Višja Sodišča: Opinions issued on August 2009

August 31, 2009

Sklep nº I Cpg 249/2009. of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, August 31, 2009

Zakon o spremembah in dopolnitvah ZFPPIPP-A, ki v členu 34 določa, da se za nagrade in stroške upravitelja v postopku zaradi insolventnosti, ki se je začel pred 01.10.2008, začne z uveljavitvijo tega zakona uporabljati predpis iz 2. in 3. točke člena 114 tega zakona. Vendar te določbe tudi po gramatikalni razlagi ni mogoče enoznačno razlagati, da to velja tudi za opravila (stečajnega) upravitelja pred 01.10.2008. Za tako retroaktivno učinkovanje zakonodajalec ni izpolnil nobenega pogoja iz dr...

Sklep nº I Cpg 235/2009 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, August 31, 2009

Zakon o spremembah in dopolnitvah ZFPPIPP-A, ki v členu 34 določa, da se za nagrade in stroške upravitelja v postopku zaradi insolventnosti, ki se je začel pred 01.10.2008, začne z uveljavitvijo tega zakona uporabljati predpis iz 2. in 3. točke člena 114 tega zakona. Vendar te določbe tudi po gramatikalni razlagi ni mogoče enoznačno razlagati, da to velja tudi za opravila (stečajnega) upravitelja pred 01.10.2008. Za tako retroaktivno učinkovanje zakonodajalec ni izpolnil nobenega pogoja iz dr...

August 27, 2009

Sklep nº II Kp 472/2009 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, August 27, 2009

Odločitev o milejšem zakonu je, sledeč načelu alternativnosti enoznačna. Uporabiti je torej mogoče le eden ali drugi zakon, ker v nasprotnem hkrati uporabljamo zakon, ki je in ni veljal v času storitve kaznivega dejanja, kar pa je z ozirom na besedilo 3. člena KZ in (prvi in drugi odstavek) 7. člena KZ-1 ter predvsem z ozirom na načelo določnosti (lex certa) kot sestavnim delom načela zakonitosti iz 28. člena Ustave R Slovenije, nedopustno.

August 21, 2009

Sklep nº I Cp 1076/2009 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, August 21, 2009

Sodno pisanje o dovolitvi vknjižbe lastninske pravice pritožnici po tem, ko ji ni bilo mogoče pisanja osebno vročiti, je bilo puščeno v hišnem predalčniku na naslovu stanovanja, kar sicer pomeni, da se šteje, da je bila vročitev opravljena na dan, ko je bilo pisanje puščeno v predalčniku, vendar je na to dejstvo treba naslovnika pisanja posebej opozoriti.

Sklep nº I Cp 1573/2009 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, August 21, 2009

Zakon o sodnih taksah – ZST-1 v 8. členu določa, da je plačilo sodne takse procesna predpostavka za izvedbo postopka ali opravo dejanja sodišča, če to določa ustrezen procesni zakon; v prvem odstavku 105.a člena ZPP pa je določeno, da mora biti ob vložitvi pritožbe sodna taksa plačana, najkasneje v roku, ki ga določi sodišče v nalogu za plačilo sodne takse, v kolikor v tem roku taksa ni plačana in niso podani pogoji za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks, se šteje, da je vloga u...

Sklep nº I Cp 1026/2009 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, August 21, 2009

V primeru, ko je lastninska pravica na nepremičnini, na katero je predlagana izvršba, v zemljiški knjigi vpisana na nekoga drugega, mora upnik priložiti listino, ki je primerna za vpis dolžnikove lastninske pravice (tretji odstavek 168. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ) in v takem primeru opravi sodišče vpis lastninske pravice po uradni dolžnosti (četrti odstavek 168. člena ZIZ).

August 20, 2009

Sklep nº I Cp 1487/2009 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, August 20, 2009

Po določbi tretjega odstavka 45. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ pošlje izvršilno sodišče sklep o izvršbi za izterjavo denarne terjatve, izdan na podlagi izvršilnega naslova, zemljiškoknjižnemu sodišču zaradi zaznambe izvršbe in vknjižbe hipoteke, takoj po izdaji sklepa, ne pa šele po njegovi pravnomočnosti.

August 19, 2009

Sodba nº I Cp 1341/2009 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, August 19, 2009

Regresni zahtevek zavarovalnice proti njenemu zavarovancu temelji na določbi 7. člena ZOZP (4. in 7. točka tretjega odstavka 7. člena ZOZP) in ima odškodninsko naravo, ker plačilo odškodnine oškodovancu (tretji osebi) predstavlja premoženjsko škodo zavarovalnice zaradi toženčeve kršitve pogodbe.

August 13, 2009

Sklep nº I Cp 1177/2009 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, August 13, 2009

V postopku s pritožbo se ne uporabljajo določbe 108. člena ZPP o vračanju nepopolnih vlog v dopolnitev.

Sklep nº in sodba I Cp 1046/2009 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, August 13, 2009

Potrditev pravilnosti diagnoze bi ob potrebni skrbnosti zdravljenja tožnika zahtevala dodatne preiskave, katerim tožnik ni bil podvržen. Postavljeno napačno diagnozo je zato sodišče pravilno opredelilo kot medicinsko napako.

August 12, 2009

Sklep nº I Cp 1366/2009 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, August 12, 2009

Pri izpolnjevanju pravice do izjavljanja je potrebno pri vrnitvi v prejšnje stanje tehtati tudi ustavno pravico do sodnega varstva (23. člen Ustave RS).

Sodba nº I Cp 1111/2009 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, August 12, 2009

Starši so v okviru roditeljske pravice odgovorni za ravnanje svojega mladoletnega otroka, s katerim ta povzroča škodo, vse do njegove polnoletnosti.

August 07, 2009

Sodba nº III Cp 1353/2009 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, August 07, 2009

Skupno starševstvo (prvi odstavek 105. člena ZZZDR) lahko obstoji samo in le na podlagi sporazuma staršev.

August 05, 2009

Sklep nº I Cp 1457/2009 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, August 05, 2009

Zgolj dejstvo prenosa nadzora in varstva psa drugi osebi zaradi odsotnosti njegovega lastnika, ne pomeni avtomatskega prenosa odgovornosti na drugega. Toženec kot lastnik psa se svoje odgovornosti zgolj zato, ker je prepustil varstvo in nadzor nad psom drugi osebi, ni mogel rešiti.

Sodba nº I Cp 1002/2009 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, August 05, 2009

Smisel in namen zavarovanja voznika za škodo zaradi telesnih poškodb, je, da zavarovanec (oseba, ki se kot voznik zavarovanega motornega vozila poškoduje v prometni nesreči), nikoli ne ostane brez povračila škode. Če za škodo ni odgovorna druga (nedvomno plačilno sposobna) oseba, bo škoda krita iz naslova zavarovanja voznika za škodo zaradi telesnih poškodb. Opisano ima pomembne posledice na področju dokaznega bremena. Tožnik, ki uveljavlja zahtevek iz naslova zavarovanja voznika za škodo zar...

Sklep nº in sodba I Cp 1223/2009 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, August 05, 2009

Tožnik je v okviru „duševnih bolečin“ uveljavljal dve obliki nepremoženjske škode, tako duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti kakor tudi duševne bolečine zaradi skaženosti. Sodišče prve stopnje bi moralo zato v okviru materialnega procesnega vodstva od tožnika zahtevati pojasnilo, koliko uveljavlja iz naslova posamezne postavke nepremoženjske škode oz. bi lahko tako enotno postavljen tožbeni zahtevek, v kolikor ga po posameznih oblikah nepremoženjske škode ne bi razmejil t...

Sodba nº I Cp 909/2009 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, August 05, 2009

Drugotoženec delovnega procesa ni organiziral varno, saj je dopuščal napačno ravnanje delavcev. Gre za očitno ustaljen način napačnega nameščanja omar, ki ga je drugotoženec ne le dopuščal, ampak niti ni dokazal, da bi o pravilnem načinu opravljanju dela svoje delavce (ki so sicer imeli opravljen teoretični izpit iz varstva pri delu) sploh poučil in pravilno izvajanje takega dela ustrezno nadzoroval.

Sodba nº I Cp 825/2009 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, August 05, 2009

Tožnica je od sodišča prve stopnje terjala ugotovitev, da v zapuščino po pokojnem S.C. ne spada ½ počitniške hiše, stoječe na parc. št. 207/2 vl. št. ... k.o. M, pri čemer je izrecno navajala, da ne uveljavlja ničesar v zvezi z zemljiščem, na katerem ta hiša stoji. Slednje pa nasprotuje temeljnim načelom stvarnega prava. Če je namreč na nepremičnini zgrajen gradbeni objekt njegova sestavina, ne more biti samostojen predmet pravnega prometa (razen izjemoma, npr. stavbna pravica iz 256. člena S...

Sodba nº I Cp 1640/2009 of Civilni oddelek, August 05, 2009

Za uspešno uveljavljanje zahtevka po 77. čl. ZD mora tožnica dokazati ne samo, da

Sodba nº I Cp 906/2009 of Civilni oddelek, August 05, 2009

S tem ko je toženec podpisal bianco menico tudi v svojem imenu kot izdajatelj in jo izročil tožeči stranki (ter ob dani menični izjavi – pooblastilu za izpolnitev in unovčenje menice, katero je toženec podpisal tudi v svojem imenu kot porok), je v lastnem imenu izrazil voljo, da bo osebno menično odgovarjal, s čimer je prevzel menično obveznost.

Sklep nº I Cp 1576/2009 of Civilni oddelek, August 05, 2009

V pritožbi zoper sodbo pritožnik – laik obsežno opisuje težko finančno in socialno stanje.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners