Višja Sodišča: Opinions issued on March 2009

March 31, 2009

Sklep nº III Cp 1016/2009 of Civilni oddelek, March 31, 2009

V zemljiškoknjižnem postopku je odločanje sodišča omejeno na presojo pogojev za dovolitev vpisa.

Sodba nº II Cp 804/2009 of Civilni oddelek, March 31, 2009

Tožnik mora zatrjevati vsa pravnorelevantna dejstva, na podlagi katerih je mogoče preveriti utemeljenost zahtevka. Glede na ugovor toženke, da zahtevek ni dovolj specificiran, bi moral upravnik navesti, kakšni stroški so mu nastali z upravljanjem za celotno stavbo, in sicer za vsak mesec posebej, ter na podlagi katerih kriterijev je obračunal delež, ki odpade na toženko. V nasprotnem primeru je zahtevek nesklepčen in ga je kot takega potrebno zavrniti.

Sodba nº I Cp 1042/2009 of Civilni oddelek, March 31, 2009

Vdolbina, premera največ 0,2 m, globine od 0,01 do 0,04 m, je na cesti Vršič - Kranjska gora običajni riziko, na katerega mora kolesar, ki se spušča po tej cesti, računati. Ker bi brez zaviranja na prvo kolo pri hitrosti 32 km/h kolesarka tako vdolbino normalno prevozila brez padca, očitana opustitev tožene stranke (sanacija udarnih jam) ni v vzročni zvezi z nastankom škodne posledice.

Sklep nº I Cp 435/2009 of Civilni oddelek, March 31, 2009

S trenutkom zapustnikove smrti v njegov pravni položaj vstopijo njegovi dediči. Položaj udeleženca, ki ga je imel zapustnik v zemljiškoknjižnem postopku, je zato potrebno priznati tudi njegovim dedičem.

Sklep nº I Cp 379/2009 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, March 31, 2009

S sodno poravnavo je spor med strankami avtomatično končan, enako kot s pravnomočno sodbo.

March 30, 2009

Sklep nº I Cp 4843/2008 of Civilni oddelek, March 30, 2009

Tožeča stranka mora takso plačati v roku za dopolnitev, ki ji ga da na voljo sodišče 1. stopnje, potrdila o plačilu pa ni potrebno predložiti, saj takšne zahteve procesna pravila ne vsebujejo. Šele če se ugotovi, da sodna taksa ni bila plačana niti v roku za dopolnitev vloge, se tožba šteje za umaknjeno.

March 27, 2009

Sklep nº I Cp 557/2009 of Civilni oddelek, March 27, 2009

Nepravilna vročitev sodbe ni razlog za obnovo postopka, temveč je za tak primer predvidena razveljavitev potrdila o izvršljivosti, pa tudi pravnomočnosti.

March 26, 2009

Sodba nº in sklep II Cp 3768/2008 of Civilni oddelek, March 26, 2009

Preizkus višine odškodnine.

Sklep nº I Cp 4570/2008 of Civilni oddelek, March 26, 2009

Pogodbena stranka je dolžna svojo obveznost izpolniti in odgovarja za njeno izpolnitev, odstop od pogodbe pa je mogoč le v zakonsko ali pogodbeno določenih primerih.

Sodba nº in sklep I Cp 2194/2008 of Civilni oddelek, March 26, 2009

Od vprašanja, ali je transformatorska postaja (skupaj z zemljiščem pod njo ali pa sama zase) infrastrukturni objekt, je odvisno, po katerih predpisih je ta iz družbene lastnine prešla v (zasebno) lastnino fizične ali pravne osebe. Od presoje obstoja lastninske pravice tožnika na zemljišču pod TP pa sta odvisna tudi narava in obseg tožnikovega varstva.

Sodba nº in sklep II Cp 4110/2008 of Civilni oddelek, March 26, 2009

Pri presoji, ali je izpolnjen pravni standard nevarne dejavnosti, mora sodišče upoštevati, da je nevarna tista dejavnost, ki po svoji naravi in načinu opravljanja pomeni povečano nevarnost nastanka škode. Podlaga za odškodninsko odgovornost toženke je ukvarjanje z nevarno dejavnostjo in ne imetništvo padala kot nevarne stvari.

March 25, 2009

Sklep nº II Cp 3757/2008 of Civilni oddelek, March 25, 2009

Prvostopenjsko sodišče je sprejelo dokazni sklep, ni pa izvedlo dokazovanja. S tem je obema strankama onemogočilo obravnavanje pred sodiščem.

Sklep nº II Cp 102/2009 of Civilni oddelek, March 25, 2009

Dejstvo, da na trgu ni mogoče doseči cene, ki jo predlagateljica šteje za primerno, ni razlog, zaradi katerega bi bilo sklenjeni sodni poravnavi mogoče odrekati izvršljivost oz. se celo postaviti na stališče, da delitev ni bila opravljena.

Sklep nº II Cp 3588/2008 of Civilni oddelek, March 25, 2009

Na javni poti tožeča stranka ni upravičena do sodnega varstva, saj posest javnega dobra ni mogoča, zaradi česar je izključeno tudi posestno varstvo.

Sodba nº II Cp 4478/2008 of Civilni oddelek, March 25, 2009

Sodišče prve stopnje je izhajalo iz napačnega stališča, da je do materialne škode upravičen tožnik, ki je škodo (stroške) plačal, aktivno legitimirana za tožbeni zahtevek iz navedenega naslova bi po 195. členu ZOR lahko bila le tožnica kot neposredna oškodovanka (ki ji je ta škoda nastala).

Sodba nº IV Cp 4830/2008 of Civilni oddelek, March 25, 2009

Če stiki pomenijo za otroka hudo čustveno obremenitev, je s stališča strokovnega duševnega ravnovesja in s tem njegovih splošnih koristi primerneje, da stikov z očetom v tem trenutku nima.

Sklep nº III Cp 1004/2009 of Civilni oddelek, March 25, 2009

Upnica, ki ni zahtevala ločitve zapuščine od dedičevega premoženja zaradi uveljavitve svoje terjatve, ni stranka zapuščinskega postopka. Ker lahko pritožbo vložijo le stranke postopka, pritožba upnice v zapuščinskem postopku ni dovoljena in jo je treba zavreči.

Sodba nº II Cp 4822/2008 of Civilni oddelek, March 25, 2009

Ob ugotovitvi obstoja služnosti tožene stranke je sodišče pravilno zaključilo, da nasipanje peska ter čiščenje odtočnih jaškov ne predstavlja protipravnega posega v lastninsko pravico tožeče stranke, pač pa prav nasprotno, pomeni vzdrževanje in izboljšanje poti v korist vseh njenih uporabnikov.

Sodba nº II Cp 4497/2008 of Civilni oddelek, March 25, 2009

V prodajni pogodbi je določeno, da je kupec upravičen do trajne souporabe zemljišča, na katerem stoji objekt ter zemljišča, ki temu objektu služi za normalno uporabo, ter pravice souporabe skupnih delov in naprav. Poslovni prostor tožene stranke je v gradbenem in funkcionalnem smislu posamezni del večstanovanjske hiše. Tako sta objekt na naslovu BB in AA funkcionalna celota. Natančneje, gre za en sam objekt, kar izhaja iz prodajne pogodbe. Dejstvo, da je toženec za omenjeni lokal pridobil svo...

Sklep nº II Cp 4457/2008 of Civilni oddelek, March 25, 2009

Navidezna pogodba je neobstoječa in zato ni potrebno navezovati posledic takšne pogodbe s sankcijami, ki po splošnih pravilih veljajo za ničnost pogodbe.

Sodba nº II Cp 214/2009 of Civilni oddelek, March 25, 2009

O tem, ali je toženec povzročitelj, bi moralo biti sodišče prve stopnje prepričano; le verjetnost ne zadostuje. S stopnjo prepričanja pa sodišče prve stopnje ni moglo ugotoviti, da je prav toženec povzročitelj, zlasti zato, ker sta neposredno po dogodku policista uporabila proti tožniku strokovni prijem z zvijanjem roke na hrbtu. Življenjsko izkustvena je ugotovitev sodišča prve stopnje, da je morebiten vzrok poškodbe lahko tudi ravnanje policistov.

Sodba nº in sklep I Cp 4880/2008 of Civilni oddelek, March 25, 2009

Za zastaranje verzijske terjatve iz 133. člena ZZZDR velja splošni petletni zastaralni rok iz 371. člena ZOR.

Sodba nº I Cp 4839/2008. of Civilni oddelek, March 25, 2009

Za obstoj domneve oderuških obresti mora biti podan objektivni pogoj oderuškosti, kot je opredeljen v 377. členu OZ. Domnevo oderuških obresti, tudi če so te po objektivnem kriteriju zaradi visoke obrestne mere oderuške, lahko upnik izpodbije s tem, da dokaže, da ni izrabil stiske in težkega gmotnega stanja dolžnika oziroma njegove neizkušenosti, lahkomiselnosti ali odvisnosti.

Sodba nº I Cp 4808/2008 of Civilni oddelek, March 25, 2009

Toženec je huje kršil prometne predpise, medtem ko drugi voznici ni moč očitati nobene kršitve prometnih predpisov, niti da je v dani situaciji reagirala slabše, kot bi to storil povprečen voznik, ki bi se znašel v takšni situaciji. Zato ni podlage za ugotovitev vozničine soodgovornosti za obravnavani škodni dogodek.

Sodba nº I Cp 4677/2008 of Civilni oddelek, March 25, 2009

Pri odmeri odškodnine je treba upoštevati tudi bodoče bolečine, ki se bodo pri tožniku po mnenju izvedenca ob večjem obremenjevanju v poškodovanih regijah gotovo pojavljale tudi v prihodnosti.

Sodba nº in sklep I Cp 4595/2008 of Civilni oddelek, March 25, 2009

Iz načela pomoči prava nevešče stranke (12. čl. ZPP) ne izhaja dolžnost sodišča poučevati stranke o pravicah materialnega prava, kamor sodi tudi zastaranje.

Sklep nº I Cp 368/2009 of Civilni oddelek, March 25, 2009

Bratje in sestre pokojnika so nujni dediči le takrat, če so trajno nezmožni za delo in nimajo potrebnih sredstev za življenje. Pogoja morata biti podana kumulativno. Sredstva iz naslova pokojnine niso visoka, vendar pa kljub temu predstavljajo tista sredstva, ki zadoščajo za potrebno oziroma nujno preživljanje pritožnice. Dejstvo, da preživljanje osebo, za katero ne obstoji njena zakonska dolžnost preživljanja, ne more vplivati na oceno, ali ima sama dovolj sredstev za preživljanje.

Sodba nº in sklep I Cp 4448/2008 of Civilni oddelek, March 25, 2009

Sodišče lahko odredi prisilno privedbo priče samo, če je bila ta v redu vabljena. Vabljenje priče preko pravdne stranke, ker ta ni navedla prebivališča priče, se ne šteje za v redu povabljeno pričo, zato se prisilne privedbe priče ne more odrediti.

Sodba nº Cp 591/2008 of Civilni oddelek, March 25, 2009

Kadar se med pravdo pokaže, da stranka ni pravdno sposobna, pa je tožbo vložil odvetnik, mora postavljena skrbnica, če želi nadaljevati pravdo, odobriti predhodno izvedena dejanja odvetnika.

Sodba nº I Cp 211/2009 of Civilni oddelek, March 25, 2009

Valorizacijo delnega plačila odškodnine je treba opraviti po uradni dolžnosti.

Sodba nº in sklep I Cp 213/2009 of Civilni oddelek, March 25, 2009

Ekonomska skupnost je komponenta življenjske skupnosti in zato ekonomska skupnost med zakoncema ne more prenehati kasneje kot življenjska skupnost.

March 24, 2009

Sklep nº I Kr 6/2009 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, March 24, 2009

Stvarno pristojnost za odločanje o dovolitvi posegov v človekove pravice in temeljne svoboščine določa Zakon o sodiščih (ZS). Ta v 101. členu določa, da so okrožna sodišča med drugim pristojna za odločanje o dovolitvi posegov v človekove pravice in temeljne svoboščine v kazenskih zadevah ter za odločanje v drugih zadevah, če tako določa zakon.

Sodba nº I Cp 102/2009 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, March 24, 2009

Pri tem je sodišče prve stopnje pri odmeri višine pravilno upoštevalo medsebojno navezanost tožnice in njene pokojne sestre, ki sta živeli v trajnejši življenjski skupnosti, bili sta med seboj povezani in je tožnica skrbela za svojo mlajšo sestro kot za hčer, kar izhaja iz prvostopnih razlogov ob povzemanju izpovedbe tožnice. Zato se kot protispisne pokažejo pritožbene navedbe tožene stranke, da iz izpovedbe tožnice ne izhaja, da bi prevzela vlogo matere v razmerju do svoje pokojne sestre, ke...

Sodba nº I Cp 195/2009 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, March 24, 2009

Povratnica o priporočeni pošiljki namreč zagotavlja zraven transparentnosti sprejema ponudbe zlasti varstvo sprejemnika ponudbe in sicer izkaz, da je ponudnik (prodajalec) izjavo o sprejemu ponudbe prejel.

March 20, 2009

Sklep nº II Cp 846/2009 of Civilni oddelek, March 20, 2009

Pridržanje v psihiatrični bolnišnici je skrajen ukrep in je dopustno le v primerih, ko oseba zaradi narave duševne bolezni ali duševnega stanja ogroža svoje življenje ali življenje drugih ljudi ali pa povzroča hudo škodo sebi ali drugim (pri čemer mora biti povzročena ali pričakovana škoda dejansko velika). Omejitev prostosti zaradi navedenih vzrokov pa mora biti tudi neogibno potrebna, ugotovljeno mora torej biti tudi, da nevarnosti ni mogoče odpraviti z milejšimi ukrepi.

March 18, 2009

Sklep nº II Kp 243/2009. of Kazenski oddelek, March 18, 2009

Tako kot so nezakoniti dokazi vsi predmeti, ki se najdejo pri nezakonito opravljeni hišni preiskavi, so nezakonit dokaz tudi izpovedi tistih oseb, do katerih policija pride pri opravljanju nezakonite hišne preiskave. Drugi odstavek 18. člena ZKP določa, da se sodna odločba ne sme opirati na nezakonite in protiustavne dokaze, pa tudi ne na dokaze, pridobljene na podlagi teh dokazov. Ta določba uvaja t.i. doktrino sadežev zastrupljenega drevesa, ki pomeni širitev izločitve ne samo na tiste doka...

Sklep nº II Cp 3669/2008 of Civilni oddelek, March 18, 2009

Stranka mora separatne stroške po členu 156 ZPP v skladu členom 163/3 ZPP priglasiti najkasneje do konca obravnave, saj sodišče na te stroške ne pazi po uradni dolžnosti brez predloga strank.

Sklep nº II Cp 3847/2008 of Civilni oddelek, March 18, 2009

Krog dedičev, ki dedujejo denacionalizirano premoženje, je določen s členom 78/1 ZDen.

Sodba nº in sklep II Cp 3962/2008 of Civilni oddelek, March 18, 2009

Tožnik je bil priprt in zaprt v skupnem trajanju 3 leta, 1 mesec in 6 dni. V času sojenja na prvi stopnji, to je maj 2008, je znašala povprečna neto plača 882,94 EUR. Tako se izkaže, da je tožnik v tej zadevi prejel 13,32 povprečnih plač. Ker so podobni primeri bistveno višji, je bilo treba prisojeno odškodnino 10.000,00 EUR zvišati kar za 5-krat, tako da sedaj znaša primerna odškodnina namesto 50.000,00 EUR oziroma zvišano za 40.000,00 EUR.

Sklep nº II Cp 4079/2008 of Civilni oddelek, March 18, 2009

V zapuščinskem postopku ni revizije.

Sodba nº II Cp 4236/2008 of Civilni oddelek, March 18, 2009

Pred uveljavitvijo ZVPSBNO je imela prizadeta oseba v primeru kršitve ustavnih pravic na voljo tožbo za plačilo odškodnine neposredno na podlagi 26. člena URS.

Sodba nº II Cp 4641/2008 of Civilni oddelek, March 18, 2009

V primeru podanega ugovora v pobot ugovarjane terjatve s strani tožene stranke mora imeti sodba tridelni izrek. V prvem delu sodišče ugotovi, da obstoji terjatev tožeče stranke in njeno višino, v drugem delu, do katere višine obstoji nasprotna terjatev toženca, in v tretjem delu sodišče prve stopnje opravi kompenzacijo. V presežku mora sodišče tožbeni zahtevek zavrniti ali mu deloma ugoditi, odvisno od tega, v kakšni višini obe terjatvi konkurirata. Zapis obstoja ugotovitve tožnikove terjatve...

Sklep nº II Cp 4708/2008 of Civilni oddelek, March 18, 2009

Sodišče prve stopnje ni presojalo vseh zakonskih pogojev za dedovanje zaščitene kmetije in je bilo zato potrebno sklep razveljaviti in vrniti zadevo v nov postopek.

Sodba nº II Cp 4761/2008 of Civilni oddelek, March 18, 2009

Delno plačilo odškodnine tožniku s strani zavarovalnice, pri kateri je bilo proti odgovornosti zavarovano vozilo, ki je prometno nesrečo povzročilo, ne pretrga zastaranja terjatve tožnika nasproti toženi stranki. Ne gre za pripoznavo in s tem do pretrganja zastaranja s poravnalno ponudbo pooblaščenke tožene stranke.

Sklep nº II Cp 145/2009 of Civilni oddelek, March 18, 2009

Skupne stroške postopka predstavljajo tudi sodne takse za predlog in sklep, zato tudi te stroške v skladu z določbo člena 126 ZNP trpijo udeleženci v razmerju z velikostjo svojih solastnih deležev (načelno pravne mnenje, VS RS 22.12.1992, poročilo VS RS 2/92, stran 23).

Sodba nº II Cp 147/2009 of Civilni oddelek, March 18, 2009

Država, ki je prvotožencu podarila pištolo za zasluge v osamosvojitveni vojni, ne odgovarja za škodo, ki je nastala, ko je prvotoženec s to pištolo ustrelil tožnika. V času daritve navzven zaznavne okoliščine niso bile takšne, da bi tožnik v dar ne smel prejeti trofejnega orožja.

Sodba nº II Cp 198/2009 of Civilni oddelek, March 18, 2009

Stranka, ki zanika dejstvo, ki ga je sprva priznala, mora izkazati okoliščine, zaradi katerih spreminja svoje trditve, in na podlagi teh okoliščin sodišče presodi, ali šteje posamezno dejstvo za priznano ali sporno.

Sklep nº I Cp 3715/2008 of Civilni oddelek, March 18, 2009

Če je iz tožbe mogoče izluščiti nek minimum, glede katerega je tožba popolna, sodišče tožbe ne zavrže v celoti.

Sodba nº I Cp 3978/2008 of Civilni oddelek, March 18, 2009

Ustavno sodišče RS je v odločbi U-I-22/99 z dne 2.12.1999 v 12. točki navedlo, da je izpodbijana določba (2. odst. 72. člena ZDen) podlaga za uveljavljanje zahtevkov zaradi nemožnosti uporabe oziroma upravljanja premoženja od uveljavitve ZDen dalje.

Sodba nº I Cp 4314/2008 of Civilni oddelek, March 18, 2009

Pravne posledice odpovedi najemne pogodbe kot enostranske izjave najemodajalca, da prekine pravno razmerje, niso nastopile šele s pravnomočnostjo sodbe, pač pa z iztekom odpovednega roka, ki je bil z najemno pogodbo določen v trajanju 30 dni. Toženka je od tedaj dalje uporabljala tožnikov poslovni prostor brez pravne podlage.

Sodba nº I Cp 4552/2008 of Civilni oddelek, March 18, 2009

Če novi toženec ne privoli v razširitev tožbe nanj, razširitev tožbe pa vsebuje vse sestavine tožbe ter tožnikov predlog, naj se v primeru, da se novi toženec ne bo strinjal z razširitvijo tožbe nanj, šteje razširitev tožbe kot novo tožbo, zoper novega toženca, se šteje takšna razširitev tožbe kot nova tožba zoper tega toženca.

Sodba nº I Cp 4703/2008 of Civilni oddelek, March 18, 2009

Presoja višine odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sodba nº I Cp 4727/2008 of Civilni oddelek, March 18, 2009

Sodišče s sodbo odloča o utemeljenosti ali neutemeljenosti tožbenega zahtevka, ne pa tudi o nečem, kar ni zaobseženo v tožbenem zahtevku, pa četudi so o tem v tožbi podane navedbe.

Sodba nº I Cp 4765/2008 of Civilni oddelek, March 18, 2009

Prepozna vložitev tožbe, glede na napotitveni sklep, lahko vpliva le na potek zapuščinskega postopka (na čas prekinitve le-tega), nima pa vpliva na pravni interes stranke za vložitev ugotovitvene tožbe.

Sklep nº I Cp 4899/2008 of Civilni oddelek, March 18, 2009

Dedič od zapuščinskega sodišča ne more zahtevati, da mu s sklepom o dedovanju kot njegov dedni delež dodeli točno določeni del nepremičnine, ker sklep o dedovanju ne obsega fizične delitve zapuščine v naravi, razen, če se dediči med postopkom o tem sporazumejo (214. člen ZD).

Sklep nº I Cp 12/2009 of Civilni oddelek, March 18, 2009

Sodišče zavrže revizijo, ki jo je vložila stranka sama, če ni najpozneje v njej izkazala, da ima opravljen pravniški državni izpit.

Sklep nº I Cp 49/2009 of Civilni oddelek, March 18, 2009

Če se posestnik v pravdi, v kateri se odloča o pravici do posesti, s sodno poravnavo le-tej odpove, ne more kasneje uveljavljati posestnega varstva.

Sklep nº I Cp 95/2009 of Civilni oddelek, March 18, 2009

Sprememba dodatnega sklepa o dedovanju, ker je bil spregledan eden od dedičev.

Sodba nº I Cp 161/2009 of Civilni oddelek, March 18, 2009

Ustaljena sodna praksa je zavzela jasno stališče, da ko je dospelost terjatve odvisna od aktivnosti upnika, ki pa je pasiven, velja pravilo, da kljub nedospelosti terjatve (zaradi neizražene zahteve, opomina, itd.) njeno zastaranje začne teče po preteku primernega roka.

Sklep nº I Cp 302/2009 of Civilni oddelek, March 18, 2009

Sklepa o odmeri nagrade izvedencu ni mogoče izpodbiti s trditvami, ki predstavljajo vsebinsko nestrinjanje z zaključki izvedenca.

Sklep nº I Cp 519/2009 of Civilni oddelek, March 18, 2009

ZZK-1 ne vsebuje prehodnih določb, ki bi vprašanje identifikacijskega znaka urejala drugače za listine, ki so bile sestavljene pred uveljavitvijo ZZK-1. Identifikacijski znak zemljiške parcele je oznaka katastrske občine, v kateri se nahaja, in parcelna številka, kot je vpisana v zemljiškem katastru. Če takšnih podatkov listina, ki jo je predlagatelj predložil za vpis, ne vsebuje, za zadovoljitev vpisa niso izpolnjeni vsi formalni pogoji.

Sklep nº I Cp 562/2009 of Civilni oddelek, March 18, 2009

Zoper sklep o zavrženju zahteve za izločitev sodnika na predlog stranke ni posebne pritožbe.

Sodba nº I Cp 672/2009 of Civilni oddelek, March 18, 2009

Prodaja tuje stvari brez pooblastila lastnika ni nedopusten pravni posel, zato lahko kupec od prodajalca zahteva realizacijo pogodbe. Če do realizacije ne pride, začne zastaralni rok za že plačane obroke kupnine teči od takrat, ko je kupec izvedel za okoliščine, zaradi katerih pravnega posla ni mogoče realizirati, in ne že od same izročitve obrokov kupnine prodajalcu.

Sklep nº I Cp 742/2009 of Civilni oddelek, March 18, 2009

Sklep o dedovanju je deklaratorne narave, zato začasna odredba v zapuščinskem postopku ne pride v poštev.

Sklep nº IV Cp 265/2009 of Civilni oddelek, March 18, 2009

Že sama želja razvezati se zadošča za utemeljenost tožbenega zahtevka za razvezo zakonske zveze.

Sodba nº IV Cp 609/2009 of Civilni oddelek, March 18, 2009

Preživnina za mladoletnega otroka se določi v denarju, zato ni mogoče upoštevati pritožbene navedbe, da ima oče, razen preživnine, še druge izdatke za otroka.

Sodba nº IV Cp 682/2009 of Civilni oddelek, March 18, 2009

Toženec v Republiki Sloveniji nima bivališča, imel pa je še po vložitvi tožbe stalno bivališče v Ljubljani, torej na naslovu, s katerega se je pošta vračala z oznako „preseljen“. Sodišče ni dolžno in ne more sprožiti ustreznega upravnega postopka, v katerem bi se ugotavljalo, ali toženec dejansko prebiva na naslovu, na katerem je imel prijavljeno stalno prebivališče, ali pa je morebiti prišlo do spremembe bivališča, ki ga toženec ni pravilno prijavil glede na določbe Zakona o prijavi prebival...

Sodba nº IV Cp 711/2009 of Civilni oddelek, March 18, 2009

Dogovor o preživnini za otroka ne sodi v notarski zapis sporazuma med zakoncema iz člena 64/1 ZZZDR. Če sodišč ugotovi, da sporazum zakoncev ni v skladu s koristjo otrok (člen 64/2 ZZZDR), zakonca pa ne dosežeta novega, temu ustreznega sporazuma, sporazumna razveza zakonske zveze ni možna.

Sodba nº IV Cp 774/2009 of Civilni oddelek, March 18, 2009

Določitev stikov v času poletnih počitnic.

Sodba nº II Cp 3950/2008 of Civilni oddelek, March 18, 2009

Toženec je s tem, ko je po sklenitvi pogodbe povečal število stanovanjskih enot v soseski, kršil kupoprodajno pogodbo, in sicer da bo soseska zgrajena in urejena v skladu z enotnim dovoljenjem za gradnjo. Tožnik je kršil pogodbene obveznosti, kar je predpostavka za obstoj poslovne odškodninske odgovornosti.

Sodba nº in sklep II Cp 3505/2008 of Civilni oddelek, March 18, 2009

O obogatitvi je pojmovno nemogoče govoriti v primeru uporabe na podlagi veljavnega pravnega naslova.

Sklep nº II Cp 568/2009 of Civilni oddelek, March 18, 2009

Ker pridobitelj pravic na podlagi pravnega posla (na primer kupec), ki obveznost izstavitve zemljiškoknjižnega dovolila iztožuje, ne more (in ne sme) biti priviligiran (v ugodnejšem položaju) kot pridobitelj (kupec) nepremičnine, ki mu je oseba (prodajalec) z overjenim zemljiškoknjižnim dovolilom dovolila vknjižbo, mora za utemeljenost zahtevka za izstavitev zemljiškoknjižne listine po 5. točki prvega odstavka 40. člena ZZK-1 pridobitelj pravic kot tožnik poleg drugega trditi in dokazati tudi...

Sodba nº II Cp 4363/2008 of Civilni oddelek, March 18, 2009

Prvi tožnik je kot delavec železnice stal na tirih, ko ga je zadela lokomotiva. Njegov prispevek je 30%.

Sklep nº II Cp 4243/2008 of Civilni oddelek, March 18, 2009

Odločitev o zahtevku tožeče stranke, tudi če bi bila sprejeta samo zoper enega od tožencev glede njegovega solastniškega deleža, ne bi v ničemer posegla v solastniški delež drugega oziroma drugih solastnikov nepremičnine.

Sklep nº II Cp 82/2009 of Civilni oddelek, March 18, 2009

Manj verjetna je pravica vdove, ki trdi, da polovico sporne nepremičnine ne spada v zapuščino, ker je skupno premoženje nje in zapustnika, saj je kot zemljiškoknjižni lastnik v zemljiški knjigi vpisan zapustnik.

Sodba nº II Cp 25/2009 of Civilni oddelek, March 18, 2009

Nasprotno tožbo mora sodišče obravnavati skupaj z glavno tožbo le v primeru, ko je to nujno zaradi materialnopravne obravnave celotnega spora.

Sklep nº I Cp 3473/2008 of Civilni oddelek, March 18, 2009

Ker je predmet izpodbijanja s pritožbo lahko le sodna odločitev, v izpodbijanem sklepu vsebovani dedni dogovor pa ni sodna odločitev, je pritožba nedovoljena.

March 17, 2009

Sklep nº II Cp 4709/2008 of Civilni oddelek, March 17, 2009

Sporni znesek ne predstavlja kazenske takse, pač pa takso za opomin.

Sklep nº I Cp 566/2009 of Civilni oddelek, March 17, 2009

Sklep o plačilu predujma je sklep procesnega vodstva, zoper katerega ni pritožbe.

March 13, 2009

Sklep nº I Cp 465/2009 of Civilni oddelek, March 13, 2009

Po določilu 5. odstavka 234. člena Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1) mora predlagatelj predlogu, ki se nanaša na vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, priložiti potrdilo o plačilu pavšala za objavo oklica o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine.

March 12, 2009

Sklep nº I Ip 128/2009 of Višje sodišče v Mariboru, 11 oddelek, March 12, 2009

Materialnopravno podlago za odločanje o izvršilnih stroških, katerih povrnitev zahteva upnik, predstavlja določba petega odstavka 38. člena ZIZ, po kateri se mora povrnitev stroškov zahtevati takoj, ko nastanejo in je znana njihova višina, ne pa kadarkoli v teku izvršilnega postopka oziroma kadarkoli do izteka 30-dnevnega roka po zaključku izvršilnega postopka. 30-dnevni rok namreč predstavlja skrajni rok, v katerem se povračilo nadaljnjih izvršilnih stroškov še lahko zahteva in v primeru, če...

Sklep nº I Ip 286/2009 of Višje sodišče v Mariboru, 11 oddelek, March 12, 2009

ZIZ v 56. členu omogoča dolžniku vložitev ugovora zoper pravnomočen sklep o izvršbi vse do konca izvršilnega postopka, če ga brez svoje krivde ni mogel uveljavljati v (rednem) ugovoru zoper sklep o izvršbi. Dejstvi, ki jih v ugovoru uveljavljata dolžnika, se nanašata na samo terjatev – njen obstoj oziroma višino in sta nastopili po izvršljivosti odločbe – sklepa o izvršbi opr. št. v zvezi s popravkom sklepa – izvršilnega naslova, na podlagi katerega je bila v obravnavanem postopku dovoljena i...

March 11, 2009

Sodba nº II Cp 3870/2008 of Civilni oddelek, March 11, 2009

Osnovni pogoj za uporabo pravnega pravila paragrafa 418 ODZ je, da je graditelj v dobri veri, da torej ne ve, da gradi na tujem svetu. Če se sklicuje na dogovor, originarne pridobitve ni. Lastninska pravica na podlagi dogovora (pogodbe) se pridobi šele z vpisom v zemljiško knjigo.

Sodba nº II Cp 4093/2008 of Civilni oddelek, March 11, 2009

Stranka, ki zatrjuje napako volje, mora uporabiti ustrezno pravno sredstvo, to je vložiti tožbo in zahtevati razveljavitev pogodbe.

Sodba nº II Cp 4338/2008 of Civilni oddelek, March 11, 2009

Za solidarno odgovornost je treba, da je vsak od solidarnih zavezancev kršilec neke pravice iz tega zakona.

Sodba nº I Cp 3512/2008 of Civilni oddelek, March 11, 2009

Med dedinjama je prišlo do sklenitve dednega dogovora, ki je bil povzet v sklepu o dedovanju in ima zato moč sodne poravnave.

Sodba nº I Cp 4626/2008 of Civilni oddelek, March 11, 2009

Dogovor o načinu izvrševanja solastnine je pravni posel in če je tožnik uporabljal sporne nepremičnine na podlagi tega spornega pravnega posla (s katerim plačilo uporabnine ni bilo dogovorjeno), tožbeni zahtevek ne more temeljiti na določbah neupravičene pridobitve, ne more biti verzijski zahtevek.

Sklep nº I Cp 72/2009 of Civilni oddelek, March 11, 2009

Če stranka po opominu sodišča poravna vse naložene obveznosti glede plačila sodne takse, sodišče pa naknadno ugotovi, da taksa še vedno ni v celoti poravnana, ni mogoče ustaviti postopka iz razloga, ker sodna taksa ni plačana.

Sklep nº I Ip 98/2009 of 11 oddelek, March 11, 2009

Ker dejstvo, da prva dolžnica za obveznosti družbe ne odgovarja, izhaja iz sodnega registra, se upnica ne bi mogla sklicevati, da za to ni vedela (8. člen ZSReg), pravno nepomembno pa je sklicevanje na stanje sodnega registra, češ da izjava o izstopu iz družbe ni bila nikjer javno evidentirana. Iz navedenih razlogov je upnica dolžnici neutemeljeno povzročila stroške ugovornega postopka.

Sklep nº I Cp 3649/2008 of Civilni oddelek, March 11, 2009

Pravdna sodišča so pristojna za odločanje o predlogih in zahtevkih strank, ne pa za nudenje nasvetov ali celo sestavo zahtevkov, o katerih odločajo. Za nudenje strokovnih pravnih nasvetov so usposobljeni predvsem odvetniki. Prava neuko stranko je dolžno sodišče opozoriti le na procesne pravice, ki jih zaradi nevednosti ne uporablja (12. čl. ZPP).

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners