Višja Sodišča: Opinions issued on July 2009

July 31, 2009

Sklep nº I Cp 1688/2009 of Civilni oddelek, July 31, 2009

Terjatev, nastala zaradi kršitve pogodbe, in sicer za plačilo razlike med klubsko in redno ceno za nakup knjig, če član kluba izgubi ugodnosti članstva, ni občasna terjatev, zato zanjo velja splošni petletni zastaralni rok.

July 29, 2009

Sklep nº I Cp 1612/2009 of Civilni oddelek, July 29, 2009

Za spore o premoženjskih razmerjih med zakoncema veljajo glede nepremičnin pravila o izključni pristojnosti po legi nepremičnine.

Sklep nº II Cp 2525/2009 of Civilni oddelek, July 29, 2009

Zamudnega sklepa zaradi motenja posesti ni mogoče izpodbijati zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

Sodba nº II Cp 1064/2009 of Civilni oddelek, July 29, 2009

Odmera odškodnine za nepremoženjsko škodo: lažji zvin vratne hrbtenice – 3,6 povprečnih plač.

Sklep nº I Cp 2224/2009 of Civilni oddelek, July 29, 2009

Če bo terjatev plačana ter če bo izvršba ustavljena in izvršilna dejanja razveljavljena zaradi umika predloga za izvršbo, bo zemljiškoknjižno sodišče dovolilo izbris zaznambe izvršbe in izbris hipoteke.

Sodba nº II Cp 881/2009 of Civilni oddelek, July 29, 2009

Za oškodovanca, ki je utrpel zlom čolnička levega zapestja, obtolčenino dela trupa ter poškodbo vratnih mišic, je primerna odškodnina 5 povprečnih plač.

Sodba nº in sklep I Cp 1508/2009 of Civilni oddelek, July 29, 2009

Tožbeni zahtevek na ugotovitev služnosti voženj, ne da bi bil opredeljen namen voženj ali prevozna sredstva, s katerimi so se vožnje opravljale, ni dovolj določen.

July 28, 2009

Sklep nº II Cp 1877/2009 of Civilni oddelek, July 28, 2009

Sodišče prve stopnje je nepravilno štelo, da utemeljenost tožbenega zahtevka ne izhaja iz dejstev, ki so navedena v tožbi.

July 17, 2009

Sodba nº I Cp 598/2009 of Civilni oddelek, July 17, 2009

Živčni šok kot oblika nepremoženjske škode ni pravno priznana škoda po 179. členu OZ.

July 15, 2009

Sklep nº II Cp 2473/2009 of Civilni oddelek, July 15, 2009

Nujnost ukrepa potrjuje celo sama udeleženka, ki je izpovedala, da je samovoljno prenehala jemati zdravila, ker je ocenila, da jo omamljajo. Takšen nekritičen in neuvideven odnos do zdravljenja je vsekakor terjal začasno zdravljenje na zaprtem oddelku, saj ambulantni način zdravljenja očitno ni zadoščal.

Sklep nº II Cp 1326/2009 of Civilni oddelek, July 15, 2009

Ker se zavezovalni pravni posel nanaša na stanovanje v stanovanjski stavbi in predstavlja ½ stanovanjske hiše, predlagateljica pa kljub temu in dejstvu, da navedena parcela vsebuje še druge nepremičnine, zahteva vpis lastninske pravice do celote, je sodišče predlog za vknjižbo pravilno zavrnilo.

Sodba nº II Cp 1844/2009 of Civilni oddelek, July 15, 2009

Za novo škodo gre takrat, kadar ob priznanju prve škode oziroma odmere odškodnine zanjo, ta še ni bila znana in njenega nastanka ni bilo moč predvideti, kljub temu pa se kasneje pojavi. Pri tožnici ne gre za nepričakovane duševne bolečine, ampak gre za isto škodo, le njena intenzivnost se je po določenem času poglobila in podaljšal se je čas njihovega trajanja. Tak psihičen odziv tožnice v bodočnosti pa v času podpisa poravnave ni bil nepredvidljiv in bi ga tožnica lahko pričakovala, saj v ce...

Sodba nº II Cp 552/2009 of Civilni oddelek, July 15, 2009

Sodna praksa na osnovi 5. odstavka 168. čl. ZIZ poleg oblikovanja zahtevka za vknjižbo lastninske pravice dopušča tudi oblikovanje zahtevka za izdajo zemljiškoknjižne listine. Če toženec zemljiškoknjižne listine ne izda, se tudi v drugo navedenem primeru vknjižba izvede na osnovi sodbe - podlaga za vknjižbo lastninske pravice je sodba (1. odstavka 40 čl. ZZK-1). Ker zemljiškoknjižno sodišče vknjižbo opravi zgolj na osnovi listine, ki dokazuje pravni temelj pridobitve lastninske pravice (1. od...

Sklep nº I Cp 1676/2009 of Civilni oddelek, July 15, 2009

Zemljiškoknjižni postopek je strogo formalen postopek, zato zemljiškoknjižno sodišče ne more postaviti izvedenca in ugotavljati dejanskega stanja.

Sodba nº II Cp 953/2009 of Civilni oddelek, July 15, 2009

Ob zaključku pravnega postopka na prvi stopnji se prejšnji pritožbeni in revizijski stroški ne odmerjajo dosledno glede na uspeh strank v postopkih s pravnimi sredstvi, ampak je odločilen končni uspeh pravdnih strank v postopku. Uspešnost v postopku uporabljenih rednih in izrednih pravnih sredstev je lahko upoštevana kot druga okoliščina, ki vpliva na odmero pravdnih stroškov.

Sodba nº II Cp 1682/2009 of Civilni oddelek, July 15, 2009

Sodišče prve stopnje je ugotavljalo, ali je vzročno zvezo za utrpelo poškodbo tožnika moč pripisati izključno le sferi delovanja ročnega električnega viličarja ali pa je bil premik viličarja pri povzročitvi škode le eden od členov zaporedja vzrokov in posledic, ter pravilno ugotovilo, da je potrebno celotno vzročno zaporedje, ki je pripeljalo do škodnega dogodka, pripisati slabi organizaciji dela in neupoštevanju varnostnih ukrepov (tožnik bi moral biti za delo z viličarjem usposobljen, imeti...

Sodba nº II Cp 581/2009 of Civilni oddelek, July 15, 2009

V konkurenci originarno pridobljene lastninske pravice in pogodbeno ustanovljene hipoteke je ključnega pomena načelo zaupanja v zemljiško knjigo, kar pomeni, da tisti, ki v pravnem prometu pošteno ravna in se zanese na podatke o pravicah, ki so vpisani v zemljiški knjigi, zaradi tega ne sme trpeti škodljivih posledic. Tožeča stranka bi lahko s svojim zahtevkom uspela, v kolikor bi izpodbila domnevo, da je prvotoženec oziroma njegov pravni prednik vedel, da podatki v zemljiški knjigi ne odraža...

Sklep nº II Cp 2429/2009 of Civilni oddelek, July 15, 2009

Če upnik izkaže za verjetno, da bi dolžnik s predlagano odredbo pretrpel le neznatno škodo, ni dolžan dokazovati, da je odredba potrebna, da se prepreči nastanek težko nadomestljive škode (3. odstavek 272. člena ZIZ).

Sklep nº II Cp 1913/2009 of Civilni oddelek, July 15, 2009

Sodišče prve stopnje je ravnalo prav, ko je najprej ugotavljalo, ali v danem primeru gre za vloge iz 1. odstavka 105.a člena ZPP, saj jo je na to napotil 5. odstavek 168. člena ZPP, ki določa, da se lahko pravne osebe oprostijo plačila taks samo za vloge iz 1. odstavka 105.a člena ZPP in predlog zavrnilo. Šele, če bi sodišče ugotovilo, da bi šlo za vloge iz 1. odstavka 105.a člena zakona, bi se lahko spustilo v odločanje o vsebinski utemeljenosti predloga tožeče stranke za oprostitev plačila ...

Sklep nº II Cp 1696/2009 of Civilni oddelek, July 15, 2009

Če je z zemljiškoknjižnim predlogom vpis lastninske pravice predlagan pri eni nepremičnini, z listino pa predlagatelj izkazuje nakup druge nepremičnine, je predlog utemeljeno zavrnjen. Ker tudi s predložitvijo identifikacijske številke, ki ustreza nepremičnini iz pogodbe, pri vložku, kjer je vpis predlagan, vpisa ni mogoče doseči, pozivanje k popravi oz. dopolnitvi predloga ni smiselno.

Sklep nº I Cp 1969/2009 of Civilni oddelek, July 15, 2009

Iz pisanj je razvidno, na katere zadeve se nanašajo, iz plačilnega naloga in opomina za plačilo sodne takse za pritožbo pa je tudi razvidna posledica, do katere bo prišlo v primeru neplačila sodne takse za pritožbo. Odločitev sodišča prve stopnje, ko je zaradi neplačila sodne takse za vlogo, ki tudi po pozivu ni bila plačana, štelo pritožbo za umaknjeno, je tako pravilna.

July 14, 2009

Sodba nº I Cpg 1024/2008 of Gospodarski oddelek, July 14, 2009

Iz sodbe Vrhovnega sodišča z dne 10. 10. 2006 izhaja, da je tožeča stranka v davčnem postopku zahtevala vračilo preveč plačanega DDV na podlagi 95. člena ZDavP in 47. člena ZDDV, Vrhovno sodišče pa je ta njen zahtevek zavrnilo z obrazložitvijo, da se na podlagi 95. člena ZDavP lahko vrne le tisti preveč plačani davek, ki predstavlja presežek nad vsoto iz davčnega obračuna, oddanega davčnemu organu. Vrhovno sodišče je pojasnilo, da je vračilo DDV na podlagi te določbe mogoče doseči le v primer...

July 13, 2009

Sodba nº II Cp 2409/2009 of Civilni oddelek, July 13, 2009

Kumulativna pogoja za objavo popravka po 26. člena ZMed sta objava neresnice v članku in da je z objavo te neresnice prizadeta pravica ali interes tistega, na katerega se članek nanaša.

July 09, 2009

Sklep nº I Cp 1125/2009 of Civilni oddelek, July 09, 2009

Stroški z najemom stanovanja tožencu doslej še niso nastali, ni pa tudi gotovo, kdaj bodo nastali, ker se toženec iz stanovanja še ni izselil. Ker strošek še ni nastal in tudi ni gotovo, kdaj bo nastal, ga pri odločanju ni možno upoštevati.

Sklep nº I Cp 2120/2009 of Civilni oddelek, July 09, 2009

Ob upoštevanju okoliščine, da je izvršilno sodišče izdalo sklep o izvršbi na podlagi izvršilnega naslova, je prvostopenjsko sodišče v skladu z določilom 2. odstavka 45. člena ZIZ ravnalo pravilno, ko je sklep o izvršbi predložilo zemljiškoknjižnemu sodišču še pred njegovo pravnomočnostjo. Sodišče prve stopnje ni bilo dolžno čakati na odločitev o vloženem ugovoru zoper izdani izvršilni sklep.

Sodba nº I Cp 889/2009 of Civilni oddelek, July 09, 2009

Iz skopih dejanskih tožbenih navedb prvostopenjsko sodišče ni moglo ugotoviti konkretnega historičnega dogodka, na podlagi katerega bi bilo morda mogoče sklepati na kakšno drugo pravno podlago obveznosti tožencev npr. na odškodninsko obveznost toženca, ki bi izvirala iz posredniške pogodbe ali mandatne pogodbe ali morda celo za razmerje, ki bi izviralo iz družbene pogodbe. Ugotavljanje teh razmerji pa bi presegalo pooblastila sodišča, saj v skladu z razpravnim načelom (7. člen ZPP) sodišče ne...

Sklep nº II Cp 2173/2009 of Civilni oddelek, July 09, 2009

Pogoj za postopanje po določilu 140. člena ZPP je, da naslovnik na naslovu, kjer je poskuša opraviti vročitev, dejansko stanuje. Če na naslovu, določenem v tožbi, ne stanuje, potem mu na tem naslovu tudi nadomestne vročitve ni mogoče opraviti, saj stanovalci niso člani njegovega gospodinjstva.

Sklep nº I Cp 1432/2009 of Civilni oddelek, July 09, 2009

Dejstvo je, da se sporni objekt, v katerem je vrtec, nahaja v ožjem centru Ljubljane, zato ga lahko nadomesti le objekt, ki se nahaja na njegovem ožjem območju, ker sicer ne moremo govoriti o nadomestitvi z drugo nepremičnino kot določa 1. točka 1. odstavka 19. člena ZDen.

Sklep nº II Cp 1266/2009 of Civilni oddelek, July 09, 2009

Nasprotna udeleženka je predlagala delitev skupnega premoženja v naravi, in sicer tako, da se njej dodeli stanovanje v celoti, predlagatelju pa garaža, vendar pa takšna delitev ni mogoča, saj je po ugotovitvah izvedenca stanovanje skoraj trinajstkrat vrednejše od garažnega boksa.

Sodba nº II Cp 656/2009 of Civilni oddelek, July 09, 2009

Če je bila izpolnitev pogodbe (izročitev predmeta posojilne pogodbe) po dogovoru ali z odobritvijo posojilojemalca opravljena tretji osebi, to ne vpliva na posojilojemalčevo obveznost vračila posojila.

Sodba nº II Cp 380/2009 of Civilni oddelek, July 09, 2009

Delovanje organov oblasti v okviru pristojnosti, opravljeno v skladu s pravili, v katerem ni zaslediti protipravnosti, ne more biti podlaga za pravico do povrnitve škode, tudi če je bila s takim ravnanjem komu povzročena škoda.

Sodba nº IV Cp 2097/2009 of Civilni oddelek, July 09, 2009

Tožnik ni uspel izkazati manjšega dohodka in s tem zmanjšane zmožnosti za preživljanje mladoletnega toženca v primerjavi s tisto, ki je bila ugotovljena s prejšnjo pravnomočno sodbo.

Sodba nº II Cp 1490/2009 of Civilni oddelek, July 09, 2009

Uporabnik storitev dimnikarske službe je oseba, ki nadzoruje in uporablja malo kurilno napravo, pomožno napravo, dimni vod ali zračnik. Šele, če takšne osebe ni mogoče ugotoviti, je uporabnik storitev dimnikarske službe, lastnik nepremičnine.

Sodba nº II Cp 1120/2009 of Civilni oddelek, July 09, 2009

Vožnja z reševalnim vozilom v zdravstveni dom in okoliščina, da v času zdravljenja (pet dni v vojaški ambulanti) ni mogel služiti vojaškega roka, kar tožnik opredeljuje kot „nevšečnost“ med zdravljenjem, ne moreta predstavljati pravno priznane škode.

Sklep nº II Cp 726/2009 of Civilni oddelek, July 09, 2009

Dejstvo, da je tožnik izbrisan, še ne pomeni, da je upravičen do odškodnine. Zato mora v tožbi navesti dejstva, ki utemeljujejo obstoj odškodninske odgovornosti.

Sklep nº Cpg 124/2009 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, July 09, 2009

Če je skupščina že sklicana in je (ali bo) obravnavala isto materijo, potem manjšinski delničar ne more zahtevati še enkrat sklica skupščine (oziroma izposlovati od sodišča pooblastilo za sklic), marveč ima v okviru pravnega varstva svojih pravic in interesov na voljo le tožbo na izpodbojnost sprejetih skupščinskih sklepov.

July 08, 2009

Sodba nº I Cp 1441/2009 of Civilni oddelek, July 08, 2009

Sodišče prve stopnje je tako pravilno ugotovilo, da so izpolnjeni vsi pogoji iz 3. odstavka 103. člena SZ-1; v opominu je tožeča stranka toženca pozvala naj v 30-ih dneh od vročitve opomina odpravi odpovedne razloge in poravna vse obveznosti, sicer bo začela s postopkom vložitve tožbe za izpraznitev stanovanja pri pristojnem sodišču in z izterjavo celotnega dolga.

Sodba nº I Cp 2034/2009 of Civilni oddelek, July 08, 2009

Če se iz več različnih stanovanjskih prostorov, pred tem v uporabi različnih oseb, uredi eno stanovanje kot zaključena stanovanjska enota, se takšna preureditev v vsakdanji rabi opredeljuje kot „adaptacija“, kar ni nič drugega kot posodobitev ali celo sprememba namembnosti določenega stanovanjskega prostora v okviru stanovanja. V obravnavani zadevi zato ne gre za preureditev skupnih prostorov (podstrešja) v stanovanjske prostore.

Sodba nº in sklep I Cpg 1062/2008 of Gospodarski oddelek, July 08, 2009

Pravica naročnika zahtevati sorazmerno znižanje plačila za opravljeni posel je jamčevalni zahtevek, ki ga naročnik lahko uveljavlja na podlagi podjemnikove odgovornosti za stvarne napake (3. odstavek 639. člena OZ). V skladu s 640. členom OZ se plačilo zniža v razmerju med vrednostjo izvršenega dela ob sklenitvi pogodbe brez napake in vrednostjo, ki bi jo tedaj imelo izvršeno delo z napako. Da bi naročnik, v konkretnem primeru tožena stranka, uspela z ugovorom znižanja plačila, bi morala pole...

Sklep nº II Cp 1361/2009 of Civilni oddelek, July 08, 2009

Pri odločanju o predlogu za taksno oprostitev mora sodišče skrbno presoditi vse okoliščine primera (4. odstavek 11. člena ZST). To med drugim pomeni, da mora strankin predlog obravnavati celostno: v okviru celotne trditvene in dokazne podlage, ki jo ta ponudi v predlogu in njemu predloženi izjavi o svojem premoženjskem stanju (2. odstavek 12. člena ZST-1). Če v predlogu opiše svoje premoženjsko stanje in o njem ponudi dokaze, sodišče njene vloge ne more zavreči zgolj zaradi neizpolnjenih rubr...

Sklep nº R 421/2009 of Civilni oddelek, July 08, 2009

Po uradni dolžnosti se lahko sodišče izreče, da ni krajevno pristojno, najkasneje do izdaje odločbe na prvi stopnji in ne šele v njej.

Sklep nº I Cp 1410/2009 of Civilni oddelek, July 08, 2009

Toženca sta solastnika nepremičnine, na katero se nanaša zahtevek za ugotovitev lastninske pravice s priposestvovanjem, zato sta enotna sospornika.

Sklep nº I Ip 1427/2009 of 11 oddelek, July 08, 2009

Kronična bolezen, pa čeprav se stanje slabša, ne more predstavljati posebno upravičenega razloga v smislu 2. odst. 71. člena ZIZ.

Sodba nº I Cp 1312/2009 of Civilni oddelek, July 08, 2009

Iste razloge je v določenih primerih mogoče upoštevati tako pri odmeri odškodnine za duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti kot pri odškodnini za duševne bolečine zaradi skaženosti.

Sklep nº I Cp 1991/2009 of Civilni oddelek, July 08, 2009

Tudi predpostavke za izdajo začasne odredbe morajo biti, tako kot druga, za izdajo sodnih odločb odločilna dejstva, ustrezno obrazložene. Nižji dokazni standard zadošča za samo ugotovitev obstoja predpostavk za izdajo začasne odredbe. To pa ne pomeni, da je nižji tudi standard obrazloženosti odločbe. Sodišče mora obrazložiti, kateri razlogi vsaj s stopnjo verjetnosti utemeljujejo obstoj terjatve ter ene od nadaljnjih predpostavk za izdajo začasne odredbe, ker se sicer odločbe ne da preizkusiti.

Sodba nº I Cp 1611/2009 of Civilni oddelek, July 08, 2009

S sodno odločbo sodnika za prekrške, na katero se sklicuje pritožnik, o zadevi ni bilo meritorno odločeno, ampak je bil postopek zaradi zastaranja pregona ustavljen s sklepom. Tudi v primeru, da bi bil pritožnik v danem primeru oproščen, (pravdno) sodišče prve stopnje na takšno odločitev ni vezano.

Sodba nº I Cp 1367/2009 of Civilni oddelek, July 08, 2009

Odmera denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sodba nº in sklep I Cp 1553/2009 of Civilni oddelek, July 08, 2009

To, da rok v SZ ni bil določen, ne pomeni, da pravica terjati sklenitev najemne pogodbe ne zastara, ampak zgolj to, da je uveljavitev takšnega zahtevka omejena s splošnim zastaralnim rokom na podlagi 371. člena ZOR, ki je veljal v času nastanka tega obligacijskega razmerja.

Sklep nº I Cp 1565/2009 of Civilni oddelek, July 08, 2009

Z besedo „podan“ je izrek vmesnega sklepa lahko razumljiv tako, da je predlog dr. K. B. vložen, kar je nedvoumno. Razumljiv pa je lahko tudi tako, da je njen predlog po temelju utemeljen. Če je razumljiv tako, bi moral imeti tudi razloge, kdo so zavezanci za vračilo zaplenjenega premoženja, da bi se lahko odločitev preizkusila, česar pa v razlogih izpodbijanega vmesnega sklepa ni.

Sklep nº I Cp 2021/2009 of Civilni oddelek, July 08, 2009

Na podlagi določb 239. in 15. člena ZIZ se tudi v postopku zavarovanja smiselno uporabljajo določbe ZPP. Po določbi 189. člena ZPP mora sodišče ves čas med postopkom po uradni dolžnosti paziti, ali ne teče morda med istimi strankami druga pravda o istem zahtevku. V obravnavani zadevi sta o istem predlogu tožečih strank tekla dva postopka.

Sklep nº I Cp 841/2009 of Civilni oddelek, July 08, 2009

Sklepčnost tožbe ne more biti odvisna od navedb v odgovoru na tožbo.

Sodba nº II Cp 1395/2009 of Civilni oddelek, July 08, 2009

Subrogacija pomeni enak položaj zavarovalnice, kot bi bil položaj zavarovanca (oškodovanca), če bi sam uveljavljal povrnitev škode od povzročitelja. Ker je zavarovančev zahtevek proti odgovorni osebi odškodninski, mora zavarovalnica, ko zahteva povrnitev izplačane odškodnine od odgovorne osebe, zatrjevati (in dokazati) vse elemente odškodninskega delikta, kot bi jih moral sicer oškodovanec, če bi sam terjal povrnitev škode od povzročitelja. Odgovorna oseba pa ima proti zavarovalnici vse ugovo...

Sklep nº II Cp 1386/2009 of Civilni oddelek, July 08, 2009

ZPP v 2. odst. 124. člena govori le o pravici strank, da preberejo zapisnik in ugovarjajo zoper njegovo vsebino, nikjer v ZPP pa ni določen dolžnost sodišča, da strankam izroči izvod zapisnika, saj imajo stranke skladno s 150. členom ZPP pravico pregledovati in prepisovati spise, na kar je bil toženec izrecno opozorjen.

Sodba nº I Cp 2160/2009 of Civilni oddelek, July 08, 2009

Ob ugotovljenem dejanskem stanju, da je zakonska zveza trajala preko 30 let, zakonca otrok nista imela, dohodek je ustvarjal izključno mož, žena pa je skrbela za urejen dom in možu znatno pomagala pri izpolnjevanju njegovih študijskih obveznosti vse do doktorata, je pravilen zaključek sodišča prve stopnje, da je prispevek žene na skupnem premoženju tretjinski.

Sodba nº I Cp 2094/2009 of Civilni oddelek, July 08, 2009

Vložena revizija zoper pravnomočni del sodbe ni razlog za prekinitev postopka.

Sodba nº I Cp 1915/2009 of Civilni oddelek, July 08, 2009

Pogoj za utemeljenost obogatitvenega zahtevka po ZOR je, da je nasprotna stran okoriščena. Program za toženke ni imel nobene uporabne vrednosti in tako z njim niso bile okoriščene.

Sodba nº I Cp 886/2009 of Civilni oddelek, July 08, 2009

Realna cena nepremičnin je res bistveno višja, vendar to ni relevantno, saj se je toženec tega zavedal, torej je v prodajo pod takšnimi pogoji privolil. O napaki volje (bistveni zmoti) zato ni mogoče govoriti, prav tako tudi ne o čezmernem prikrajšanju, saj se za uporabo tega instituta prav tako zahteva, da toženec za pravo vrednost nepremičnin ni vedel in ni bil dolžan vedeti.

Sodba nº II Cp 901/2009 of Civilni oddelek, July 08, 2009

Določba 167. člena ZOR izhaja iz obstoja krivdne odgovornosti šole, vendar z obrnjenim dokaznim bremenom, kar pomeni, da se šola ekskulpira, če dokaže, da je nadzorstvo opravila na način, kakor je treba ali da bi škoda nastala tudi pri skrbnem nadzorstvu.

Sodba nº II Cp 1544/2009 of Civilni oddelek, July 08, 2009

Spust z Nanosa po zložnejši poti, pa čeprav v teku, v ugodnih vremenskih razmerah, za policista ne pomeni nevarne dejavnosti.

Sklep nº II Cp 792/2009 of Civilni oddelek, July 08, 2009

Izpodbijana sodba ima take pomanjkljivosti, zaradi katerih se ne more preizkusiti.

Sklep nº I Cp 1454/2009 of Civilni oddelek, July 08, 2009

SPZ v določbah, ki se nanašajo na urejanje meje v sodnem postopku, ne določa, da bi bila morebitna dokončnost meje ovira za sodno urejanje meje, ampak določa (2. odst. 77. člena SPZ) zgolj to, da se domneva močnejša pravica po meji, ki je dokončno urejena v katastrskem postopku.

Sodba nº I Cp 1799/2009 of Civilni oddelek, July 08, 2009

V postopku v sporih majhne vrednosti sodišče ne upošteva dejstev in dokazov, ki jih stranka navaja v drugih (dodatnih ali prepoznih) vlogah ( 453. člen ZPP).

Sklep nº II Cp1842/2009 of Civilni oddelek, July 08, 2009

S tem ko je tožnik tožencu rekel, da lokal ne gre, da ne dobi natakaric, in nato izročil ključe tožencu, ta pa je to sprejel, nato pa ga še obvestil, da so ostali ključi v lokalu, je opustil posest gostinskega lokala, saj je prenehal izvrševati dejansko oblast na nepremičnini.

Sklep nº II Cp 1285/2009 of Civilni oddelek, July 08, 2009

Iz podatkov sodnega registra je razvidno, da je nasprotni udeleženec imetnik 100 % poslovnega deleža družbe T. d.o.o., za katero predlagateljica trdi, da je prav tako skupno premoženje zakoncev in torej predmet delitve. Ker podatki registra trditve predlagateljice ne potrjujejo, je v zvezi s tem šteti njeno pravico za manj verjetno in je torej v tem delu sodišče zmotno uporabilo že citirani 2. odstavek 9. člena ZNP.

Sklep nº I Cp 1513/2009 of Civilni oddelek, July 08, 2009

Če gre za posege v solastno stvar, lahko vsak od solastnikov v zvezi s tem vloži tožbo.

Sodba nº I Cp 1277/2009 of Civilni oddelek, July 08, 2009

Sodišče do 1. oktobra 2008 predmetnega spora ni moglo voditi po specialnih določbah, ki veljajo za spore majhne vrednosti, zato so vsa pritožbena izvajanja v tej smeri neutemeljena (razpis poravnalnega naroka, odsotnost procesnih opozoril). Pa tudi sicer je potrebno dodati, da določbe rednega pravdnega postopka zagotavljajo sodno presojo z višjo stopnjo materialne resnice, s tem pa tudi večjo varstvo pravic pravdnih strank, zaradi česar sodišče ni zagrešilo bistvene kršitve določb pravdnega p...

Sklep nº I Cp 1373/2009 of Civilni oddelek, July 08, 2009

Po presoji pritožbenega sodišča pa je zmotna presoja prvostopnega sodišča, da je potrebno šteti darilo, dano v letu 1996 toženki s strani njene matere, v korist obeh zakoncev. Res je sodna praksa zavzela stališče, da se pri presoji višine deležev na skupnem premoženju darila ali pomoč v delu, dana s strani sorodnikov ali prijateljev enega od zakoncev, štejejo tudi v korist drugega zakonca, vendar pa to velja le za manjša darila ali prispevke. Nikakor pa ni mogoče šteti, da bi darilo hiše, ki ...

Sklep nº I Cp 1785/2009 of Civilni oddelek, July 08, 2009

Pritožbeno sodišče sicer soglaša s pritožnico, da sta zbiranje in proučevanje zbrane dokumentacije dve različni fazi dela, tako časovno kot tudi vsebinsko. Kljub temu pa sta v določbi 1. odstavka 46. člena Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih obravnavani in tarifirani oz. vrednoteni kot enotna postavka. Zato pritožnici ne pripada ločeno za zbiranje dokumentacije 100 točk in še posebej enako število točk za njeno proučevanje.

Sklep nº I Cp 2315/2009 of Civilni oddelek, July 08, 2009

Res je, da je tožeča stranka občina in da ima tožena stranka določeno stvarno pravico na lastnini tožeče stranke. Vendar sta v pomenu prepovedi vznemirjanja in vzpostavitve prvotnega stanja in prepovedi bodočih vznemirjanj to pravni osebi, ki izvršujeta tudi stvarno pravne pravice in obveznosti. Dejstvo, da gre za občino oziroma subjekt javnega prava tako na ta razmerja ne vpliva. Tožeča stranka trdi, da je tožena stranka presegla obseg služnosti in zahteva z lastninsko tožbo dostop do parcel...

Sklep nº I Cp 1534/2009 of Civilni oddelek, July 08, 2009

Toženca sta imela dovolj časa, da popolnost očitno slabih fotokopij preverita in zahtevata nove fotokopije ali pa si, enako kot sta to storila po pravnomočnosti, sama priskrbita listine. Toženca nista navedla okoliščin, zaradi katerih ob ustrezni procesni skrbnosti predloženih točkovalnih zapisnikov nista mogla preveriti že tekom postopka na prvi stopnji in sta to storila šele po njegovem zaključku.

Sodba nº I Cp 811/2009 of Civilni oddelek, July 08, 2009

Kmetijske zemljiške skupnosti in krajevne skupnosti so dolžne spremljati izvajanje odloka ter po potrebi, najmanj pa vsakih pet let, predlagati skupščini občine njegovo uskladitev z občinskim prostorskim planom in merili, ki so določena z zakonom. Kmetija ne izgubi svoj posebni status, v kolikor navedeni akti niso sprejeti vsakih pet let.

Sodba nº I Cp 2222/2009 of Civilni oddelek, July 08, 2009

Sodišče po uradni dolžnosti pazi na pravdno sposobnost stranke tudi v pritožbenem postopku.

Sklep nº I Cp 2135/2009 of Civilni oddelek, July 08, 2009

Kljub temu da upnik nevarnosti uveljavitve terjatve ni dolžan dokazovati, mora interes oz. podlaga za izdajo začasne odredbe obstajati – začasna odredba mora služiti namenu, zaradi katerega je predvidena – zagotavljati učinkovito sodno varstvo in dejansko izvrševanje človekovih pravic. Tožnik ne zatrjuje, da bi razpolaganje z nepremičnino povzročilo toženčevo plačilno nesposobnost ali znatno otežilo realizacijo njegove terjatve, zato je pravni standard neznatne škode ustrezno vsebinsko napoln...

Sklep nº I Cp 1859/2009 of Civilni oddelek, July 08, 2009

Stranka mora predlogu za oprostitev plačila sodnih taks priložiti pisno izjavo o svojem premoženjskem stanju in premoženjskem stanju svojih družinskih članov. Sodišče nepopolno vlogo, če je stranka na podlagi sklepa v roku ne dopolni, zavrže.

Sklep nº I Cp 1649/2009 of Civilni oddelek, July 08, 2009

Z dnem, ko je zoper družbo z neomejeno odgovornostjo na osnovi verodostojne listine izdani sklep o izvršbi postal pravnomočen, je tožeča stranka (upnik) pridobila izvršilni naslov; ne samo zoper to družbo, ampak zaradi neposredno odgovornih družbenikov tudi zoper toženca – družbenika te družbe. Pravnomočen sklep o izvršbi, izdan zoper družbo z neomejeno odgovornostjo, upniku omogoča izterjavo terjatve tako od družbe kot od tožencev, družbenikov te družbe.

July 07, 2009

Sklep nº I Ip 235/2009 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 07, 2009

Ko je bil vložen izvršilni predlog, parcela št. 2485/2 ni obstajala. Sodišče s tem sklepom ni popravilo svoje očitne pisne ali računske pomote, temveč odpravilo napako, ki jo je upnik zagrešil v predlogu za izvršbo v zvezi z identiteto predmeta izvršbe.

Sklep nº I Cp 2012/2009 of Civilni oddelek, July 07, 2009

Če sodišče v skladu s 24. členom ZST spremeni vrednost spornega predmeta, to ne spreminja tudi trenutka nastanka taksne obveznosti.

Sklep nº Cp 592/2009 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 07, 2009

Če je sodišče v drugi zadevi postopalo stranki v korist kljub drugačnim, povsem jasnim zakonskim določbam, to še ne pomeni, da je bila z odločanjem ob pravilni uporabi zakona kršena ustavna pravica do enakega sodnega varstva.

July 06, 2009

Sodba nº IV Cp 1546/2009 of Civilni oddelek, July 06, 2009

Sin pravdnih strank je tekom trajanja pritožbenega postopka postal polnoleten. Odločanje o tem, komu naj se dodeli v vzgojo in oskrbo, je zato postalo nesmiselno.

July 02, 2009

Sklep nº I Cp 1523/2009 of Civilni oddelek, July 02, 2009

Intervencijski interes je podan, če ima intervenient pravno korist od tega, da v pravdi zmaga ena od strank, to pa pomeni, da je intervenient do stranke, ki se ji hoče pridružiti, v takšnem pravnem razmerju, da bi neugodna odločba vplivala na razmerje med njima.

Sklep nº II Cp 1416/2009 of Civilni oddelek, July 02, 2009

Ker je tožnik izločitev zahteval šele skupaj s pritožbo zoper sklep o zavrnitvi predloga za vrnitev v prejšnje stanje, je sodišče pravilno zahtevo zavrglo.

July 01, 2009

Sodba nº I Cp 1371/2009 of Civilni oddelek, July 01, 2009

Pravna podlaga darilne pogodbe je v neodplačni naklonitvi neke premoženjske koristi v korist obdarjenca, kar je lahko pogojeno z različnimi motivi (nagibi). Nagib je zato lahko tako pomemben, da darila brez njega ne bi bilo in s tem postane del pravne podlage darilne pogodbe. Če je zaradi pozneje nastalih okoliščin odpadla podlaga pravnega posla (1. odstavek 39. člena OZ), je s tem posel prenehal veljati. Kar sta stranki v izvrševanju pogodbe dali ali prejeli, imata pravico zahtevati nazaj oz...

Sodba nº in sklep II Cp 2076/2009 of Civilni oddelek, July 01, 2009

Tudi kadar se zapadle, pa neplačane obresti, pripišejo h glavnici, še vedno predstavljajo obresti kot stransko terjatev.

Sklep nº II Cp 528/2009 of Civilni oddelek, July 01, 2009

Tožeča stranka v tožbenem zahtevku zahteva tudi, da se ugotovi, da tožena stranka nima pravice zaračunavati stroškov upravljanja in druge stroške za tisti del, ki ga je tožena stranka imenovala poslovni prostor v površini 49,96 m2. V tem delu tako ne gre za ugotovitev obstoja dejstev, temveč za ugotovitev neobstoja pravice tožene stranke, da zaračunava tožeči stranki za sporni del prostorov stroške upravljanja, kot da gre za poslovne prostore.

Sklep nº I Cpg 364/2009 of Gospodarski oddelek, July 01, 2009

Dejstvo, ali je tožena stranka opravila mednarodni prevoz ali ne, ni odločilno za uporabo CMR konvencije. Iz 1. odstavka 1. člena CMR konvencije namreč izhaja, da se CMR konvencija uporablja za vsako pogodbo o odplačnem prevozu blaga po cesti, kadar sta s pogodbo določena prevzemni in namembni kraj v dveh različnih državah, od katerih je vsaj ena država pogodbenica, ne glede na sedež in državno pripadnost strank. Glede na to, da je tožeča stranka zatrjevala, da je imela s toženo stranko sklen...

Sklep nº II Cp 945/2009 of Civilni oddelek, July 01, 2009

Pravica dedičev, ki trdijo, da sporne nepremičnine spadajo v zapuščino, je manj verjetna, ker so nepremičnine v zemljiški knjigi vpisane na enega od dedičev. Pri tem ni pomembno na kakšni podlagi je le-ta pridobil lastninsko pravico.

Sklep nº I Ip 820/2009 of 11 oddelek, July 01, 2009

Skladno z določbo 2. odstavka 351. člena ZFPPIPP upnik nima pravice po začetku stečajnega postopka nad družbo z neomejeno odgovornostjo v izvršilnem postopku proti osebno odgovornima družbenikoma uveljavljati terjatve na podlagi njune odgovornosti za obveznosti te družbe.

Sklep nº I Ip 1291/2009 of 11 oddelek, July 01, 2009

Namen dokazovanja z izvedencem ni doseči strinjanje strank glede njegovih ugotovitev. Gre za dokaz, ki je ravno tako kot ostali dokazi podvržen dokazni oceni sodišča v skladu z 8. členom ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ. Preden sodišče opre svojo odločitev na cenitev, mora tako preveriti, ali je cenitev ustrezna in ali so morebiti izpolnjeni pogoji za postopanje po 254. členu ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ. S tem, ko je sodišče prve stopnje naredilo oceno cenitve ter jo ocenilo kot prepričljivo in ...

Sklep nº I Cp 1781/2009 of Civilni oddelek, July 01, 2009

Oseba, katere pravni interes utegne biti z vpisom prizadet, mora v postopku prijaviti udeležbo.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners