Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on July 1996

July 12, 1996

Sklep nº Pdp 924/96 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 12, 1996

Ne gre za samovoljno ravnanje, če je tožena stranka razporedila tožnika na drugo delovno mesto v drugem kraju mimo določb zakona o delavcih v državnih organih in mimo določb SKP za negospodarske dejavnosti v smislu določb 91. člena Zakona o notranjih zadevah zaradi zasledovanja optimalnih kadrovskih rešitev, ki bi omogočale nemoteno delovanje organov toženke. 

July 11, 1996

Sodba nº Psp 244/95 of Oddelek za socialne spore, July 11, 1996

Če bivša aktivna vojaška oseba nima pisnega dokaza, da je bila na razpolago (496. čl., 2. odst. ZOSOS), je to dejstvo možno dokazovati z vsemi drugimi dokazili v smislu določb ZPP. Prav na podlagi zaslišanja obeh prič v ponovljenem in dopolnjenem dokaznem postopku ter ponovnega zaslišanja tožnika je prvostopno sodišče pravilno ocenilo, da je stanje razpolage po 293. čl. ZOSOS kontinuirano dokazano ter tožniku ob ugotovitvi, da izpolnjuje tudi vse ostale pogoje iz odloka priznalo izplačevanje ...

Sodba nº Pdp 245/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 11, 1996

Listine, ki ni naslovljena na delavca in ki nima vsebine sporazuma o prenehanju delovnega razmerja, kljub podpisu delavca ni mogoče šteti za sporazum o prenehanju delovnega razmerja, niti za zakonito odpoved le tega. 

Sklep nº Pdp 912/96 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 11, 1996

Kombinacija, ko je direktor tožene stranke solastnik privatne firme, ki posluje s toženo stranko, pri tožnikih utemeljeno zbuja bojazen, da je izterljivost njihovih terjatev pri toženi stranki ogrožena. 

Sodba nº Pdp 270/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 11, 1996

Tožnik je bil zaradi izkazanega prevzema na delo k toženi stranki v l. 1991 v smislu določb 15. čl. ZTPDR ob prenehanju delovnega razmerja v posledici trajnega presežka v letu 1994 upravičen do odpravnine, upoštevaje obdobje zaposlitve pri toženi stranki in pri bivšem delodajalcu, od katerega je bil prevzet na delo. 

Sodba nº Pdp 507/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 11, 1996

Ker delovno razmerje med pravdnima strankama iz razlogov na strani tožnice sploh ni nastalo (ni bila sklenjena pogodba o zaposlitvi in tožnica ni nastopila dela), sklep direktorja tožene stranke o prenehanju delovnega razmerja zaradi petih neopravičenih izostankov ni mogel imeti pravnih učinkov. 

July 04, 1996

Sklep nº Psp 114/96 of Oddelek za socialne spore, July 04, 1996

Rok za pritožbo ne more začeti teči z vročitvijo sodbe možu tožeče stranke in ne prej, preden mož ne izroči sodbe ženi v lastne roke.

Sodba nº Psp 261/95 of Oddelek za socialne spore, July 04, 1996

Tožnik ni upravičen do izplačila akontacije vojaške invalidske pokojnine, ker ni izpolnil predpisanega pogoja, da je do 18.10.1991 izpolnil pogoje za priznanje pravice do pokojnine po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vojaških zavarovancev. Po teh predpisih namreč invalidnost nastane z dnem razrešitve, to pa je pri tožniku 31.3.1992. 

Sodba nº Psp 264/95 of Oddelek za socialne spore, July 04, 1996

Ker tožnica ni predložila nobenega dokazila o izpolnjevanju pogoja pokojninske dobe je prvostopno sodišče utemeljeno zavrnilo njen zahtevek za priznanje invalidnine za 70 % TO. Zatrjevano zaposlitev mora tožnica uveljavljati v postopku pred tožencem, ki bo o njenem zahtevku odločil na podlagi predlaganih dokazov. 

Sodba nº Psp 51/96 of Oddelek za socialne spore, July 04, 1996

Rok za pritožbo ne more začeti teči z vročitvijo sodbe možu tožeče stranke in ne prej, preden mož ne izroči sodbe ženi v lastne roke.

July 03, 1996

Sodba nº in sklep Pdp 148/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 03, 1996

V primeru, da je tekom 6-mesečnega odpovednega roka ugotovljena delavčeva začasna nezmožnost za delo zaradi bolezni in to stanje obstoji tudi v času izteka odpovednega roka, delavcu lahko v skladu s 36. členom ZDR v posledici trajnega presežka preneha delovno razmerje s potekom začasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni. 

Sklep nº Pdp 237/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 03, 1996

V sporu o prenehanju delovnega razmerja trpi delodajalec svoje stroške postopka tudi v primeru, če pride do ustavitve postopka zaradi umika tožbe, razen če je šlo za krivdno povzročene stroške v smislu določb 156. člena ZPP. 

Sklep nº Pdp 139/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 03, 1996

Zdravnik specialist, ki je delavca zdravil, ne more biti sodni izvedenec v sporu glede bolniškega staleža delavca. 

Sklep nº Pdp 204/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 03, 1996

Dokazno breme, da je bilo delovno razmerje za določen čas sklenjeno v nasprotju z zakonom in se zato v skladu s 1. odst. 18. čl. ZDR šteje, da je bilo sklenjeno za nedoločen čas, je na strani delavca. Za presojo zakonitosti večkrat zaporedoma sklenjenega delovnega razmerja za določen čas zaradi občasno povečanega obsega dela, pa so poleg obsega dela ob izteku določenega obdobja, pomembna tudi delodajalčeva realna pričakovanja ob sami sklenitvi takšnega delovnega razmerja oziroma ob podaljšanj...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners