Višja Sodišča: Opinions issued on June 2008

June 26, 2008

Sklep nº Cp 556/2008 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, June 26, 2008

Zadnja posest (soposest) stanovanja se izkazuje z uporabo stanovanja v stanovanjske namene, torej za bivanje.

Sodba nº Cp 499/2008 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, June 26, 2008

Dediči pok. J.S. bi sicer lahko že v pravdnem postopku zahtevek prilagodili tako, da bi sodišče že v tem postopku odločilo tudi o dedovanju sporne nepremičnine in ne bi bilo potrebno po končanem pravdnem postopku glede tega premoženja izpeljati še zapuščinskega postopka, kot ga bo potrebno ob zaključku tega spora. Če pa v pravdni postopek niso vstopili poimensko in prilagodili zahtevka tako, da bi se izognili še enemu postopku, to ni v škodo toženi stranki.

Sodba nº I Kp 435/2008 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, June 26, 2008

Po spremembi obtožnice v ponovljenem postopku se je obdolžencu očitalo kaznivo dejanje tatvine po prvem odstavku 211. člena KZ, ki bi ga naj obdolženec storil v času od 14.02. do 30.12.1999. V primeru, ko čas storitve kaznivega dejanja ni konkretiziran, je po načelu "v dvomu v korist obdolženca" šteti, da je bilo kaznivo dejanje storjeno z začetkom v izreku navedenega obdobja, torej v obravnavanem primeru že 14.02.1999. To pa je pred 23.4.1999, ko je po tedaj veljavnih določbah o zastaranju k...

June 20, 2008

Sodba nº I Cpg 1537/2007 of Gospodarski oddelek, June 20, 2008

Pritožnica meni, da bi ji sodišče moralo prisoditi vsaj 88% vtoževane terjatve. Takemu stališču pritožbeno sodišče ne more slediti. Tožeča stranka je namreč vtoževala terjatve po izpisku odprtih postavk, in sicer po sledečih stroških: služba vzdrževanja, čiščenje garaž, tekoče vzdrževanje, zavarovalne premije – požarna odgovornost, investicijsko vzdrževanje, storitve na področju upravljanja, čiščenje funkcionalnega zemljišča, čiščenje s prispevki, hišnik s prispevki, skupna elektrika, varovan...

Sodba nº I Cpg 111/2008 of Gospodarski oddelek, June 20, 2008

Zastaranje terjatve, ki jo ima zavarovalnica proti tretjemu, ki je odgovoren za nastanek zavarovalnega primera, začne teči takrat, ko začne teči proti tem zastaranje zavarovančeve terjatve, in se tudi konča v nekem roku.

Sodba nº I Cpg 352/2008 of Gospodarski oddelek, June 20, 2008

Tožeča stranka je bila pravilno vabljena, saj je bila v vabilu opozorjena na pravne posledica izostanka s prvega naroka za glavno obravnavo. Tožeči stranki tudi ni moglo ostati neznano, da je bila z vabilom na narok za glavno obravnavo dne 21. 02. 2008 vabljena na prvi narok. Prvič, v tej zadevi še ni bil opravljen narok za glavno obravnavo, zato tožeča stranka ni mogla biti v dvomih, ali se vabilo nanaša na prvi, drugi ali morda kakšen kasnejši narok za glavno obravnavo. Drugič, kot navaja t...

Sklep nº I Cpg 274/2008 of Gospodarski oddelek, June 20, 2008

V obravnavanem primeru lahko tožeča stranka doseže plačilo odškodnine, ki ji spričo omejitev lastninske pravice nedvomno pripada, le na podlagi (ZNRŠZ), saj za uveljavljanje odškodninskega zahtevka v pravdnem postopku nima pravne podlage.

June 19, 2008

Sklep nº I Ip 324/2008 of Višje sodišče v Celju, 11 oddelek, June 19, 2008

Stroške odgovora na ugovor mora nositi upnik sam, saj je v njem soglašal z navedbami dolžnika v ugovoru (ki mu je sodišče ugodilo) zaradi česar njegov odgovor na ugovor za samo izvršbo ni bil potreben.

Sodba nº Cp 1272/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, June 19, 2008

Znesek 5.007,21 EUR je pravična denarna odškodnina za ugotovljen obseg nematerialne škode zaradi pretrpljenih in bodočih telesnih bolečin ter pretrpljenih neugodnosti v času zdravljenja tudi glede na dejstvo, da je bila tožnica v času prestajanja neugodnosti stara 11 let in je sedemdnevno bolečinsko zdravljenje težko prenašala.

Sklep nº I Cpg 97/2008 of Gospodarski oddelek, June 19, 2008

Določba 2. odstavka 142. člena ZPIZ ureja zgolj materialno predpostavko za sam nastanek terjatve do tožene stranke, to je zahtevek delodajalca na povrnitev izplačanih nadomestil plače delovnim invalidom. Terjatev zoper toženo stranko iz tega naslova tako nastane šele ob vložitvi zahtevka delodajalca zoper toženo stranko na povrnitev izplačanih sredstev. Ko je tovrstna terjatev do tožene stranke ob izpolnitvi te predpostavke vzpostavljena, ni videti razumnega razloga, da te denarne terjatve ne...

Sklep nº I Cpg 4/2008 of Gospodarski oddelek, June 19, 2008

Tožeča stranka v postopku po razveljavitvi sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine v 2. točki izreka številnih in različnih postavk izpiska 615494 ni utemeljila z ustrezno trditveno podlago, ki bi omogočala meritorno obravnavo.

June 18, 2008

Sklep nº Cp 1500/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, June 18, 2008

Predmet nepravdnega postopka za delitev skupnega premoženja je le odločanje o delitvi predmetov, ki sodijo v skupno premoženje, ne pa tudi določitev deležev na skupnem premoženju.

Sklep nº Cp 425/2008 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, June 18, 2008

Dopolnitev izvedeniškega mnenja po oceni pritožbenega sodišča kaže na užaljenost izvedenca, ker je tožena stranka izrazila pomisleke o izvedeniškem mnenju in predlagala dopolnitev. Vendar ima stranka pravico sodelovati v dokaznem postopku z izvedencem in se izjaviti o rezultatu takega dokaza.

Sodba nº Cp 402/2008 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, June 18, 2008

Skrbnost dobrega gospodarja je pravni standard, ki ga mora vsebinsko napolniti sodišče. Merilo je v tem primeru objektivne narave. Shranjevalec mora ravnati tako, kot bi v enakih okoliščinah ravnala oseba povprečnih lastnosti. Če se upošteva, da se je vozilo hranilo na Primorskem, je hramba na nepokritem parkirišču običajna, saj takšno hrambo na tem območju dopuščajo klimatske razmere.

Sklep nº I Cp 2195/2008 of Civilni oddelek, June 18, 2008

Določba 81. člena ZDen se nanaša na oporočna razpolaganja denacionalizacijskega upravičenca, ne pa na oporočna razpolaganja njegovih dedičev.

Sodba nº II Cp 12/2008 of Civilni oddelek, June 18, 2008

Materialno procesno vodstvo je v postopkih v sporih majhne vrednosti izključeno, saj bi bilo glede na določbo 453. člena ZPP (po kateri se dejstva in dokazi, ki jih stranka navaja po izteku rokov iz 452. člena ZPP v zvezi s 451. členom ZPP, ne upoštevajo) zmeraj neuspešno oziroma brezpredmetno.

Sklep nº I Kp 738/2007. of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, June 18, 2008

Za izjavo o umiku predloga za pregon iz 57. člena ZKP, po jezikovni razlagi besedila tega člena, oškodovančeva neposredna navzočnost pri predaji izjave sodišču ni nujna.

June 17, 2008

Sodba nº Cp 170/2008 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, June 17, 2008

Toženec je smučal nepazljivo in z neprilagojeno hitrostjo ter zato nevarno za druge smučarje, saj je od zadaj (levo) trčil v pokojnega, ki je vozil počasneje in s tem kršil določbe 21. čl. ZVJS. Tožencu ni uspelo dokazati, da bi škoda nastala brez njegove krivde, niti da bi bil pokojni K. tudi sam kriv, da je do nezgode prišlo.

Sklep nº I Ip 203/2008 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, June 17, 2008

Zgolj dejstvo, da iz predložene cenitve izhaja tržna vrednost nepremičnine, ne zadošča za ugotovitev, da je sprememba vrednosti v zahtevanem obdobju verjetno izkazana (4.odst. 178.čl. ZIZ).

Sodba nº Cp 874/2007 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, June 17, 2008

V primerih, ko dolžnik svoje upnike obravnava neenakopravno, je izpodbijanje mogoče, če dolžnik ravna s posebnim nedopustnim namenom. Da gre v obravnavani zadevi prav za tak primer, pritožbeno sodišče nima pomislekov, saj je B.B. podpisal tako posojilno pogodbo kot predlog za kompenzacijo na strani obeh pogodbenikov, najprej kot direktor družbe in zatem kot prejemnik koristi

Sklep nº I Cpg 495/2008 of Gospodarski oddelek, June 17, 2008

Podatki z letnih poročil družb so sodiščem dostopni v informatizirani obliki. Sodišča so dolžna po uradni dolžnosti pridobiti podatke o dejstvih, o katerih se vodi uradna evidenca pri drugem državnem organu in do katerih imajo zagotovljen brezplačni elektronski dostop.

Sklep nº I Cp 1136/2008. of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, June 17, 2008

Zemljiško pismo je orderski vrednostni papir (drugi odstavek člena 196 SPZ), ki se prenaša z indosamentom. SPZ amortizacije zemljiškega pisma ne ureja. Ta ureditev niti ni bila potrebna, saj amortizacijo izgubljenih vrednostnih papirjev urejajo določbe 237. člena OZ (prej člen 260 Zakona o obligacijskih razmerjih - ZOR). Postopek amortizacije pa načeloma ureja Zakon o nepravdnem postopku – ZNP, saj drugi odstavek 159. člena ZNP določa, da se določbe ZNP v postopku amortizacije uporabljajo ted...

Sklep nº I Cp 1048/2008 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, June 17, 2008

Zakon o zemljiški knjigi (v nadaljevanju ZZK-1), v času veljavnosti katerega je bila vložena predmetna izbrisna tožba, je začel veljati 16.9.2003 in roka za vložitev izbrisne tožbe ne določa več, so pa rok za vložitev izbrisne tožbe določala pred uveljavitvijo ZZK-1 veljavna pravila zemljiškoknjižnega prava. ZZK-1 ni predvidel, kako se v prehodnem obdobju rešuje vprašanje uporabe prejšnjih pravil, ki so rok za vložitev izbrisne tožbe (različno) določala, ter novih pravil, ki tega roka ne dolo...

June 16, 2008

Sklep nº I Kp 790/2008 of Kazenski oddelek, June 16, 2008

Določba 240.a člena ZKP se uporabi, če bi zaradi razkritja posameznih osebnih podatkov ali celotne identitete priče nastala utemeljena nevarnost za njeno življenje ali življenje njenega bližnjega sorodnika. Kot pravilno navaja prvostopenjsko sodišče, je ukrep smiseln le tedaj, kadar identiteta priče še ni razkrita, v postopku po vložitvi obtožnice le za pričo, ki v predhodnem postopku oziroma v preiskavi ni bila zaslišana. Priča A. P. je bil zaslišan pred preiskovalno sodnico. V spisu se naha...

June 12, 2008

Sklep nº I Ip 287/2008 of Višje sodišče v Celju, 11 oddelek, June 12, 2008

Sodišče pošlje cenitveno poročilo in njegove dopolnitve v seznanitev strankam, ki lahko nanj podajo pripombe.

Sklep nº I Ip 134/2008 of Višje sodišče v Celju, 11 oddelek, June 12, 2008

Upnik mora zahtevo, da o obračunu odloči sodišče, vložiti pri izvršitelju, da se šteje za pravočasno.

Sklep nº I Ip 1/2008 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, June 12, 2008

Sodišče izda sklep o domiku nepremičnine, ko je odločba UE o odobritvi pravnega posla dokončna.

Sklep nº I Ip 97/2008 of Višje sodišče v Celju, 11 oddelek, June 12, 2008

Kupec je po pravnomočnosti sklepa o domiku varovan v svojih pravicah in lahko utemeljeno pričakuje, da bo postal lastnik na javni dražbi kupljene nepremičnine. Izvršilno sodišče mora v sklepu o izročitvi določiti rok, v katerem se je dolžnik dolžan izseliti iz družinske stanovanjske hiše, ne glede na to, da je ta le solastnik na javni dražbi prodane nepremičnine.

Sklep nº Cp 410/2008 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, June 12, 2008

Nepravilna vročitev ni razlog za vrnitev v prejšnje stanje.

Sklep nº I Ip 57/2008 of Višje sodišče v Celju, 11 oddelek, June 12, 2008

V nekaterih primerih zakon izrecno določa, da mora dati sodišče stranki možnost, da se izjavi. To velja za vročitev obrazloženega ugovora upniku, ne pa tudi za odgovor na ugovor, saj zakon zoper takšno vlogo izrecno ne določa pravice nasprotne stranke, da se o tem izjavi.

Sklep nº II Ip 372/2008 of Višje sodišče v Celju, 11 oddelek, June 12, 2008

Ker sodišče prve stopnje v izreku sklepa ni pojasnilo, zakaj naj bi bila denarna sredstva, ki jih bo dolžnica prejela za izvedbo lokalne ceste, nujno potrebna za opravljanje njene temeljne naloge, njegove odločitve v tem delu ni bilo mogoče preizkusiti.

Sklep nº PRp 395/2008 of Višje sodišče v Celju, 10 oddelek, June 12, 2008

Določbo 26. čl. ZIKS je mogoče uporabiti le v postopku odločanja o odložitvi izvršitve uklonilnega zapora.

Sklep nº Cp 19/2008 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, June 12, 2008

Vročilnica je javna listina, ki dokazuje resničnost tistega, kar se v njej določa ali potrjuje, da je bila pošiljka vročena naslovniku in kdaj mu je bila vročena, toženki pa ni uspelo dokazati nepravilnosti zapisanega datuma vročitve, zato je šteti za datum vročitve, kot izhaja iz vročilnice.

Sklep nº Cp 1090/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, June 12, 2008

Če tožena stranka umre po vložitvi tožbe, a preden ji je tožba vročena, mora sodišče postopek prekiniti (205/I tč. 1 ZPP).

Sodba nº I Cp 5625/2007 of Civilni oddelek, June 12, 2008

Dediščinsko tožbo je možno vložiti šele potem, ko je bil zapuščinski postopek pravnomočno končan. Z uvedbo zapuščinskega postopka se zastaralni rok zahtevati zapuščino kot dedič pretrga. Pretrganje traja do konca zapuščinskega postopka.

June 11, 2008

Sodba nº II Cp 378/2008 of Civilni oddelek, June 11, 2008

Ker je tožnik nakazilo denarja opravil pri podružnici toženke v Novem mestu, ji za to storitev plačal provizijo, uslužbenka te podružnice pa mu je podala informacije in mu izročila splošne pogoje poslovanja Western Union za prenos denarja, je mogoč zaključek, da je bila podružnica upravičena za opravljanje storitev Western Union za prenos denarja in da obravnavani spor izvira iz razmerja s to podružnico, kar pa ima za posledico tudi krajevno pristojnost sodišča prve stopnje, na območju katere...

June 06, 2008

Case nº VSC PRp 301/2008 of Višje sodišče v Celju, 10 oddelek, June 06, 2008

Opis dejanskega stanja v obdolžilnem predlogu je bil povzet le delno in čeprav se vsebinsko in smiselno ne povezuje z njim, je sodišče uporabilo pravno označbo iz 2. tč. 1. odst. 11. čl. ZJRM, čeprav bi dejanje lahko predstavljalo prekršek po 6. odst. 138. čl. ZVCP, obd. pa je bil tudi izdan plačilni nalog za prekršek po 4. odst. 122. čl. ZVCP-1.

June 05, 2008

Sodba nº Cp 360/2008 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, June 05, 2008

Toženec je neupravičeno zadržal plačilo zapadlih obveznosti iz najemnine, ker je to storil na podlagi dejstva, da je toženca opozarjal pisno na dolžnost izpolnitve njegovih obveznosti pri vzdrževanju stanovanja, ni pa o pomanjkljivostih stanovanja obvestil ustrezne inšpekcije, ki bi morebiti izdala odločbo tožniku in bi ob morebitni tožnikovi neizvršitvi inšpekcijske odločbe ta popravila izvedel toženec sam na svoje stroške. Le v tem primeru bi upravičeno zadržal znesek teh stroškov oz. ga po...

Sodba nº in sklep Cp 1254/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, June 05, 2008

Ob dejstvu, da sta si tožnikova izpoved in ugotovitev izvedenca, glede obsega nematerialne škode iz naslova telesnih bolečin, nasprotni in da je sodišče prve stopnje v obrazložitvi izpodbijane sodbe zapisalo, da verjame obema, obeh izvedenih dokazov ni dokazno ocenilo in sploh ni sprejelo dejanskega zaključka o intenzivnosti in trajanju telesnih bolečin, ki jih je trpel tožnik, zaradi česar ni mogoče preizkusiti materialno pravne pravilnosti določene odškodnine, to pa predstavlja bistveno krš...

Sodba nº in sklep I Cpg 90/2007 of Gospodarski oddelek, June 05, 2008

V sodni praksi se je že uveljavilo stališče, da je pogodba o prenosu poslovnega deleža nična (brez pravnega učinka), če je kršena zahteva po obličnosti tovrstne pogodbe (1. odstavek 70. člena ZOR v zvezi s 3. odstavkom 416. člena ZGD-E; sodba Vrhovnega sodišča RS III Ips 42/2006 z dne 19. 12. 2006). Če je pogodba o glavni obveznosti nična, pa sankcije v zvezi z aro iz 80. člena ZOR ne morejo biti utemeljene, ker je narava dogovora o ari akcesorna (1. odstavek 79. člena ZOR).

Sklep nº I Cp 217/2008 of Civilni oddelek, June 05, 2008

Tožnica (Odvetniška zbornica Slovenije) zahteva plačilo denarne kazni in povprečnine, ki je bila tožencu naložena s pravnomočno odločbo disciplinske komisije I. stopnje. V skladu z določbo 71. člena ZOdv in 91. člena Statuta odvetniške zbornice Slovenije je takšna odločba izvršljiva. Presoja izvršljive odločbe tožnice oz. njene disciplinske komisije ne terja, pa tudi ne dopušča še posebne ocene sodišča v pravdnem postopku, ali je tožbeni zahtevek iz mandatne tožbe utemeljen, temveč izvršitev,...

Sklep nº I Cpg 443/2008 of Gospodarski oddelek, June 05, 2008

Ker je ugovor dolžnika pravno sredstvo, vezano na predpostavko pravočasne vložitve, je bil pritožnik z vročitvijo ugovora dne 10. 01. 2008 seznanjen z argumenti obrambe proti sklepu o začasni odredbi. Narok za obravnavanje ugovora proti sklepu o začasni odredbi tako niti nima enakega pomena kot glavna obravnava v pravdnem postopku, na kateri stranke smejo navajati nova dejstva in dokaze. Smiselna uporaba 280. člena ZPP že zato po prepričanju pritožbenega sodišča v obravnavanem primeru ne prid...

Sodba nº I Cpg 269/2008 of Gospodarski oddelek, June 05, 2008

Tožbeni zahtevek iz naslova garancije ni neutemeljen zato, ker ima kupljeni avtomobil, katerega zamenjavo uveljavlja prva tožeča stranka, značilnosti individualno določene stvari. Bistvo garancije, ki jo mora izdati prodajalec kakšnega stroja, motorja, kakšnega aparata ali drugih podobnih stvari za brezhibno delovanje stvari v določenem času, se kaže ravno v možnosti zahtevka na izročitev druge stvari, ki brezhibno deluje, če do popravila kupljene stvari v primernem roku ni prišlo (prim. 1. o...

June 04, 2008

Sklep nº I Ip 1101/2007 of Višje sodišče v Celju, 11 oddelek, June 04, 2008

Nadomestilo plače odmeri sodišče, zato upnik ni dolžan navesti višino nadomestila.

Sodba nº Cp 1263/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, June 04, 2008

Navedba pravne kvalifikacije ni obvezna sestavina tožbe, če pa je ta navedena, sodišče nanjo ni vezano. Sodišče je pri odločanju o tožbenem zahtevku vezano na dejansko trditveno podlago, ki jo pravdni stranki v pravdi ponudita. Izpovedi prič ponujajo le dokaz in ne navedb trditev pravdnih strank, zato ne morejo nadomestiti trditvenega bremena stranke v pravdi.

Sklep nº Cp 988/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, June 04, 2008

Pri popravi sodbe (sklepa) gre lahko le za odpravo pomote, ne pa zmote, do katere je prišlo pri odločanju. S popravo ni mogoče doseči vsebinsko drugačne odločitve.

Sklep nº I Ip 46/2008 of Višje sodišče v Celju, 11 oddelek, June 04, 2008

Sodni cenilec je zgolj navedel, da je opravil dva neuspešna obiska, medtem ko ni zatrjeval, da bi opravil tudi ogled. Pravilnik pa poskusa ogleda ne določa oz. ne ovrednoti, ampak ovrednoti le ogled.

Sklep nº Cp 292/2008 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, June 04, 2008

Tožnica je umaknila tožbo še preden je tožena stranka vložila odgovor na tožbo, zato se slednja še ni spustila v obravnavanje glavne stvari. Ker je tožnica umaknila tožbo takoj, ko je tožena stranka izpolnila zahtevek, ji mora tožena stranka povrniti potrebne pravdne stroške, pri čemer ni mogoče razpravljati o utemeljenosti zahtevka kot o predhodnem vprašanju.

Sklep nº II Ip 222/2008 of Višje sodišče v Celju, 11 oddelek, June 04, 2008

Ker sodišče prve stopnje ni ugotavljalo narave okoljske dajatve, za katero je dolžnik predlagal omejitev izvršbe, je ostalo dejansko stanje nepopolno ugotovljeno.

Sklep nº Cp 1007/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, June 04, 2008

Tožbeni zahtevek za vrnitev premoženja (darila) v zapuščino zaradi prikrajšanja nujnega deleža mora biti določen, le tak pa je, če tožba vsebuje tudi vsa pravnorelevantna dejstva za izračun nujnega deleža.

Sodba nº Cp 256/2008 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, June 04, 2008

Avtomobil, ki je bil predmet izvršbe na premičnine, je bil ob vložitvi tožbe že prodan na javni dražbi. To pomeni, da je kupec pridobil stvar prosto vseh bremen in postal lastnik stvari tudi v primeru, ko dolžnik ni bil njen lastnik. Ob gornji dejanski ugotovitvi, da je bil avtomobil prodan na javni dražbi, pridemo ob pravilni uporabi materialnega prava do zaključka, da tožeča stranka ni lastnica predmeta izvršbe (ni bila lastnica že ob vložitvi tožbe) in je njen zahtevek na ugotovitev nedopu...

Sklep nº I Cp 4617/2007 of Civilni oddelek, June 04, 2008

Prvostopenjsko sodišče je pravilno presodilo nesporno dejstvo, da je večina dedičev že dne 7. 1. 1999 in 25. 2. 1999 podala dedne izjave, s katerimi so odstopili svoje dedne deleže pritožniku, da so bile te izjave dane (samo) v zvezi s premoženjem, ki je bil tedaj predmet dedovanja, in sicer s sklepom o dedovanju z dne 15. 3. 2001 (po delni denacionalizacijski odločbi, ki je vračala določene nepremičnine v naravi), ne pa tudi v zvezi denacionaliziranim premoženje, ki je predmet izpodbijanega ...

Sodba nº II Cp 22/2008 of Civilni oddelek, June 04, 2008

Voznik vozila, s katerim je bila povzročena škoda, ni upravičen niti do odškodnine za premoženjsko niti za nepremoženjsko škodo. Pri tem je nepomembno, ali je prometno nesrečo povzročil s svojim ali s tujim vozilom.

Sodba nº I Cp 1844/2008 of Civilni oddelek, June 04, 2008

Strogi obličnostni zahtevi iz 1. točke 47. člena ZN morajo zadostiti tisti posli, ki pomembneje posegajo v premoženjska razmerja med zakoncema. Darilo avtomobila ni tak posel.

Sodba nº I Kp 706/2007. of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, June 04, 2008

S tem, ko je sodišče prve stopnje obdolženemu, ob glavni izreklo še stransko kazen izgona tujca iz države, v času ko je ta podal prošnjo za azil ni prekoračilo nobenega zakonskega pooblastila (5. točka 372. člena ZKP).

June 03, 2008

Sklep nº I Cpg 360/2008 of Gospodarski oddelek, June 03, 2008

Leasingodajalec v primeru odpovedi pogodbe ne more dobiti več, kot bi dobil, če bi bila pogodba pravilno izpolnjena.

Sklep nº I Cpg 459/2008 of Gospodarski oddelek, June 03, 2008

Postopek v pravdi se po razveljavitvi sklepa o izvršbi ne vrne v začetno stanje, t.j. stanje ob vložitvi tožbe, pač pa se nadaljuje z obravnavanjem glavne stvari. Predpostavlja se, da listine, priložene predlogu za izvršbo, vsebujejo dovolj dejstev v zvezi s historičnim dogodkom, ki je podlaga zahtevku, in da je z njim mogoče identificirati terjatev upnika.

Sklep nº I Cp 856/2008. of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, June 03, 2008

Samo za odmero sodne takse ugotovljena čista vrednost zapuščine, ne pomeni, da je zapuščina dejansko vredna toliko.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners