Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on April 1996

April 26, 1996

Sklep nº Pdp 547/96 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 26, 1996

Če delavcu izreče disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja disciplinska komisija, ki ji je potekel mandat, je to šteti za samovoljno ravnanje, ki ga je potrebno preprečiti z izdajo začasne odredbe takojšne vrnitve delavca na delo. 

April 18, 1996

Sodba nº Psp 179/95 of Oddelek za socialne spore, April 18, 1996

Po prenehanju delovnega razmerja in zaposlitve na drugem ustreznem delu tožeča stranka več ni upravičena do nadomestila zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu. Neupravičeno prejete zneske je glede na člen 288 ZPIZ v zvezi z členom 210 ZOR dolžna vrniti toženemu zavodu, zaradi česar je sodišče prve stopnje njen zahtevek, da se izplačani zneski ne poračunajo, utemeljeno zavrnilo. 

Sodba nº Psp 197/95 of Oddelek za socialne spore, April 18, 1996

ZPIZ člen 295 ne veže pravice do uveljavitve po predpisih, veljavnih do 31.3.192, na datum prenehanja delovnega razmerja. Pač pa na pogoj, da mora postati sklep o tem, da je delo delavca postalo zaradi nujnih operativnih razlogov trajno nepotrebno, dokončen najkasneje do 31.3.1992. Zakon tudi ne določa posledice izgube pravice iz 295. člena, če zavarovanec, potem ko mu je na podlagi navedenega sklepa delovno razmerje prenehalo, sklene delovno razmerje za določen čas z istim delodajalcem, saj ...

April 17, 1996

Sklep nº Pdp 491/96 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 17, 1996

Izvršitev sklepa s katerim je odločeno o pravici delavca, pred dokončnostjo, pomeni samovoljno ravnanje delodajalca. 

Sodba nº Pdp 2056/94 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 17, 1996

Individualni sklep o trajnem presežku in pravicah trajno presežnega delavca temelji na sprejetem programu razreševanja presežnih delavcev iz 35. čl. ZDR. 

April 12, 1996

Sodba nº Psp 148/95 of Oddelek za socialne spore, April 12, 1996

Z izpodbijano sodbo je sodišče prve stopnje pravilno razveljavilo drugostopno odločbo toženca ter s tem potrdilo oz. ohranilo v veljavi zakonito prvostopno odločbo, s katero je tožeči stranki invalidska pokojnina odmerjena od najnižje pokojninske osnove po členu 53 ZPIZ, glede na to da je dejanska pokojninska osnova, izračunana na podlagi plač in zavarovalnih osnov, nižja od osnove, ki jo določa zavod v skladu z zakonom saj je bila nad polovico skupne zavarovalne dobe zavarovana za širši obse...

Sodba nº Pdp 241/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 12, 1996

Delavcu preneha delovno razmerje z dokončnostjo sklepa o izrečenem disciplinskem ukrepu zaradi hujše kršitve delovne obveznosti. Ker je sodišče prve stopnje prepričljivo ugotovilo, da sta izpodbijana sklepa delodajalca zakonita, je utemeljeno zavrnilo tožbeni zahtevek za njuno razveljavitev in reintegracijo tožeče stranke. 

April 11, 1996

Sklep nº Pdp 456/96 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 11, 1996

Predlagana začasna odredba, da se toženi stranki prepove skleniti delovno razmerje na delovnem mestu poslovni sekretar s katerokoli osebo, razen s tožečo stranko do pravnomočne rešitve tega spora je neutemeljena. Poleg pogojev določenih v 19. čl. ZDSS je potrebno uporabiti tudi pogoj iz 267. čl. ZIP, da je terjatev verjetno izkazana. Tožnica je prejela sklep o sprejemu na delo, delovnega razmerja pa tožena stranka z njo ni sklenila in je v to ne more prisiliti niti sodišče, zato terjatev ni v...

Sklep nº Pdp 1778/94 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 11, 1996

Pri presoji o zahtevku tožnika za izplačilo razlike med izplačano odpravnino po sporazumu o prenehanju delovnega razmerja, kot trajno presežni delavec po 36. d čl. ZDR v katerem je določena tudi odpravnina in odpravnina, ki bi delavcu šla po določilih 36. f čl. ZDR, je potrebno ugotoviti, kakšna je bila volja delavca ob podpisu sporazuma o odpravnini. 

April 10, 1996

Sklep nº Pdp 2225/94 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 10, 1996

Sodišče prve stopnje je ravnalo v nasprotju z določbo 193. čl. ZPP, ker je ustavilo postopek, ne da bi tožnik podal izrecno in jasno izjavo o umiku tožbe. Telefonskega obvestila tožeče stranke, da je glavnica plačana in da tožbo umika, ne more imeti nobenih procesnih učinkov in ga ni mogoče upoštevati kot umik tožbe. 

April 09, 1996

Sodba nº Pdp 166/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 09, 1996

Tožnik kot vodja finančne službe pogodbenega partnerja tožene stranke v skupnem vlaganju, če pri izvedbi plačila tretjemu zaradi razmerij pri skupnem vlaganju pogodbenega partnerja ni mogoče izključiti. 

Sodba nº Pdp 332/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 09, 1996

Brez formalne uvedbe disciplinskega postopka z vročitvijo zahteve za uvedbo postopka delavcu in brez opravljene disciplinske obravnave v smislu določb 62. in 63. člena ZTPDR pri delodajalcu, ki ima status pravne osebe, disciplinski ukrep ne more biti zakonito izrečen. 

April 03, 1996

Sklep nº Pdp 1725/94 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 03, 1996

S prvo pogodbo o zaposlitvi po 3. odst. 135. čl. ZDR se delavcu ne more spremeniti razporeditev, na katero je bil razporejen ob uveljavitvi ZDK. S prvim razvrščanjem v posamezni tarifni razred se delavcu ne more zmanjšati osebni dohodek (31. čl. SKPG - 90). V pogodbi o zaposlitvi mora biti bruto osebni dohodek določen v abslutnem znesku in ne v točkah oz. relativni obliki. Kadar tožnik uveljavlja plačilo razlike v osebnem dohodku med DSS mora svoj zahtevek opredeliti po višini. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners