Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on June 1996

June 27, 1996

Sodba nº Psp 219/95 of Oddelek za socialne spore, June 27, 1996

Po določilu 4. odst. 98. člena ZPP mora sodišče ves čas postopka paziti, ali je tisti, ki nastopa kot pooblaščenec, upravičen za zastopanje. Iz nadaljnjih določil istega člena - da lahko stranka naknadno odobri pravdna dejanja, pooblaščenca, ki ni upravičen za zastopanje oziroma, da lahko sodišče dovoli tudi začasno opravljanje dejanj osebi, ki sploh nima pooblastila - izhaja, da mora sodišče najprej poizkusiti odpraviti pomanjkljivosti pri pooblastilu. Sodišče mora ravnati smiselno enako, če...

Sodba nº Psp 257/95 of Oddelek za socialne spore, June 27, 1996

Prvostopno sodišče je utemeljeno zavrnilo zahtevek tožnice, da se ji prizna pravica do starostne pokojnine, potem ko je ugotovilo, da ne izpolnjuje predpisanega pogoja starosti po določbi 39. člena ZPIZ. 

June 20, 1996

Sodba nº Psp 254/95 of Oddelek za socialne spore, June 20, 1996

ZPP v 1. odst. 348. čl. določa, da se smejo stranke zoper sodbo, izdano na prvi stopnji, pritožiti v predpisanem roku, iz česar izhaja logičen zaključek, da pritožba zoper sodno odločbo drugostopnega pritožbenega sodišča ni dopustna. Sodišče prve stopnje v izpodbijanem sklepu sicer pravilno zaključuje, da revizija kot izredno pravno sredstvo v zadevah, ki so bile pravnomočno končane do uveljavitve ZDSS s 13.5.1994 ni bila dopustna, vendar pa za prekvalifikacijo pritožbe z revizijo ni imelo po...

Sklep nº Psp 243/95 of Oddelek za socialne spore, June 20, 1996

ZPP v 1. odst. 348. čl. določa, da se smejo stranke zoper sodbo, izdano na prvi stopnji, pritožiti v predpisanem roku, iz česar izhaja logičen zaključek, da pritožba zoper sodno odločbo drugostopnega - pritožbenega sodišča ni dopustna. Sodišče prve stopnje v izpodbijanem sklepu sicer pravilno zaključuje, da revizija kot izredno pravno sredstvo v zadevah, ki so bile pravnomočno končane do uveljavitve ZDSS s 13.5.1994 ni bila dopustna, vendar pa za prekvalifikacijo pritožbe z revizijo ni imelo ...

Sodba nº Psp 250/95 of Oddelek za socialne spore, June 20, 1996

Potem, ko bo sodišče prve stopnje v ponovljenem postopku natančno razčistilo vse pogoje dela na delovne mestu "varnostnik - receptor", bo od invalidske komisije II. stopnje po potrebi zahtevalo dopolnilno izvedensko mnenje glede vprašanja, ali je tožeča stranka to delo zmožna opravljati pod splošnimi pogoji, ali pa so tudi pri teh opravilih potrebne omejitve. Izpodbijano sodbo je zaradi nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja in absolutne bistvene kršitve postopka po 13. tč. 2.odst. 354 čle...

Sodba nº Psp 247/95 of Oddelek za socialne spore, June 20, 1996

Pravilen je zaključek prvostopnega sodišča, da v zakonodaji, veljavni do 31.3.1992 kot tudi v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki velja od 1.4.1992, ni pravne podlage za znižanje starostne meje, kot pogoja za pridobitev pravice do predčasne pokojnine, ker se starost zniža le pri uveljavitvi pravice do starostne pokojnine. Zato je utemeljeno zavrnilo tožnikov zahtevek za priznanje pravice do predčasne pokojnine, ker ne izpolnjuje pogoja starosti, čeprav med strankama ni bilo s...

Sodba nº Psp 211/95 of Oddelek za socialne spore, June 20, 1996

Prvostopno sodišče je svojo odločitev, da pri tožnici obstajajo 4 TO (telesne okvare) v skupni višini 60 % od 3.7.1993 dalje zaradi posledic bolezni, utemeljeno oprlo na dopolnilno mnenje IK II.

Sodba nº Psp 238/95 of Oddelek za socialne spore, June 20, 1996

Zaključek prvostopnega sodišča, da je tožnik do izplačevanja akontacije vojaške starostne pokojnine upravičen šele od 5.9.1993 ne pa od 1.9.1991, je pravilen. Tožnik je namreč do 4.9.1992 prejemal denarno nadomestilo za čas brezposelnosti in bil zavarovanec, po določbi 1. odstavka 172. člena ZPIZ, ki jo je treba analogno upoštevati, pa pokojnina pripada uživalcu od prvega naslednjega dne po prenehanju zavarovanja. Na drugačno odločitev ne more vplivati nesporno dejstvo, da mu je z odločbo zve...

June 19, 1996

Sklep nº Pdp 24/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 19, 1996

Če delavka predlaga pristojnemu zdravniku zaključek bolniškega staleža, da bi do nastopa porodniškega dopusta lahko koristila letni dopust, to kaže na subjektivno prepričanje delavke, da ji je koriščenje dopusta s strani delodajalca odobreno. Potrdilo o zdravstveno opravičeni odsotnosti z dela, izdano s strani pristojnega zdravnika, je javna listina, ki jo je potrebno upoštevati, razen če se izkaže, da je bila pridobljena nelegalno in v izrecnem nasprotju z dejansko ugotovljenim zdravstvenim ...

Sodba nº Pdp 17/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 19, 1996

Delavcu preneha delovno razmerje v primeru neupravičene odsotnosti z dela zaporedoma pet delovnih dni s prvim dnem odsotnosti, če se na delo ne vrne do sprejema odločitve na pristojnem organu (prve stopnje). V primeru prenehanja delovnega razmerja zaradi pet neupravičenih izostankov učinkuje že odločitev organa prve stopnje, če se delavec do dneva odločitve ne vrne na delo. 

Sodba nº Pdp 2286/94 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 19, 1996

Delavec, kot tožnik v delovnem sporu, v primeru zapisanega soglasja v sporazumu o prenehanju delovnega razmerja, da so s tem sporazumom poravnane vse pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, ne more s posebnim zahtevkom, mimo sporazuma (ki ga ne izpodbija) terjati še razlike plače, temveč bi o tem lahko odločalo sodišče šele, če bi uspel razveljaviti sporazum oz. del sporazuma, ki se nanaša tudi na ureditev vseh medsebojnih pravic in obveznosti. 

June 13, 1996

Sklep nº Psp 174/95 of Oddelek za socialne spore, June 13, 1996

Prvostopno sodišče tudi pred ponovnim odločanjem in izvedlo vseh pravnih dejanj iz prvega razveljavitvenega sklepa. Zato je ostalo še vrsta odprtih vprašanj glede zatrjevane pretežne zavarovalne dobe na območju toženca in bo moralo pred ponovnim odločanjem opraviti pri pristojnem sodišču poizvedbe o pravnih naslednikih delodajalcev, pri njih pa poizvedbe o zatrjevanih zaposlitvah. Zato je bilo potrebno pritožbi toženca ugoditi. 

Sodba nº Psp 266/95 of Oddelek za socialne spore, June 13, 1996

Vrnitev v prejšnje stanje je vselej povezana z zamudo roka za opravo določenega dejanja postopka, torej z zamudo procesnega, ne pa materialnega roka, ki velja za uveljavitev (vložitev zahteve) določene materialne pravice, o kateri se odloča v upravnem postopku.

Sodba nº Psp 182/95 of Oddelek za socialne spore, June 13, 1996

Tožena stranka je utemeljeno po uradni dolžnosti posegla v dokončno odločbo s katero je zaradi očitane kršitve materialnega prava tožeči stranki neutemeljeno priznala pravico do nadomestila plače za čas čakanja na zaposlitev na drugo ustrezno delo. Sodišče prve stopnje je sicer pravilno presodilo, da niso bili izpolnjeni pogoji za obnovo postopka pač pa za spremembo dokončne odločbe po 269. členu ZPIZ, zaradi česar je pritožbeno sodišče moralo izrek izpodbijane sodbe, spremeniti po uradni dol...

Sodba nº Psp 229/95 of Oddelek za socialne spore, June 13, 1996

Prvostopno sodišče, ki je ugotovilo, da pri tožniku od 12.9.1995 dalje obstaja II. kategorija invalidnosti (pred tem pa III.), bi mu muralo pravico do zaposlitve s skrajšanim delovnim časom priznati na drugem ustreznem delu, saj je tudi ugotovilo, da dela na drugem ustreznem delu kot invalid III. kategorije invalidnosti. Moralo bi odločiti tudi o ostalih pravicah, ki gredo zavarovancu na temelju II.

Sodba nº Psp 221/95 of Oddelek za socialne spore, June 13, 1996

Pritožbeno sodišče soglaša z oceno prvostopnega sodišča, da ni podan obnovitveni razlog po določbi 1. točke 249. člena ZUP ter da tožnik obnove postopka ni predlagal v roku 1 meseca kot določa 1.odstavek 252. člena ZUP. Zato utemeljeno ni ugodilo njegovemu zahtevku, da se mu v obnovi postopka prizna čas zaposlitve pri X.Y. od 5.11.1930 do 10.4.1941 v zavarovalno dobo na podlagi prič. 

June 12, 1996

Sodba nº Pdp 2087/94 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 12, 1996

Delavec, ki je samovoljno opustil opravljanje določenih delovnih nalog, ki pa jih je pred tem redno opravljal, čeprav le-te niso bile določene z opisom del in nalog, je ravnal nevestno in je zato odgovoren za kršitev delovne obveznosti. 

Sodba nº Pdp 2402/94 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 12, 1996

Delavski svet na prvi stopnji ni pristojen odločati o predčasni razrešitvi delavca s posebnimi pooblastili. V skladu z individualno pogodbo o zaposlitvi gre delavcu s posebnimi pooblastili v primeru nezakonite predčasne razrešitve odškodnine v višini 12 plač tudi v primeru, če delavcu delovno razmerje ne preneha. V primeru razporeditve delavca na drugo, psihofizično ne bolj zahtevno delovno mesto, delodajalec brez posebej utemeljenih razlogov delavca ni dolžan pošiljati na zdravniški pregled. 

June 06, 1996

Sodba nº Psp 207/95 of Oddelek za socialne spore, June 06, 1996

Odločitev, da tožnik ni upravičen do dodatka za pomoč in postrežbo, je prvostopno sodišče utemeljeno oprlo na skladni mnenji obeh invalidskih komisij toženca, da lahko še sam opravlja vse osnovne življenjske potrebe in da ni slepa oseba v smislu predpisov o invalidskem zavarovanju. Mnenji sta strokovno sprejemljivo obrazloženi, pri njih podaji pa so sodelovali zdravniki ustrezne specialnosti. 

Sodba nº Psp 210/95 of Oddelek za socialne spore, June 06, 1996

Po oceni pritožbenega sodišča je prvostopno sodišče, upoštevajoč nesporno ugotovljeno dejstvo, da je 28.1.1991 podpisal izjavo, da soglaša, da mu kot trajno presežnemu delavcu preneha delovno razmerje, pravilno zaključilo, da tožnik ne izpolnjuje predpisanega pogoja, da mu je delovno razmerje kot delovnemu invalidu prenehalo neodvisno od njegove volje, kot to določa 124. člen ZPIZ. 

Sklep nº Pdp 419/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 06, 1996

Sklep o določitvi izvedenca in sklep o založitvi predujma za stroške izvedbe dokaza z izvedencem iz 153. čl. ZPP spadata med sklepe procesnega sodstva in zoper njiju ni pritožbe. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners