Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on March 1996

March 20, 1996

Sklep nº Pdp 1007/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 20, 1996

Dejansko stanje še ni dovolj razčiščeno. Ugotoviti je potrebno, kdo je odredil način dela, pri katerem je prišlo do nesreče in kdo je bil odgovoren za varstvo pri delu. Po ugotovitvi teh dejstev, bo sodišče ocenilo ali je do nesreče pri delu s povečano nevarnostjo prišlo izključno po krivdi oškodovanca (ZOR člen 177/2) ali gre za deljeno odgovornost ZOR člen 177/3 ali pa je v celoti zanjo odgovorna delovna organizacija (ZOR člen 174). Prvostopno sodišče je utemeljeno zavrnilo predlog za opros...

March 14, 1996

Sodba nº Psp 110/95 of Oddelek za socialne spore, March 14, 1996

Ob dejstvu, da tožeča stranka 29.3.1994, ko je bil vložen predlog za medicinsko izvedenstvo, ni bila zavarovanec tožene stranke, saj je bila od 7.9.1993 do 26.6.1994 zavarovana pri hrvaškem nosilcu zavarovanja, niso izpolnjeni pogoji po členu 254/1 ZPIZ, da bi lahko pravice iz invalidskega zavarovanja uveljavljale pri ZPIZ Slovenije, ker pri njem ni bila nazadnje zavarovana. 

Sodba nº Psp 106/95 of Oddelek za socialne spore, March 14, 1996

Ob nespornem dejstvu, da je bila tožeča stranka nad polovico skupne zavarovalne dobe zavarovana za ožji obseg pravic, ji je bila starostna pokojnina ob upoštevanju 20. čl. v zvezi z 19. čl. ZPIZ pravilno odmerjena od dejanske pokojninske osnove, izračunane na podlagi zavarovalnih osnov, od katerih je po lastni izbiri plačevala prispevke za zavarovanje. Ker pa je tako odmerjena pokojnina, čeprav v višini 85% od dejanske pokojninske osnove, nižja od najnižje pokojnine, zagotovljene z zakonom, j...

March 13, 1996

Sklep nº Pdp 323/96 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 13, 1996

Iz zapisnika o poteku naroka za glavno obravnavo izhaja, da je bila obravnava oklicana ob določeni uri in da se je tedaj ugotovilo, da je pristopila le pooblaščenka tožene stranke, ne pa tudi tožnica, čeprav je bilo vabilo izkazano. Prvostopno sodišče je ravnalo v skladu z 1. odst. 216. člena ZPP, ko je na predlog tožene stranke ugotovilo, da postopek miruje, saj na zakonitost sklepa ne more vplivati dejstvo, da se je tožnica ob oklicu obravnave nahajala na hodniku in morda oklica obravnave n...

Sklep nº Pdp 1168/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 13, 1996

Ni podana procesna predpostavka za vložitev tožbe po 2. odst. 72. člena ZTPDR, s katero delodajalec od delavca zahteva odškodnino za škodo, ki jo je povzročil pri delu, če v organizaciji oz. pri delodajalcu ni bil izveden predhodni postopek ugotavljanja škode, višine škode in povzročitelja po 1. odst. 72. člena ZTPDR. 

Sklep nº Pdp 899/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 13, 1996

Vsebina rubrik zdravstvenega kartona glede bolezni odvetnika, ki je zaradi bolezni zamudil rok za pritožbo zoper sodbo in predlagal vrnitev v prejšnje stanje, je zapisana z nečitljivo pisavo. Zato je preuranjen zaključek prvostopnega sodišča, ki drugih dokazov o tem ni izvajalo, da odvetnikova bolezen ni bila takšne narave, da bi moral absolutno mirovati in ne bi mogel angažirati ustreznega substituta, kar bi bilo tudi po presoji pritožbenega sodišča opravičljiv vzrok za zamudo roka v smislu ...

Sklep nº Pdp 2362/94 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 13, 1996

Denarna terjatev tožnikov do tožene stranke ne izhaja iz pogodbe o delu, saj le-ta nikoli ni bila sklenjena v predpisani pisni obliki v skladu s 109. čl. ZDR, zato delovno in socialno sodišče ni stvarno pristojno za reševanje tega spora. 

Sklep nº Pdp 326/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 13, 1996

S pravnomočno sodno odločbo je bil zavrnjen zahtevek tožnika za priznanje obstoja delovnega razmerja za določeno obdobje in za plačilo osebnega dohodka. Ker je tožnik ponovno (po 5 letih) uveljavljal enak zahtevek, je prvostopno sodišče ravnalo v skladu z določbo 2. odst. 288. čl. ZPP, ko je tožbo zavrglo. 

March 07, 1996

Sodba nº Pdp 46/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 07, 1996

Če se zahteva za uvedbo disciplinskega postopka sklicuje na priloženo dokumentacijo, v kateri so sporna ravnanja krajevno in časovno konkretizirana, časovno in krajevno opredeljena, sodišče lahko z zaslišanjem članov disciplinskega senata preveri dejansko vsebino odločitve disciplinske komisije, če povzetek odločitve v zapisniku o posvetovanju ni povsem določen. Načelo neposredne izvedbe dokazov je v tesni povezavi z načelom materialne resnice. Kolikor sodišče meni, da bi bilo v sodnem postop...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners