Višja Sodišča: Opinions issued on July 2008

July 31, 2008

Sklep nº IV Cp 3069/2008 of Civilni oddelek, July 31, 2008

Obrazložitev sodne odločbe mora vsebovati dejansko in pravno utemeljitev, kar izpodbijani sklep vsebuje. Dejstvo, da sodišče prve stopnje v obrazložitvi sklepa ni povzelo celotnega poročila oz. mnenja centra za socialno delo ne predstavlja nobene od (očitanih) bistvenih kršitev določb postopka iz prvega ali drugega odstavka 339. člena ZPP. Prepisovanje vsebine izvedenih dokazov v obrazložitev sodne odločbe ne sodi in kvečjemu predstavlja slabo tehniko pisanja odločb.

July 23, 2008

Sodba nº II Cp 1012/2008 of Civilni oddelek, July 23, 2008

Dokazovanje istih dejstev z novim izvedencem ne pomeni izvedbe novega dokaza.

Sodba nº II Cp 31/2008 of Civilni oddelek, July 23, 2008

Kaplje oz. malo tekočine na stopnicah v ničemer ne presegajo nevarnosti, kakršnim smo vsi ljudje (celo otroci) izpostavljeni vsakodnevno. Zaključek sodišča prve stopnje, da s sokom malo polite stopnice predstavljajo nevarno stvar, je torej materialnopravno napačen.

Sodba nº I Cp 1306/2008 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, July 23, 2008

Načelo enake vrednosti dajatev je prekršeno tudi v primeru, če bi preživljanje trajalo tako kratek čas, da bi to bilo lahko razlog za nesorazmerje vrednosti. Zato je vrednost dajatve in protidajatve v določenih primerih sploh mogoče primerjati šele po prenehanju pogodbe o dosmrtnem preživljanju npr. zaradi smrti preživljanca, ko je šele znano obdobje preživljanja in s tem obseg in vrednost dajatve tistega, ki je preživljanje nudil. Bistveno je le, da se tako vrednost izročenega premoženja, ka...

Sklep nº in sodba I Cp 102/2008 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, July 23, 2008

Termin „vzdrževanje“ groba zajema predvsem ureditev groba neposredno po pokopu, čiščenje in ohranjanje primerne stopnje urejenosti ter okraševanja (s cvetjem, svečami).

Sodba nº in sklep I Cp 1192/2008 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, July 23, 2008

Povsem sprejemljivo je tudi stališče sodišča prve stopnje, da je toženec v svoji ponudbi (podani po določilih ZKZ) sam označil, da prodaja tudi parc. št. k.o., zato bi navedena zavezujoča ponudba, s katero je toženec zajel zemljišče, za katerega tak strožji režim prodaje z javno ponudbo sicer ne bi bil potreben, toženca v vsakem primeru zavezovala tudi glede zemljišča, ki sicer ne bi bilo kmetijsko zemljišče (oz. zemljišče, glede katerega se v postopku prodaje uporabljajo enaka določila kot z...

July 17, 2008

Sklep nº I Kp 866/2008 of Kazenski oddelek, July 17, 2008

Kadar se storilec kaznivega dejanja lahko preganja le, kolikor oškodovanec poda predlog za pregon, prične teči rok od dneva, ko oškodovanec izve, da je bilo storjeno kaznivo dejanje in kdo je domnevni storilec. V primeru kaznivega dejanja zatajitve po 5. odst. 215. členu KZ ni pomemben datum, kdaj je bil oškodovancu predmet ukraden, ampak kdaj je oškodovanec izvedel za kaznivo dejanje zatajitve in domnevnega storilca.

Sklep nº I Cpg 179/2008 of Gospodarski oddelek, July 17, 2008

Pravni naslov za ustanovitev prepovedi odtujitve ali obremenitve v korist določene osebe je treba iskati v kreditni pogodbi ali v notarskem zapisu sporazuma o zavarovanju terjatve, katerih delno ničnost uveljavlja tožeča stranka. Pravica do prepovedi odtujitve ali obremenitve se namreč ustanovi s pogodbo, ki jo sklene lastnik nepremičnine z osebo, v korist katere se je odpovedal odtujitvi in obremenitvi nepremičnine.

July 16, 2008

Sklep nº I Cp 1772/2008 of Civilni oddelek, July 16, 2008

Prvostopenjsko sodišče je napačno uporabilo materialno pravo (131. čl. ZNP) in 77. čl. SPZ in je zato tudi dejansko stanje ostalo nepopolno ugotovljeno, ko je ocenilo, da meja, ki je bila urejena v katastrskem (upravnem) postopku, ne more biti sporna, če se okoliščine po njeni ureditvi ne spremenijo. To ne drži.

Sodba nº in sklep I Cp 5391/2007 of Civilni oddelek, July 16, 2008

Preužitni zavezanec (otrok) po razvezi pogodbe o preužitku zaradi spremenjenih razmer ne more uveljavljati kondikcijskega zahtevka nasproti preužitnemu upravičencu (staršu) za dela, ki jih je opravil, pa ta ne presegajo običajne pomoči, ki jo otroci nudijo staršem.

Sodba nº I Cpg 517/2008 of Gospodarski oddelek, July 16, 2008

Določba 2. odstavka 170. člena ZIZ jasno določa, da pridobi z zaznambo sklepa o izvršbi v zemljiški knjigi upnik zastavno pravico na nepremičnini z učinki tudi proti tistemu, ki pridobi pozneje lastninsko pravico na tej nepremičnini. S to določbo zakona je zagotovljeno varstvo upnika v zemljiškoknjižnem postopku.

July 15, 2008

Sodba nº Cp 140/2008 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 15, 2008

Odškodnina 1600 EUR je pravična za več brazgotin na obrazu petletnega otroka, ki so vidne na komunikacijski razdalji.

Sodba nº Cp 282/2008 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 15, 2008

Če šola med rekreativnim odmorom, kot delom pouka, ne zagotovi nadzorstva nad učenci, in ti izvajajo zahtevnejši element (kolo) na mokri travi, je odškodninsko odgovorna, če se učenec 2. razreda osnovne šole poškoduje.

Sklep nº Cp 700/2008 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 15, 2008

V nepravdnem postopku za odvzem poslovne sposobnosti mora predlagatelj povrniti nasprotnemu udeležencu stroške postopka, če je prišlo do ustavitve postopka pred meritorno odločitvijo iz razlogov na strani predlagatelja.

Sklep nº II Ip 1220/2008 of 11 oddelek, July 15, 2008

Maksimalna hipoteka je posebna oblika hipoteke, s katero se določi najvišji znesek, do katerega za zavarovanje terjatve ali terjatev jamči nepremičnina. Služi zavarovanju terjatev, ki nastanejo iz določenega razmerja, pri čemer pa višina teh terjatev ob ustanovitvi hipoteke ni določena. Tako maksimalna hipoteka omogoča tudi zavarovanje bodočih in pogojnih terjatev. Enotno stališče teorije je, da ni mogoče skleniti maksimalne hipoteke v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa za bodoč...

July 09, 2008

Sodba nº Cp 45/2008 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 09, 2008

Oškodovanec mora pokazati povprečno skrbnost in ugotoviti upravljalca in vzdrževalca lokalne ceste.

Sklep nº I Ip 242/2008 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 09, 2008

Dokazni postopek je pokazal, da dolžnika nista imela vpliva na poslovanje družbe, zato ker ga nista hotela imeti in sta se za pasivno vlogo v družbi zavestno sama odločila. Taka ugotovljena pasivna vloga pa ju po mnenju pritožbenega sodišča ne postavlja v položaj pasivnega družbenika.

Sodba nº I Cp 1892/2007 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, July 09, 2008

Invalidnina, ki predstavlja denarni prejemek, do katerega je zavarovanec upravičen v primeru telesne okvare, po svoji vsebini bližje odškodnini za nepremoženjsko škodo; tako stališče se je namreč že trdno izoblikovalo v sodni praksi, podpira pa ga tudi pretežni del pravne teorije(1). Zato se lahko nadomestilo za telesno okvaro upošteva zgolj pri prisoji denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo, pri izgubi zaslužka, ki predstavlja obliko materialne škode, pa je ni mogoče upoštevati, in to ni...

July 08, 2008

Sodba nº in sklep Cp 17/2008 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 08, 2008

Tožbena podlaga je torej zajemala nastanek škodnega dogodka kot posledico hoje v temi na prehodu iz asfalta na stransko pešpot. Stališče sodišča prve stopnje, da tožnica ni dokazala, da je padla tako, da se je spotaknila ob robnik, je zato po oceni pritožbenega sodišča za odločitev nepomembna.

July 03, 2008

Sklep nº Cp 1413/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 03, 2008

S tem, ko je sodišče prve stopnje odločilo, da tožnika ne oprosti plačila stroškov postopka, je odločilo tudi, da ga ne oprosti plačila vseh sodnih taks in je v celoti odločilo o tožnikovem predlogu (za oprostitev plačila stroškov postopka in za oprostitev plačila sodnih taks).

Sodba nº I Cpg 90/2008 of Gospodarski oddelek, July 03, 2008

Na podlagi ugotovitve, da sta prevzemni in namembni kraj v različnih državah, je sodišče prve stopnje pravilno odločilo, da se za presojo pravnega razmerja med pravdnima strankama uporablja Konvencija o pogodbi za mednarodni prevoz blaga po cesti (CMR). Za uporabo CMR ni pomembno, kje imata pogodbeni stranki sedež.

July 02, 2008

Sklep nº Cp 342/2008 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 02, 2008

Če vabilo stranki ni bilo pravilno vročeno, ji je bilo onemogočeno prisostvovanje na obravnavi in s tem obravnavanje pred sodiščem.

Sodba nº Cp 42/2008 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 02, 2008

Prvostopenjsko sodišče je začetek teka subjektivnega roka pravilno presojalo glede na okoliščine, ki se nanašajo na tožničino vednost o pravici, saj enoletni subjektivni rok za zastaranje zahtevka začne teči z nastopom subjektivnih okoliščin na strani dediča.

Sodba nº Cp 16/2008 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 02, 2008

Popravek na veljavnost menice ne vpliva, posebej še, če je iz menice jasno razvidno, kolikšna je menična obveznost. V obravnavanem primeru je leasingojemalec družba T. d.o.o., že iz tega razloga uporaba ZPotK ne pride v poštev. Toženec v poslu nastopa le kot porok, na sprejem poroštvenih obveznosti pa se ZPotK ne nanaša. Povedano pomeni, da je avalist odgovoren meničnemu upravičencu samostojno, neposredno in solidarno z drugimi podpisniki menice. Drugače je pri poroštvu po OZ, ki je akcesorno...

July 01, 2008

Sklep nº Cp 193/2008 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 01, 2008

Zmotno je pritožbeno stališče, da je tožena stranka upravičena do stroškov, ki jih je imela z dvema pritožbama. Odločilno je namreč načelo končnega uspeha, ne pa uspešnost posameznih pravdnih dejanj (razen, če gre za separat

Sklep nº Cp 255/2008 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 01, 2008

Če sodišče vlogo prejme po pošti in plačilo takse tedaj ni izkazano, sodišče terja plačilo takse ter ob tem zaračuna tudi opominsko takso. Slednje velja tudi za tožbo, saj zakon ne določa izjeme v primeru, ko gre za vložitev tožbe in ko je izkazano plačilo takse za tožbo procesna predpostavka za njeno vsebinsko obravnavanje.

Sklep nº Cp 508/2008 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 01, 2008

V praksi je tožbeni zahtevek, s katerim se zahteva varstvo posesti, pogosto še vedno tridelen (ugotovitveni del, vzpostavitev prejšnjega stanja, prepoved nadaljnjega motenja), čeprav je ugotovitveni zahtevek nepotreben oz. celo nedovoljen, saj zanj v 34. čl. Stvarnopravnega zakonika (SPZ) ni podlage, ampak, glede na to, ali gre za odvzem posesti ali za njeno motenje, le za vrnitveni ali restitucijski ter opustitveni oz. prepovedni zahtevek, torej zahtevke dajatvene narave. Pred odločitvijo o ...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners