Višja Sodišča: Opinions issued on May 2010

May 31, 2010

Sklep nº I Cpg 50/2010 of Gospodarski oddelek, May 31, 2010

Pritožnik s trditvami, da je bil prokurist tožeče stranke navzoč pri vseh procesnih dejanjih, da je za tožečo stranko podajal navedbe in bil zaslišan kot stranka, uveljavlja kršitve, ki bi jih moral uveljavljati takoj, ko je bilo to mogoče, torej že na naroku. In ker niti ne trdi, da tega ni mogel storiti predhodno brez svoje krivde, pritožbeno sodišče teh trditev ne more upoštevati.

Sklep nº I Cp 786/2010 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, May 31, 2010

Zemljiškoknjižno sodišče namreč ne odloča o utemeljenosti ali neutemeljenosti tožbenega zahtevka ali njegovi pravilnosti, saj bo o tem odločalo sodišče v pravdnem postopku.

Sklep nº I Cpg 381/2010 of Gospodarski oddelek, May 31, 2010

Pravilo 1. odstavka 158. člena ZPP nalaga tožniku, ki umakne tožbo, da povrne tožencu njegove pravdne stroške. Izjema je predvidena, če toženec izpolni zahtevek med pravdo.

Sklep nº II Cpg 207/2010 of Gospodarski oddelek, May 31, 2010

Sodišče prve stopnje nepravilno štelo zahtevek za povrnitev kilometrine na relaciji Ljubljana - Slovenj Gradec - Ljubljana za nespecificiranega.

Sklep nº I Cpg 579/2010 of Gospodarski oddelek, May 31, 2010

Zoper odločbe, izdane med pripravami za glavno obravnavo, ki se nanašajo na vodstvo postopka, ni pritožbe.

May 28, 2010

Sodba nº I Cpg 94/2010 of Gospodarski oddelek, May 28, 2010

Po presoji pritožbenega sodišča določba 1. odstavka 71. člena SZ-1 potrjuje pravilnost odločitve sodišča prve stopnje, da obveznost tožene stranke v času odločanja prvostopnega sodišča še ni zapadla. Ta bo zapadla šele, ko bo tožena stranka kot upravnik prejela plačila od etažnih lastnikov oziroma po preteku 8-dnevnega roka od dneva, ko posamezni etažni lastnik prejme račun.

May 27, 2010

Sklep nº I Cpg 639/2010 of Gospodarski oddelek, May 27, 2010

Do pravnomočnosti odločitve o predlagani začasni odredbi tožnik ne more z novim predlogom uveljavljati istovrstne začasne odredbe, kot je storila tožeča stranka s ponovnim predlogom, vloženim dne 11. 03. 2010.

Sklep nº I Cpg 320/2010 of Gospodarski oddelek, May 27, 2010

Vprašanje trditvene in dokazne podlage se nanaša na vsebinski preizkus utemeljenosti tožbenega zahtevka, ne pa na vprašanje zagotavljanja popolnosti tožbe. Če ima tožba takšne pomanjkljivosti, da iz nje ni mogoče razbrati, kaj je dejanska podlaga tožbenega zahtevka, nima predpisanih sestavin iz 1. odst. 180. člena ZPP, kar narekuje postopanje sodišča v smislu 1. odst. 108. člena ZPP. Neodprava takšnih pomanjkljivosti pa ima za posledico zavrženje tožbe in ne zavrnitev tožbenega zahtevka.

Sklep nº I Cpg 348/2010 of Gospodarski oddelek, May 27, 2010

Tožeča stranka je tožbeni zahtevek uveljavljala zoper toženo stranko, ki je fizična oseba. Sporno razmerje med pravdnima strankama, iz katerega tožeča stranka uveljavlja vrnitveni zahtevek, je utemeljeno na sklenjeni Pogodbi o sofinanciranju stroškov spodbujanja podjetništva z dne 10. 08. 2005, na podlagi katere je tožena stranka pridobila pravico do subvencije za samozaposlitev z namenom razreševanja brezposelnosti. Ne glede na to, da je ob podpisu tožene stranke na pogodbi tudi pečat tožene...

Sklep nº I Cpg 638/2010 of Gospodarski oddelek, May 27, 2010

Ker prvostopenjsko sodišče s plačilnim nalogom z dne 01. 02. 2010 ni pravilno odmerilo sodne takse upniku, neplačilo tako odmerjene takse ne more imeti za posledico sankcije iz 105.a člena ZPP.

Sodba nº I Cpg 397/2010, of Gospodarski oddelek, May 27, 2010

Morebitna neodprava napake do izteka roka, ki ga določi naročnik, ima za posledico zgolj upravičenje, da napako odpravi naročnik sam na račun podjemnika ali da uveljavlja znižanje plačila ali odstopi od pogodbe. Zgolj neodprava napake v izpolnitvi podjemnika torej nima za posledico prenehanje obveznosti naročnika za izpolnitev svoje pogodbene obveznosti plačila v skladu s pogodbo. Tožena stranka v postopku ni zatrjevala niti, da je uveljavljala znižanje plačila, niti da je odstopila od pogodb...

Sodba nº I Cpg 96/2010 of Gospodarski oddelek, May 27, 2010

Odgovornost za stvarne napake in garancija za brezhibno delovanje prodane stvari do izpolnitve zahtevkov iz ene ali druge oblike odgovornosti ne izključujeta.

May 26, 2010

Sklep nº I Cpg 634/2010 of Gospodarski oddelek, May 26, 2010

Zoper odločitev sodišča prve stopnje o zavrnitvi ugovora ZST-1 ne predvideva pritožbe. Zato pritožba zoper tak sklep ni dopustna.

Sklep nº II Cpg 251/2010 of Gospodarski oddelek, May 26, 2010

Samo dejstvo, da je tožnica toženki zaračunavala pogodbeno dogovorjene 20 – 30 % višje cene od siceršnjih konkurenčnih cen na trgu, ne more pomeniti škodnega ravnanja tožnice, kot tudi ne ravnanja tožnice v nasprotju z načelom vestnosti in poštenja.

Sklep nº IV Cpg 566/2010 of Gospodarski oddelek, May 26, 2010

Ugotovitev registrskega sodišča, da družba na poslovnem naslovu, vpisanem v sodnem registru, uradne poštne pošiljke sprejema selektivno, na drugačno presojo glede neobstoja izbrisnega razloga ne more vplivati. Pritožnik namreč pri tem utemeljeno opozarja, da so po veljavnih procesnih zakonih za take primere nesprejema sodnih pošiljk predvideni postopki nadomestnih vročitev.

Sklep nº IV Cpg 548/2010 of Gospodarski oddelek, May 26, 2010

Pritožbeno sodišče ugotavlja, da je bil navedeni sklep objavljen na spletnih straneh agencije dne 04. 03. 2010, družba pa je vložila pritožbo dne 31. 03. 2010, torej po preteku 8-dnevnega roka od objave sklepa. Takrat je družba v skladu z določbo 441. člena ZFPPIPP že prenehala.

Sklep nº III Cpg 643/2010 of Gospodarski oddelek, May 26, 2010

Pri odmeri nagrade za sporno obdobje je treba upoštevati obseg opravljenega dela v tem obdobju v primerjavi z obsegom celotnega dela, določenega z načrtom poteka stečajnega postopka.

May 25, 2010

Sklep nº I Cpg 631/2010 of Gospodarski oddelek, May 25, 2010

Ker je pritožnica vabilo na narok prejela kljub temu, da na naslovu, kamor ji je bil vročen, nima prijavljenega stalnega prebivališča, se na kršitev pravil o vročanju ne more več sklicevati.

Sodba nº I Cpg 141/2010 of Gospodarski oddelek, May 25, 2010

Morebitna soodgovornost delavca je lahko le predmet regresnega zahtevka tožene stranke. Okoliščina, da se odgovornost delavca za škodo presoja blažje (ker ta odgovarja le za škodo, ki jo povzroči namenoma ali iz hude malomarnosti), je nerelevantna in nima nobenega vpliva na vsebino in obseg odgovornosti tožene stranke v razmerju do tožeče stranke na podlagi 1. odstavka 87. člena ZZVZZ.

Sodba nº I Cpg 430/2010 of Gospodarski oddelek, May 25, 2010

Iz dopisov je razvidno, da je tožena stranka (utemeljeno) dne 27. 2. 2006 od pogodbe odstopila po 106. členu OZ, saj iz dosedanjega ravnanja tožeče stranke ni izhajalo, da bo svoje obveznosti v dodatnem roku izpolnila.

Sklep nº I Ip 689/2010 of Višje sodišče v Mariboru, Izvršilni oddelek, May 25, 2010

Znotraj stečajnega postopka pa ima stečajni upravitelj položaj posebnega procesnega organa, ki je po zakonu zadolžen za oblikovanje stečajne mase, za kar je dolžan skrbeti kot dober gospodar. Kot tak neposredno opravlja večino procesnih in drugih dejanj, ki so potrebna za zagotovitev sodnega varstva pravice upnikov do poplačila, kamor sodi tudi vnovčenje stvari dolžnika, ki spadajo v stečajno maso.

Sklep nº I R 17/2010 of Gospodarski oddelek, May 25, 2010

ZPP gospodarski spor opredeljuje izključno na podlagi personalnega kriterija.

Sodba nº I Cpg 323/2010 of Gospodarski oddelek, May 25, 2010

Tožena stranka ne trdi, da nima odpadkov, pač pa smiselno, da naj bi le-ti nastajali drugje.

Sklep nº I Cp 351/2010 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, May 25, 2010

Zaradi neaktivnosti ločitvenih upnikov je tako prišlo do položaja, ko je zapuščinski postopek pravnomočno končan, sklep o ločitvi zapuščine pa zaradi pritožbe dediča še ni pravnomočen. Gre torej za primer, ko bi bilo potrebno o ločitvi zapuščine odločati po zaključenem zapuščinskem postopku, to pa ni mogoče. Po določilu 220. člena ZD pravnomočen sklep o dedovanju veže stranke, ki so sodelovale v zapuščinskem postopku, torej tudi ločitvene upnike, v kolikor jim ni dana pravica, da uveljavljajo...

May 20, 2010

Sodba nº I Cpg 531/2010 of Gospodarski oddelek, May 20, 2010

Če ni podana vzajemnost terjatve, pogoji za pobot terjatev niso izpolnjeni.

Sklep nº I Cpg 544/2010 of Gospodarski oddelek, May 20, 2010

Namen prijave terjatve v stečajnem postopku je participacija upnika pri delitvi stečajne mase. Zato za tiste terjatve, ki ne bodo poplačane iz stečajne mase, določila ZFPPIPP o prijavljanju terjatev v stečajno maso ne veljajo. Iz teh razlogov je v 20. členu tega zakona definirana terjatev kot pravica upnika od dolžnika zahtevati, da opravi izpolnitveno ravnanje, katerega predmet je dajatev, storitev, opustitev ali dopustitev, kot nedenarna terjatev pa zahtevek na izpolnitev nedenarne terjatve...

Sodba nº I Cpg 313/2010 of Gospodarski oddelek, May 20, 2010

Ker neprerekana dejstva niso sporna, jih stranka ni dolžna dokazati.

Sodba nº I Cpg 308/2010 of Gospodarski oddelek, May 20, 2010

V konkretnem primeru je bila polica življenjskega zavarovanja sklenjena za obdobje 25 let, kar pomeni, da je zavarovanka na podlagi sklenjene pogodbe pridobila upravičenje do izplačila zavarovalne vsote po izteku navedenega obdobja, če se zavarovalni rizik (smrt zavarovanke) v tem času ne bi zgodil. Ker gre v tem primeru tako za pogodbo, ki preneha tudi ob doživetju zavarovanke dogovorjene časovne dobe, zato ne gre za primer, ki ga ureja 954. člen ZOR v smislu enostranskega upravičenja skleni...

Sklep nº I Cpg 515/2010 of Gospodarski oddelek, May 20, 2010

Pritožnika v pritožbi, s katero izpodbijata sklep prvostopenjskega sodišča z dne 26. 2. 2010, utemeljeno opozarjata, da sta bila s pravnim poukom, ki je bil podan ob izdaji sklepa z dne 2. 2. 2010 napotena, da se pritožba vloži v dveh izvodih. Če sta pritožnika ravnala skladno s podanim pravnim poukom iz sklepa z dne 2. 2. 2010, zaradi tega ne moreta trpeti škodljivih posledic v smislu zavrženja take pritožbe, čeprav ni bila predložena v zadostnem številu izvodov skladno s 106. členom ZPP.

Sklep nº III Cpg 591/2010 of Gospodarski oddelek, May 20, 2010

V smislu določne opredelitve prijavljene terjatve mora zahtevek zato vsebovati znesek glavnice terjatve ter (v kolikor ga uveljavlja) določljiv obrestni zahtevek za obdobje od dospelosti terjatve do začetka postopka zaradi insolventnosti (2. in 5. odst. 60. člena ZFPPIPP). Ker je predpostavka za pridobitev procesne legitimacije upnikov v stečajnem postopku obstoj terjatve na dan začetka stečajnega postopka, upniki niso dolžni kot del zahtevka za priznanje terjatve v postopku uveljavljati tudi...

Sklep nº III Cpg 555/2010 of Gospodarski oddelek, May 20, 2010

Namen instituta odpusta dolga ni razbremenitev prezadolženih oseb brez njihovega truda za poplačilo upnikov, pač pa vrnitev takih oseb v premoženjske razmere, ki jim omogočajo normalno življenje, vendar šele po tistem, ko jim kljub njihovi aktivni angažiranosti ni uspelo poplačati svojih upnikov.

Sodba nº I Cpg 1086/2009 of Gospodarski oddelek, May 20, 2010

Skladno z 2. odst. 159. člena ZGD zakon dopušča pogodbeno svobodo med nosilcem tihe družbe in tihim družbenikom o urejanju razmerij znotraj tihe družbe (2. odst. 159. člena ZGD). Ta pogodbena svoboda pa ne dopušča možnosti, da bi pogodbenika tihe družbe v njunem pogodbenem razmerju posegala v kapitalska upravičenja znotraj družbe, v kateri ima nosilec tihe družbe vložek, ki mu ga je s svojim kapitalom omogočil tihi družbenik. Urejanje teh razmerij je namreč pridržano zgolj družbenikom te druž...

Sklep nº III Cpg 555/2010 of Gospodarski oddelek, May 20, 2010

Namen instituta odpusta dolga ni razbremenitev prezadolženih oseb brez njihovega truda za poplačilo upnikov, pač pa vrnitev takih oseb v premoženjske razmere, ki jim omogočajo normalno življenje, vendar šele po tistem, ko jim kljub njihovi aktivni angažiranosti ni uspelo poplačati svojih upnikov.

Sklep nº I Cpg 557/2010 of Gospodarski oddelek, May 20, 2010

Stališče prvostopnega sodišča, da v predmetnem sporu določbe ZPP o pooblaščencih niso uporabljive zato, ker so lastniki stanovanj s 3. členom Pogodbe o upravljanju upravnika pooblastili za zastopanje v sodnih zadevah, ne pomeni, da posameznih lastnikov kot tožnikov v tožbi ni potrebno navesti. To stališče sodišča prve stopnje je pravilno samo toliko, da posebno pravdno pooblastilo tistih lastnikov, ki so podpisali pogodbo o upravljanju, ni potrebno. Po določilu 29. člena takrat veljavnega SZ ...

Sodba nº I Cpg 563/2010 of Gospodarski oddelek, May 20, 2010

ZGD ne izpostavlja avtomatične odgovornosti obvladujoče družbe za obveznosti odvisne družbe, saj je odvisna družba kljub temu pravno samostojna družba.

May 19, 2010

Sodba nº I Cpg 1028/2010 of Gospodarski oddelek, May 19, 2010

V konkretni zadevi gre za regresni zahtevek zavarovalnice proti tretji osebi, zato je treba uporabiti določbo 6. odstavka 380. člena ZOR, ki določa, da začne zastaranje terjatve, ki jo ima zavarovalnica proti tretjemu, teči takrat, ko začne proti temu teči zastaranje zavarovančeve terjatve, in se tudi konča v enakem roku. To pomeni, da je za presojo ugovora zastaranja tožnikove terjatve odločilno, kdaj je začelo teči zastaranje oškodovankine terjatve in kdaj se je končalo.

Sklep nº I Cp 876/2010 of Civilni oddelek, May 19, 2010

Za odločitev v zvezi s predlogom za prekinitev postopka je potrebno odgovoriti na vprašanje, ali bo v postopku, zaradi katerega je predlagana prekinitev, rešeno vprašanje, ki za to pravdno zadevo predstavlja predhodno vprašanje v smislu 13. člena ZPP ali ne in nato v primeru pozitivnega odgovora, tudi na vprašanje, ali je odločitev, da sodišče tega vprašanja ne bo samo reševalo, upravičena s stališča morebitnih posebnih predpisov, ki določena predhodna vprašanja pridržujejo posebnim organom a...

Sklep nº I Cpg 540/2010 of Gospodarski oddelek, May 19, 2010

Dosedanji delničarji so v skladu z zakonom omejeni s prednostno pravico nakupa novih delnic tako v razmerju do sodelničarjev, kot v razmerju do tretjih oseb. Neizkoriščene prednostne pravice posameznih delničarjev ne prirastejo avtomatično drugim delničarjem. Ti imajo prednostno pravico le v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu. Delnice, ki jih dotedanji delničarji ne vpišejo, pa lahko družba odproda javnosti, torej tretjim osebam .

Sodba nº I Cpg 1135/2009 of Gospodarski oddelek, May 19, 2010

Sodišče prve stopnje je pri presoji dogovorjenega zagotavljanja funkcionalnosti predmeta izpolnitve dalo večjo težo upoštevanim predpisanim standardom varnosti. Zagotavljanje funkcionalnosti pomeni tudi uporabo objekta na način, ki zagotavlja varnost pri uporabi.

Sklep nº I Cpg 56/2010 of Gospodarski oddelek, May 19, 2010

Določb OZ o predkupni pravici ni mogoče dosledno uporabiti za primer predkupne pravice pri odsvojitvi poslovnih deležev po določbi 5. odstavka 481. člena ZGD.

May 18, 2010

Sklep nº I Cpg 588/2010 of Gospodarski oddelek, May 18, 2010

Vsebino predpostavke "opravičeni vzrok" ugotavlja sodišče v vsakem konkretnem primeru po pravilih o razlagi pravnih standardov. Sodna praksa in pravna teorija sta pri tem izoblikovali naslednje merilo: opravičen vzrok je lahko vsak dogodek resnejše narave, ki razumsko predstavlja oviro za stranko, da opravi neko procesno dejanje; vzrok bo opravičljiv, če ga stranka ni zakrivila s svojim vedenjem oziroma če se lahko pripiše slučaju, ki se je pripetil stranki.

Sodba nº I Cpg 406/2010 of Gospodarski oddelek, May 18, 2010

Tožeča stranka plačila storitve ne more terjati od „vmesnega“ in tudi že bivšega upravnika, ki storitve ni naročil niti zaradi prenehanja upravljanja ne gospodari več s sredstvi rezervnega sklada. Da bi bila tožena stranka odškodninsko odgovorna zaradi kršitev upravnikovih obveznosti v času upravljanja pa tožeča stranka ni trdila.

Sodba nº I Cpg 134/2010 of Gospodarski oddelek, May 18, 2010

Družbeni kapital, ki je osnova za lastninjenje, se je ugotovil z otvoritveno bilanco po metodologiji, ki jo je predpisala Vlada Republike Slovenije na predlog Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (4. člen ZLPP). Če vrednost družbenega kapitala podjetja, ki bi se moralo lastniniti po določbah ZLPP, ni bila ugotovljena na način iz 4. člena ZLPP ali če je bil ugotovljena nepravilno, je bilo mogoče navedene pomanjkljivosti odpraviti le v postopku revizije lastninskeg...

Sodba nº I Cpg 385/2010 of Gospodarski oddelek, May 18, 2010

Pravdni stranki sta pogodbo tudi po odstopu pogodbe med S. d.o.o. in S. K. d.o.o. (tožena stranka) dne 02. 01. 1995 še naprej izpolnjevali enako kot poprej. S tem je tožena stranka s konkludentnimi dejanji izrazila soglasje k odstopu pogodbe in s tem tudi k sporazumu o pristojnosti.

Sodba nº I Cpg 598/2010 of Gospodarski oddelek, May 18, 2010

Pritožnica nima prav, da je mogoče pobotati le likvidno terjatev, to je terjatev, ki je v celoti nesporna in določena. Takšna je pravzaprav le terjatev, ugotovljena s pravnomočno sodno odločbo. To pa ni namen zakona, ki pogoja likvidnosti za pobotanje ne omenja (311. člen OZ). Pobotanje ni mogoče, če terjatev ne obstaja. Če pa je terjatev sporna, dolžnik prevzame tveganje posledic neobstoja terjatve in s tem pobotanja. Čim se uveljavlja (pravdno ali predpravdno) pobotanje v pravdi, mora sodiš...

Sklep nº I Cpg 372/2010 of Gospodarski oddelek, May 18, 2010

Sklep pritožbenega sodišča, s katerim je bil potrjen sklep prvostopnega sodišča o zavrnitvi predloga za obnovo postopka, predstavlja sklep, s katerim je bil postopek pravnomočno končan. Kot takšen ima pravno naravo zaključka obnovitvenega postopka, v skladu z določbo 1. odstavka 384. člena ZPP pa je revizija zoper njega dovoljena.

Sodba nº Cp 39/2010 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 18, 2010

1. Ker se pospešitvenih ukrepov ni poslužil, predstavljajo pa, kot je pravilno obrazložilo sodišče prve stopnje, procesno predpostavko za pravično zadoščenje v primeru kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (15. člen ZVPSBNO), tožnikovemu zahtevku za plačilo odškodnine na tej tožbeni podlagi ni bilo mogoče ugoditi.

Sodba nº I Cpg 129/2010 of Gospodarski oddelek, May 18, 2010

Teorija razlikuje med notranjimi tveganji, ki izvirajo iz sfere pravnega subjekta in jih ta lahko oziroma jih mora obvladovati, ter zunanjimi tveganji, ki so zunaj sfere pravnega subjekta in jih ta ne more in jih tudi ni dolžan obvladovati. Samo zunanja tveganja predstavljajo ekskulpacijske razloge v smislu 240. čl. OZ. Četudi vprašanje razmejitve dostikrat ni preprosto, pa sodijo ravnanja pogodbenih partnerjev dolžnika nedvomno med notranja tveganja, t.j. tista, ki jih je dolžnik dolžan sam ...

Sklep nº I Cpg 385/2010 of Gospodarski oddelek, May 18, 2010

Po določilu 239. čl. ZIZ se določbe tega zakona smiselno uporabljajo tudi za zavarovanje, če ni v delu zakona o zavarovanju drugače določeno. Postopek zavarovanja je torej del izvršilnega postopka. Zato je treba upoštevati določilo 1. odst. 63. čl. ZMZPP, ki pravi, da je sodišče Republike Slovenije izključno pristojno za dovolitev in opravo izvršbe, če se ta opravlja na območju Republike Slovenije. Navedeno a contrario pomeni, da za dovolitev in opravo izvršbe izven območja Republike Slovenij...

May 17, 2010

Sklep nº I Cp 754/2010 of Civilni oddelek, May 17, 2010

Ob ugotovitvi, da je tožnik po pozivu sodišča vlogo za oprostitev plačila sodnih taks le delno dopolnil, ga sodišče prve stopnje ni bilo dolžno ponovno pozivati na dopolnitev vloge in je upravičeno izreklo posledico (zavrženje predloga), na katero ga je pravilno opozorilo. Trditve o tem, da družinski člani nimajo svojega premoženja, ki bi ga bilo treba vpisovati v podatke obrazca o premoženjskem stanju, bi moral tožnik navesti že v predlogu za oprostitev plačila taks, ali pa vsaj ob dostavi o...

May 14, 2010

Sodba nº II Cp 1818/2010 of Civilni oddelek, May 14, 2010

Izražanje mnenja tožnika o spornem prispevku in novinarjih ne predstavlja več popravka, saj ne gre za navajanje dejstev in okoliščin v zvezi z navedbami v obvestilu, poleg tega pa je žaljivo. Ker sta v tem delu podana odklonitvena razloga, je treba tožbeni zahtevek v celoti zavrniti, saj poseg v vsebino popravka z delno ugoditvijo zahtevku ni dopusten.

May 13, 2010

Sklep nº I Cp 1816/2010 of Civilni oddelek, May 13, 2010

Glede na ugotovitve izvedenca, da je zdravje in življenje udeleženke zaradi duševne motnje, zaradi katere se zapleta v konflikte in je heteroagresivna, ogroženo, je izrečen ukrep utemeljen.

May 12, 2010

Sklep nº I Cpg 523/2010 of Gospodarski oddelek, May 12, 2010

Odpoved leta je dejstvo, ki ga ni težko dokazati, saj bi za to zadoščalo že potrdilo prevoznika o odpovedi leta in karta, ki dokazuje, da je imel zakoniti zastopnik tožene stranke predviden povratek v Slovenijo s tem letom. Takšnega dokaza pa tožena stranka ni ponudila.

Sklep nº III Cpg 516/2010 of Gospodarski oddelek, May 12, 2010

Čeprav insolventni dolžnik ne sme ravnati v nasprotju z določbo 34. člena ZFPPIPP, navedeno še ne pomeni, da upniku, ki predlaga izdajo začasne odredbe, ne bi bilo potrebno izkazovati nevarnosti v smislu 2. odst. 270. člena ZIZ in v povezavi s tem, da dolžnik ravna v nasprotju z določbo 34. člena ZFPPIPP.

Sodba nº I Cpg 365/2010 of Gospodarski oddelek, May 12, 2010

Primarni vir pravil o dokaznem bremenu so vselej izrecne zakonske določbe, ki neposredno razporejajo dokazno breme.

Sklep nº I Cpg 55/2010 of Gospodarski oddelek, May 12, 2010

Za izkaz pogoja verjetnosti terjatve mora biti sama terjatev jasno opredeljena. V predmetni zadevi ni jasno razvidno, na katerih stvareh tožeča stranka zatrjuje svojo lastninsko pravico in neupravičeno posest tožene stranke. Zato ni izkazana verjetnost obstoja terjatve na vrnitev sredstev, navedenih v predlogu za izdajo začasne odredbe.

Sklep nº I Cp 873/2010 of Civilni oddelek, May 12, 2010

Če bi pomota pri vpisu lahko imela pravne posledice za določene osebe, mora zemljiškoknjižno sodišče pred odločitvijo o popravi pomotnega vpisa te osebe zaslišati.

Sklep nº I Cp 486/2010 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, May 12, 2010

Navedeni izjavi dedičev OK in SB, ki sta se odpovedala svojemu dednemu deležu v korist otrok pokojne tete RE in otrok pokojnega strica MB, je potrebno šteti za izjavi o odstopu svojega dednega deleža v korist navedenih otrok. V skladu z drugim odstavkom 136. člena Zakona o dedovanju – ZD se namreč odpoved v korist določenega dediča ne šteje za odpoved dediščini, temveč za izjavo o odstopu svojega dednega deleža.

Sklep nº I Cpg 569/2010 of Gospodarski oddelek, May 12, 2010

Razdružitev postopka po 3. odstavku 300. člena ZPP je eden od ukrepov, katerih cilj je smotrnost postopka, to je pospešitev postopka in zmanjšanje stroškov postopka, in je stvar formalnega procesnega vodstva, ki se nanaša na vodenje obravnave, ki je v rokah sodišča. Tak sklep lahko sodišče sprejme kadarkoli do konca glavne obravnave.

Sklep nº I Cpg 554/2010 of Gospodarski oddelek, May 12, 2010

Stranka mora v predlogu za taksno oprostitev navesti minimum tistih dejstev in okoliščin, iz katerih izhaja, da je podan dejanski stan iz 3. odst. 11. člena ZST, ki opravičuje taksno oprostitev.

Sodba nº I Cpg 467/2010 of Gospodarski oddelek, May 12, 2010

Čeprav je kartica TLS sestavljena iz začetnic besed, ki označujejo dejavnost družbe (transport, logistika in skladiščenje oziroma storitve), pa sama kratica ni generični pojem, zato lahko predstavlja fantazijski dodatek kot dodatno sestavino firme iz 13. člena ZGD-1.

Sklep nº II Cp 994/2010 of Civilni oddelek, May 12, 2010

Napad pooblaščenkine bolezni (popuščanje srca zvezano z visokim krvnim pritiskom), za primer katerega je zdravnik preliminarno predpisal jemanje zdravila in počitek, je upravičen razlog za izostanek z naroka.

Sklep nº I Cp 878/2010 of Civilni oddelek, May 12, 2010

Čeprav so sodne takse del pravdnih stroškov in s tem postransko oziroma akcesorno vprašanje pravdnega postopka, gre tudi pri vprašanju plačila sodnih taks, vključno z oprostitvami, le za vprašanje odnosa med državo in prosilcem, kar pa nima značaja civilnega razmerja.

Sodba nº I Cpg 74/2010 of Gospodarski oddelek, May 12, 2010

Nagibi in ozadje za sklenitev pogodbe spadajo v fazo pogajanj in so, v primeru če pride do sklenitve pogodbe, pravno nezavezujoči.

Sklep nº I Cp 514/2010 of Civilni oddelek, May 12, 2010

Lastnik stavbe, stoječe na zemljišču v družbeni lastnini, je imetnik pravice uporabe zemljišča, na katerem stavba stoji in zemljišča, ki je potrebno za redno rabo stavbe, zato je vpis lastninske pravice na takšnem zemljišču na podlagi določbe 1. odstavka 2. člena ZLNDL dopusten.

Sklep nº I Cp 798/2010 of Civilni oddelek, May 12, 2010

Če ima stranka pooblaščenca, je pisanja treba vročati njemu.

Sklep nº II Ip 1116/2010 of Izvršilni oddelek, May 12, 2010

Če je upnik v stečajnem postopku dobil poplačano glavnico in zakonske zamudne obresti, obračunane do začetka stečajnega postopka, je bila glavnica plačana tudi v razmerju do porokov in v tem izvršilnem postopku ne more vračunavati izpolnitve v skladu s 313. členom ZOR oziroma 288. členom OZ.

Sodba nº I Cpg 529/2010 of Gospodarski oddelek, May 12, 2010

Sodišče prve stopnje je pravilno obrazložilo vzročno zvezo med kršitvijo pogodbene obveznosti toženke po 1. in 2. odstavku 857. člena OZ in nastalo škodo. Pravilno je poudarilo, da vzrok za škodni dogodek ne izhaja iz dogovora o dokumentarnem akreditivu, kjer gre za samostojno in abstraktno razmerje med akreditivno banko in tožnico, pač pa iz nepredložitve v akreditivu navedenega dokumenta. Iz zavrnitve izplačila akreditiva z dne 24. 09. 2002 namreč jasno izhaja, da je bilo izplačilo zavrnjen...

Sklep nº I Cp 901/2010 of Civilni oddelek, May 12, 2010

Stroški cenitve zapuščine predstavljajo skupni strošek.

Sodba nº II Cp 863/2010 of Civilni oddelek, May 12, 2010

Sodišče se v razlogih sodbe res ni izrecno opredelilo do izpovedb priče, vendar pa bi v zvezi s tem lahko šlo kvečjemu za neupoštevanje metodološkega napotka, ki ga daje 8. člen ZPP. To pa bi lahko predstavljalo le bistveno kršitev določb pravdnega postopka iz 1. odst. 339. čl. ZPP, kar pa v sporih majhne vrednosti ni dovoljen pritožbeni razlog.

Sodba nº I Cpg 1142/2009 of Gospodarski oddelek, May 12, 2010

Okoliščina, da je delež zemljišča, ki ga je uporabljala tožena stranka, glede na celotno površino parcele skladen z deležem tožeče stranke kot solastnikom navedenega zemljišča, tožeči stranki ne daje upravičenja, da bi od tožene stranke lahko uveljavljala nadomestilo celotne koristi, ki jo je imela tožena stranka od uporabe. Nadomestilo koristi gre namreč vsem solastnikom. Ker gre v tem primeru za deljivo obveznost, je tožeča stranka upravičena zahtevati le svoj del terjatve, ki je sorazmeren...

Sodba nº in sklep I Cp 429/2010 of Civilni oddelek, May 12, 2010

Če je po pogodbi tožnik upravičen do bruto zneska, tožena stranka pa je v skladu z ZDavP-2 plačnik davka, ki mora obračunati, odšteti in nakazati davčni odtegljaj, sodišče tožniku lahko prisodi le neto znesek.

Sklep nº I Cp 844/2010 of Civilni oddelek, May 12, 2010

Tožnik v skladu z določbami SPZ ne terja varstva točno opredeljene posesti pravice služnosti (kot se je to vtoževalo v skladu s prejšnjimi določbami ZTLR), temveč varstvo posesti določenega dela zemljišča.

Sklep nº I Cpg 175/2010 of Gospodarski oddelek, May 12, 2010

ZFPPIPP v 6. odst. 442. člena določa, da če je pravna oseba ob prenehanju po 441. členu tega zakona imela neplačane obveznosti, aktivni družbeniki pravne osebe upnikom solidarno odgovarjajo za izpolnitev teh obveznosti. V 1. in 2. točki 7. odstavka tega člena pa so določene predpostavke, ki morajo biti skupaj podane, da se lahko nekoga šteje za aktivnega družbenika.

Sklep nº I Cp 631/2010 of Civilni oddelek, May 12, 2010

Če stranka v predlogu opisuje svoje premoženjsko stanje in v njem ponudi določene dokaze, sodišče njene vloge ne more zavreči zgolj zaradi izostanka priloge – obrazca, pač pa mora vlogo obravnavati in jo, če oceni, da ne vsebuje vseh relevantnih podatkov, pozvati k ustrezni dopolnitvi.

Sodba nº I Cpg 288/2010 of Gospodarski oddelek, May 12, 2010

83. člen OZ se uporablja zgolj v primerih, ko razlaga pogodbene določbe ni mogoča z razlago po 82. členu OZ. Nejasno določilo je tisto, katerega pomen je med strankama sporen in katerega pomena ni mogoče (enopomensko) opredeliti niti po primarnem obveznem razlagalnem pravilu, določenem v 2. odst. 82. člena OZ, niti z uporabo drugih metod razlage.

Sodba nº I Cp 741/2010 of Civilni oddelek, May 12, 2010

Ker je moral tožnik oddati ročno prtljago, bi tožena stranka s to prtljago morala ravnati še posebej skrbno.

May 11, 2010

Sklep nº I Ip 396/2010 of Višje sodišče v Mariboru, Izvršilni oddelek, May 11, 2010

Prisilna izterjava neplačane povprečnine, ki je bila določena s pravnomočno sodbo Okrajnega sodišča v opr. št. ... z dne ..., izvrši po uradni dolžnosti.

Sklep nº I Cpg 4/2010 of Gospodarski oddelek, May 11, 2010

Tožeča stranka je ob vložitvi tožbe predlagala oprostitev plačila sodne takse, prvostopno sodišče pa je njenemu predlogu ugodilo le delno, in sicer tako, da je plačilo sodne takse odložilo za obdobje 12 mesecev. V preostalem delu predlogu tožeče stranke ni ugodilo, kar pa ne izhaja ne iz izreka ne iz obrazložitve izpodbijanega sklepa. Prvostopno sodišče bi tako, v okviru odločanja o celotnem predlogu tožeče stranke, moralo zavrniti predlog za oprostitev plačila sodne takse, v kolikor bi seved...

Sklep nº Cp 298/2010 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 11, 2010

Upravna enota je torej očitno štela, da predlagatelj ne potrebuje odobritve „posla“, katerega nadomešča sodba. Logičen sklep, ki iz tega sledi pa je, da je predlagatelj svojo obvezo izpolnil in izkazal upniško zamudo nasprotnega udeleženca, ki kljub temu, da upravno odločbo ima in jo je celo sam predložil v tem postopku, odklanja sprejem kupnine.

Sodba nº II Cp 1037/2010 of Civilni oddelek, May 11, 2010

Odobritev pogodbe, sklenjene v imenu drugega, brez njegovega pooblastila, je mogoča tudi s konkludentnimi dejanji.

Sodba nº II Cpg 192/2010 of Gospodarski oddelek, May 11, 2010

Poroštvena pogodba je veljavno sklenjena, saj je v pisni obliki. Tožena stranka je s to pogodbo kot porok prevzela obveznost za plačilo vseh zapadlih neplačanih obveznosti leasingojemalca AA d.o.o. Njena odgovornost je podana po 3. in 4. odstavku 1019. člena OZ.

May 07, 2010

Sklep nº I Cp 3801/2009 of Civilni oddelek, May 07, 2010

Ker tožnik ni pristopil na kasnejši narok, nastopi domneva umika tožbe, ki velja, če njenih učinkov ne prepreči toženčeva izjava o nestrinjanju z umikom. Sodišče lahko v primeru tožnikovega izostanka s poznejšega naroka izda sodbo na podlagi stanja spisa le, če toženec, ki na narok pristopi, to predlaga.

May 06, 2010

Sodba nº II Cp 525/2010 of Civilni oddelek, May 06, 2010

Glede na to, da je bila pogodba o financiranju stroškov spodbujanja podjetništva sklenjena brez veljavne pravne podlage, saj so do takšnega sofinanciranja upravičene le brezposelne osebe, kar toženec ni bil, je pogodba nična.

Sodba nº I Cp 1334/2010 of Civilni oddelek, May 06, 2010

Za devizne vloge, vložene v podružnicah Ljubljanske banke d.d. Ljubljana na ozemlju nekdanje SFRJ, odgovarja ta banka in ni podano jamstvo RS.

Sklep nº II Cp 4055/2009 of Civilni oddelek, May 06, 2010

Tožnik zahteva ugotovitev ničnosti kupoprodajnih pogodb in zasleduje interes, da se vzpostavi stanje pred prodajo spornih zemljišč, ki jih kot denacionalizacijski upravičenec zahteva v denacionalizacijskem postopku. Ker je tožnik navedel očitno prenizko vrednost, je sodišče pravilno upoštevalo prodajno ceno v kupoprodajnih pogodbah, katerih ničnost uveljavlja s tožbo.

Sklep nº I Cpg 547/2010 of Gospodarski oddelek, May 06, 2010

V primeru pomanjkljivo izpolnjene izjave o premoženjskem stanju ne gre za formalno pomanjkljivost predloga za oprostitev plačila sodne takse, ki je stvar procesnega prava, temveč za vsebinsko pomanjkljivost oziroma nesklepčnost, ki je stvar materialnega prava. Formalnim zahtevam, ki jih določa ZST-1 v 3. odstavku 12. člena, je tožena stranka s predložitvijo izjave zadostila, ni pa zadostila trditvenemu in dokaznemu bremenu glede okoliščin, navedenih v 3. odstavku 11. člena ZST-1, ki so meroda...

Sklep nº I Cpg 520/2010 of Gospodarski oddelek, May 06, 2010

Nova tožba, ki se opira na isti sklop dejstev, ni dopustna, čeprav se v njej nekatera dejstva dodajajo ali opustijo, saj so s pravnomočnostjo zajeta vsa dejstva, ki so sestavni del tega sklopa, na katerih temelji tožbeni zahtevek, čeprav v predhodnem postopku niso bila navedena.

Sodba nº in sklep I Cp 1154/2010 of Civilni oddelek, May 06, 2010

Da bi sodišče prve stopnje lahko odločilo o tožbenem zahtevku na prenehanje in prepoved nadaljnjih vznemirjanj, mora najprej ugotoviti, ali je električni pastir postavljen na zemljišču tožeče stranke ali ne, in če je postavljen, v katerem delu. To je dolžno ugotoviti, ni pa dolžno urejati meje med pravdnima strankama, kot da bi šlo za mejni spor. Če sta toženca izvrševala svoja lastninska upravičenja na svojem zemljišču, tožnici do varstva lastninske pravice na nepremičnini nista upravičeni.

Sodba nº in sklep II Cpg 208/2010 of Gospodarski oddelek, May 06, 2010

Prevzem poroštvene obveznosti nedvomno predstavlja pravni posel, ki posega v premoženjski položaj poroka, saj ga izpostavlja tveganju, da bo moral ob neplačilu glavnega dolžnika poravnati njegove obveznosti. Vendar je takšen pravni posel ekonomsko upravičen takrat, kadar je na drugi strani podana najmanj takšna stopnja verjetnosti, da bo izdajatelj poroštva imel večjo ekonomsko korist, v kolikor bo realiziran posel, glede obveznosti katerih je bilo podano poroštvo.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners