Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on May 1996

May 30, 1996

Sodba nº Psp 187/95 of Oddelek za socialne spore, May 30, 1996

Prvostopno sodišče je utemeljeno zavrnilo tožnikov zahtevek za razveljavitev odločbe toženca št. P-544.058 z dne 9.5.1994 in dovolitev obnove postopka, saj niso podani pogoji za obnovo postopka po 2., 3. oz. 5. točki 249. člena ZUP in ker je zamudil 5 letni rok po 252. členu ZUP. 

Sodba nº Psp 122/95 of Oddelek za socialne spore, May 30, 1996

Pooblaščenec mora predložiti pisno pooblastilo za zastopanje že pri prvem pravdnem dejanju. Tožbo, ki jo je vložila oseba brez pooblastila, je potrebno šteti kot nepopolno vlogo. V ponovljenem postopku bo zato sodišče prve stopnje moralo v skladu z členom 109/2 ZPP od stranke zahtevati predložitev pooblastila in jo opozoriti na posledice, če v roku, ki ga bo določilo, pooblastilo ne bo vloženo. Izpodbijano sodbo je bilo potrebno razveljaviti po uradni dolžnosti, zaradi absolutne bistvene krši...

Sodba nº Psp 223/95 of Oddelek za socialne spore, May 30, 1996

Tudi po prepričanju pritožbenega sodišča sta IK 1 in IK 2 strokovno medicinsko prepričljivo in objektivno skladno z razpoložljivo medicinsko dokumentacijo ocenili, da pri tožeči stranki niso podane takšne trajne spremembe zdravstvenega stanja, da bi ji zato bila neogibno potrebna stalna pomoč in postrežba drugega pri zadovoljevanju osnovnih življenjskih potreb, ker le te še vedno zmore sama. Zato ne izpolnjuje pogojev po členu 146 v zvezi z členom 148 ZPIZ, za priznanje pravice do dodatka za ...

May 29, 1996

Sklep nº Pdp 2136/94 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 29, 1996

Ker je priča kljub naročilu, naj med prekinitvijo obravnave počaka pred sodno dvorano, brez opravičenega razloga zapustila sodne prostore, so bili podani zakoniti razlogi za izrek denarne kazni priči. 

Sodba nº Pdp 2136/94 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 29, 1996

Tožnik ne more disciplinsko odgovarjati za sicer prevzeto, vendar neopravljeno delo, ker je bil v času, ko bi moral to delo opraviti, s strani tožene stranke začasno odstranjen iz organizacije. 

Sodba nº Pdp 1890/94 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 29, 1996

Opustitev predhodnega obvestila o disciplinskih očitkih in opustitev zaslišanja delavca pred izdajo disciplinskega sklepa pomeni tudi pri zasebnem delodajalcu absolutno bistveno kršitev disciplinskega postopka, zaradi katere odločitev o izreku disciplinskega ukrepa ni zakonita. 

May 28, 1996

Sklep nº Pdp 694/96 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 28, 1996

Delavki ne nastaja nenadomestljiva škoda, če je razporejena v drugo organizacijo in je prijavljena v delovno razmerje ter posledično zavarovana in prejema plačo. 

May 24, 1996

Sodba nº Pdp 1943/94 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 24, 1996

Odločitev o prenehanju delovnega razmerja je nezakonita, ker temelji na podlagi rezultata preizkusa znanja, ki ga je opravila izobraževalna organizacija, ki ni verificirana za izdajo potrdil o znanju slovenskega jezika. 

May 23, 1996

Sodba nº Psp 180/95 of Oddelek za socialne spore, May 23, 1996

Ni šteti, da je bila z dokončno odločbo toženca očitno kršena določba 298. člena ZPIZ, na podlagi katere je tožnik, upokojenec, uveljavil prevedbo oz. novo odmero starostne pokojnine od najvišje pokojninske osnove, veljavne od 1.4.1992 dalje, in zato tudi ni podlage za njeno razveljavitev po nadzorstveni pravici po določbi 269. člena ZPIZ. 

Sodba nº Psp 145/95 of Oddelek za socialne spore, May 23, 1996

Zdravstveno stanje tožeče stranke in njena delovna zmožnost še nista popolnoma razčiščeni, zaradi česar je bilo potrebno pritožbi ugoditi in izpodbijano sodbo v skladu s 1.odst. 370. člena ZPP razveljaviti. 

Sklep nº Psp 218/95 of Oddelek za socialne spore, May 23, 1996

V ponovljenem postopku bo sodišče prve stopnje moralo razčistiti, kdaj je tožeča stranka zapustila delovno mesto, kdaj natančno se je nesreča pripetila, kolikšna je razdalja od obratovalnice do kraja nezgode in kolikšen čas za vožnjo z osebnim vozilom je bil potreben, da bo nato lahko na takšni podlagi ugotovilo, ali je prišlo do poškodbe, katere posledica je invalidnost prve kategorijo in TO, na redni, torej najkrajši in nepretrgani poti z dela v smislu 2. odstavka 30. člena ZPIZ. 

May 22, 1996

Sklep nº Pdp 639/96 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 22, 1996

Če je predsednik senata brez sodelovanja članov senata ob predhodnem glasovanju 2:1 naknadno ugotavljal, da se ob spremembi njegovega stališča izide drugačna odločitev in je potem izdal in razglasil takšno drugačno sodbo, naknadno izdana in razglašena sodba ni bila izdana s strani senata, pred katerim je bila obravnava zaključena. 

Sklep nº Pdp 2338/94 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 22, 1996

Ker so pravice za čas pravnomočno odrejenega suspenza v končni fazi lahko odvisne tudi od končnega izida disciplinskega postopka, v posledici uvedbe katerega je bila tožnica suspendirana, ima tožnica pravovarstveni interes za presojo zakonitosti disciplinske odločbe I. stopnje, ker II. stopni organ delodajalca v zakonitem roku o njenem ugovoru ni odločal. 

May 17, 1996

Sodba nº Pdp 1925/94 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 17, 1996

Program razreševanja presežkov delavcev ni dvostranski pravni akt, zato ni lex specialis v odnosu do podjetniške kolektivne pogodbe. 

May 16, 1996

Sodba nº Psp 188/95 of Oddelek za socialne spore, May 16, 1996

Tožnik pred zaposlitvijo v Ministrstvu za obrambo RS ni bil zavarovan pri tožencu, pač pa kot aktivna vojaška oseba v službi v bivši JLA pri Skupnosti vojaških zavarovancev s sedežem v x.y.. Pokojninsko in invalidsko zavarovanje teh oseb je urejal Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vojaških zavarovancev, izvajal pa ga je Zavod za socialno zavarovanje vojaških zavarovancev iz x.y.. Zato je ta pristojen za priznanje pravic po ZPIZVZ, ne pa toženec. Zato ni pravne podlage po kateri ...

Sodba nº Psp 189/95 of Oddelek za socialne spore, May 16, 1996

V odloku o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin ni pravne podlage za odmero in izplačevanje višje akontacije vojaške predčasne starostne pokojnine zaradi odpada odstotnega zmanjšanja pokojnine ob dopolnitvi določene starosti. 

Sodba nº Psp 161/95 of Oddelek za socialne spore, May 16, 1996

Ob popolno in pravilno ugotovljenem dejanskem stanju, da ima tožeča stranka dopolnjenih le 6 let 5 mesecev in 9 dni slovensko švicarske pokojninske dobe, je sodišče prve stopnje zahtevek za priznanje sorazmernega dela starostne pokojnine utemeljeno zavrnilo, saj niso izpolnjeni pogoji po 2 alinei 56 čl. zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

Sodba nº Psp 34/96 of Oddelek za socialne spore, May 16, 1996

Če tožnik ni prejel pisnega ukaza, s katerim je bil dan na razpolago, to ne pomeni, da razpolage iz 293. člena Zakona o službi v oboroženih silah ni možno dokazovati z vsemi drugimi dokazi v smislu določb ZPP. 

Sodba nº Psp 159/95 of Oddelek za socialne spore, May 16, 1996

Ker je pritožbeni rok prekluzivni materialni rok, s potekom katerega ugasne tudi pravica, je v členu 87/1 ZUP predpisana obvezna osebna vročitev stranki, ki ji je spis namenjen. Glede na to, da vročitev ni bila opravljena v skladu z navedenim členom ZUP-a, saj je bila odločba prvostopnega organa vročena družinskemu članu tožeče stranke 24.12.1992, s prvim naslednjim dnem ni začel teči pritožbeni rok v smislu člena 100/2 ZUP in tudi ni iztekel 29.12.1993. Sodišče prve stopnje je pravilno zaklj...

Sodba nº Pdp 2355/94 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 16, 1996

Po ugotovitvah izvedenca obstaja možnost, da bo koža na poškodovanem mestu sčasoma zaradi slabše elastičnosti postala nagubana in se bo začela povešati, kar pa je bodoče, sedaj še negotovo dejstvo, ki ga ni bilo mogoče upoštevati pri tokratni odmeri odškodnine, saj se bodo te škodne posledice lahko upoštevale šele potem, če in ko se bodo dejansko pojavile. 

Sodba nº Pdp 2308/94 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 16, 1996

Od neizplačanega zneska plače v tuji valuti gredo delavcu zamudne obresti v višini obrestne mere, po kakršni se obrestujejo devizne hranilne vloge v enaki valuti pri poslovni banki v kraju plačila. 

Sklep nº Pdp 2301/94 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 16, 1996

Rok za pritožbo iz 4. odst. 14. člena ZDSS je zakonski rok, ki ni podaljšljiv in velja v postopku pred Delovnimi sodišči tudi v odškodninskih sporih za poškodbe pri delu. 

May 10, 1996

Sklep nº Pdp 1845/94 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 10, 1996

Pri prehodu delavcev od enega delodajalca k drugemu je potrebno ugotoviti, na podlagi katerega pravnega temelja je bil prehod opravljen, ali v postopku ugotavljanja trajno presežnih delavcev (29. - 35. čl. ZDR) ali je šlo za prevzem po 15 čl. ZTPDR. V primeru prevzema delavcev po 15. čl. ZTPDR po mnenju pritožbenega sodišča sklenitev pogodbe o zaposlitvi po 12. čl. ZDR ni konstitutivni element delovnega razmerja, temveč je predloženo pogodbo o zaposlitvi potrebno presojati po 135. čl. ZDR. 

May 09, 1996

Sodba nº Psp 168/95 of Oddelek za socialne spore, May 09, 1996

Prvostopno sodišče je listinske dokaze pravilno ocenilo in zaključilo, da je podan obnovitveni razlog po 1. točki 249. člena ZUP in da toženec tudi ni zamudil 30 dnevni rok po 252. členu ZUP ter je zato njegova odločba, izdana v obnovi postopka po uradni dolžnosti zakonita. Tožnikov zahtevek, da se mu tudi po 1.9.1993 izplačuje akontacijo vojaške pokojnine je utemeljeno zavrnilo. 

May 08, 1996

Sodba nº Pdp 1730/94 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 08, 1996

Delodajalec je pri določitvi trajno presežnih delavcev dolžan, v skladu s 36. b čl. ZDR, upoštevati kriterije, ki se podrobneje uredijo s kolektivno pogodbo oz. s splošnim aktom. Splošna kolektivna pogodba iz leta 1990 (12. člen) in pravilnik delodajalca sta kot temeljni izločilni kriterij določila delovno uspešnost, zato je določba v programu, ki uporabo tega kriterija izključuje, nezakonita. 

Sklep nº Pdp 2276/94 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 08, 1996

V sodnem postopku je mogoče kot formalno izvedeniško mnenje upoštevati le mnenje izvedenca, ki ga v konkretni zadevi postavi sodišče. Če sodišče v nasprotju z določbami čl. 253. in 260. ZPP kljub zahtevi stranke izvedenca ne zasliši in sprejme le pismeno izvedensko mnenje, je kršeno načelo neposrednosti in s tem podana bistvena kršitev določb postopka. 

Sodba nº Pdp 1975/94 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 08, 1996

Ob odklonitvi prehoda k drugemu delodajalcu po dokončnosti sklepa o prehodu delavcu ni moglo prenehati delovno razmerje brez izdaje ustreznega sklepa o prenehanju delovnega razmerja v smislu 11. tč. 1. odst. 100. člena ZDR. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners