Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on November 1996

November 29, 1996

Sodba nº Psp 108/96 of Oddelek za socialne spore, November 29, 1996

Brezposelne osebe - tuji državljani, ki so sicer pridobili pravico do denarnega nadomestila, vendar nimajo veljavnega delovnega dovoljenja, ne morejo uveljaviti pravice do podaljšanega izplačevanja denarnega nadomestila niti po določbi 1. odstavka 26. člena v besedilu kot je veljal do 13.1.1994 Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Zaposlivost zavarovanca mora namreč obstajati ves čas prejemanja denarnega nadomestila, saj pravica do podaljšanega izplačevanja denarnega...

Sklep nº Pdp 341/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 29, 1996

Predlog pogodbe o zaposlitvi po 135. členu ZDR mora obvezno vsebovati ustrezen in popoln pravni pouk, glede na 4. in 5. odst. 135. člena ZDR, saj 5. odst. istega člena kot posledico nepodpisa pogodbe določa prenehanje delovnega razmerja.

November 27, 1996

Sklep nº Pdp 301/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 27, 1996

Delavec lahko zahteva presojo predloga pogodbe o zaposlitvi po določbi 4. odstavka 135. člena ZDR le ob predložitvi prvega predloga pogodbe o zaposlitvi in ne tudi kasnejših predlogov pogodbe o zaposlitvi. 

Sodba nº Pdp 193/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 27, 1996

Ker so bili izpolnjeni vsi pogoji za izdajo sodbe na podlagi izostanka in je utemeljenost zahtevka izhajala iz dejstev navedenih v tožbi in predloženih listin, je prvostopno sodišče zakonito izdalo predlagano sodbo na podlagi izostanka. 

Sklep nº Pdp 299/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 27, 1996

Pravica do dodelitve socialnega stanovanja je po svoji vsebini enaka socialno varstveni dajatvi. Zato je za spore, do katerih pride pri uveljavljanju te pravice pristojno Delovno in socialno sodišče v Ljubljani in jih obravnava v socialnem sporu. 

Sodba nº Pdp 925/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 27, 1996

Priključevanje vrtalnega stroja na dovod zraka pod visokimi pritiski v itak neugodnih rudniških pogojih, zlasti pa preizkušanje tesnosti stikov cevovoda pod visokimi pritiski gotovo pomeni delo v pogojih povečane nevarnosti, saj neposredno nevarnih dogodkov pri tem ni mogoče izključiti. 

Sklep nº Pdp 94/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 27, 1996

Pred delovnimi in socialnimi sodišči se stranke ne morejo dogovoriti, da o sporu sodi sodnik posameznik, glede na določbo o posebni sestavi senata.

Sklep nº Pdp 61/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 27, 1996

Napačno je stališče sodišča prve stopnje, da je bil predhodni postopek pri toženi stranki nezakonit iz razloga, ker je bil izveden na podlagi pravilnika, ki ga je sprejel upravni odbor, katerega sestavo je nato razveljavilo ustavno sodišče. Odločbe ustavnega sodišča namreč veljajo od objave v Uradnem listu dalje, pravilnik pa je bil sprejet pred objavo odločbe Ustavnega sodišča, ki je razveljavilo sestavo upravnega odbora. 

Sklep nº Pdp 496/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 27, 1996

Glede na 1. odstavek 68. člena ZDSS je sodišče prve stopnje v predmetni zadevi pravilno upoštevalo 8 dnevni rok za pritožbo po 4. odstavku 14. člena ZDSS. Pritožbo tožeče stranke, ki je bila priporočeno oddana na pošto po izteku 8 dnevnega pritožbenega razloga, je kot prepozno pravilno zavrglo. 

Sodba nº Pdp 389/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 27, 1996

Pravica do odpravnine iz 36. f člena ZDR je vezana na razlog prenehanja delovnega razmerja zaradi trajnega prenehanja potreb po delu delavca. Ker je tožeči stranki delovno razmerje prenehalo po 16. členu Zakona o zaposlovanju tujcev, ne izpolnjuje pogojev za priznanje zahtevane odpravnine po 36 f členu ZDR niti ni druge zakonske podlage, po kateri bi bila delavcu po prenehanju delovnega razmerja zaradi poteka delovnega dovoljenja zagotovljena pravica do odpravnine. 

November 22, 1996

Sklep nº Psp 128/96 of Oddelek za socialne spore, November 22, 1996

1. Prav ima pritožba, ko smiselno meni, da je na obravnavi, - očitno ima pri tem v mislih obravnavo dne 21.5.1996 - prišlo do kršitve načela neposrednosti (4. člen ZPP) in posledično do absolutne bistvene kršitve določb pravdnega postopka po 1. točki, 2. odstavka, 354. člena ZPP. Zakon v 3. odstavku 315. člena med drugim določa, da sme senat, potem, ko so se stranke o tem izjavile, odločiti, da se priče, torej velja to tudi za tožnika, ne zaslišijo znova, temveč da se preberejo zapisniki o iz...

Sodba nº in sklep Pdp 252/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 22, 1996

Sodišče ne more odreči sodnega varstva zoper dokončen sklep o ugotovitvi trajne nepotrebnosti dela delavca in njegovem prehodu na delo k novemu delodajalcu, če je delavec izjavil soglasje s tem, da preide na delo k drugemu delodajalcu in pri njem sklenil delovno razmerje, niti v primeru, če je odklonil soglasje k prehodu na delo k novemu delodajalcu in mu je kasneje pri starem delodajalcu sporazumno prenehalo delovno razmerje (tega sporazuma pa ne izpodbija). V zadnjem primeru, če sodišče raz...

November 19, 1996

Sklep nº Pdp 1310/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 19, 1996

Morebitni dogovor med strankama o tem, da bosta ob izvensodni rešitvi zadeve stranki nosili vsaka svoje stroške postopka, je pravno upošteven le, če se postopek konča s sodno poravnavo. Če ne gre za sodno poravnavo, ampak za umik tožbe, pa je tožnik, ki umakne tožbo, dolžan povrniti nasprotni stranki pravdne stroške, razen če jo je umaknil takoj, ko je toženec izpolnil zahtevek.

Sklep nº Pdp 183/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 19, 1996

V primeru, da delavec v roku 3 mesecev prostovoljno ne izpolni svoje obveznosti ugotovljene v odškodninskem postopku mora tudi v primeru, da na sodišču pripozna zahtevek, tožeči stranki povrniti stroške postopka. 

November 14, 1996

Sodba nº Pdp 989/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 14, 1996

Zaradi nedokončnosti sklepa direktorja toženke o trajnem višku in prenehanju delovnega razmerja tožniku delovno razmerje ni moglo zakonito prenehati, niti mu ni mogel pričeti teči 6 mesečni odpovedni rok. 

Sklep nº Pdp 251/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 14, 1996

Določba 2. odstavka 158. člena ZPP se lahko upošteva šele, ko se stranka v smislu 7. odstavka 164. člena ZPP izjavi o zahtevi o povrnitvi stroškov postopka. 

Sodba nº Pdp 124/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 14, 1996

Čakanje na delo med odpovednim rokom, pravice do letnega dopusta in pravice do koriščenja letnega dopusta ne preprečuje. 

Sklep nº Pdp 151/96 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 14, 1996

Ker se pravne posledice umika tožbe vežejo že na samo izjavo o umiku, se tudi v individualnem delovnem sporu sklep o ustavitvi postopka zaradi umika tožbe ne uvršča med sklepe iz 1. odstavka 400. člena ZPP, zoper katere je dovoljena revizija. 

November 13, 1996

Sodba nº Pdp 185/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 13, 1996

Podaljšanje mandata delavskemu svetu na delnih zborih ni zakonito, zlasti ne zato, ker so delavci na zborih v novembru 1993 podaljšali mandat delavskemu svetu, ki že od leta 1990 ni imel mandata, ampak si ga je v vmesnem obdobju trikrat sam podaljšal s sklepi delavskega sveta. S tem je kršeno določilo 47. člena ZP. Posledica navedenega je nezakonitost sprejetih sklepov v zvezi z razpisom za imenovanje direktorja.

Sodba nº Pdp 29/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 13, 1996

Tožniku je prenehalo delovno razmerje pri toženi stranki na podlagi samega zakona zaradi poteka delovnega dovoljenja (16. člen ZZT) ni upravičen do odpravnine kot trajni tehnološki presežek po 36. f členu ZDR. Odpravnina po 36. f členu je namreč vezana na razlog prenehanja delovnega razmerja in na način prenehanja delovnega razmerja po 12. točki 1. odstavka 100. člena ZDR. 

November 08, 1996

Sodba nº Pdp 283/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 08, 1996

Vzročna zveza predstavlja del pravno relevantnega dejanskega stanja in tako spada v področje pravilnosti in popolnosti ugotovljenega dejanskega stanja, zaradi česar se pritožbeno sodišče ob reševanju pritožbe brez pritožbenih razlogov ne spušča v presojo pravilnosti ugotovitev sodišča prve stopnje glede vzročne zveze med nesrečo in škodo. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners