Višja Sodišča: Opinions issued on September 2009

September 29, 2009

Sodba nº I Cp 1629/2009 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, September 29, 2009

V procesni situaciji, ko je tožeča stranka zvišala tožbeni zahtevek (sprememba tožbe po določbi drugega odstavka 184. člena ZPP-D) po podani pripoznavi tožbenega zahtevka in pred izdajo sodbe na podlagi pripoznave, je prvostopno sodišče postopalo procesno dopustno, ko je izdalo delno sodbo na podlagi pripoznave v skladu z določbo prvega odstavka 314. in prvega odstavka 316. člena ZPP-D, pri čemer ni sporno, da ne gre za zahtevek, s katerim stranke ne morejo prosto razpolagati (drugi odstavek ...

Sodba nº I Cp 1823/2009 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, September 29, 2009

Tožeča stranka tožencu ni odpovedala najemne pogodbe in ima toženec še vedno pravni naslov za uporabo stanovanja. Prav tako tožeča stranka s to tožbo ne odpoveduje najemne pogodbe, ampak vlaga le ugotovitveni zahtevek, s katerim naj sodišče ugotovi, da je utemeljeno odpovedala najemno pogodbo. Zahtevek za izpraznitev stanovanja je neutemeljen, ker je najemna pogodba med strankama še vedno veljavna.

September 23, 2009

Sodba nº II Cp 570/2009 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, September 23, 2009

Glede na nesporno ugotovitev, da sta prvo in drugotoženca zemljiškoknjižna lastnika 2/6 sporne nepremičnine parc. št. k.o. P, bi, kot je pravilno zaključilo že sodišče prve stopnje, moral tožnik poleg razveljavitve prodajne pogodbe in aneksa k tej zahtevati tudi razveljavitev zemljiškoknjižnega vpisa na prvo in drugo toženo stranko, ali pa od njiju zahtevati sklenitev kupoprodajne pogodbe pod enakimi pogoji, kot je bila sklenjena med toženimi strankami za sporni del nepremičnine in izstavitev...

September 22, 2009

Sklep nº I Cp 1383/2009 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, September 22, 2009

Zamudno sodbo je mogoče izdati le zaradi izostanka toženca iz prvega naroka, ne pa zaradi izostanka iz kasnejšega naroka.

September 17, 2009

Sklep nº I Ip 669/2009 of Višje sodišče v Mariboru, 11 oddelek, September 17, 2009

Izvršilni postopek se konča z zadnjim izvršilnim dejanjem, to je z dokončnim poplačilom upnika. ZIZ v takem primeru ne predvideva izdaje posebnega sklepa o ustavitvi izvršbe. Izdaja takšnega sklepa sicer ni protipravna, ni pa odločilna za samo končanje izvršilnega postopka. V predmetni zadevi je bil torej postopek končan, ko je banka dne obvestila sodišče, da je dolg dokončno poplačan. Umik predloga za izvršbo in v njem priglašeni stroški tega umika po končanem postopku ni bil potreben.

Sklep nº I Ip 488/2009 of Višje sodišče v Mariboru, 11 oddelek, September 17, 2009

Ker je v verodostojni listini kot dolžnik označena družba, je odločitev prvostopenjskega sodišča, ko je dovolilo izvršbo zoper v predlogu navedeno dolžnico, materialnopravno nepravilna. Predlogu za izvršbo na podlagi verodostojne listine je namreč mogoče ugoditi in izdati sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine le proti osebi, ki je v verodostojni listini navedena kot dolžnik. Situacijo ko do prehoda obveznosti na novega dolžnika pride že pred vložitvijo predloga za izvršbo, ureja dru...

Sklep nº I Ip 684/2009 of Višje sodišče v Mariboru, 11 oddelek, September 17, 2009

Iz vsebine ugovora dolžnice izhaja, da je dolžnica terjatvi ugovarjala v celoti, ne le v delu za katerega je predložila dokazilo o plačilu. Navaja namreč, da svojih obveznosti res ni poravnavala v točno določenih časovnih obdobjih, vendar pa jih je, kolikor ji je znano, poravnala. Sodišče prve stopnje je v obrazložitvi sklepa navedlo, da je dolžnica vložila delni obrazložen ugovor in da je glede neugovarjanega dela sklep o izvršbi postal pravnomočen. Taka odločitev sodišča pa ne ustreza dejan...

September 09, 2009

Sodba nº VSM I Cp 1161/2009 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, September 09, 2009

Prvi odstavek 179. člena OZ sicer kot podlago za prisojo odškodnine za nepremoženjsko škodo določa tudi duševne bolečine zaradi okrnitve osebnostne pravice, vendar pa niti iz navedb tožnika v postopku na prvi stopnji niti iz razlogov sodbe sodišča prve stopnje ne izhaja, do okrnitve katere osebnostne pravice tožnika naj bi v posledici škodnega dogodka prišlo.

Sklep nº III Cp 1568/2009 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, September 09, 2009

Po določbi 413. člena ZPP v postopku v zakonskih sporih odloči sodišče o stroških postopka po prostem preudarku, pri čemer prosti preudarek ne izključuje uporabe splošnih določb ZPP o povrnitvi pravdnih stroškov (154. člen ZPP – načelo pravdnega uspeha).

Sodba nº I Cp 1149/2009 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, September 09, 2009

Toženka mora pribaviti vse dokaze, s katerimi dokazuje, da je šlo za uprizorjeno prometno nesrečo.

September 08, 2009

Sodba nº I Cp 1605/2009 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, September 08, 2009

Da je tožnica tako svojo možnost oz. pravico preoblikovanja pogodbenega razmerja izkoristila, pa tožnica v postopku na prvi stopnji ni uspela dokazati. Za sporno obdobje veljavne pogodbe namreč ni predložila, niti ni izkazala, da bi toženca na jasen in nedvoumen način seznanila s tem, da je v skladu s petim odstavkom 5. člena splošnih pogojev njuno pogodbeno razmerje preoblikovala, zaradi česar bi bila med njima kljub poteku veljavnosti osnovno sklenjenega zavarovanja z omejenim trajanjem pog...

September 04, 2009

Sklep nº I Ip 982/2009 of Višje sodišče v Mariboru, 11 oddelek, September 04, 2009

Namen instituta predložitve seznama dolžnikovega premoženja omogočiti upniku, da pride do poplačila, ki ga sicer zaradi nedostopnosti podatkov o dolžnikovem premoženju sploh ne bi mogel doseči. Slednje pa ne pomeni, da je predložitev seznama dolžnikovega premoženja skrajna možnost, ki se je lahko upnik posluži in da mora pred tem izčrpati vse možnosti, ki mu jih za konkretnega dolžnika in njegovo premoženjsko stanje daje zakon.

Sklep nº I Ip 678/2009 of Višje sodišče v Mariboru, 11 oddelek, September 04, 2009

Zakon sedaj dopušča izvršilnemu sodišču, da odloča o ugovoru tudi, če je ta vložen na podlagi dejstva, ki se nanaša na samo terjatev in je med strankama sporno

September 03, 2009

Sodba nº I Cp 1193/2009 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, September 03, 2009

Zaradi duševnih bolečin zaradi začasnega zmanjšanja življenjske aktivnosti se lahko prisodi odškodnina le izjemoma, če so te bolečine močnejše intenzivnosti in daljšega trajanja ali če to opravičujejo posebne okoliščine.

Sodba nº I Cp 1170/2009 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, September 03, 2009

Toženčev ugovor o nekvalitetno in nestrokovno izvedenih delih je prvostopno sodišče pravilno opredelilo kot zahtevek na znižanje plačila, torej kot enega izmed v zakonu določenih možnih jamčevalnih zahtevkov naročnika. Povsem pravilno je stališče sodišča prve stopnje, da toženec z nasprotnim tožbenim zahtevkom na plačilo zneska, potrebnega za odpravo napak izvršenega dela, uveljavlja še enega izmed jamčevalnih zahtevkov, namreč zahtevek na odpravo napak na račun izvajalca (tretji odstavek 639...

September 02, 2009

Sodba nº I Cp 1368/2009 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, September 02, 2009

Je tožniku odškodnino za duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti mogoče priznati le za obdobje 4 let, torej do trenutka, ko je v posledici druge nezgode postal nepokreten in v celoti odvisen od tuje pomoči.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners