Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on December 1996

December 19, 1996

Sklep nº Psp 133/96 of Oddelek za socialne spore, December 19, 1996

Ni pa v postopku pred sodiščem prve stopnje prišlo do zatrjevane kršitve določb pravdnega postopka. Iz prvostopnega spisa res ne izhaja, da bi bilo tožnikovemu pooblaščencu vabilo za obravnavo dne 21. 5. 1996 vročeno, saj v njem povratnice ni. Vendar pa se je tožnik obravnave udeležil in predlagal, da se obravnava opravi v odsotnosti njegovega pooblaščenca. Na obravnavnem zapisniku je tudi tožnikov podpis, iz zapisnika pa ne izhaja, da bi imel tožnik na navedeno protokolacijo kakršnokoli prip...

December 18, 1996

Sklep nº Pdp 1532/96 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 18, 1996

Ker tožeča stranka pred prvostopnim sodiščem, niti v pritožbenem postopku ni predložila nobenega dokaza, s katerim bi utemeljevala obstoj pravno-relevantnih pogojev za izdajo začasne odredbe za zavarovanje denarne terjatve po 1. odst. 265. člena ZIS, niti po 1. odst. 19. člena ZDSS, je prvostopno sodišče z izpodbijanim sklepom njen predlog utemeljeno zavrnilo. 

December 12, 1996

Sodba nº in sklep Pdp 109/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 12, 1996

Ker tožeča stranka od 19.11.1992 ni imela odobrenega koriščenja letnega dopusta na način, kot je pri toženi stranki v praksi uveljavljen, je bila od tega dne dalje neopravičeno odsotna z dela več kot 5 delovnih dni. Samo število dni rednega letnega dopusta, ki še ni izkoriščen, na presojo upravičene odsotnosti v sporni zadevi ne more vplivati. Glede na to, da se je tožeča stranka po domnevno izkoriščenem dopustu vrnila na delo, pa ji lahko delovno razmerje zakonito preneha le po 5 točki names...

Sodba nº Pdp 574/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 12, 1996

Delovnega invalida, ki ima z dokončno (izvršljivo) odločbo pristojnega zavoda priznano pravico do razporeditve na drugo ustrezno delo glede na preostalo delovno zmožnost, ni dopustno ustno razporejati oz. mu odrejati drugega dela. Ker tožena stranka ni postopala po ustreznih določbah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in tožnice ni razporedila na drugo ustrezno delo z ustreznim pisnim sklepom ali odločbo, pač pa ji je po zaključenem bolniškem staležu le ustno odrejala delo na dr...

Sklep nº Pdp 887/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 12, 1996

Sodišče prve stopnje je na podlagi napačno ugotovljenega dejanskega stanja napačno uporabilo določbe ZPP, ko je ugotovilo nastanek mirovanja postopka. Pritožbeno sodišče je zaradi napačne uporabe določb ZPP sklep o mirovanju postopka razveljavilo. 

Sklep nº Pdp 1046/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 12, 1996

Ker so potekli vsi roki za vložitev tožbe, določeni v 83. členu ZTPDR, je sodišče tožbo zavrglo.

Sklep nº Pdp 394/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 12, 1996

Za odločitev o stroških postopka v primeru ustavitve postopka ob umiku pritožbe zaradi izvensodne poravnave je potrebno smiselno uporabiti 1. odst. 158. čl. ZPP. Izjema od pravila, da je tožnik, ki umakne tožbo, dolžan nasprotni stranki povrniti stroške, izhaja iz predpostavke, da je toženec, ki je šele med sodnim postopkom izpolnil obveznost, pripoznal zahtevek. 

Sodba nº Pdp 1475/96 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 12, 1996

Da obstojijo razlogi po 29. členu ZDR, da delo delavca začasno ni potrebno mora v postopku varstva pravic in pred sodiščem dokazati delodajalec. Ker delodajalec ni dokazal obstoja teh razlogov, je sodišče razveljavilo izpodbijane sklepe o začasnem čakanju na delo. 

Sodba nº Pdp 608/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 12, 1996

Zakon o delovnih razmerjih zagotavlja pravico do odpravnine le trajno presežnim delavcem. Ker tožeči stranki delovno razmerje po prepričljivi ugotovitvi prvostopnega sodišča ni prenehalo iz tovrstnega razloga pač pa zaradi poteka delovnega dovoljenja in torej po 16. členu zakona o zaposlovanju tujcev, je tožbeni zahtevek tožeče stranke utemeljeno zavrnilo, ker za priznanje zahtevane odpravnine ni pravne podlage oz. po 2. odstavku 36. f člena ZDR, niso izpolnjeni pogoji. 

Sodba nº Pdp 1396/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 12, 1996

Če je toženka v programu razreševanja presežnih delavcev izhajala iz potreb na posameznih delovnih mestih, oz. iz ukinitve delovnih mest, po mnenju sodišča ni kršila načela enakopravnega obravnavanja delavcev, ki so primerljivi zlasti v okviru delovnega mesta, kot osnovnega organizacijskega nivoja. 

Sodba nº Pdp 1273/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 12, 1996

Ker je tožnica z odhodom v Nemčijo kršila izrecna navodila o minimalnih obveznostih do tožene stranke v času začasnega čakanja na delo (da brez odobritve toženke ne sme za dalj časa zapuščati toženki znanega bivališča), jo zadenejo posledice nezmožnosti vročitve poziva na delo, ki so se kazale v njenih izostankih. 

December 05, 1996

Sklep nº Pdp 1088/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 05, 1996

Tožniku je pričel teči rok za sodno varstvo od dneva vročitve drugostopnega sklepa tožene stranke tožnikovi pooblaščenki, ki je imela polno odvetniško pooblastilo. Ker je tožnik vložil tožbo po izteku roka za sodno varstvo, njegove tožbe sodišče ne bi smelo vsebinsko obravnavati. 

Sklep nº Pdp 1061/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 05, 1996

Ob vložitvi ugovora v letu 1993 so že zdavnaj potekli vsi roki za izpodbijanje sklepa disciplinske komisije in je sklep toženca o zavrženju ugovora zakonit in zato tudi sodišče spora o že pravnomočno izrečenem disciplinskem ukrepu ne bi smelo dopustiti. 

Sodba nº Pdp 1081/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 05, 1996

Tožena bančna organizacija je bila opravičena do sprejema internih pravil o izdajanju čekovnih blanketov in o evidenci le teh ter bi morala tožnica, kot delavka tožene stranke, ta pravila pri svojem delu upoštevati. S svojim delom je tožnica podrla zaupanje v bančne delavce, na katerem v veliki meri temelji bančno poslovanje. 

Sodba nº Pdp 324/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 05, 1996

Zgolj na podlagi potrdila pošte o sprejemu priporočene pošiljke, naslovljene na toženo stranko, tožnik ni mogel dokazati, da je zoper prvostopni sklep tožene stranke pravočasno ugovarjal, saj dejanske vsebine pošiljke sploh ni bilo mogoče ugotoviti. 

Sodba nº Pdp 211/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 05, 1996

Ker iz podpisane listine o sporazumnem prenehanju delovnega razmerja in iz sklepa tožene stranke o prenehanju delovnega razmerja tožnika nedvoumno izhaja, da je bil tožnik pri toženki v delovnem razmerju, se tožena stranka v sodnem postopku ne more utemeljeno sklicevati na dejstvo, da pogodba o zaposlitvi med strankama v sporu ni bila sklenjena v pismeni obliki in da zato delovno razmerje med njima ni nastalo. 

December 04, 1996

Sklep nº Pdp 407/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 04, 1996

Delavcu je potrebno vročiti pismeni odpravek sklepa organa, ki je odločil o ugovoru in za seznanitev delavca z odločitvijo ne zadostuje njegova prisotnost na seji ugovornega organa. Ker delavcu - tožniku ni bil vročen pismeni odpravek sklepa ugovornega organa, je imel tožnik pravno podlago za vložitev tožbe - 83. čl. ZTPDR. Tožnik je zato upravičen do stroškov postopka, ki so mu nastali do vročitve pismenega odpravka sklepa ugovornega organa. 

Sodba nº Pdp 720/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 04, 1996

Odločitve delavskega sveta, ki mu je potekel mandat, niso zakonite.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners