Višja Sodišča: Opinions issued on February 2010

February 18, 2010

Sklep nº Cp 860/2009 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, February 18, 2010

O predlogu za oprostitev plačila sodne takse, vloženem v pravdnem postopku, se odloča po pravilih pravdnega postopka.

February 17, 2010

Sklep nº II Kp 838/2009 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, February 17, 2010

Obtožnica je lahko prekoračena le z izrekom in ne z razlogi sodbe.

February 11, 2010

Sklep nº I Cp 2248/2009 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, February 11, 2010

Formalni obstoj zakonske zveze, ki je po vsebini in po svojem temeljnem namenu (3. člen ZZZDR) povsem „prazna“ oziroma „brez vsebine“, ne predstavlja zadržka za priznanje odškodnine zunajzakonskemu partnerju po četrtem odstavku 180. člena OZ, seveda pod pogojem, da bo ugotovljen obstoj drugih prvin, predvsem čustvene narave, na podlagi katerih je življenjsko skupnost s pokojnim mogoče opredeliti kot trajno.

February 10, 2010

Sklep nº I Cp 20/2010 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, February 10, 2010

Utemeljeno pritožba opozarja, da ji je bila odvzeta možnost vsebinske pritožbe zoper izpodbijani sklep, saj ji v času prejema le-tega izvedensko mnenje še ni bilo vročeno.

Sodba nº II Kp 794/2009 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, February 10, 2010

Če sodišče nepravilno uporabi 11. člen KZ posledično ne more nepravilno izreči kazenske sankcije. Ugotavljanje protipravnosti in izrekanje kazenske sankcije sta dve različni stvari.

February 09, 2010

Sodba nº I Cp 2456/2009 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, February 09, 2010

Glede na dejstvo, da tožnika nista razpolagala z veljavnim pravnim naslovom za sporne nepremičnine, bi prišla v poštev 20 letna priposestvovalna doba (četrti odstavek 28. člena ZTLR), ki se do uveljavitve SPZ (01.01.2003) še ni iztekla. Z uveljavitvijo SPZ, katerega določila je potrebno uporabiti (269. člen), pa sta dobroverni posestnik ter dobroverni in zakoniti posestnik po ZTLR izenačena z dobrovernim lastniškim posestnikom po SPZ, ki nepremičnino priposestvuje po preteku 10 let. V skladu ...

February 02, 2010

Sodba nº in sklep I Cp 2077/2009 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, February 02, 2010

Delovanje fizične osebe v funkciji organa društva je delovanje društva kot pravne osebe, ker pravna oseba svojo voljo oblikuje v organih, katerih člani so fizične osebe. Volja pravne osebe (društva) se tako oblikuje v organih društva in iz tega razloga je proti tretjim deliktno odgovorna lahko le pravna oseba (društvo), ne pa fizična oseba.

Sklep nº I Cp 2477/2009 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, February 02, 2010

Pritožba ima v zvezi s samim tožbenim zahtevkom sicer prav, da glede na določbo 34. člena SPZ, le-ta ni oblikovan povsem ustrezno, vendar ga zgolj zaradi tega ni mogoče zavrniti. Tako je ugotovitveni del zahtevka v motenjskih pravdah, kjer je za varstvo motene posesti bistvo odrediti prepoved nadaljnjega motenja posesti oz. vrnitev odvzete posesti ter morebitne druge potrebne ukrepe, nepotreben in da sodi ugotovitev, da je bila posest motena, v obrazložitev odločbe. Ker pa obravnavani zahteve...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners