Višja Sodišča: Opinions issued on February 2009

February 27, 2009

Sodba nº I Cp 660/2009 of Civilni oddelek, February 27, 2009

Materialno zmotno je zato stališče, da se tožena stranka v postopku ne sme braniti z drugimi argumenti od tisti, ki jih je odgovorni urednik navedel v zavrnitvi objave. Tega zakon ne določa, s tem pa tudi ni porušen enakopravni položaj strank v postopku. Tudi navedbe za objavo popravka so lahko v postopku dopolnjene, le tekst popravka ne sme biti drugačen, ker bi to pomenilo, da gre za nov popravek, ki odgovornemu uredniku še ni bil predložen.

February 25, 2009

Sklep nº II Cp 4077/2008 of Civilni oddelek, February 25, 2009

Vprašanje odškodninske odgovornosti delodajalca za padec delavca na mokrih tleh.

Sklep nº II Cp 4134/2008 of Civilni oddelek, February 25, 2009

V skladu z namenom posebne ureditve dedovanja zaščitenih kmetij je potrebno za zaščiteno kmetijo šteti vsako vrnjeno premoženje, ki je že pred podržavljenjem pripadalo kmetijski oziroma kmetijsko gozdarski gospodarski enoti, ki je bila kasneje (po podržavljenju) določena kot zaščitena kmetija.

Sklep nº I Cp 1971/2008 of Civilni oddelek, February 25, 2009

V okvirih enega temeljnih načel pogodbenega prava, to je dolžnosti izpolnitve pogodbenih obveznosti (pacta sunt servanda – 9. člen OZ), načeloma ni mogoče zaradi neizpolnitve pogodbenih obveznosti (razen izjemoma pri fiksnih poslih) zahtevati razveze pogodbe, ne da bi bi upnik pred tem zahteval izpolnitev pogodbe (skušal obdržati pogodbo v veljavi - členi 103 do111 OZ).

Sodba nº I Cp 2519/2008 of Civilni oddelek, February 25, 2009

Avtomobil je premična stvar, pri katerih je razpolagalni pravni posel za prenos lastninske pravice izročitev v posest pridobitelja in ne vpis v uradno evidenco za motorna vozila.

Sklep nº I Cp 4107/2008 of Civilni oddelek, February 25, 2009

Sklicevanje na priloge se lahko nanaša le na dokaz teh navedb ali na natančnejše substanciranje teh navedb. V konkretni zadevi je tožeča stranka postavila ustrezne navedbe in pri priloženih listinah ne gre za utemeljevanje dejanske podlage, ki je sama tožba ne vsebuje.

Sklep nº I Cp 4634/2008 of Civilni oddelek, February 25, 2009

V določenih okoliščinah lahko sicer nenevarna stvar postane nevarna, vendar to narave odgovornosti ne spreminja. Treba je ugotoviti, ali je takšna povečana nevarnost sicer nenevarne stvari posledica nedopustnega ravnanja ali ne. Če je posledica nedopustnega ravnanja, je podlaga odškodninske odgovornosti krivdna.

Sklep nº I Cp 4629/2008 of Civilni oddelek, February 25, 2009

Posredni posestnik uživa posestno varstvo, če je s strani tretje osebe protipravno motena ali proti njegovi volji odvzeta posest neposrednemu posestniku.

Sklep nº I Cp 4841/2008 of Civilni oddelek, February 25, 2009

Dejanskih ugotovitev sodišča prve stopnje, da je bilo o identičnem predlogu že pravnomočno odločeno, pritožnica prav v ničemer ne izpodbija, pač pa le zatrjuje drugačen potek vpisov.

Sklep nº I Cp 4132/2008 of Civilni oddelek, February 25, 2009

V obrazložitvi sodbe je sodišče prve stopnje navedlo, da je izvedlo dokaz z zaslišanjem pravdnih strank. Navedba je protispisna, saj iz spisa ni razvidno, da bi sodišče pravdni stranki zaslišalo.

Sodba nº I Cp 4627/2008 of Civilni oddelek, February 25, 2009

Toženec je bil dolžan prispevati za investicijsko vzdrževanje stavbe, ker tega ni storil, je namesto njega znesek založil tožnik kot upravnik, ki je upravičen do povračila plačanega zneska.

Sodba nº I Cp 4320/2008 of Civilni oddelek, February 25, 2009

Napaka je bila odpravljena že v podaljšanem garancijskem roku, manjvrednosti vozila ni in s tem tudi ne podlage za znižanje kupnine ali za plačilo odškodnine.

Sodba nº II Cp 4117/2008 of Civilni oddelek, February 25, 2009

Materialnopravno zmotno je stališče tožnika v pritožbi, da v primeru zamudne sodbe sodišče ne more izdati delne zamudne sodbe, temveč mora ugoditi tožbenemu zahtevku v celoti. Vprašanje višine nepremoženjske škode je vprašanje pravilne uporabe materialnega prava, na katerega uporabo pazi sodišče po uradni dolžnosti, in prisodi oškodovancu odškodnino glede na obseg zatrjevane nepremoženjske škode v tožbi.

Sodba nº II Cp 4404/2008 of Civilni oddelek, February 25, 2009

Sodišče na sodbo o prekršku ni vezano v smislu 14. člena ZPP, saj je v skladu z navedeno zakonsko določbo vezano le na kazensko obsodilno sodbo.

Sklep nº II Cp 3724/2008 of Civilni oddelek, February 25, 2009

Z gradnjo na zemljišču družbene lastnine ni bilo mogoče pridobiti lastninske pravice, pa tudi ne pravice uporabe.

Sodba nº II Cp 3746/2008 of Civilni oddelek, February 25, 2009

Toženec kot delodajalec, bi moral tožniku, svojemu delavcu, preskrbeti ustrezne delovne pripomočke ali pa mu dati ustrezna navodila. S tem ko sta tožnik in sodelavec situacijo reševala tako, da sta si sama preskrbela (dovolj dolgo) lestev, (ki se je pod njuno težo zlomila), ne nosita nobene odgovornosti za nastanek škodnega dogodka oziroma škode.

Sodba nº I Cp 251/2009 of Civilni oddelek, February 25, 2009

Četudi je sodišče vezano le na pravnomočno obsodilno sodbo v kazenskem postopku glede obstoja kaznivega dejanja in kazenske odgovornosti storilca, to ne pomeni, da ne sme pri oceni obstoja temelja odškodninske odgovornosti, med drugim upoštevati tudi dejstva umika obtožnega predloga in oprostilno kazensko sodbo.

Sodba nº I Cp 4740/2008 of Civilni oddelek, February 25, 2009

S tem ko je sodišče prve stopnje pravilno upoštevalo plačila tožencev na račun nedovoljenih dogovorjenih obresti kot plačila glavnic posojil, je dejansko ugodilo zahtevi toženca, da se njuna preplačila obresti pobotajo z dolgovanimi glavnicami.

Sklep nº I Cp 290/2009 of Civilni oddelek, February 25, 2009

Možnost oprostitve sodnih taks za pravne osebe velja le za takse za vloge, ki so izrecno navedene v 105.a členu ZPP. To so namreč tiste vloge, pri katerih neplačilo takse povzroči posledico domnevnega umika vloge (tožba, nasprotna tožba, predlog za obnovo postopka, predlog za vrnitev v prejšnje stanje, itd.), med njimi pa ni odgovora na tožbo. Sodišče prve stopnje je zato pravilno štelo, da tožena stranka kot pravna oseba ne more biti oproščena plačila sodnih taks, saj se predlog za oprostite...

Sklep nº I Cp 4104/2008 of Civilni oddelek, February 25, 2009

V kolikor pritožnik zatrjuje, da je bil pri podaji dedne izjave v zmoti, mora zahtevati razveljavitev dedne izjave oziroma izjave o odstopu dednega deleža s tožbo v pravdnem postopku.

Sklep nº I Cp 330/2009 of Civilni oddelek, February 25, 2009

Splošno znanih dejstev sicer ni potrebno dokazovati (5. odstavek 214. člena ZPP), vendar pa jih je vseeno potrebno pravočasno navajati.

Sodba nº II Cp 3849/2008 of Civilni oddelek, February 25, 2009

V pravni teoriji, ki ji novejša sodna praksa sledi, je zavzeto stališče, da je treba oškodovanca sprejeti takšnega, kakršen je. Oškodovanec je upravičen do odškodnine za celoten obseg škode, čeprav je škoda ali njen del posledica njegove posebne preobčutljivosti ali drugega posebnega stanja (npr. prejšnje bolezni ali posebnih fizičnih oziroma duševnih lastnosti). Na podlagi teorije o adekvatni vzročnosti in tudi ne na podlagi katerekoli druge sodobne uveljavljene doktrine neposlovne odškodnin...

Case nº VSL slep II Cp 4210/2008 of Civilni oddelek, February 25, 2009

Vsebina pisne vloge tožeče stranke, ki jo je sodišče prve stopnje prejelo dne 9.1.2007, je vsaj dvomljiva in bi lahko predstavljala tudi skrčitev tožbenega zahtevka oziroma delni umik tožbe za glavnico. Da je vloga nejasna, izhaja tudi iz zapisnika o glavni obravnavi, ko je sodišče prve stopnje poskušalo s tožečo stranko razčistiti njeno vsebino. Na navedenem naroku sodišču to ni uspelo, pa tudi pozneje ne, ampak je sodišče prve stopnje postopalo, kot da te vloge ne bi bilo. Takšno ravnanje j...

Sklep nº II Cp 4776/2008 of Civilni oddelek, February 25, 2009

Izpodbijana odločba je naslovljena kot sodba, z njo pa je bil predlog za izvršbo, ki se sicer obravnava kot tožba, zavržen. Torej je obravnavana odločba sodišče prve stopnje po svoji vsebini sklep. O zahtevku po vsebini se odloča s sodbo, ne s sklepom. Očitane kršitve postopka pritožbeno sodišče ne more samo odpraviti iz razloga, ker je bilo z izpodbijano odločbo odločeno o zavrženju zahtevka, kar je dejansko sklep, medtem ko bi se moralo odločiti glede na v odločbi podane razloge o zahtevku ...

Sodba nº II Cp 4118/2008 of Civilni oddelek, February 25, 2009

Ustava RS v 2. členu določa, da je Slovenija pravna in socialna država. Pritožbenemu sodišču ni jasno in tega ne pojasni niti pritožba, s katerim postopanjem oziroma z opustitvijo katerih svojih ravnanj je sodišče prve stopnje citirano določilo ustave kršilo, pri čemer bi ta kršitev predstavljala tudi dovoljeni pritožbeni razlog. Zato se pritožbeno sodišče o pritožbi v tem delu ne more opredeliti.

Sklep nº I Cp 4571/2008 of Civilni oddelek, February 25, 2009

Vprašanje obstoja societetne pogodbe odpira vprašanje solidarne obveznosti družbenikov.

Sodba nº I Cp 4582/2008 of Civilni oddelek, February 25, 2009

Glede na to, da je v korist toženca vknjižena lastninska pravica v zemljiški knjigi na celoti nepremičnini, je povsem jasno, da tožnika nista bila dobroverna posestnika sporne kleti.

Sklep nº I Cp 4812/2008 of Civilni oddelek, February 25, 2009

Vsi toženci so bili malomarni, njihovo skupno delovanje – kajenje pod kozolcem tožnika, kjer je bila velika nevarnost sprožitve požara, pa je tožeči stranki povzročilo škodo. Zato je njihova odgovornost solidarna po 1. in 4. odst. 186. čl. OZ. Namen tega določila je olajšati položaj oškodovanca, saj bi bilo nesorazmerno težko v primerih več potencialnih povzročiteljev škode za vsakega od njih izkazati vzročno zvezo med njegovim ravnanjem in nastalo škodo; zadošča, da tožeča stranka izkaže, da...

Sodba nº II Cp 4061/2008 of Civilni oddelek, February 25, 2009

V primeru varčevalne pogodbe o modrem varčevanju ima varčevalec pravico zahtevati izpolnitev pogodbe po obrestni meri za prvo leto varčevanja, če v kasnejših obdobjih pride do znižanja obrestne mere.

Sodba nº II Cp 4076/2008 of Civilni oddelek, February 25, 2009

Terjatev do zapuščine je predmet obligacijskega prava, ne pa predmet dednega prava. Ker gre za enotno terjatev, ki jo je treba plačati po obrokih, velja 3 letni zastaralni rok.

Sodba nº II Cp 4264/2008 of Civilni oddelek, February 25, 2009

Višina odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sklep nº II Cp 4368/2008 of Civilni oddelek, February 25, 2009

Menični zavezanec zoper imetnika menice ne more uveljavljati ugovorov iz temeljnega razmerja le tedaj, ko je bila menica indosirana. Ker menica, s katero je bila zavarovana terjatev iz leasing pogodbe, ni bila prenesena, ima tožena stranka ugovore v zvezi z napakami glede predmeta leasinga.

Sklep nº II Cp 4208/2008 of Civilni oddelek, February 25, 2009

Toženi stranki sta po čl. 168/5 ZIZ nujna in enotna sospornika in pripoznava ene od njiju nima učinka.

Sodba nº II Cp 4459/2008 of Civilni oddelek, February 25, 2009

Čeprav se pravnomočnost ne nanaša na dejanske ugotovitve, je pri presoji, ali gre za že razsojeno stvar, treba upoštevati sodbo kot celoto, torej poleg izreka samega tudi dejansko stanje in pravno podlago.

Sklep nº II Cp 4543/2008 of Civilni oddelek, February 25, 2009

Skrbnik zapuščine ima samo procesno legitimacijo za vložitev tožbe, ne pa materialne, zato izpolnitve zahtevka ne more zahtevati v svojo korist.

Sklep nº IV Cp 244/2009 of Civilni oddelek, February 25, 2009

V sporih iz razmerij med starši in otroki, torej tudi v preživninskih sporih, ni dopustno izdati zamudne sodbe.

Sklep nº II Cp 3526/2008 of Civilni oddelek, February 25, 2009

Revizija in obnova postopka sta bili zavrženi, ker revident reviziji oziroma predlogu za obnovo postopka ni priložil potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oz. ni vložil revizije in predloga za obnovo postopka po odvetniku.

Sodba nº II Cp 3606/2008 of Civilni oddelek, February 25, 2009

Opustitev, ki zadeva ravnanje, ki med naročnico (nalogodajalko) in odvetnikom (prevzemnikom naročila) ni bilo dogovorjeno niti zahtevano s kakšnim pravnim aktom, ne more predstavljati podlage za ugotovitev odškodninske odgovornosti odvetnika. Dolžnost vzdrževati se pasivnih ravnanj, torej dolžnost opraviti določena dejanja zaradi preprečitve ali zmanjšanja škode mora imeti pravni temelj v zakonu, pogodbi ali drugem pravnem aktu.

Sodba nº II Cp 3937/2008 of Civilni oddelek, February 25, 2009

V upravnem postopku je bil tožniku priznan status veterana in pravica do veteranskega dodatka. S tožbo uveljavlja izplačilo zamudnih obresti od nepravočasno izplačanih zneskov veteranskega dodatka. Glede na načelo prirejenosti postopkov bi moral tožnik takšen zahtevek uveljavljati v upravnem postopku. Lahko pa bi bil zahtevek utemeljen na odškodninski podlagi (26. člen Ustave RS, 148. člen OZ), ki pa je tožnik ni izkazal.

Sodba nº II Cp 4242/2008 of Civilni oddelek, February 25, 2009

Nedenarnih prispevkov zakoncev ni mogoče primerjati obračunsko s primerjavo cene posameznih opravil, kakršne bi veljale za najeto pomoč. Oceniti je treba odnos vsake od strank do vsega, kar v družinski skupnosti predstavlja podlago tudi za premoženjsko skupnost in za pridobivanje novega premoženja.

Sklep nº II Cp 4450/2008 of Civilni oddelek, February 25, 2009

Glede na določbo 26. in 27. člena ZOZP je po samem zakonu za spore, kot je obravnavani, pasivno legitimirano Slovensko zavarovalno združenje. Zato ima pritožba prav, ko zatrjuje, da tožnik s tem, ko zahteva odškodnino od Z.T., s tožbenim zahtevkom zahteva posledico, na katero v zatrjevani dejanski in pravni podlagi ni osnove.

Sklep nº I Cp 4620/2008 of Civilni oddelek, February 25, 2009

Sodišče prve stopnje je ugotovilo neobstoj pobotnega ugovora zgolj iz razloga, ker ustrezen dokaz z izvedencem za ugotavljanje višine zahtevka naj ne bi bil predlagan pravočasno (uporaba eventuelne maksime iz 286. člena ZPP). Dokaz z izvedencem zaradi ugotavljanja višine primerne uporabnine za uporabo spornih poslovnih prostorov v konkretnem primeru pa po stališču pritožbenega sodišča ne zapade prekluziji iz 286. člena ZPP. Tožene stranke so se namreč sklicevale na najemno pogodbo oziroma v n...

Sklep nº I Cp 160/2009 of Civilni oddelek, February 25, 2009

Nobenega dvoma ni, da je toženec z dopisom pozval uporabnike kletnih prostorov, med njimi tudi tožnico, da prostore, ki jih uporabljajo, izpraznijo do 5. 11. 2007 zaradi njihove obnove. Tožnica se na dopis ni odzvala in prostorov ni izpraznila. Vendar dejstvo, da tožnica ni reagirala na poziv za izpraznitev prostorov, ni mogoče označiti kot konkludentno soglasje za izpraznitev. V našem pravu ne velja “češ strinja se tisti, ki molči“ (1. odstavek 30. člena OZ). Z molkom je mišljena pasivnost n...

February 23, 2009

Sklep nº II Cp 3765/2008 of Civilni oddelek, February 23, 2009

Zahtevek za povračilo plačanih prispevkov za zdravstveno zavarovanje, ki jih je plačal oškodovanec kot samostojni podjetnik v času bolniškega staleža zaradi škodnega dogodka, nima opore ne v 1. odst. 174. čl. OZ (stroški zdravljenja) ne v 132. čl. OZ (navadna škoda - zmanjšanje tožnikovega premoženja). Plačilo prispevkov iz zdravstvenega zavarovanja je urejeno v ZZVZZ. Po določbi 45. čl. tega zakona se sredstva za obvezno zavarovanje zagotavljajo s prispevki, ki jih plačujejo zavodu zavarovan...

Sklep nº II Cp 38/2009 of Civilni oddelek, February 23, 2009

Prijava terjatve v stečajnem postopku pretrga njeno zastaranje zgolj do tiste višine, do katere je bila s strani stečajnega upravitelja priznana, oziroma če je bila prerekana, zgolj do tiste višine, do katere je bila terjatev ugotovljena v ustreznem postopku, na katerega je bil napoten upnik.

Sodba nº I Cp 2138/2008 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, February 23, 2009

Izvedensko mnenje, ki ga katerakoli od strank pridobi izven pravdnega postopka in se nanj sklicuje, druga stranka pa ga ne sprejema, se lahko v pravdi upošteva zgolj kot del trditvenega (in ne dokaznega) gradiva stranke, ki ga je pridobila, torej kot strankina navedba. Gre le za gradivo, s katerim stranka v postopku zastopa svojo dejansko tezo. V skladu z načelom kontradiktornosti mora biti taka strankina dejanska teza v pravdi obravnavana, čemur je bilo v obravnavani zadevi zadoščeno, saj je...

Sklep nº I Cp 2169/2008 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, February 23, 2009

ZST-1 podrobnejših meril za presojo upravičenosti do oprostitve plačila sodnih taks ne določa, v tej zvezi pa je mogoče smiselno upoštevati tudi kriterije, ki jih za ugoditev prošnji za brezplačno pravno pomoč določa Zakon o brezplačni pravni pomoči – ZBPP ter z njim v zvezi Zakon o socialnem varstvu – ZSV.

Sklep nº I Cp 2206/2008 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, February 23, 2009

Pogoj, da se predlogu za ločitev zapuščine ugodi, je, da upnik verjetno izkaže svoj položaj upnika – torej obstoj terjatve proti zapustniku.

February 20, 2009

Sklep nº I Cp 4844/2008 of Civilni oddelek, February 20, 2009

Če stranka s tožbo zahteva sklenitev prodajne pogodbe, odločitev o tožbenem zahtevku ni odvisna od vprašanja, kdo je lastnik stvari, ki je predmet prodajne pogodbe. Tudi prodajna pogodba, s katero prodajalec proda tujo stvar, zavezuje.

Sodba nº II Cp 3412/2008 of Civilni oddelek, February 20, 2009

Presoja višine nepremoženjske škode za telesne bolečine ter nevšečnosti med zdravljenjem in duševne bolečine zaradi skaženosti ter zmanjšane življenjske aktivnosti.

Sodba nº II Cp 3302/2008 of Civilni oddelek, February 20, 2009

Da tožeča stranka kot upravnik stavbe ni bila registrirana, ne vpliva na njeno upravljavsko funkcijo do toženke in toženkino obveznost plačila vtoževanih terjatev, ki iz nje izvirajo.

Sklep nº I Cp 4301/2008 of Civilni oddelek, February 20, 2009

Sodišče je dolžno v obrazložitvi navesti razloge o odločilnih dejstvih, za ugotovitev teh pa izvesti predlagane dokaze. Tako ni dolžno presojati navedb, navajati razlogov in izvajati dokazov, ki na odločitev o tožbenem zahtevku ne morejo imeti vpliva. Pomanjkanje razlogov o neodločilnih dejstvih ne pomeni absolutne bistvene kršitve določb pravdnega postopka, niti ne more vplivati na pravilnost in zakonitost sodbe.

February 19, 2009

Sodba nº I Kp 767/2008 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, February 19, 2009

Glavna obravnava v obdolženčevi nenavzočnosti se lahko pod ostalimi pogoji iz prvega odstavka 442. člena ZKP opravi le, če je bil na to glavno obravnavo pravilno povabljen.

February 18, 2009

Sklep nº II Cp 3157/2008 of Civilni oddelek, February 18, 2009

Interes ni izkazan, če z vložitvijo zahtevka stranka želi le zlorabiti svoje pravice, to velja posebej v primeru, ko je zahtevek vložen iz razloga, ker želi stranka pridobiti sodno odločbo, s katero bi (nedopustno) pridobila procesna upravičenja v nekem drugem postopku, kjer kot stranka nima več interesa (možnosti) za uveljavljanje identičnih zahtevkov oziroma ugovorov.

Sklep nº II Cp 4519/2008 of Civilni oddelek, February 18, 2009

Sodišče je oprlo odločitev na ponarejeno listino in krivo izpovedbo, kar je obnovitveni razlog.

Sklep nº I Cp 3682/2008 of Civilni oddelek, February 18, 2009

Novi ZDLov-1 izrecno ne ureja sporov lovcev z lovskimi družinami, zato je pravica do sodnega varstva sedaj določena v 14. členu ZDru-1, vendar pa obseg sodnega varstva ni ostal enak kot v prejšnji ureditvi. Načelno pravno mnenje z dne 18.12.2001, ki je temeljilo na besedilu takrat veljavnega 59. člena ZVGLD, ni več uporabno, saj je obseg sodnega varstva po 14. člen ZDru-1 bistveno širši in ni omejen le na spore o izključitvi članov društev.

Sklep nº I Cp 3474/2008 of Civilni oddelek, February 18, 2009

ZOR v členu 399/2 in 4 ne uzakonja najvišje obrestne mere pogodbenih obresti, saj gre za blanketni normi, ki sami za sebe (brez posebnega zakona) ne učinkujeta. Previsoki obrestni meri pogodbenih obresti je mogoče uspešno ugovarjati samo na podlagi določil, ki na splošno urejajo veljavnost pogodb oziroma posameznih pogodbenih določil.

Sodba nº I Cp 3891/2008 of Civilni oddelek, February 18, 2009

Tožnika so pretepli varnostniki, zadolženi za varovanje lokala. Ali so bili to varnostniki, ki jih je zagotovila družba za varovanje ali pa toženka sama, glede na določilo 186. člena OZ ni relevantno.

Sodba nº I Cp 3887/2008 of Civilni oddelek, February 18, 2009

Načelo zaupanja v zemljiško knjigo je še okrepljeno v primeru, ko je do pridobitve lastninske pravice prišlo na podlagi materialno pravnomočne odločbe državnega organa, saj zanjo velja neizpodbojna domneva zakonitosti in pravilnosti. Takrat se dvom o lastništvu ne more pojaviti, saj se kupec lahko zanese ne samo na podatke zemljiške knjige, ampak tudi na pravnomočno odločbo.

Sklep nº I Cp 3514/2008 of Civilni oddelek, February 18, 2009

Dedič kot zapustnikov univerzalni pravni naslednik ima pravico terjati izpolnitev obveznosti proti dolžnikom že od trenutka zapustnikove smrti dalje.

Sklep nº I Cp 3573/2008 of Civilni oddelek, February 18, 2009

Za utemeljenost dovolitve obnove po določbi 3. tč. 1. odst. 394. čl. ZPP ni odločilno, ali je stranka sama zakrivila stanje, da se ji je tožba vročala s fikcijo (141. čl. ZPP) na naslov, s katerega je bila dalj časa odsotna.

Sklep nº I Cp 4049/2008 of Civilni oddelek, February 18, 2009

Opredelitev tožbenega zahtevka je bistveni del tožbe, ki mora biti določen, jasen in razumljiv. Ni dovolj, da se nerazumljivo vlogo dopolni v roku, dopolnitev mora biti tudi ustrezna.

Sodba nº I Cp 4436/2008 of Civilni oddelek, February 18, 2009

Tožena stranka se mora udeležiti naroka, za katerega je vabilo prejela prej, četudi je izkazala, da je bila istega dne povabljena kot priča na narok v neki kazenski zadevi, zato je zmotno njeno prepričanje, da gre v kazenskem postopku za bolj nujen prihod na sodišče. V takem primeru ima tožena stranka utemeljen razlog opravičiti se za izostanek z naroka, na katerega je bila vabljena kasneje.

Sodba nº I Cp 4463/2008 of Civilni oddelek, February 18, 2009

Četudi bivši lastnik stanovanja v drugi pravdi zahteva od toženke izročitev istega stanovanja, ne gre za litispendenco, saj nastopajo v tej pravdi kot tožniki novi lastniki, bivši lastnik pa zahtevka v svoji pravdi ni ustrezno prilagodil, kar bo moralo upoštevati sodišče pri odločanju v njegovi pravdi.

Sodba nº II Cp 3172/2008 of Civilni oddelek, February 18, 2009

Enak kriterij kot za opravljanje ogleda s strani sodišča je potrebno uporabiti tudi pri opravljanju ogleda s strani izvedenca. Le-ta bi bil dolžan opraviti ogled, če bi s tem ugotovil kakšno okoliščino, ki je pravno relevantna in v postopku sporna.

Sklep nº II Cp 140/2009 of Civilni oddelek, February 18, 2009

Če taksa ob vložitvi tožbe ni plačana, tožba ni nepopolna. Sodišče je ne more zavreči po postopku iz 108. člena ZPP, tudi če jo je vložil odvetnik, ampak mora izvesti postopek za plačilo takse po nalogu (2. in 3. odst. 105.a člena ZPP) in v primeru, če taksa tudi po nalogu ni plačana (in niso podani pogoji za taksno oprostitev, odlog ali obročno plačilo), ustaviti postopek zaradi fikcije umika tožbe (3. odst. 105.a člena v zvezi s 3. odst. 188. člena ZPP).

Sodba nº II Cp 77/2009 of Civilni oddelek, February 18, 2009

Toženka le obširno zatrjuje, da obvestil ni prejela v hišni predalčnik, pri tem pa ne predlaga izvedbe nobenega dokaza (npr. vsaj svojega zaslišanja), s katerimi bi verodostojnost javne listine (vročilnice) izpodbila.

Sklep nº II Cp 4897/2008 of Civilni oddelek, February 18, 2009

Za posestno varstvo je brez pomena okoliščina, ali ima tožnik pravico do takšnega izvrševanja posesti. Tudi pri presoji pogoja verjetnosti terjatve v okviru odločanja o začasni odredbi ni važna pravica do posesti, temveč zgolj dejanska posest oziroma zadnje posestno stanje.

Sodba nº II Cp 3798/2008 of Civilni oddelek, February 18, 2009

Glede na trditve tožnika je njegova škoda nastala z dnem izdaje sporne odločbe Državnega zbora RS, s katero je bil razrešen kot član Računskega sodišča RS, zanjo pa je tožnik izvedel s trenutkom, ko se je s to odločitvijo seznanil. Ni podlage za sklep, da bi zastaranje začelo teči šele z odločbo Ustavnega sodišča RS, ki je to odločbo razveljavila, niti ni podlage za sklep, da bi za škodo ali za njenega povzročitelja tožnik šele tedaj izvedel. Že sami postopki, ki jih je sprožil tožnik v smeri...

Sklep nº II Cp 4068/2008 of Civilni oddelek, February 18, 2009

Načelo sorazmernosti (pa tudi prepoved zlorabe pravic) terja, da potem ko je en pogodbenik izpolnil svojo glavno obveznost (v konkretnem primeru je to izvedba del na stanovanjih v podaljšani III. gradbeni fazi do faze „ključ v roke“, upoštevajoč posebne želje kupca), druga stranka ne more zadržati izpolnitve svoje (tudi glavne) obveznosti z ugovorom, da pogodbenik, ki je sicer izpolnil glavno obveznost, ni izpolnil tudi katere od postranskih, akcesornih obveznosti (v konkretnem primeru izroči...

Sodba nº IV Cp 4545/2008 of Civilni oddelek, February 18, 2009

Pravni standard rednega šolanja po 123. členu ZZDR vključuje tudi absolventski staž.

Sklep nº IV Cp 512/2009 of Civilni oddelek, February 18, 2009

Toženka je prejela vabilo 11 dni pred narokom, kar pomeni, da ni bila pravilno vabljena.

Sodba nº I Cp 3905/2008 of Civilni oddelek, February 18, 2009

Sodišče prve stopnje je pravilno opredelilo sporno pogodbo kot pogodbo o preužitku, ki je odplačni pravni posel z močnim elementom aleatornosti. Sodišče prve stopnje je pravilno ugotovilo, da je sporno pogodbo potrebno presojati glede na izraženo voljo pogodbenih strank ob sklenitvi pogodbe in njene pravne narave kasneje ni mogoče spreminjati mimo izjavljenih volj strank. Za ugotavljanje odplačnosti pogodbe je pri tem popolnoma nepomembno, kakšno starost preužitkar potem resnično dočaka, saj ...

Sodba nº I Cp 3729/2008 of Civilni oddelek, February 18, 2009

Določba 376. člena OZ je bila črtana z Zakonom o spremembi in dopolnitvi Obligacijskega zakonika, ki je pričel veljati 22.5.2007 in ki ne določa retroaktivne veljave. To pomeni, da če so obresti od glavnice do 22.5.2007 že dosegle glavnico, so prenehale teči. Če so enkrat prenehale teči, ne morejo pričeti teči znova.

Sodba nº I Cp 4469/2008 of Civilni oddelek, February 18, 2009

Ogled jame zaradi kasnejše izvedbe tečaja vrvne tehnike, pri katerem je prišlo do poškodbe, ne predstavlja neposrednega udejstvovanja v zavarovani dejavnosti (prostovoljna reševalna dejavnost) in ga tudi mogoče šteti za usposabljanje za tako dejavnost.

Sklep nº II Cp 3850/2008 of Civilni oddelek, February 18, 2009

V konkretnem primeru pridejo v poštev pravila o kršitvi pogodbene obveznosti (262. člen ZOR) v zvezi z odvetnikovim dolžnim ravnanjem pri opravljanju naročenega posla po splošnih pravilih, ki urejajo mandatno pogodbo in odgovornost mandatarja (1. odstavek 751. člena v zvezi z 2. odstavkom 18. člena ZOR), in po specialnih predpisih, veljavnih v času nastanka spornega razmerja, ki urejajo delo odvetnikov. V obravnavani zadevi se zahteva plačilo odškodnine zaradi kršitve mandatnega razmerja, kar...

Sodba nº II Cp 4650/2008 of Civilni oddelek, February 18, 2009

Nepravilna vložitev ustavne pritožbe ne povzroči škode, če ni pogojev za uspeh ustavne pritožbe.

Sklep nº I Cp 310/2009 of Civilni oddelek, February 18, 2009

Za predlog za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine in vknjižbo lastninske pravice, ki je vložen pred 1.5.2009, se ne uporabljajo določbe ZZK-1A, temveč še vedno veljajo določbe ZZK-1 iz leta 2003. Te določajo le, da je predlagatelj dolžan plačati predujem za oklic, ne pa tudi, da je sodišču dolžan predložiti dokazilo o plačilu.

Sklep nº II Cp 319/2008 of Civilni oddelek, February 18, 2009

Če procesne predpostavke za odločanje niso izpolnjene in gre za pomanjkljivosti, ki jih je mogoče odpraviti, zemljiškoknjižno sodišče predlagatelju s sklepom naloži, da predlog dopolni oziroma popravi.

Sodba nº II Cp 4205/2008 of Civilni oddelek, February 18, 2009

Na skrite napake dobavljene stvari se ne more sklicevati stranka, ki pregleda in odprave zatrjevanih napak ni omogočila.

Sodba nº II Cp 133/2009 of Civilni oddelek, February 18, 2009

Škodo, ki jo utrpi delavec, je dolžan povrniti delodajalec, pri katerem je škoda nastala. Delodajalec, ki je prevzel delavca, je nastalo škodo dolžan povrniti le v primeru dogovora s prejšnjim delodajalcem.

Sodba nº II Cp 4050/2008 of Civilni oddelek, February 18, 2009

Nestrinjanje stranke z izvedenskim mnenjem ni razlog za postavitev novega izvedenca, če so bile pomanjkljivosti v mnenju odpravljene v skladu z 254. čl. ZPP.

Sklep nº IV Cp 201/2009 of Civilni oddelek, February 18, 2009

Obstoj poslovne sposobnosti tožnika ni predhodno vprašanje za odločitev o utemeljenosti tožnikovega zahtevka za razvezo zakonske zveze. Tako kot pri oporočni sposobnosti tudi pri sposobnosti izjaviti voljo za razvezo zakonske zveze ne velja domneva, da je nesposoben izjaviti voljo za razvezo zakonske zveze tisti, ki mu je bila odvzeta poslovna sposobnost. Tudi če bi bila zakoncu v trenutku, ko je izjavil voljo za odločitev o prenehanju zakonske zveze, odvzeta poslovna sposobnost, bi lahko bil...

Sklep nº I Cp 386/2009 of Civilni oddelek, February 18, 2009

Status "dejanskega" posvojenca ne zadošča za uveljavljanje izločitvenega zahtevka po 32. členu ZD.

Sklep nº I Cp 4071/2008 of Civilni oddelek, February 18, 2009

Pravica najemnika do odstopa od pogodbe ni vezana na pravice, ki bi jih ta lahko uveljavljal na podlagi garancije ali iz naslova jamčevanja za napake v zakup dane stvari.

Sodba nº I Cp 4188/2008 of Civilni oddelek, February 18, 2009

Priglasitev terjatve v zapuščinskem postopku ne pretrga zastaranja upnikove terjatve proti dolžnikovemu dediču.

Sodba nº I Cpg 670/2008 of Gospodarski oddelek, February 18, 2009

Iz besedila določbe 6. točke 1. odstavka 355. člena OZ ne izhaja, da bi enoletni zastaralni rok veljal zgolj za upravnikove terjatve do gospodinjstev, kakor je to izrecno določeno v 1. točki 1. odstavka 355. člena OZ, ki se nanaša na terjatve za dobavljeno električno in toplotno energijo, plin, vodo, za dimnikarske storitve in vzdrževanje snage.

Sodba nº I Cpg 910/2008 of Gospodarski oddelek, February 18, 2009

Ker je v občinskem odloku predpisan postopek z izdajo odločbe, ki nadomesti pogodbo o ravnanju z odpadki, bi se tožeča stranka morala ravnati po pravilih iz odloka in obvestiti pristojni upravni organ o tem, da med njo in toženo stranko, to je povzročiteljem odpadkov iz gospodarske dejavnosti, ni prišlo do sklenitve pogodbe. Z izdajo odločbe bi tožeča stranka pridobila pravni temelj za pravilni obračun storitve.

Sodba nº I Cp 2234/2008 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, February 18, 2009

Drugotoženka kot organizator športne prireditve bi morala s skrbnostjo dobrega strokovnjaka poskrbeti tudi za to, da izbere kvalificiranega izvajalca poletov z jadralnim padalom, ki bo imel ustrezen izpit, znanje in izkušnje.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners