Višja Sodišča: Opinions issued on August 2008

August 27, 2008

Sklep nº Cp 301/2008 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, August 27, 2008

Vsak udeleženec lahko, v roku 15 dni odkar je bil obveščen o umiku predloga predlagatelja, poda predlog za nadaljevanje postopka, tudi če tak predlog poda v pritožbi.

Sklep nº Cp 1184/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, August 27, 2008

Ker je tožena stranka izpolnila zahtevek v skladu z med pravdo sklenjenim dogovorom, ji je sodišče prve stopnje pravilno naložilo tožnikove stroške postopka, saj je tožnik umaknil tožbo takoj po izpolnitvi.

Sklep nº I Ip 156/2008 of Višje sodišče v Celju, 11 oddelek, August 27, 2008

Pri presoji ugovora pasivnosti družbenika izbrisane družbe je, poleg konkretnih okoliščin glede vplivanja na poslovanje, potrebno upoštevati tudi položaj in vlogo, ki jo ima družbenik glede na statusno obliko družbe. Pri komanditnih družbah je zato potrebno izhajati iz posebnega položaja, ki ga v takšni družbi ima komanditist glede na določbe Zakona o gospodarskih družbah.

Sklep nº I Cp 2685/2008 of Civilni oddelek, August 27, 2008

Zaznamba prepovedi odtujitve in obremenitve, ki se nanaša na lastnika, je v skladu z določbo 1. odstavka 99. člena ZZK-1, ovira za predznambo pridobitve pravic na podlagi listin iz 2. do 4. točke 1. odstavka 49. člena ZZK-1, torej tudi za predznambo pridobitve lastninske pravice na podlagi listine, ki ne vsebuje zemljiškoknjižnega dovolila.

Sklep nº II Ip 1446/2008 of 11 oddelek, August 27, 2008

Ob zakonsko določeni osebni odgovornosti družbenikov za obveznosti družbe z neomejeno odgovornostjo (prim. 101. člen ZGD) ni mogoče uporabiti določb o pravni fikciji izjave o prevzemu morebitnih neporavnanih obveznosti družbe, opredeljenih v četrtem odstavku 27. člena ZFPPod. ZGD namreč v prvem odstavku 134. člena določa, da terjatve do družbenikov za obveznosti družbe (d.n.o.) zastarajo v petih letih po prenehanju družbe ali izločitvi družbenika, razen če terjatev zoper družbo zastara v kraj...

Sklep nº II Ip 1542/2008 of 11 oddelek, August 27, 2008

Ob zakonsko določeni osebni odgovornosti družbenika – komplementarja komanditne družbe za obveznosti družbe (prim. 101. člen ZGD) ni mogoče uporabiti določb o pravni fikciji izjave o prevzemu morebitnih neporavnanih obveznosti družbe, opredeljenih v četrtem odstavku 27. člena ZFPPod. ZGD namreč v prvem odstavku 134. člena določa, da terjatve do družbenikov za obveznosti družbe (d.n.o., k.d.) zastarajo v petih letih po prenehanju družbe ali izločitvi družbenika, razen če terjatev zoper družbo ...

Sodba nº I Cp 5530/2007 of Civilni oddelek, August 27, 2008

Predloga za izvršbo in ugovora zoper sklep o izvršbi ni mogoče šteti za vloge v smislu 452. člena ZPP.

Sodba nº I Cp 102/2008 of Civilni oddelek, August 27, 2008

Če je pogodba razvezana po izključni krivdi stranke, ki je aro kot odstopnino dala, ne more zahtevati vračila dvojne are. V bistvenih prvinah gre za identičen položaj, kakor če bi od pogodbe odstopila.

Sklep nº I Cpg 527/2008 of Gospodarski oddelek, August 27, 2008

V Pogodbi je kot pogodbena stranka in kot prejemnik sredstev navedena „brezposelna oseba S.V.“, ki je tudi podpisnik pogodbe. Dejstvo, da je ob njegovem podpisu pečat tožene stranke kot samostojnega podjetnika, in dejstvo, da so bila ta sredstva nakazana njemu kot samostojnemu podjetniku, ni odločilno za opredelitev narave spornega razmerja in v zvezi s tem vrste spora. Odločilna je narava danih sredstev oziroma namen, za katerega so bila dana.

August 22, 2008

Sodba nº I Cp 2592/2007 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, August 22, 2008

Razlog za obnovo postopka iz 3. točke prvega odstavka 394. člena ZPP je namenjen temu, da se preprečijo situacije, ko bi se zaradi odsotnosti tožene stranke, ki je daljša od treh mesecev, in posledično vročanja po 141. členu ZPP (fikcija vročitve), postopek začel in končal popolnoma brez vednosti tožene stranke. Pri tem ni pomembno, ali je tožena stranka sama zakrivila stanje, da se ji je tožba osebno vročala na naslov, s katerega je bila dalj časa odsotna. Odločilnega pomena je le ugotovitev...

Sodba nº I Cp 1243/2008 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, August 22, 2008

Ker je bila po zaključku sodišča prve stopnje terjatev tožnika zoper toženko odstopljena, je s tem tožnik izgubil aktivno materialno legitimacijo, saj bi moral v skladu z relevančno teorijo tožbeni zahtevek spremeniti in ga prilagoditi nastali odsvojitvi. Ker tožnik tega ni storil, ampak je vztrajal pri zahtevku, da je dolžan dolžnik - cessus (odstopljeno) terjatev izpolniti njemu, je sodišče prve stopnje tožbeni zahtevek po tožbi zavrnilo. Posojilna pogodba je nična, ker je bila sklenjena br...

August 20, 2008

Sodba nº Cpg 74/2008 of Višje sodišče v Celju, Gospodarski oddelek, August 20, 2008

Ustanovitelj zavoda (tožeča stranka) ni upravičen do izplačila vplačanega ustanovitvenega deleža zaradi izstopa iz zavoda (tožena stranka), ker takšno izplačilo v pogodbi o ustanovitvi zavoda ni določeno.

Sklep nº I Ip 3/2008 of Višje sodišče v Celju, 11 oddelek, August 20, 2008

Z izvršilnim naslovom je bilo pravnomočno odločeno le o glavnici, ne pa tudi o zamudnih obrestih, ki so bile določene zgolj opisno. Njihovo višino mora zato ugotoviti izvršilno sodišče, upoštevaje vsa v času odločanja veljavna pravila, tudi odločbe Ustavnega sodišča.

Sklep nº Cp 667/2008 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, August 20, 2008

Zaradi delne izpolnitve zahtevka tekom pravde je treba, pri odločanju o pravdnih stroških oz. umiku tožbe in ustavitvi, odločati s kombinacijo načela uspeha in pravil o povrnitvi stroškov v primeru umika tožbe.

Sodba nº Cp 1181/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, August 20, 2008

Ker tožena stranka po nobenem predpisu ni bila dolžna čistiti (plužiti in posipavati) makadamskega zemljišča, za škodni dogodek ne odgovarja.

Sodba nº Cp 446/2008 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, August 20, 2008

S tožbo je treba izrecno zahtevati odpoved najemne pogodbe in ne zadošča zgolj ugotovitveni zahtevek, da je prenehalo stanovanjsko razmerje. Z učinkovanjem odpovedi pogodbe prenehajo obstoječe obveznosti obeh strank.

Sklep nº II Cp 1720/2008 of Civilni oddelek, August 20, 2008

117. čl. ZZK-1 določa, da če je pravna oseba subjekt vpisa v sodni register, se spremembe podatkov o tej pravni osebi - imetniku pravice v zemljiški knjigi - poočiti na podlagi sklepa o vpisu te spremembe v sodni register oziroma izpiska iz sodnega registra. Takšnemu predlogu mora biti priložena listina, ki je podlaga za poočitev. Teleološka razlaga omenjene določbe pokaže, da je namen instituta poočitve dovoliti vpis spremembe imena lastnika parcele v primerih jasnega, nedvoumnega oziroma ne...

Sodba nº I Kp 670/2006 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, August 20, 2008

Proračunska sredstva so namenska sredstva, zato morajo biti porabljena v skladu z predhodno določenimi in dejansko realiziranimi nameni ter na način, ki ne more biti prost (261. člen KZ).

August 14, 2008

Sodba nº Cp 1159/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, August 14, 2008

Tožeča stranka je tekom postopka zatrjevala, da je toženec neupravičeno posekal les. S tem je zatrjevala protipravno ravnanje, torej enega od elementov odškodninske odgovornosti. Da je šlo za neupravičen poseg v premoženje izhaja tudi iz določbe 88. čl. ZDen. Zatrjevala pa je tudi škodo, ki jo je utrpela. Če je že sodišče prve stopnje štelo, da ni podana pravna podlaga neupravičene obogatitve (210. čl. ZOR), pa bi moralo presojati zahtevek na drugi pravni podlagi,ali je podana odškodninska od...

August 13, 2008

Sklep nº Cp 739/2008 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, August 13, 2008

Regulacijsko začasno odredbo je mogoče izdati le ob izpolnjevanju strožjih pogojev iz 272 čl. ZIZ, skladno stališču Ustavnega sodišča RS, zaradi preprečitve grozečega nasilja ali nenadomestljive škode.

Sklep nº Cp 1158/2007 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, August 13, 2008

Glede na določilo 128. čl. ZD je tožeča stranka utemeljeno od dedinje zahtevala denarno vrednost pomoči, ki jo je nudila pokojni. Okoliščino, do katere višine se omeji dedovanje po 128. čl. ZD, mora dokazati tožnica.

Sklep nº I Ip 845/2008 of Višje sodišče v Mariboru, 11 oddelek, August 13, 2008

V obravnavanem primeru sploh ni mogoče govoriti o nenadomestnem dejanju v smislu določil 226. člena ZIZ. Citirani člen govori v prvem odstavku o dejanju, ki ga more storiti le dolžnik (ker tega ne more namesto njega storiti nihče drug) in v nadaljevanju o denarni kazni za primer, če dolžnik v določenem roku ne bo izpolnil obveznosti. V obravnavanem primeru bi bilo potrebno izvršilni postopek voditi po 225. členu ZIZ, saj bi nedvomno lahko oba otroka v času, ko sta bila še mladoletna, na obisk...

August 06, 2008

Sodba nº Cp 404/2008 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, August 06, 2008

Vsebina opomina je v skladu z določbo III. odst. 103. čl. Stanovanjskega zakona, saj vsebuje kršitev, način odprave odpovednega razloga in paricijski 15 dnevni rok za odpravo.

Sklep nº I Cpg 657/2008 of Gospodarski oddelek, August 06, 2008

V danem primeru je bil predlog za dovolitev izvršbe (na podlagi verodostojne listine) vložen v elektronski obliki, kar pomeni, da izvršilno sodišče ni preizkušalo, ali je verodostojna listina, ki je podlaga predlogu za izvršbo, res menica oziroma, ali iz nje izhaja menična zaveza dolžnika. Ker dejstvo izdaje sklepa o izvršbi na podlagi menice (ob dejstvu vloženega ugovora zoper izdani sklep) vzpostavlja domnevo obstoja nevarnosti v smislu 1. točke 1. odstavka 258. člena ZIZ, preizkus material...

Sklep nº II Cp 1830/2008 of Civilni oddelek, August 06, 2008

Sodišče mora pri odločanju o izvedbi predlaganih dokazov upoštevati prepoved vnaprejšnje dokazne ocene, torej nedopustnost argumentacije, da so že izvedeni dokazi o nasprotnem tako prepričljivi, da jih novi dokaz ne bi mogel ovreči.

Sklep nº I Cpg 660/2008 of Gospodarski oddelek, August 06, 2008

Če sta se dva družbenika odločila, da preostalim družbenikom ponudita v odkup poslovne deleže in so preostali družbeniki izrazili pripravljenost za odkup poslovnega deleža, družbenika, ki prodajata poslovna deleža, nimata polnega razpolagalnega upravičenja glede tega, komu od zainteresiranih družbenikov bosta deleža prodala, saj sta vezana na določbo 6. odst. 481. člena ZGD-1. Vendar pa bi tožeče stranke, ki se sklicujejo na kršitev omejitve razpolaganja z deleži v smislu 6. odst. 481. člena ...

Sodba nº I Cp 579/2007 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, August 06, 2008

Šikaniranje (mobbing) v okviru delovnega razmerja pomeni namerno povzročanje nevšečnosti, neprijetnosti, zapostavljenosti, namerno nezakonito (pokvarjeno) premeščanje na nižje delovno mesto oziroma v pravnem pogledu protizakonito in nedopustno izvrševanje pravic z namenom povzročiti delavcu škodo. O šikani je mogoče govoriti le, če se dokaže (dokazno breme je na strani tožeče stranke), da je delodajalec vodil postopek v zvezi z delavčevimi pravicami in obveznosti z namenom, da bi prizadel nje...

Sodba nº I Cp 1434/2008 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, August 06, 2008

Nepravnomočnost sklepa o izvršbi na podlagi izvršilnega naslova ne predstavlja ovire za zaznambo izvršbe, ker po določbi tretjega odstavka 45. člena ZIZ izvršilno sodišče tak sklep o izvršbi pošlje v zaznambo izvršbe zemljiškoknjižnemu sodišču takoj po izdaji sklepa o izvršbi.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners