cp 371/2008 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 17, 2008

Dodelitev otroka v varstvo in vzgojo materi za očeta ne pomeni izgubo roditeljske pravice. Preiskovalno načelo strank ne razbremenjuje dolžnosti zbiranja procesnega gradiva in jim ne onemogoča zatrjevanja dejstev in podaje dokaznih predlogov.

Sklep nº I Ip 1008/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 17, 2008

Prodaja nepremičnine na dražbi sama po sebi še ne pomeni izkazanosti nastanka nenadomestljive ali težko nadomestljive škode.

Sklep nº I Ip 1100/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 17, 2008

Ker je izvršilno sodišče delno zavrnilo dolžnikov ugovor na podlagi relevantnih dejstev, ki jih je upnik navedel v odgovoru na ugovor, je dolžniku s tem, ko mu tega odgovora ni vročilo, odvzelo možnost, da se o navedenih dejstvih izjavi.

Sklep nº I Cpg 231/2008 of Gospodarski oddelek, April 17, 2008

Ker je podlaga izdanega računa obveznost iz pravnomočne upravne odločbe, v kateri so določeni stroški, ki so nastali v upravnem postopku, je tudi za izvršbo teh stroškov pristojen upravni organ na podlagi citirane upravne odločbe in ne sodišče na podlagi izdanega računa.

April 16, 2008

Sodba nº in sklep Cp 1115/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 16, 2008

Po pogodbi o obveznem zavarovanju avtomobilske odgovornosti je zavarovanec vsakokratni upravičeni voznik vozila, ne glede na lastništvo vozila.

Sklep nº I Ip 1139/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 16, 2008

Domneva, da so dolžnikove navedbe v ugovoru resnične, se nanaša le na dejanske trditve v ugovoru, ne pa tudi na uporabo materialnega prava in pravna vprašanja.

Sklep nº Cp 143/2008 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 16, 2008

Zgolj možnost priti do svojih nepremičnin in imeti možnost nadzora nad njimi ne zadostuje za posest stvari.

Sodba nº I Cpg 417/2007 of Gospodarski oddelek, April 16, 2008

Cestno prometno signalizacijo na edinem nivojskem križanju ceste z železnico na njenem območju bi po ZVZP morala vzdrževati tožena stranka. Toda tožena stranka tudi v pritožbi sama navaja, da ni niti postavila (očitno meni prometno signalizacijo – zapornice) niti odredila vzdrževanja cestne signalizacije. To pomeni, da za vzdrževanje te signalizacije, čeprav je bila to njena zakonska dolžnost, ni poskrbela. Čim pa je tako, je tožeča stranka kot strokovno usposobljena za tovrstno delo, torej v...

Sodba nº I Cpg 910/2007 of Gospodarski oddelek, April 16, 2008

Tožena stranka v pravdi, ki že teče, ne more s pobotno izjavo doseči materialnopravnih posledic pobotanja medsebojnih terjatev, ker te ugasnejo v primeru v pobot ugovarjane terjatve šele s sodbo sodišča. Ker tožena stranka svoje terjatve ni uveljavljala z ugovorom zaradi pobota, sodišče prve stopnje pravilno o njeni terjatvi v sodbi ni odločalo.

Sodba nº I Cpg 1006/2007 of Gospodarski oddelek, April 16, 2008

Če je čas veljavnosti pogodbe o najemu poslovnih prostorov omejen in s tem določen, ga po nobeni logični razlagi določbe o enoletnem odpovednem roku ni mogoče kvalificirati istočasno za neomejenega in nedoločenega.

Sklep nº I Cpg 1000/2007 of Gospodarski oddelek, April 16, 2008

Šele v primeru, če bi bila za toženo stranko sporna aktivna legitimacija tožeče stranke, bi jo bila dolžna tožeča stranka zatrjevati in dokazati bodisi s pooblastili lastnikov za izterjavo obratovalnih stroškov bodisi z dokazili o plačilu stroškov oziroma lastnih sredstev, če teh pooblastil ne bi imela.

Sklep nº I Kp 78/2008 of Kazenski oddelek, April 16, 2008

Psihiatrično zdravljenje se izvaja v zvezi z duševnimi boleznimi oziroma duševnimi motnjami, ki so jim skupne različne kombinacije bolezensko spremenjenega mišljenja, čustvovanja, zaznavanja, motenega obnašanja oziroma vedenja in prizadetosti spoznavanja ter spomina. Duševne motnje so torej manifestacija bolezensko spremenjenih vedenjskih, psiholoških in bioloških funkcij posameznika, ki terjajo psihiatrično zdravljenje in sodijo v skupino shizofrenskih psihoz, paranoidnih psihoz in afektivni...

Sklep nº II Cp 1206/2008 of Civilni oddelek, April 16, 2008

Na podlagi pogodbe, ki ustanavlja nepravo stvarno služnost (226. člen SPZ), ni mogoče vknjižiti stvarne služnosti.

Sklep nº I Cp 113/2008 of Civilni oddelek, April 16, 2008

Pripombe na izvedeniško mnenje niso dokazni predlog, zato jih stranka lahko da do konca postopka.

April 15, 2008

Sklep nº Cp 579/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 15, 2008

Stroški za analize, meritve, preiskave in druga opravila, potrebna za izdelavo izvida in mnenja, se obračunajo po veljavni ceni podjetij ali zavodov, ki te storitve opravljajo. Iz izvedenčevega stroškovnika na list. št. 46 spisa je razvidno, da je izvedenec predlagal prav povračilo takšnih materialnih stroškov, ki jih je imel z izdelavo elaborata in v ta namen priložil tarifni del cenika za izvajanje geodetskih storitev Geodetske uprave Republike Slovenije.

Sklep nº Cp 731/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 15, 2008

Gre za tožbo, s katero hipotekarni upnik zahteva izpolnitev obveznosti, ne pa za spor o hipoteki kot stvarni pravici na nepremičnini. Zato 57. člen ZPP ne pride v poštev in velja splošno pravilo o krajevni pristojnosti iz 46. in 47. člena ZPP, torej pristojnost sodišča, na območju katerega ima tožena stranka stalno prebivališče.

Sodba nº in sklep Cp 726/2008 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 15, 2008

Zgolj dejstvo, da je med nepremičninama, last pravdnih strank, še ena parcela, ne pomeni samo po sebi, da tožnik nima služnosti po parceli tožencev. Odločilno je le vprašanje, ali tožnik (kot lastnik gospodujoče nepremičnine) dejansko uporablja nepremičnino drugega v obsegu, ki ustreza vsebini služnostne pravice in prav to je tožnik v tožbi zatrjeval.

Sklep nº Cp 86/2008 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 15, 2008

Pritožba gradi na napačnem stališču, da zgolj dejstvo, da poteka nepravdni postopek ureditve meje, pomeni, da je posest sporna in da zato ni možno varstvo take posesti.

Sklep nº I Cp 551/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 15, 2008

Pri neodplačnih razpolaganjih v nasprotju z odplačnimi, se ne zahteva, da bi prejemnik koristi kakorkoli vedel ali moral vedeti za možnost oškodovanja upnikov, temveč se lahko izpodbijanju upre le z dokazom, da dolžnik ni vedel oz. mu ni bilo treba vedeti za možnost oškodovanja.

Sodba nº Cp 722/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 15, 2008

Stališče teorije in sodne prakse je, da tudi za osebne služnosti velja, da lahko prenehajo zaradi neizvrševanja.

Sodba nº I Kp 252/2008 of Kazenski oddelek, April 15, 2008

Navedba obrambe, da obdolženi ni pristopil na glavno obravnavo, ker se nahaja na Kosovu in zaradi bolezni ni mogel priti, ne predstavlja upravičene odsotnosti oz. razlogov za preložitev obravnave, ker je sodišče pravilno ugotovilo, da so izpolnjeni pogoji iz 2. odst. 422. čl. ZKP, saj je bil obdolženec že zaslišan, njegova navzočnost pa ni bila nujna. Obstoj slednjega pogoja - nujnosti, pa pritožnik ni izpodbijal.

April 11, 2008

Sklep nº PRp 773/2007 of Višje sodišče v Celju, 10 oddelek, April 11, 2008

Prvostopno sodišče o naroku ni obvestilo zagovornika, v posledici pa obdolžencu niso bila zagotovljena vsa pravna jamstva v skladu z ZP-1.

Sodba nº PRp 754/2007 of Višje sodišče v Celju, 10 oddelek, April 11, 2008

Če ugotovljeno dejansko stanje utemeljuje logičen sklep, da ob izčrpanju razpoložljivih dokazov ni mogoče prezreti dejansko obstoječega in razumnega dvoma v krivdo obdolženca in s tem njegovo odgovornost za očitani prekršek, je potrebno postopek na podlagi 5. tč. 1. odst. 136. čl. ZP-1 ustaviti.

Sodba nº Cpg 2/2008 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, April 11, 2008

OZ v 850. čl. res določa, da posrednik, ki dela v nasprotju s pogodbo, izgubi pravico do posredniškega plačila. Vendar pa ni tožena stranka v postopku na prvi stopnji opredelila, katera konkretno naj bi bila po njenem mnenju tista ravnanja tožeče stranke, ki pomenijo ravnanje v nasprotju s pogodbo oziroma, kot je navedlo tudi sodišče prve stopnje, ni ponudila dokazov v smeri, da je tožeča stranka posredovala za osebo, za katero je vedela ali bi morala vedeti, da ne bo mogla izpolniti obveznos...

Sklep nº Cpg 70/2008 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, April 11, 2008

Pritožbeno sodišče ugotavlja, da termin „ENTERFIN“ brez dvoma ni beseda v slovenskem jeziku, prav tako pa ni beseda iz tujega (angleškega) knjižnega jezika.

Sodba nº Cpg 188/2007 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, April 11, 2008

Ni šlo za spremembo tožbe, saj tožeča stranka ni le ostala pri ves čas istem tožbenem predlogu (zahtevku), marveč po oceni pritožbenega sodišča med postopkom na prvi stopnji tudi ni spreminjala dejanske podlage zahtevka v smeri spremembe istovetnosti zahtevka (2. odst. 184. čl. ZPP). V konkretnem primeru gre za identičen tožbeni temelj, saj gre za krajevno in časovno isti dogodek, pri čemer je sodišče prve stopnje pravilno zaključilo, da je tožeča stranka vseskozi zatrjevala svojo pravico do ...

Sklep nº II Ip 206/2008 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, April 11, 2008

Trditev upnika, da bi ga moralo sodišče prve stopnje pred svojo odločitvijo o vsebini teh obvestil seznaniti, nima podlage v določbah 2. odst. 141. čl. ZIZ. Zato tudi ustavitev po 2. odst. 141. čl. ZIZ ni pogojena s tem, da bi se upnika posebej seznanjalo in pozivalo, ali bo predlagal izvršbo še z drugimi sredstvi na drugih predmetih.

Sodba nº Cpg 82/2007 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, April 11, 2008

Sodišče prve stopnje se zaradi izključne krajevne pristojnosti drugega sodišča lahko (ne pa mora) izreče za krajevno nepristojno, pa še to najkasneje ob predhodnem preizkusu tožbe (2. odst. 22. čl. ZPP).

April 10, 2008

Sklep nº I Ip 1141/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 10, 2008

Sodišče upošteva sporazum o krajevni pristojnosti, če ga je upnik uveljavljal in določno označil v predlogu za izvršbo.

Sklep nº I Ip 919/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 10, 2008

Obračun zamudnih obresti izvršitelju sicer res omogoča ocenitev obsega rubeža, ki ga je potrebno opraviti, saj mora poleg glavnice upoštevati tudi natekle zakonske zamudne obresti, vendar pa glede na to, da je bil izvršitelj seznanjen z umikom predloga za izvršbo na premičnine več kot 10 dni pred opravo rubeža, je tak obračun sestavljen preuranjeno in v tej fazi še ni bil potreben.

Sklep nº I Cpg 1091/2007 of Gospodarski oddelek, April 10, 2008

Slaba vera prijavitelja je izkazana, če je ta vedel, da nekdo drug že uporablja določen znak za označevanje identičnega ali podobnega blaga z namenom posega v položaj drugega brez utemeljenega razloga ali z namenom pridobitve možnosti, da se drugemu prepreči nadaljnja uporaba tega znaka.

Sodba nº I Cpg 1039/2007 of Gospodarski oddelek, April 10, 2008

V primeru obstoja dejanskih stanov iz 1. odstavka 44. člena ZIL-1, katerih del je tožeča stranka zatrjevala, ima imetnik znamke proti drugemu imetniku znamke pravovarstveni zahtevek po 119. členu ZIL-1, to je tožbo na izbris znamke iz registra in prepoved uporabe znaka. Tožeča stranka tožbe na izbris znamke iz registra ni vložila. Zato njenemu zahtevku na prepoved uporabe znaka TV Petelin za storitve, glede katerih je zavarovan z „znamko“, ne da bi se istočasno zahteval izbris znamke iz regis...

Sklep nº I Cpg 887/2007 of Gospodarski oddelek, April 10, 2008

Vzroki, opredeljeni v določilu 1. odstavka 87. člena ZZVZZ, so tipični primer pravno relevantne vzročnosti. Za presojo vprašanja, ali je v konkretnem primeru podana pravno relevantna vzročna zveza, je tako treba ugotoviti, ali so bili prekršeni predpisi o varstvu pri delu (oziroma omenjenih določil pravilnika) in ali je posledica te kršitve ena od tistih posledic, ki jih je hotela ta pravna norma preprečiti. Najprej je treba upoštevati pasivne vzroke (zatrjevane opustitve), ki so lahko ustvar...

Sodba nº I Cpg 1145/2007 of Gospodarski oddelek, April 10, 2008

Predmet zavarovanja modela ni bil izgled podplata, temveč celotnega obuvala, zato je tudi morebitno kršitev modela potrebno presojati skozi izgled celotnega obuvala. Izgled podplata na zaščitenem modelu je samo ena od značilnosti obuvala, ki je predmet zaščite. Kršitve modela pa ni mogoče utemeljiti zgolj z zatrjevanjem, da je tožena stranka na svojem izdelku uporabila eno od značilnosti, ki so sestavni del zaščitenega modela, če zgolj ta element na obuvalu tožene stranke ne ustvari identične...

Sklep nº I Cpg 194/2008 of Gospodarski oddelek, April 10, 2008

Tožeča stranka bi morala že v trditveni podlagi o preprečitvi nastanka težko nadomestljive škode navesti vsaj okvirne podatke o tem, kakšna težko nadomestljiva škoda bi ji lahko nastala zaradi prodaje ustekleničenega vina tožene stranke pod znakom C. d' I., ki je domnevno enak znamki tožeče stranke, ki je zaščitena.

April 09, 2008

Sklep nº I Ip 1135/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 09, 2008

V rok treh delovnih dnie pred dražbo, se ne všteva sobota, ki je dela prost dan.

Sklep nº II Ip 41/2008 of Višje sodišče v Celju, Gospodarski oddelek, April 09, 2008

Sodišče prve stopnje ni ugotavljalo kakšen vpliv ima zastavna pravica upnice, pridobljena več kot štiri leta pred začetkom postopka prisilne poravnave, na odločanje o predlogu za izvršbo na (zastavljeno) nepremičnino dolžnikov.

Sklep nº II Ip 257/2008 of Višje sodišče v Celju, Gospodarski oddelek, April 09, 2008

Ker je upnik v predlogu za izdajo začasne odredbe zatrjeval, da rubež dolžnikovih vozil ni mogoč, za kar je predlagal zaslišanje izvršitelja, je zaključek sodišča prve stopnje, da upnik za predlagano začasno odredbo nima pravnega interesa, ker mu izvršilni postopek nudi večje pravno varstvo, preuranjen.

Sklep nº I Ip 1033/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 09, 2008

Znesek za posamezno storitev izvršitelja je v Pravilniku o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom določen v neto višini, zato pripada izvršiteljem – zavezancem za DDV – tudi povečanje stroškov in plačila za delo v višini 2O odstotne stopnje DDV.

Sklep nº II Cp 974/2008 of Civilni oddelek, April 09, 2008

1.) Določba drugega odstavka 32. člena ZDen, po kateri nepremičnin, na katerih je bila po podržavljanju zgrajena stavba, ni mogoče vrniti v naravi, velja tudi v primeru, da je bil objekt zgrajen brez gradbenega dovoljenja.

Sklep nº II Ip 694/2008 of 11 oddelek, April 09, 2008

Centralna informatizirana baza sodnega registra s 1. 2. 2008 postane sestavni del poslovnega registra in ga z istim dnem začne upravljati Agencija za javnopravne evidence – AJPES kot upravljavka poslovnega registra.

April 08, 2008

Sklep nº PRp 761/2007 of Višje sodišče v Celju, 11 oddelek, April 08, 2008

Pritožba proti sodbi prvostopnega sodišča, s katero je bilo odločeno o zahtevi za varstvo zakonitosti tako, da je bila zavrnjena kot neutemeljena, ni dovoljena (2. odst. 66. čl. ZP-1), čeprav je bil storilec v pravnem pouku sodbe napačno poučen drugače.

Sodba nº Cp 615/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 08, 2008

1. Predmetna pogodba predstavlja veljaven pravni naslov za prenos lastnine, ki pa se mora na podlagi razpolagalnega posla (zemljiškoknjižnega dovolila) opraviti z vpisom v zemljiško knjigo. Razpolagalni pravni posel je bil izveden s pogodbo, overjeno 3.1.2003. Ta pogodba pomeni torej samo dokončno realizacijo obveznosti iz že obstoječega pogodbenega razmerja med strankama.

April 04, 2008

Sklep nº Cp 1455/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 04, 2008

Vprašanje ali je ustna oporoka veljavna, je najprej pravno vprašanje, saj ZD določa pogoje za veljavnost ustne oporoke, to pa so: izredne razmere, zaradi katerih oporočitelj ne more sestaviti pisne oporoke, prisotnost dveh prič, da gre za izjavo poslednje volje in vsi drugi pogoji, potrebni za to, da je oporoka veljavna (ZD čl. 72-76). Ko dedič zatrjuje, da določena zapustnikova izjava pomeni njegovo ustno oporoko, mora zatrjevati vsa ta dejstva in, kadar nasprotne stranke zatrjujejo, da ne g...

Sodba nº PRp 732/2007 of Višje sodišče v Celju, 10 oddelek, April 04, 2008

Za prekršek po 5. odst. 130. čl. ZVCP-1 je sodišče obdolžencu, ob uporabi omilitvenih določil ZP-1, namesto predpisanih 18 izreklo 13 kazenskih točk ter stransko sankcijo prepovedi vožnje motornega vozila, kar predstavlja kršitev materialnega prava, saj prepoved vožnje za obravnavani prekršek ni predpisana.

Sklep nº Cpg 86/2008 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, April 04, 2008

Po določilih 1. odst. 97. čl. Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL) razpiše predsednik stečajnega senata narok za obravnavo ali so podani pogoji za začetek stečajnega postopka po tem, ko zbere podatke iz 3. odst. 92. čl. ZPPSL.

Sodba nº Cpg 58/2008 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, April 04, 2008

Za kršitev iz 305. čl. ZGD-1 bi šlo, če bi delničar na skupščini družbe zahteval določene podatke, pa jih ne bi dobil oz. bi jih dobil, pa bi bili napačni, pri čemer bi morala biti ta zahteva vnešena tudi v notarski zapisnik.

April 03, 2008

Sklep nº I Ip 1000/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 03, 2008

Kadar upnik, v odgovoru na ugovor, ugovoru tretjega nasprotuje, mora sodišča njegov ugovor zavrniti.

Sodba nº Cp 954/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 03, 2008

Sodišče ni zmotno uporabilo materialnega prava, ker je pri odločitvi upoštevalo seznam poklicev (ki je sestavni del zavarovalne police), saj je le na podlagi seznama poklicev lahko ugotovilo, v kateri nevarnostni razred spada zavarovanec, in na podlagi tega, do kolikšne dnevne odškodnine je tožnik upravičen.

Sodba nº I Cpg 411/2007 of Gospodarski oddelek, April 03, 2008

Vzpostavitev obligacijskega razmerja iz naslova povrnitve škode je lahko urejena samo z zakonom. Ker je Odlok navedeno vprašanje rešil izven subsidiarne odgovornosti lastnika vozila v smislu 5. odst. 110. čl. ZVCP, tožeča stranka s tožbenim zahtevkom ne more uspeti zgolj s sklicevanjem na lastništvo vozila s strani tožene stranke.

Sklep nº I Kp 593/2007. of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, April 03, 2008

Čas nastanka terjatev je za uresničitev zakonskega dejanskega stanja kaznivega dejanja oškodovanja upnikov po prvem odstavku 234. člena KZ bistvenega pomena.

April 02, 2008

Sklep nº Cp 261/2008 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 02, 2008

Zatrjevanje soposesti namesto prvotne posesti ni sprememba tožbe. Tudi sprememba popolnega motenja v delno motenje na parceli, ni sprememba tožbe.

Sklep nº PRp 252/2008 of Višje sodišče v Celju, 10 oddelek, April 02, 2008

Če je predlagatelj umaknil predlog za določitev uklonilnega zapora preden je prvostopno sodišče odločilo o njem, ni več pravne podlage za izdajo sklepa o določitvi uklonilnega zapora in če je sodišče sprejelo sklep o ustavitvi postopka, pritožba storilca proti temu sklepu ni dovoljena, ker storilec nima oz. ni izkazal pravnega interesa.

Sodba nº Cp 698/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 02, 2008

Sodišče prve stopnje je napačno štelo, da zaradi zastaranja terjatve drugotožene stranke ni bilo pogojev za pobot, kajti po 314. členu OZ se lahko dolg pobota z zastarano terjatvijo, vendar le, če takrat, ko so se stekli pogoji za pobot, terjatev še ni zastarala. To sicer drži, vendar pa sodišče po uradni dolžnosti ne more ugotavljati ali je terjatev zastarana kot je to storilo v tej zadevi. Zastaranje terjatve sodišče ugotavlja le na ugovor stranke, tega pa tožeča stranka ni podala (primerja...

Sodba nº III Kp 6/2008 of Kazenski oddelek, April 02, 2008

Pojav novih oblik kriminalitete, ki v času, ko je bilo inkriminirano kaznivo dejanje velike tatvine, še niso bili znane, ne pomeni, da novih oblik kriminalitete, ni mogoče subsumirati pod že znana kazniva dejanja, če seveda obstajajo v ravnanju storilca vsi znaki kaznivega dejanja. Po že ustaljeni sodni praksi pa tudi uporaba ponarejene magnetne kartice s skopiranim magnetnim zapisom prave bančne kartice na bančnem avtomatu pomeni vdor v zaprt prostor, to je v varnostni sistem bančnih avtomatov.

Sodba nº II Cp 4445/2007 of Civilni oddelek, April 02, 2008

Razmerje dedičev denacionalizacijskega upravičenca in skrbnika denacionaliziranega premoženja po prenehanju skrbništva se presoja na podlagi pravil pogodbe o naročilu (nalogu).

Sklep nº I Ip 520/2008 of 11 oddelek, April 02, 2008

Upnik je pridobil zastavno pravico na nepremičnini (hipoteko), ki se pridobi na podlagi pravnega posla ali sodne odločbe z vpisom v javno knjigo, kar pomeni, da sme hipotekarni upnik zahtevati poravnavo svoje terjatve iz vrednosti obremenjene nepremičnine na način, ki je predviden z zakonom. Dolžnik v pravdnem postopku ni uspel dokazati, da bi pridobljena zastavna pravica prenehala veljati, zato je upnik upravičen svojo terjatev poplačati iz kupnine, dosežene s prodajo zastavljenih nepremični...

Sklep nº I Cpg 155/2008 of Gospodarski oddelek, April 02, 2008

Četudi v trenutku odločanja sodišča o predlogu za izdajo začasne odredbe dolžnik ne bi izpolnjeval pogojev za sprejetje sklepa o izključitvi manjšinskih delničarjev iz družbe, to ne pomeni, da se pogoji za sprejem takšnega skupščinskega sklepa ne bi mogli steči že v naslednjem trenutku kot posledica sprememb v lastniški strukturi dolžnika, kot na primer v primeru uspešne prevzemne ponudbe. Izdaja začasne odredbe s predlagano vsebino bi tako lahko dolžniku onemogočila sprejetje povsem zakonite...

Sklep nº in sodba II Cp 4271/2007 of Civilni oddelek, April 02, 2008

Čeprav trpi tožnik nepremoženjsko škodo na območju Republike Slovenije, slovensko sodišče ni pristojno, ker je do škodnega delovanja prišlo na območju Republike Hrvaške.

Sklep nº II Cp 319/2008 of Civilni oddelek, April 02, 2008

Stranka je dolžna postaviti ugovor neizpolnjene pogodbe, nasprotno stranko pozvati, naj sočasno izpolni svojo obveznost in podobno. Zgolj molčeče zadrževanje lastne izpolnitve ne pomeni, da stranka ugovarja, marveč jo zaradi tega doleti celo zamuda.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners