Višja Sodišča: Opinions issued on January 2010

January 26, 2010

Sodba nº I Cp 2244/2009 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, January 26, 2010

Zavrnitev predloga za podaljšanje roka za preložitev predujma, ki ga je stranka podala po poteku postavljenega roka, je v celoti v skladu z določbo tretjega odstavka 153. člena ZPP. Postavljeni rok se lahko podaljša iz opravičljivih razlogov na predlog stranke, ki je dolžna predujem založiti, predlog pa mora biti podan preden se rok izteče.

Sklep nº I Ip 1644/2009. of Višje sodišče v Mariboru, 11 oddelek, January 26, 2010

Zakon ne predvideva posebne pritožbe proti sklepu o zavrnitvi takšnega predloga, zato je po mnenju pritožbenega sodišča takšno zavrnitev moč izpodbijati v pritožbi proti sklepu o domiku, saj v kolikor zavrnitev predloga o ponovni ugotovitvi vrednosti ne bi bila zakonita in pravilna, bi bila kršena pravila o prodaji, iz teh razlogov pa se sklep o domiku sme izpodbijati.

January 21, 2010

Sklep nº I Ip 1450/2009 of Višje sodišče v Mariboru, 11 oddelek, January 21, 2010

Prisilno izterjavo navedene terjatve je upnik predlagal na podlagi izvršilnega naslova sodbe Delovnega sodišča v Mariboru, oddelka v Slovenj Gradcu, opr. št. Pd 115/2003 z dne 15.1.2004 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, opr. št. Pdp 358/2004 z dne 13.1.2006. Izrek te glasi na ugotovitev, da upniku delovno razmerje pri dolžniku še vedno traja z vsemi pravicami po pogodbi o zaposlitvi z dne 15.10.2001.

January 19, 2010

Sodba nº II Kp 690/2009 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, January 19, 2010

Smisel združitve in izločitve postopka ni v iskanju čimboljšega obdolženčevega položaja, temveč v lažji, hitrejši, skratka bolj učinkoviti izvedbi kazenskega postopka.

Sklep nº II Kp 703/2009 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, January 19, 2010

Nizka športna kultura, ne oziraje se na njene protagoniste in oškodovančeva privolitev nista zakonsko priznana razloga, ki bi pri kaznivem dejanju razžalitve po 158. členu KZ izključevala protipravnost obdolženčevega ravnanja.

Sodba nº in sklep I Cp 2306/2006 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, January 19, 2010

14. člen ZSKZ določa, da postanejo kmetijska zemljišča, kmetije in gozdovi v družbeni lastnini, ki niso postali last Republike Slovenije oziroma občin po Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92) oziroma po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 13/92), ter kmetijska zemljišča in gozdovi, ki so jih temeljne organizacije kooperantov dobile v upravljanje in razpolaganje na neodplačen način, z dnem uveljavitve tega zakona (zakon je stopil v veljavo dne 11.03.1993) ...

January 15, 2010

Sklep nº I Cp 2412/2009 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, January 15, 2010

Glede na določbo 2. točke prvega odstavka 46. člena veljavnega Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih pripada izvedencu za zbiranje in proučevanje dodatne dokumentacije, ki obsega od 25 – 50 strani (obsežna dokumentacija) znesek 92,00 EUR. Za dodatno dokumentacijo je šteti vse, kar ni zaobseženo v samem spisu s prilogami (za študij slednjega je izvedenec posebej upravičen do nagrade po določbah 45. člena Pravilnika).

Sklep nº III Cp 1836/2009. of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, January 15, 2010

Po določbi šestega odstavka 113.a člena Zakona o sodiščih je predhodna odločba Sodišča Evropske unije za sodišče obvezujoča.

January 12, 2010

Sodba nº I Cp 2427/2009 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, January 12, 2010

Tretjetožena stranka je šola, ki po prvem odstavku 144. člena Obligacijskega zakonika – OZ, (Ur. l. RS, št. 83/01-97/07) odgovarja za škodo, ki jo drugemu povzroči mladoletnik medtem, ko je pod njenim nadzorstvom, razen če dokaže, da je opravljala nadzorstvo z dolžno skrbnostjo, ali da bi škoda nastala tudi pri skrbnem nadzorstvu. Ne gre za objektivno odškodninsko odgovornost tretjetožene stranke (odgovornost ne glede na krivdo), pač pa za krivdno odškodninsko odgovornost z obrnjenim dokaznim...

Sodba nº I Cp 2103/2009 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, January 12, 2010

V smislu 540. člena OZ mora biti ravnanje obdarjenca okvalificirano kot huda nehvaležnost, takšno, da bi bilo po temeljnih moralnih načelih nepravično, da bi obdarjenec prejeto obdržal, česar pa tožnica ni navajala in ne dokazovala, bi pa to morala izrecno navesti in dokazati, ne pa zgolj nekako mimogrede poudariti tudi slabega odnosa toženca do nje.

Sklep nº I Cp 2436/2009 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, January 12, 2010

Kadar se namreč vknjižba lastninske pravice predlaga na podlagi zasebne listine (v danem primeru prodajne pogodbe z dne 14.04.2008), je podlaga za vpis zemljiškoknjižno dovolilo, ki je v konkretnem primeru že vsebovano v sami pogodbi, s katerim sta pritožnika na predlagatelja prenesla lastninsko pravico na predmetnih nepremičninah do celote (1. točka prvega odstavka 40. čl. ZZK-1). V skladu z določilom četrtega odstavka 149. člena ZZK-1 je v takšnih primerih zemljiškoknjižno sodišče pristojno...

January 05, 2010

Sodba nº I Cp 2220/2009 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, January 05, 2010

Prometno nesrečo ZVCP (Ur. l. RS 30/1998, veljaven v času nezgode) v 81. točki prvega odstavka 19. člena (pomen izrazov) opredeljuje kot nesrečo na javni cesti in nekategorizirani cesti, ki je dana v uporabo za cestni promet, v kateri je bilo udeleženo vsaj eno premikajoče se vozilo in je v njej ena ali več oseb umrlo, bilo telesno poškodovanih ali je nastala materialna škoda. Status in kategorizacijo javnih cest določa Zakon o javnih cestah (ZJC). Ta kot nekategorizirane ceste (3. točka prve...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners