Višja Sodišča: Opinions issued on May 2008

May 30, 2008

Sklep nº II Ip 311/2008 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, May 30, 2008

V konkretni zadevi o dolžnikovi obveznosti plačila zamudnih obresti ni bilo le pravnomočno odločeno po temelju, to je v pravdi (o višini terjatve iz naslova zamudnih obresti s sodbo še ne more biti pravnomočno odločeno, ker trenutek plačila vnaprej ni znan oziroma določen), marveč je o višini te terjatve s pravnomočnim sklepom z dne 24.6.2002, s katerim je dovolilo predlagano izvršbo, odločilo izvršilno sodišče, ki je pri tem na dan plačila oziroma prisilne izterjave (24.2.2003) upoštevalo vs...

May 29, 2008

Sklep nº I Ip 311/2008 of Višje sodišče v Celju, 11 oddelek, May 29, 2008

Sodišče ustavi postopek v delu, v katerem je bil predlog za izvršbo umaknjen in ugovor glede istega dela zavrže, če je bil ugovor vložen pred delnim umikom izvršbe, ker glede tega dela ugovora dolžnik nima več pravnega interesa.

Sklep nº I Ip 260/2008 of Višje sodišče v Celju, 11 oddelek, May 29, 2008

Sodišče je dolžno pisno izdelano izvedeniško mnenje vročiti strankam. Če te na izvedeniško mnenje nimajo pripomb, je tako izdelano mnenje podlaga sodišču za ugotovitev vrednosti nepremičnine po 178/II ZIZ.

Sodba nº Cp 24/2008 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 29, 2008

Pri zamudni sodbi se ocenjuje pasivnost toženca kot priznanje dejanskih trditev tožeče stranke. Sodišče zato ne ugotavlja dejanskega stanja in ne izvaja v tožbi predlaganih dokazov, ampak le preizkusi, če so izpolnjeni pogoji iz I. odstavka 318. člena ZPP.

Sodba nº Cp 1357/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 29, 2008

Delo zdravstvenega tehnika na urgentnem oddelku bolnišnice samo po sebi ni nevarno, zlasti, če niso ugotovljene okoliščine, ki bi predstavljale večjo nevarnost od običajne pri delu s strankami. Ker ni bilo ugotovljeno, da je bil pacient, ki je tožnika udaril, vinjen, drogiran, posebno agresiven ali imel kakšne druge posebne lastnosti, tožnikov poklic ne predstavlja dela s povečano nevarnostjo.

Sodba nº in sklep I Cpg 1149/2007 of Gospodarski oddelek, May 29, 2008

Sporazum ureja razmerja med pogodbenima strankama za primer prenehanja Pogodbe, in sicer tako, da drugače opredeljuje njune medsebojne obveznosti kot v Pogodbi z dne 31. 5. 1996. Pritožbeno sodišče razume Sporazum kot prenovitev (323. člen OZ) in ne kot poravnavo (1050. člen OZ). V besedilu Sporazuma namreč ni zaznati, da bi pogodbeni stranki z njim po poti (1) vzajemnega popuščanja odpravljali (2) negotovost ali spor glede kakšnega njunega pravnega (odškodninskega) razmerja, kar je oboje bis...

Sklep nº I Cpg 458/2007 of Gospodarski oddelek, May 29, 2008

Pojem menična izjava ima v meničnem pravu poseben pomen: gre za izjavo volje na menici, menične izjave in menica pa tvorijo skladno načelu inkorporacije celoto.

May 28, 2008

Sklep nº II Ip 438/2008 of Višje sodišče v Celju, 11 oddelek, May 28, 2008

Do zatrjevanih nepravilnosti pri prodaji nepremičnine ni prišlo, saj je sodišče prve stopnje s tem, ko je naknadno ugotovilo, da ponudnica ni plačala varščine tri delovne dni pred dražbo in tej ponudnici onemogočilo nadaljnje sodelovanje na dražbi, poskrbelo za pravilno in zakonito izvedbo dražbe.

Sodba nº I Cpg 1093/2007 of Gospodarski oddelek, May 28, 2008

Že po 5. točki 1. odstavka 50. člena SZ je upravnik pooblaščen sprejemati plačila etažnih lastnikov in plačevati obveznosti iz pogodb, sklenjenih s tretjimi osebami (prim. še 2. odstavek 48. člena SZ). V zvezi s tem je že v 1. odstavku 71. člena SZ določena tudi njegova dolžnost, da brez odlašanja izpolni zapadle denarne obveznosti tretjim osebam iz pogodb glede upravljanja večstanovanjske stavbe glede na prejeta plačila od vsakega posameznega etažnega lastnika. In prav na tej podlagi tožeča ...

Sklep nº I Cp 2089/2008 of Civilni oddelek, May 28, 2008

Vknjižba hipoteke se dovoli na podlagi pravnomočnega sklepa o zavarovanju denarne terjatve z zastavno pravico na nepremičnini, s katerim je izvršilno sodišče odredilo vknjižbo te zastavne pravice.

May 27, 2008

Sklep nº Cp 506/2008 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 27, 2008

V kolikor upnik izposluje zaznambo spora pri nepremičnini, potem praviloma nima pravnega interesa odtujitve in obremenitve.

Sklep nº Cp 1343/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 27, 2008

Začetek stečajnega postopka ni ovira za dovolitev vpisov v zemljiško knjigo, če je zemljiškoknjižno sodišče predlog za vpis prejelo pred dnevom začetka stečajnega postopka.

Sodba nº Cp 1357/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 27, 2008

Tožeča stranka mora dokazati, da je nepremičnino vso priposestvovalno dobo uporabljala v dobri veri kot lastnica. Ker pa je že sama navajala, da dvorišče ni bilo razdeljeno in da naj bi ga skupaj uporabljali vsi prebivalci, ni mogla biti v dobri veri, da je lastnica. Za pritožbo je sporno vprašanje, ali je bila posest ves čas dobroverna. Tožena stranka v tej smeri ni imela nobenih navedb in ker se dobra vera domneva, sodišču prve stopnje v zvezi z dobro vero ni bilo treba raziskovati ničesar....

Sklep nº Cp 1327/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 27, 2008

1. Glavna obveznost leasingodajalca je prepustitev stvari v uporabo leasingojemalcu za celotno dobo leasinga. S prodajo vozila predmeta leasinga ni več in je leasingodajalec dejansko odstopil od pogodbe, saj svoje obveznosti ne more več izpolnjevati. To pa pomeni, da je zaključek sodišča prve stopnje, da je leasingodajalec z odvzemom in prodajo predmeta leasinga dejansko izbral opcijo odstopa od pogodbe, pravilen.

Sodba nº I Cpg 1127/2007 of Gospodarski oddelek, May 27, 2008

S prenehanjem pogodbe o upravljanju upravnik izgubi vsa materialnopravna upravičenja iz pogodbe, prenehajo tudi njegova pooblastila v zvezi z izterjavo neplačanih obveznosti. Preneha biti zakoniti zastopnik toženih etažnih lastnikov, preneha pa tudi njegova procesna legitimacija v tekočih postopkih. V pravdo mora vstopiti nov upravnik kot novi zakoniti zastopnik.

Sklep nº I Cp 1639/2007 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, May 27, 2008

Rabo kmetijskih zemljišč, njihovo varstvo, promet in zakup, agrarne operacije in skupne pašnike ureja ZKZ (prvi odstavek 1. člena ZKZ), kar pomeni, da je glede prometa s kmetijskimi zemljišči v razmerju do OZ specialen predpis. Promet s temi zemljišči je pod kontrolo države, zato so v ZKZ določene posebnosti glede zakonite predkupne pravice ter določene posebnosti pri sami prodaji kmetijskih zemljišč.

May 22, 2008

Sklep nº Cp 237/2008 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 22, 2008

Osnovni formalni pogoj za izdajo zamudne sodbe, s katero se tožbeni zahtevek zavrne, je, da je bila tožba pravilno vročena toženi stranki in da tožena stranka v predpisanem roku od vročitve ni odgovorila na tožbo.

Sodba nº Cp 1246/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 22, 2008

Za odškodninsko odgovornost in izpolnitev predpostavke škodljivega dejstva in nedopustnosti ravnanja zadošča že takšno ravnanje, ki je na splošno nedopustno in ni potrebno, da bi bilo s pravno normo ali predpisom posebej prepovedano.

Sklep nº Cp 344/2008 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 22, 2008

Pravna podlaga za odločanje o stroških postopka v postopkih vrnitve zaplenjenega premoženje predstavlja določba 1. čl. ZIKS-H v zvezi z določbami 12. poglavja ZPP.

Sklep nº I Ip 1202/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 22, 2008

Trditve dolžnice o zastaranju upnikove zatrjevane terjatve, to pa tudi v delu, ki se nanaša na izterjavo zamudnih obresti za obdobje izpred treh let od vložitve predloga za izvršbo, predstavljajo trditve o dejstvih, ki so nastopila že pred izdajo sklepa o izvršbi in katera bi lahko dolžnica zato uveljavljala že v (rednem) ugovoru zoper sklep o dovolitvi izvršbe, ne pa šele v ugovoru po izteku roka.

Sodba nº PRp 812/2007 of Višje sodišče v Celju, 10 oddelek, May 22, 2008

Če ugotovljeno dejansko stanje kaže na dvom o obstoju dejstva za odločitev o nastopu prekrška in odgovornosti za prekršek, je potrebno postopek o prekršku zaradi dvoma ustaviti.

Sklep nº II Ip 292/2008 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, May 22, 2008

Sodišče prve stopnje je spregledalo, da je v obravnavanem primeru upnik zoper dolžnika vložil predlog za izvršbo kot ločitveni upnik in predlagal poplačilo svoje terjatve na podlagi hipoteke, ki jo je pridobil že v letu 2005.

Sodba nº Cpg 33/2008 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, May 22, 2008

Dolžnost družbe iz 3. odst. 449. čl. ZGD, da poslovodji izplača odpravnino, predstavlja po drugi strani pravico poslovodje, da odpravnino uveljavlja, če je bil odpoklican brez utemeljenega razloga. Glede na to je v sporu, kakršen je obravnavani, družba – tožena stranka – tista, ki mora dokazati obstoj konkretnih razlogov, ki so utemeljevali tožnikov odpoklic.

Sklep nº Cpg 118/2008 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, May 22, 2008

Narava (stečaj kot generalna izvršba v smeri nepravdnega postopka) in cilji (predvsem enakomerno poplačilo upnikov) ter pravni položaj udeležencev (zlasti v fazi od uvedbe do začetka stečaja) stečajnega postopka po določbah ZPPSL so drugačni, kot je to v pravdnem postopku dveh enakovrednih strank po določbah ZPP. Že iz teh razlogov naknadno (po uvedbi stečaja) prijavljeni upnik stečajnega dolžnika v stečajnem postopku ne more nastopati kot intervenient, upoštevaje ob tem, da z dnem začetka st...

Sodba nº Cpg 277/2007 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, May 22, 2008

Sporno nepremično premoženje ni postalo družbena lastnina v uporabi države na podlagi določbe čl. 226 ZZD. Glede na prepričljivo dokazno oceno sodišča prve stopnje (dokazila o uporabi tuje stvari iz leta 1993 oz. 1994 – priloge B2 in B3), tudi po mnenju sodišča druge stopnje ne more biti nobenega dvoma o tem, da tožeča stranka spornih nepremičnin ni uporabljala kot lastno (nekdaj družbeno) sredstvo, pač pa kot premoženje, ki je bilo v lasti (pravni oblasti) druge osebe.

Sklep nº I Ip 689/2008 of 11 oddelek, May 22, 2008

Čeprav sodišče prve stopnje ni odločilo o upnikovem predlogu za odlog izvršbe, po oceni pritožbenega sodišča ta kršitev določb postopka ni vplivala na zakonitost in pravilnost izpodbijanega sklepa, s katerim je sodišče prve stopnje izvršbo na premičnine ustavilo. Prvi odstavek 88. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju, Ur. l. RS, št. 51/1998 s spremembami, v nadaljevanju ZIZ, določa, če se pri rubežu ne najdejo stvari, ki so lahko predmet izvršbe, oziroma zarubljene stvari ne zadoščajo za pop...

Sklep nº I Ip 492/2008 of 11 oddelek, May 22, 2008

Res je bil sicer prvotni izvršilni postopek pravnomočno končan z ustavitvijo izvršbe s sklepom z dne 20.4.2006, pravnomočnim 4.5 2006, vendar pa po mnenju pritožbenega sodišča to ne pomeni, da je hkrati z ustavitvijo prvega izvršilnega postopka ugasnila tudi terjatev upnika do družbenice zaradi izteka enoletnega roka od objave izbrisa družbe iz registra.

Sklep nº Il Cp 1023/2008 of Civilni oddelek, May 22, 2008

Tožnika zastopa odvetnik iz Republike Srbije. Ta pa v tem postopku ni izkazal predpostavke (vpisa v imenik odvetnikov), ki jih določa ZOdv za zastopanje tujih odvetnikov pred sodišči v RS. Pritožbo je torej vložila oseba brez te pravice.

Sklep nº I Cpg 411/2008 of Gospodarski oddelek, May 22, 2008

Pravno odločilno dejstvo je, da je na strani prvotožeče stranke šlo za prenos najmanj 25 % njenega premoženja. O slednjem skupščina ni odločala. Zato niso bili izpolnjeni vsi pogoji, predpisani v 330. členu ZGD-1.

May 21, 2008

Sodba nº in sklep Cp 1336/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 21, 2008

V pritožbi ni mogoče spreminjati tožbenega zahtevka, saj je v skladu s I. odstavkom 184. člena ZPP sprememba tožbe dopustna le do konca glavne obravnave.

Sklep nº Cp 1168/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 21, 2008

Nečak zapustnice ni nujni dedič po določbi čl. 25 Zakona o dedovanju – ZD, zato ne more uveljavljati zmanjšanja oporočnih razpolaganj v smislu določbe čl. 26 ZD.

Sodba nº I Cp 4237/2007 of Civilni oddelek, May 21, 2008

Vsak dedič zase lahko po pravnomočnosti sklepa o dedovanju uveljavlja lastninskopravne zahtevke na povečanje zapuščine zoper tretje osebe in je zato aktivno legitimiran za takšne zahtevke, če med dediči ni enakega soglasja in bi zato posamezni dedič izgubil pravico do sodnega varstva. V takšnem primeru ne gre za nujno enotno sosporništvo, da bi morali tožiti vsi dediči (primerjaj sodbo VS RS III Ips 476/95). Posamezni dedič lahko po pravnomočnosti sklepa o dedovanju vlaga tožbo, s katero uvel...

Sodba nº II Cp 2/2008 of Civilni oddelek, May 21, 2008

Materialno procesno vodstvo je v postopkih v sporih majhne vrednosti izključeno, saj bi bilo glede na določbo 453. člena ZPP (po kateri se dejstva in dokazi, ki jih stranka navaja po izteku rokov iz 452. člena ZPP v zvezi s 451. členom ZPP, ne upoštevajo) zmeraj neuspešno oziroma brezpredmetno.

Sklep nº II Cp 5719/2007 of Civilni oddelek, May 21, 2008

V skladu z določbo 10. člena Konvencije o vročitvi sodnih in zunajsodnih listin v civilnih in gospodarskih zadevah se lahko sodne listine pošljejo po pošti neposredno osebi v tujino, če namembna država temu ne nasprotuje. V takšnem primeru se listine pošljejo v jeziku, ki ga določa 103. člen ZPP.

May 20, 2008

Sodba nº I Kp 241/2008 of Kazenski oddelek, May 20, 2008

Dejstvo, ali je šlo za ločene prostore ali ne oziroma celo za isto stanovanje ali ne, pri presoji takšnega načina izvršitve ni samo po sebi odločilno, temveč je posebno predrznost treba ugotavljati iz vseh ugotovljenih dejanskih okoliščin, v katerih je bilo kaznivo dejanje storjeno.

Sodba nº I Cp 1045/2007 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, May 20, 2008

za presojo utemeljenosti tožbenega zahtevka po temelju je odločilen zgolj odgovor na vprašanje, ali so bili v vsebini razmerja med pravdnima strankama po svojih zunanjih znakih podani elementi delovnega razmerja v smislu drugega odstavka 1. člena Zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (v nadaljevanju ZTPDR), in ne, ali je med njima obstajalo delovno razmerje tudi v formalnem smislu, in torej tudi ne, ali je toženec izpolnjeval vse zakonske pogoje za opravljanje svoje dejavnosti in ...

May 16, 2008

Sodba nº Cpg 264/2007 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, May 16, 2008

Pravočasna izpolnitev ni bila bistvena sestavina pogodbe. Zato je povsem nepomembna okoliščina, katera od strank je kršila v pogodbi dogovorjen štiridesetdnevni rok za opravo dela.

May 15, 2008

Sodba nº Cp 1200/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 15, 2008

Toženčeva vožnja je bila protipredpisna, kršil je določbe čl. 38 in 120 v zvezi s čl. 121 ZTVCP, in je bila vzrok za nastanek prometne nezgode, zato je materialno pravno pravilna presoja sodišča prve stopnje, da je toženčeva krivda za nastanek prometne nezgode 70 % kot je zatrjevala in uveljavljala v tožbi tožnica.

Sklep nº Cp 311/2008 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 15, 2008

Stranka, ki predlaga obnovo postopka, mora že v predlogu izkazati obstoj obnovitvenega razloga. Ko gre za obnovo zaradi novih dejstev in novih dokazov pa mora predlog vsebovati tudi navedbe iz katerih izhaja, da stranka novih navedb in dokazov ni mogla predlagati preden je bil prejšnji postopek končan s pravnomočno sodno odločbo, ker brez svoje krivde ni vedela zanje.

Sodba nº Cp 336/2008 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 15, 2008

Šele od opozorila sodišča na določbi 452. in 453. člena ZPP se šteje rok za vložitev pripravljalne vloge.

Sklep nº I Cpg 903/2007 of Gospodarski oddelek, May 15, 2008

Tožena stranka kot naročitelj odprtja dokumentarnega akreditiva je tista, ki sklene dogovor z banko, pri kateri akreditiv odpira. Tožena stranka, ki je zatrjevala plačilo preko dokumentarnega akreditiva, bi morala to dejstvo tudi dokazati.

Sklep nº I Cpg 947/2007 of Gospodarski oddelek, May 15, 2008

Pooblastilo strokovnemu sodelavcu, da pod vodstvom sodnika vodi glavno obravnavo v smislu 2. odst. 54. člena Zakona o sodiščih, ne pomeni, da bi glavna obravnava lahko potekala brez navzočnosti sodnika, saj je načelo neposrednosti, ki ga zagotavlja institut glavne obravnave, lahko udejanjeno le pred sodnikom, ki izvaja sodno oblast v skladu z zakonom.

Sodba nº I Cpg 359/2008 of Gospodarski oddelek, May 15, 2008

Po uveljavitvi SPZ se lahko predlaga vknjižba lastninske pravice z razpolagalnim pravnim poslom, ki ni zemljiškoknjižno dovolilo v obliki, kot ga določa SPZ, če so izpolnjeni pogoji, ki so veljali pred uveljavitvijo SPZ. Pogoj za vpis v zemljiško knjigo v takem primeru je v skladu z 22. členom ZZK overjen podpis stranke, ki razpolaga s svojo nepremičnino, na zavezovalni pogodbi. Če stečajni upravitelj v primeru iz 120. člena ZPPSL kot izpolnitev svoje obveznosti iz kupoprodajne pogodbe izstav...

Sklep nº I Cpg 206/2008 of Gospodarski oddelek, May 15, 2008

Tožeča stranka je trdila, da sta pravdni stranki pri sklenitvi omenjene določbe načrtovali dolgoročno sodelovanje, v teku katerega bi tožeča stranka strošek vlaganj pokrila s prihodkom. Te trditve je po oceni pritožbenega sodišča potrebno opredeliti kot nagib. To pomeni, da je pri razlagi sporne določbe 1. odst. 10. člena Pogodbe potrebno izhajati iz predstav strank o bodočih okoliščinah, ki sta jih stranki pri sklenitvi dogovora o brezplačnem prirastu investicij toženi stranki šteli kot pome...

Sodba nº I Cpg 408/2008 of Gospodarski oddelek, May 15, 2008

Najstrožja obličnost pogodbe o odsvojitvi poslovnega deleža pa pomeni, da mora biti sestavljena s sodelovanjem notarja in ima na ta način značaj javne listine. Pri sestavi tovrstne listine mora notar stranke opozoriti na pomen oziroma tveganja v zvezi s sklenitvijo takšnega pravnega posla v smislu 42. člena ZN. S predpisano najstrožjo obličnostjo je zato zagotovljeno varovanje zaupanja v stanje v sodnem registru in s tem publicitetnega načela. Navedeni razlogi pa jasno izkazujejo, da je predp...

May 14, 2008

Sklep nº Cp 454/2008 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 14, 2008

Za obstoj neznatne škode na strani dolžnika mora upnik zatrjevati konkretna dejstva in predlagati dokaze (npr. bilanca premoženja, stanje prihodkov in izdatkov; da ni eksistenčne potrebe za prodajo nepremičnin itd.)

Sklep nº I Ip 1131/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 14, 2008

Sodišče tako oceni tržno vrednost le tistih nepremičnin, na katere je dovoljena izvršba, saj so le-te predmet izvršbe.

Sodba nº Cp 950/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 14, 2008

Zahtevek za vrnitev vozila vsebuje tudi odpoved leasinga, saj je takšna odpoved, kljub temu da ni izrecna, dovolj nedvomno izražena.

Sklep nº I Cp 1562/2008 of Civilni oddelek, May 14, 2008

Kadar gre v posestnem sporu za dejanja, ki predstavljajo golo nagajivost ter so z vidika posestnika banalna, torej takšna, ki v izvrševanje posesti resno sploh ne posegajo, tedaj uveljavljanje pravice do sodnega varstva posesti predstavlja njeno zlorabo.

Sklep nº IV Cp 1610/2008 of Civilni oddelek, May 14, 2008

Korektno in uspešno izvrševanje roditeljske pravice, ki se prvenstveno izkazuje v dolžnosti vsakega od staršev, da svojemu otroku omogoči pogoje za zdravo rast, skladen osebnostni razvoj in usposobitev za samostojno življenje in delo je najprej odvisno od staršev samih, od njihovega medsebojnega sodelovanja in uvida v otrokove interese ter potrebe. Vsa razmerja in odnosi, ki pri tem med obema staršema in njunimi otroci nastajajo, ne morejo biti prepuščena oblastnim odločitvam.

Sodba nº I Cp 4340/2007 of Civilni oddelek, May 14, 2008

Toženka je ob prekopavanju sosednjega groba, ki ga imajo v najemu tožniki in v katerem je pokopan pokojni mož prve tožnice ter oče drugega in tretje tožnice, odstranila marmornato nagrobno ploščo ter na grob začasno odložila večjo količino (več m3) zemlje, in sicer ne da bi pred tem tožnike kot najemnike groba o tem obvestila oziroma za svojo namero pridobila njihovo soglasje.

Sodba nº II Cp 5729/2007 of Civilni oddelek, May 14, 2008

Streljanje v lokalu (četudi bi šlo za streljanje v okviru mafijskega obračuna) ne predstavlja terorističnega dejanja, zato za škodo, ki je posledica takšnega streljanja, ne odgovarja država v smislu določbe 180. člena ZOR.

Sodba nº II Cp 23/2008 of Civilni oddelek, May 14, 2008

Vodni tobogan, četudi je v njegovem izteku kovinska ograja, ki ločuje izteke večih toboganov, ni nevarna stvar.

May 13, 2008

Sklep nº Cp 879/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 13, 2008

Pritožba ugotovitev, da je pravdni postopek v tej zadevi pravnomočno zaključen, ni izpodbila. Sodišče prve stopnje je pravilno uporabilo pravo, saj določba 278. člena ZIZ omogoča sodišču, da po uradni dolžnosti razveljavi začasno odredbo, če je potekel čas, za katerega je bila začasna odredba izdana.

Sodba nº in sklep Cp 845/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 13, 2008

Pravico zahtevati razveljavitev pogodbe ima samo tisti predkupni upravičenec, ki zahteva sklenitev prodajne pogodbe pod enakimi pogoji. Enaki pogoji ne zajemajo samo kupnine (pritožba pravilno opozarja, da je bil tožnik pripravljen plačati le 2.582,23 EUR), ampak tudi rok plačila, posledice neizpolnitve ali prepozne izpolnitve pogodbe in podobno.

Sklep nº Cp 852/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 13, 2008

Ker na podlagi povedanega ne gre za predhodno vprašanje v smislu 13. člena ZPP, je odločitev sodišča prve stopnje o prekinitvi postopka napačna in jo je bilo treba razveljaviti.

Sodba nº I Kp 113/2008 of Kazenski oddelek, May 13, 2008

Obvestila, ki jih v predkazenskem postopku policija zbere od osumljenca, res niso dokazi, na katerih bi lahko temeljila sodba, saj je takšne dokaze, ki jih poda osumljenec, treba iz spisa izločiti (člen 83 ZKP). Obvestila, ki jih poda osumljenec policiji po tem, ko je poučen o svojih pravicah na podlagi 4. odstavka 148. člena ZKP, in ko izjavi, da ne bo vzel zagovornika, pa po ZKP niso nedovoljen dokaz, ki ga je treba iz spisa izločiti, temveč je takšna izjava osumljenca lahko podlaga za nada...

May 09, 2008

Sodba nº PRp 803/2007 of Višje sodišče v Celju, 10 oddelek, May 09, 2008

Če se je za pri obd. najdene in zasežene rastline izkazalo, da gre za prepovedano drogo, ki je uvrščena v seznam prepovedanih drog, ki je sestavni del Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog, stopnja vsebnosti teh za obstoj očitanega prekrška niti ni pomembna.

Sodba nº PRp 800/2007 of Višje sodišče v Celju, 10 oddelek, May 09, 2008

Če je iz zapisnika o preizkusu alkoholiziranosti kot javne listine, ki jo je obd. brez pripomb podpisal, razvidno, da je bil rezultat zapisan v gramih alkohola na kg krvi, obd. ni mogoče očitati ugotovljene stopnje v miligramih alkohola v litru izdihanega zraka.

Sklep nº I Kp 695/2007. of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, May 09, 2008

Čeravno kaznivo dejanje krive ovadbe po prvem odstavku 288. člena KZ sodi med tako imenovana splošna kazniva dejanja, ki jih lahko stori „vsakdo“, je stališče sodišča prve stopnje o nedovoljenosti kasnejšega sankcioniranja obdolženčevega zagovora z vidika resničnosti dejstev, pravilna. Ne samo zaradi vprašanja smiselnosti procesnih pravic ob nasprotnem stališču, ampak predvsem zaradi namena inkriminacije, ki je v preprečevanju zmote, v katero bi lahko bili pravosodni organi s tem kaznivim dej...

May 08, 2008

Sklep nº I Ip 28/2008 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 08, 2008

Ker je upnik upravičeno predvideval, da mu bodo nadaljnji izvršilni stroški v zvezi s premičninsko izvršbo še nastali, ni prepozna njegova zahteva za njihovo povrnitev, podana takoj po tem, ko je upnik umaknil izvršilni predlog za to sredstvo izvršbe.

Sklep nº I Ip 1126/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 08, 2008

Izvršilno sodišče zavezuje načelo stroge formalne legalitete, zato ne sme presojati pravilnosti in zakonitosti izvršilnega naslova, ki je podlaga za izvršbo.

Sklep nº I Cpg 296/2008 of Gospodarski oddelek, May 08, 2008

O gospodarskem prometu govorimo, kadar se določena dejavnost opravlja na trgu (običajno) proti plačilu, zaradi pridobitve tržnega položaja. Merilo za gospodarski promet je, ali je fizična ali pravna oseba na trgu (kot ekonomskem prostoru, na katerem se srečujeta ponudba in povpraševanje in na katerem učinkuje ali bi moglo učinkovati neko dejanje v konkurenci) podrejena tržnim zakonitostim. Pravno odločilen za opredelitev določenega dejanja pravne ali fizične osebe kot dejanja, storjenega v go...

Sodba nº in sklep I Cpg 15/2008 of Gospodarski oddelek, May 08, 2008

V skladu s 3. točko 1. odstavka 92. člena ZASP založniška pogodba preneha, če je potekel rok trajanja pogodbe. Ker tožena stranka delno svoje pogodbene obveznosti izdaje dela ni izpolnila, je potekel rok trajanja pogodbe v smislu 3. točke 1. odstavka 92. člena ZASP. Založniška pogodba je s tem prenehala po samem zakonu.

May 07, 2008

Sodba nº in sklep Cp 1248/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 07, 2008

Zahtevku za izročitev stvari je mogoče ugoditi le v primeru, če ima tožena stranka stvar v dejanski oblasti, torej vsaj v posredni posesti, ki omogoča dostopnost do stvari.

Sklep nº Cp 1479/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 07, 2008

V postopku delitve skupnega premoženja je treba najprej razčistiti obseg skupnega premoženja in pri tem ugotoviti, za katero premoženje ni sporno, da je skupno in za katero je med udeležencema to sporno.

Sklep nº Cp 9/2008 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 07, 2008

Ker pritožnik ni bil postavljen za izvedenca in je bil zaslišan zgolj kot priča, ni upravičen do nagrade za ustno podajanje izvedenskega mnenja, ampak le do povračila potnih stroškov in stroškov za prehrano in prenočišče ter izgubljeni zaslužek.

Sklep nº I Ip 1201/2007 of Višje sodišče v Celju, 11 oddelek, May 07, 2008

Sodišče je glede aktivne legitimacije v izvršilnem postopku vezano izključno na izvršilni naslov ali nanj skupaj z listino, ki dokazuje prehod terjatve.

Sklep nº Cp 960/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 07, 2008

Pravna ovira za lastninsko preoblikovanje podjetja je vložen predlog za izdajo začasne odredbe po 10. čl. ZLPP.

Sklep nº Cp 431/2008 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 07, 2008

Pravna podlaga za odločanje o pristojnosti slovenskega sodišča je Uredba Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27.11.2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe ES št. 1347/2000 - v nadaljevanju Uredba, ki se neposredno uporablja in je del nacionalnega prava države članice EU.

Sklep nº Cp 1234/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 07, 2008

1. Tožeča stranka je vložila tožbo, ki je po naravi stvarnopravna tožba v smislu 243. čl. ZZK-1 in s katero se varuje knjižne pravice na nepremičnini pred omejevanjem oz. oškodovanjem, ki ga je povzročila materialnopravno neveljavna vknjižba pravice drugega. Gre za specifičen tožbeni zahtevek, ki je sestavljen iz ugotovitvenega dela – da sodišče ugotovi, da je vknjižba neveljavna in iz dajatvenega dela – s katerim se zahteva izbris neveljavne vknjižbe in vzpostavitev prejšnjega zemljiškoknjiž...

Sodba nº in sklep I Cpg 1053/2007 of Gospodarski oddelek, May 07, 2008

Prvostopenjsko sodišče pobotnega ugovora ni upoštevalo, ker se po 453. členu ZPP v gospodarskih sporih majhne vrednosti dejstva in dokazi, ki jih stranka navaja v vlogah, ki niso navedene v 452. členu ZPP, ne upoštevajo. Pritrditi je sicer navedenemu stališču o neupoštevanju dejstev in dokazov, ki niso zajeti v vlogah iz 452. člena ZPP. Toda uveljavljanje procesnega pobotnega ugovora je uveljavljanje procesualnega zahtevka. Iz določbe 2. odstavka 337. člena ZPP, po katerem pobotnega ugovora n...

Sklep nº I Cp 1193/2008 of Civilni oddelek, May 07, 2008

Za odločanje v nepravdnem postopku za delitev stvari in skupnega premoženja je pristojno okrajno sodišče tudi v primeru delitve deleža družbe s prodajo le-tega.

Sklep nº II Ip 533/2008 of 11 oddelek, May 07, 2008

Po obeh uredbah je predvideno potrdilo o izvršljivosti naslova v izvorni državi, s katerim se potrjuje isto dejstvo, in sicer nastop izvršljivosti. Kljub temu se potrdilo, izdano po BU, v svojih učinkih razlikuje od potrdila, izdanega po UEIN. Samega postopka izdaje potrdil v državi izvora ne urejata niti BU niti UEIN, temveč le predpisujeta enotne obrazce. Pristojno sodišče ali organ izda potrdilo na zahtevo stranke na standardnem obrazcu iz Priloge V ali VI k tej uredbi (54., 57. in 58. čle...

Sklep nº I Ip 455/2008 of 11 oddelek, May 07, 2008

Samo dejstvo, da je kmetija v skladu z Zakonom o dedovanju kmetijskih gospodarstev zaščitena, še ne pomeni ovire, da nanjo ne bi bilo mogoče poseči z izvršbo.

Sodba nº in sklep I Cp 3411/2007 of Civilni oddelek, May 07, 2008

Prostor, kjer se nahajajo skupne naprave, je skupni prostor, še zlasti, če je po svoji funkciji namenjen (samo) temu, da se tam nahajajo te naprave, pri čemer je bilo v osnovi zamišljeno, da je prostor za te naprave prav recepcija, kar izhaja iz PGD dokumentacije, kot pravilno ugotavlja prvostopenjsko sodišče. Po presoji pritožbenega sodišča zato niti ni pomembno, ali bi se teoretično dalo izvesti prestavitev vseh naštetih naprav v kakšen drug prostor in s kakšnimi stroški, saj bi enako sicer...

Sodba nº I Cp 5249/2007 of Civilni oddelek, May 07, 2008

Samostojna odškodninska tožba proti sodniku je, ker je tožeča stranka zatrjevala, da je sodnica namerno povzročila škodo tožniku in napačno odločila v zadevi, je lahko pravna podlaga v tem primeru določba 147. člena OZ. Ker je dokazni postopek pokazal, da ni šlo za namerno napako, ampak za enkratno razveljavitev sodne odločbe, ni ne namerno povzročene škode, ne protipravnosti v ravnanju sodnice. Zato za to škodo ne odgovarja sodnica in tudi ne Republika Slovenija po 1. odst. 147. člena OZ.

Sklep nº II Cp 1633/2008 of Civilni oddelek, May 07, 2008

Temelj obravnavane obveznosti je v osnovi (nezakonito, nepravilno) ravnanje organa in na tej osnovi prevzem premoženja. Ni pomembno, da je postalo premoženje last FLRJ, pomembno je, kdo ga je prevzel (komu je bilo izročeno), torej kdo je z njim upravljal in s tem pridobil premoženjske pravice, ki najbolj ustrezajo današnjemu pojmu lastninske pravice. Prav ima predlagatelj, da je bilo celotno zaplenjeno premoženje izročeno MLO Ljubljana-mesto. Ni relevantno, da je bilo za izvedbo kazni zaproše...

Sodba nº II Cp 4079/2007 of Civilni oddelek, May 07, 2008

Če dolžnik iz naslova predkupne pravice in tretji (kupec) kasneje sporno pogodbo sama razveljavita in vzpostavita prejšnje zemljiškoknjižno stanje, predkupni upravičenec več ne more uveljavljati zahtevkov iz 512. člena OZ. Njegova predkupna pravica je znova postala speča.

Sklep nº I Cp 2210/2007. of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, May 07, 2008

V predmetni zadevi je pritožnik priglasil stransko intervencijo, ki je sodišče nato ni dopustilo (sklep o tem je pravnomočen) in je zato ob smiselni uporabi člena 154/I ZPP, na katerega se je pravilno sklicevalo prvostopenjsko sodišče, pritožnik dolžan povrniti tožeči stranki stroške, ki jih je ta utrpela v zvezi s stransko intervencijo.

Sklep nº I Cp 2210/2007 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, May 07, 2008

Po pravnomočnosti sodbe na podlagi pripoznave pa tudi v primeru, če je bila le-ta izdana v nasprotju z določilom 316. člena ZPP, sodišče prve stopnje v svojo pravnomočno sodbo ne more posegati. Prvostopenjsko sodišče tako seveda nima možnosti več razveljavljati že izdane sodbe na podlagi pripoznave, tudi v kolikor jo je izdalo v nasprotju s prisilnimi predpisi, na to bi moralo sodišče paziti pred izdajo sodbe na podlagi pripoznave.

Sklep nº I Cp 428/2008. of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, May 07, 2008

Zastaranje nepremoženjske škode zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva Republike Slovenije – odločba ustavnega sodišča U-I-246/02 z dne 3.4.2003

May 06, 2008

Sodba nº Cp 958/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 06, 2008

Adekvatna posledica nezakonite odpovedi delovnega razmerja je prekinitev kolektivnega nezgodnega zavarovanja. Zato je sodišče prve stopnje pravilno štelo, da se tožnikova škoda kaže v tem, da bi moral, v kolikor bi želel zavarovalno razmerje nadaljevati, sam plačevati zavarovalne premije. Okoliščina, da naj bi v ključnem obdobju dejansko do zavarovalnega primera prišlo in bi bil tožnik, če bi bilo pogodbeno razmerje sklenjeno, upravičen do zavarovalnine, pa ni več v neposredni vzročni zvezi z...

Sklep nº I Kp 611/2008 of Kazenski oddelek, May 06, 2008

Funkcija zagovornika po uradni dolžnosti preneha z dnem njegove razrešitve. Ker pa je bil v konkretnem primeru izdan sklep o razrešitvi isti dan, kot je zagovornik vložil v korist priprtega obdolženca pritožbo zoper sklep o podaljšanju (hišnega) pripora, je treba šteti, da je bil upravičen do vložitve pritožbe.

Sklep nº Kr 39/2008 of Kazenski oddelek, May 06, 2008

Kaznivo dejanje po 326. čl. KZ opredeljuje kršitev varnosti cestnega prometa v avtomobilskem prometu, če je ogroženo življenje ljudi, ki se prevažajo v avtobusu. Ker pa je voznik avtobusa trčil v oškodovanko, ki je prečkala vozišče, in utrpela hudo telesno poškodbo, iz opisa pa ne izhaja, da bi bila ob tem podana nevarnost za potnike, je treba takšno ravnanje presojati po 325. členu KZ.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners