Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on September 1996

September 26, 1996

Sklep nº Psp 92/96 of Oddelek za socialne spore, September 26, 1996

Po pravnem mnenju pritožbenega sodišča določba 296. člena za zavarovanca s spremenjeno delovno zmožnostjo pomeni, da se na podlagi zahteve v postopku pri tožencu ugotavlja, ali je zdravstveno stanje še vedno tako, kot je bilo ob določitvi spremenjene delovne zmožnosti in se torej v tem primeru zavarovanca razvrsti v III. kategorijo invalidnosti s pripadajočimi pravicami. Le v primeru, da zavod v postopku ugotovi, da je prišlo do trajnega izboljšanja zdravstvenega stanja do te mere, da invalid...

September 25, 1996

Sodba nº Pdp 528/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 25, 1996

Ob pogoju ponovitve postopka objave prostega delovnega mesta delodajalec ni dolžan izvesti izbire med prijavljenimi kandidati.

Sodba nº Pdp 839/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 25, 1996

Ker je tožnik v letu 1991 odšel domov na Kosovo na podlagi sklepa o začasnem čakanju z zagotovilom, da ga bo toženka ob prekinitvi čakanja izrecno pozvala na delo in v tem času še ni mogel pričakovati izjemnih razmer, ki so po 25.6.1991 nastale na nekaterih območjih bivše Jugoslavije, je šel rizik njegovih izostankov vse dotlej, dokler je bil objektivno onemogočen vrniti se na delo, na račun tožene stranke, izostankov po datumu, ko bi se tožnik na delo lahko vrnil, pa toženka ni bila dolžna u...

Sodba nº Pdp 383/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 25, 1996

Predočitev možnih posledic nasprotovanja kasneje sprejetemu konceptu preobrazbe tožene stranke v javno podjetje in možnih posledic sodelovanja pri ustanavljanju by pass podjetja v mešani lasti ter sodelovanja pri brezplačnem prenosu družbenih sredstev za ta by pass podjetje ne pomeni pravno upoštevne sile ali grožnje pri podpisu izjave o prenehanju delovnega razmerja, za katero je dal pobudo delodajalec. 

September 18, 1996

Sodba nº Pdp 68/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 18, 1996

Zgolj podatki o nesorazmerni nabavi goriva v primerjavi z mogočo porabo goriva v vozilu, glede na prevožene kilometre, ne dokazujejo sodelovanja delavca na bencinskem servisu pri "suhem tankanju" in za ugotovitev njegove disciplinske odgovornosti za očitano kršitev delovne obveznosti. 

Sodba nº Pdp 390/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 18, 1996

1. Ne gre za neupravičeni izostanek z dela in s tem za podlago odpovedi delovnega razmerja v smislu 5. oz. 6. tč. 100. čl. ZDR če se delavec zglasi na delu, se pri delodajalcu zadržuje, vendar dela ne nastopi, temveč gre za odklonitev dela, ki bi bila lahko predmet disciplinskega postopka.

Sodba nº Pdp 103/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 18, 1996

Delavec - invalid III. kategorije, s pravico do razporeditve na drugo ustrezno delo, je opravičen do razlike nadomestila plače zaradi dela na drugem ustreznem delu le, če mu je takšna razlika priznana in ugotovljena v ustreznem postopku pred organi ZPIZ. 

Sodba nº Pdp 411/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 18, 1996

Delavec je dolžan upoštevati izvid in mnenje zdravniške komisije o zaključku začasne zadržanosti z dela zaradi bolezni. 

September 13, 1996

Sodba nº in sklep Pdp 2184/94 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 13, 1996

Po pravnomočni sodni odločbi, s katero je delavcu - tujcu ponovno vzpostavljeno delovno razmerje z vsemi pravicami (tožena stranka ga je dolžna pozvati nazaj na delo in mu od datuma prenehanja delovnega razmerja plačati pripadajoče plače z davki in prispevki in ga prijaviti v zavarovanje), takšnemu delavcu, ki se je odzval pozivu tožene stranke naj se zglasi na delo, vendar ni smel začeti delati, ker ni imel (in niti kasneje ni pridobil) delovnega dovoljenja, pripadajo nadomestilo plače in os...

September 12, 1996

Sklep nº Psp 21/96 of Oddelek za socialne spore, September 12, 1996

Po mnenju pritožbenega sodišča uporaba 3. odst. 400. čl. ZPP v sporih zaradi invalidnine za telesno okvaro (TO) ni možna. V 14. čl. ZDSS je namreč določeno načelo primarne uporabe določb tega zakona in se določbe ZPP torej uporabljajo samo podrejeno, torej le če določen procesni institut v ZDSS ni urejen. ZDSS pa v čl. 37. izrecno določa, da revizija ni dovoljena v sporih zaradi invalidnine za TO. 

September 11, 1996

Sodba nº Pdp 890/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 11, 1996

Če tožnik umakne tožbo po zaključku obravnave in izdaje sodbe pred sodiščem prve stopnje zoper katero se je tožena stranka pritožila, pa ta po seznanitvi z izjavo tožnika od umika tožbe pritožbe ne umakne, mora sodišče druge stopnje o vloženi pritožbi odločiti. 

Sodba nº Pdp 278/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 11, 1996

V skladu z določbami 24. člena ZDSS delovno sodišče v sodnem postopku preizkuša le zakonitost dokončnih odločitev delodajalca, ne more pa v te odločitve posegati zgolj z vidika subjektivne ocene primernosti le-teh. 

Sodba nº in sklep Pdp 71/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 11, 1996

Zakonitost sklepa o prenehanju delovnega razmerja zaradi nujnih operativnih razlogov se ugotavlja v okviru razloga v organizaciji, ki je izvedla postopek in izdala izpodbijana sklepa. V tem postopku ni možno ugotavljati ali je delo, ki ga je opravljal tožnik obstojalo v novo ustanovljeni družbi, še posebej oz. proti tej družbi tožnik ni uporabil tožbenega zahtevka. V kolikor delavec meni, da je bil kršen postopek pri sklepanju delovnih razmerij v novo ustanovljenih družbah mora sprožiti posto...

Sodba nº Pdp 1068/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 11, 1996

V skladu z 2. odstavkom 4. člena ZDR je direktor podjetja lahko pooblaščen za samostojno odločanje o začasni odstranitvi delavca iz podjetja. Zaradi nevročitve zahteve za uvedbo disciplinskega postopka delavcu je disicplinski postopek pri delodajalcu, ki ima status pravne osebe, absolutno bistveno kršen in zaradi takšne kršitve ni mogla biti sprejeta zakonita odločitev. 

Sodba nº Pdp 53/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 11, 1996

Če delodajalec zaradi specifične faze dela utemeljeno dopušča delo na napravi s povečano nevarnostjo brez sicer običajnih zaščit, se v tem poveča stopnja nevarnosti, ki izhaja iz že sicer nevarne naprave, s tem pa se tudi poveča stopnja objektivne odgovornosti delodajalca za v posledici obratovanja takšne naprave nastalo škodo. 

September 06, 1996

Sodba nº Pdp 2126/94 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 06, 1996

Čeprav je bil datum seje disciplinske komisije in seje ugovornega organa določen tako, da je delavcu ostalo manj kot 8 dni za pripravo, ni podana absolutna bistvena kršitev določb postopka, ker navedeno dejstvo ni vplivalo na zakonitost in pravilnost disciplinskih odločb. 

September 04, 1996

Sodba nº in sklep Pdp 290/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 04, 1996

Če je bil sklep o suspenzu izdan iz razloga, ker je bil zoper delavca uveden disciplinski postopek zaradi očitka storitve hujše kršitve delovne obveznosti, se utemeljenost suspenza z vidika dejanske uvedbe disciplinskega postopka presoja glede na stanje na dan vročitve sklepa o suspenzu delavcu.

Sodba nº Pdp 317/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 04, 1996

Pravnomočnost sklepa o prenehanju delovnega razmerja ozdravi morebitne napake, ki jih je storil delodajalec pri izdaji sklepa. 

Sklep nº Pdp 1102/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 04, 1996

Občasno zadrževanje tožnika, ki ima v Sloveniji zastopnika, na območju Bosne in Hercegovine, ne glede na pretekle vojne razmere v Bosni, ni predstavljalo okoliščine, ki bi pogojevale prekinitev postopka v tej zadevi. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners