Višje delovno in Socialno Sodišce

from February 09, 1996
Latest case: October 11, 2012

News

October 11, 2012

Sodba nº Pdp 71/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 11, 2012

Tožena stranka je krivdno odgovorna za škodo, ki jo je tožnica utrpela zaradi zastrupitve s svincem, saj kljub seznanjenosti z dejstvom, da je koncentracija svinca v prahu v brusilnicah prekomerna, delavcem ni zagotovila uporabe zaščitnih mask oziroma respiratorjev (o tem tudi delavcev ni obveščala) , niti ni uredila lokalnega odsesavanja brusilnih strojev.

November 15, 2011

Sodba nº Pdp 929/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 15, 2011

Sodba ne podlagi pripoznave se sicer lahko izpodbija zaradi tega, ker naj bi bila izjava o pripoznavi dana v zmoti, vendar pa mora biti ta zmota nezakrivljena. Takšne zmote pa ne predstavlja morebitni nesporazum pri komunikaciji med toženo stranko in njenim pooblaščencem.

October 29, 2011

Sodba nº in sklep Pdp 623/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 29, 2011

Tožnik na dan, ko je bil vabljen na zagovor k toženi stranki, zagovora zaradi zdravstvenih težav ni bil sposoben podati (kot je ugotovila tudi sodna izvedenka psihiatrične stroke), predlagal pa je preložitev zagovora na kasnejši datum. Kljub temu, da je bil ta predlog podan iz upravičenih razlogov, mu tožena stranka ni ugodila, ampak je istega dne tožniku podala izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Ta izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi kršitve tožnikove pravice do zagovora oz. obram...

October 28, 2011

Sklep nº Pdp 976/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 28, 2011

Predsednica senata sodišča prve stopnje je utemeljeno izdala izpodbijani sklep (o zavrženju pritožbe zoper sklep sodišča druge stopnje), potem ko je bilo s strani pristojne predsednice sodišča že odločeno o zahtevi za njeno izločitev, ki je bila zavrnjena kot neutemeljena, saj zoper sklep o izločitvi sodnika ni pritožbe, kar pomeni, da se lahko takoj izvrši.

Sklep nº Pdp 997/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 28, 2011

Priča je bila zaslišan, preden je tožnica podala vloga za dodelitev brezplačne pomoči. Vsi stroški priče, ki so nastali v zvezi z zaslišanje, so tako nastali pred dnem, od katerega za tožnico velja oprostitev plačila sodnih stroškov. Zaradi tega je dolžna povrniti stroške z zaslišanjem priče, saj je sama predlagala njeno zaslišanje.

October 27, 2011

Sklep nº Pdp 934/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 27, 2011

Vlogo, naslovljeno "pritožba", ki je bila vložena v 15-dnevnem roku od prejema sodbe, s katero ni bilo odločeno o stroških postopka, je treba šteti kot predlog za izdajo dopolnilnega sklepa o stroških postopka (saj pritožbeno sodišče o stroških postopka ne more odločati, če o njih sodišče prve stopnje še ni odločalo).

Sklep nº Pdp 998/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 27, 2011

V tej fazi postopka verjetnost tožnikove terjatve še ni izkazana, ker iz listin, ki jih je tožnik priložil tožbi in začasni odredbi, ni razvidno, da tožena stranka postopka redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga ne bi izpeljala skladno z zakonskimi določbami, ali je bila odpoved podana iz resnega in utemeljenega razloga, pa bo sodišče lahko presodilo šele na podlagi izvedenega dokaznega postopka.

Sodba nº Pdp 916/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 27, 2011

Četudi bi tožena stranka dokazala, da je tožnik (ker se je mudilo) dejansko odpremil škatlo s 409 kosi (ustreznih izdelkov) namesto s 477 kosi (ustreznih izdelkov), takšna kršitev, glede na vse okoliščine obravnavanega primera (da se je mudilo, da naročnik ni urgiral, češ da je bilo premalo izdelkov, da tožena stranka v razmerju do naročnika ni utrpela škodljivih posledic), ne bi dosegla standarda hujše kršitve delovnih obveznosti, da bi bila izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi zakonita.

October 26, 2011

Sodba nº in sklep Pdp 581/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 26, 2011

Dejstvo, da je tožena stranka od tožnika zahtevala prisotnost na delovnem mestu in da ni soglašala z vsemi tožnikovimi predlogi, ne pomenijo, da je tožnika šikanirala, kar bi utemeljevalo njeno odškodninsko odgovornost za škodo, katero naj bi tožnik zaradi tega utrpel.

Sodba nº Pdp 841/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 26, 2011

Sodišče prve stopnje je tožbo vročalo, tako da jo je poslalo na naslov, ki je naveden v sodnem registru. Ker ta naslov ne sodi pod poštno številko, ki je navedena v sodnem registru, temveč pod drugo poštno številko, je pošta ravnala pravilno, ko je prečrtala označbo poštne številke na pisanju in namesto nje napisala pravilno poštno številko. Tožba je bila nato puščena v hišnem predalčniku na naslovu, navedenem na pisanju, ki je nedvomno naslov sedeža tožene stranke, s tem je bila vročitev tož...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners