Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on October 1996

October 25, 1996

Sklep nº Pdp 1294/96 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 25, 1996

Delovno sodišče je stvarno pristojno za odločanje o odškodninskem zahtevku delavca proti delodajalcu iz razloga, ker naj bi delodajalec za delavca nepravočasno posredoval podatke o njegovi plači za prejšnje leto, v zvezi z zahtevo delavca za vštetje časa opravljanja kmetijske dejavnosti v pokojninsko dobo. 

Sodba nº in sklep Pdp 225/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 25, 1996

1. Ne glede na sklenjeno izvensodno poravnavo o odškodnini za nesrečo pri delu, pripada oškodovancu pravica, da od povzročitelja škode zahteva večjo odškodnino, če je po sklenjeni izvensodni poravnavi prišlo do nadaljnjega nepredvidenega poslabšanja zdravstvenega stanja. Pri tem okoliščina, da se je oškodovanec s poravnavo odpovedal vsem nadaljnjim terjatvam, nima vpliva na to pravico.

October 24, 1996

Sodba nº Psp 101/96 of Oddelek za socialne spore, October 24, 1996

Res je, da je odločba z dne 4.5.1993 o prenehanju obratovalnice po samem zakonu z dnem 21.2.1993, deklaratorne narave. Iz obrazložitve je razvidno, da je bilo izdano začasno obrtno dovoljenje, z dne 7.11.1989, zato, ker poslovni prostor ni izpolnjeval vseh predpisanih pogojev. Ker tudi po preteku treh let tožnik ni dostavil uporabnega dovoljenja za nov poslovni prostor, je SO L., Oddelek za urejanje prostora, izdal navedeno odločbo o prenehanju poslovanja obratovalnice po samem zakonu z dnem ...

October 23, 1996

Sodba nº Pdp 81/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 23, 1996

Ker se sodba zaradi izostanka v skladu z 2. odst. 353. čl. ZPP ne more izpodbijati zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, pritožbeno sodišče ni moglo upoštevati pritožbene trditve, da so bili pritožbeno osporavani zneski že plačani. 

Sodba nº Pdp 953/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 23, 1996

Vprašanje opravičene odsotnosti z dela zaradi bolezni se v postopku prenehanja delovnega razmerja delavca zaradi 5 dnevnega neupravičenega izostanka kaže kot predhodno vprašanje, ki mora biti predhodno dokončno rešeno pred organi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

Sodba nº Pdp 901/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 23, 1996

Dokončno mnenje zdravniške komisije pri enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o priznanju upravičene odsotnosti delavca z dela zaradi bolezni je za delodajalca obvezujoča. 

Sodba nº Pdp 884/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 23, 1996

Zastaralni rok za vodenje disciplinskega postopka začne teči z dnem, ko se je zvedelo za kršitve delovnih obveznosti in storilca in ne šele z vložitvijo zahteve za uvedbo disciplinskega postopka. 

Sodba nº Pdp 826/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 23, 1996

Zaradi razporeditve delavca na drugo, že oz. še zasedeno delovno mesto ne more biti delavec na tem delovnem mestu zakonito napoten na začasno čakanje na delo. 

October 18, 1996

Sodba nº Pdp 219/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 18, 1996

Razpisnega pogoja "najmanj 5 let delovnih izkušenj pri odgovornih delih in nalogah" ni mogoče enačiti z delovnimi izkušnjami na delovnih mestih s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Izpolnjevanje razpisnega pogoja aktivnega znanja nemškega ali angleškega jezika se dokazuje le s pismenim potrdilom pristojne organizacije. Komisija za izbiro direktorja ne more sama presoditi, če ta pogoj izpolnjujejo vsi kandidati, ki so predložili kakršnokoli potrdilo o učenju tujega jezika. 

October 16, 1996

Sodba nº Pdp 849/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 16, 1996

Delodajalec ni dolžan pristati na delavčev samovoljen nastop koriščenja letnega dopusta in zato lahko zakonito opredeli takšno delavčevo odsotnost z dela za neupravičeno. 

Sklep nº Pdp 696/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 16, 1996

V povezanih družbah bi pod določenimi pogoji lahko prišla do prenosa pooblastil za odločanje o pravicah delavcev na organe matične družbe, vendar mora biti tak prenos pooblastil ustrezno izkazan.

October 10, 1996

Sodba nº Pdp 2244/94 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 10, 1996

1. Opustitev vabljenja delavca in njegovega pooblaščenca na sejo drugostopenjskega organa, ki obravnava ugovor delavca zoper sklep o prenehanju delovnega razmerja zaradi nujnih operativnih razlogov pomeni absolutno bistveno kršitev pravil postopka. 2. Če sodišče razveljavi odločitev delodajalca in samo odloči o pravici delavca - nadomesti odločitev delodajalca, začne teči 6 mesečni odpovedni rok delavcu, kateremu delovno razmerje preneha zaradi nujnih operativnih razlogov, s pravnomočnostjo s...

October 09, 1996

Sodba nº Pdp 38/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 09, 1996

Delavec ni upravičen do takojšnjega plačila razlike v odpravnini za trajne presežke, če je z delodajalcem sklenil veljaven dogovor o odlogu plačila ter o izplačilu razlike zneska, določenega v DEM, v tolarski protivrednosti na dan plačila brez zamudnih obresti. 

Sodba nº Pdp 668/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 09, 1996

V vseh primerih prevzema delavcev na delo k drugemu delodajalcu zaradi istočasnega prenosa celotne dejavnosti in sredstev zaključenega dela delovnega procesa, v katerem so dotlej prevzeti delavci delali, tako da bi ostali brez zaposlitve, če se ne bi prehodu k drugemu delodajalcu podredili, delavci z vidika kontinuitete delovne dobe ne smejo biti oškodovani, saj za takšen prehod k drugemu delodajalcu sami niso mogli vplivati in pri novem delodajalcu v bistvu nadaljujejo z dotedanjim delom, ta...

Sodba nº in sklep Pdp 870/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 09, 1996

Pri odmeri nadomestila plače za čas nezakonitega prenehanja delovnega razmerja se upoštevajo le izrecno izkazani ali nesporni dokazi tožnika, ki jih je ustvaril zaradi nezakonitega prenehanja delovnega razmerja iz drugih naslovov oz. pri drugih delodajalcih. Ti dohodki morajo biti izrecno izkazani. 

Sklep nº Pdp 682/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 09, 1996

V položaju, ko tožnik poklicne rehabilitacije ni uspešno dokončal, istočasno pa pogodba o napotitvi na poklicno rehabilitacijo ni bila izrecno odpovedana in se za neuspeh niso ugotavljali krivdni razlogi na strani tožnika, pritožbeno sodišče šteje, da je bilo razmerje, ki ga je urejala pogodbo o poklicni rehabilitaciji, zaključeno z ugotovitvijo pristojne službe ZPIZ, da tožnik poklicne rehabilitacije ni uspešno končal in z napotitvijo tožnika na delo k toženi stranki. 

October 04, 1996

Sklep nº Pdp 1353/96 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 04, 1996

Brez potrdila o premoženjskem stanju iz 2. odstavka 13. člena ZST oprostitev plačila sodne takse praviloma ni mogoča. 

October 02, 1996

Sodba nº Pdp 702/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 02, 1996

Ker je bila tožnica od 23.8.1991 do 31.8.1992 vseskozi v bolniškem staleža, niso bili podani elementi odškodninske odgovornosti na strani tožene stranke, ker tožnica določenega števila dni letnega dopusta za leto 1991 ni mogla izkoristiti. 

Sklep nº Pdp 653/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 02, 1996

Subjektivni roki za vložitev predloga za obnovo postopka iz 423. čl. ZPP so zakonski prekluzivni roki, na katere sodišče pazi po uradni dolžnosti, tudi če gre za vprašanje pravočasne vložitve predloga za obnovo postopka pri delodajalcu. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners