Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on January 1997

January 31, 1997

Sodba nº Pdp 718/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 31, 1997

Vzrok kratkotrajnega in minimalnega zmanjšanja življenjskih aktivnosti tožnika (1 teden po bolniškem staležu 10 %, 3 tedne 5 %, nato pa še 5 dni od 5 % do 0 %) je bila boleča desna rama, zaradi česar tovrstne škode ni mogoče obravnavati posebej, temveč v okviru odločanja o odškodnini za prestane in še po zaključku zdravljenja trajajoče telesne bolečine, kar vključuje tudi neugodnosti in nevšečnosti med zdravljenjem in po njem (1. odstavek 200. člena, v povezavi z 203. člena ZOR).

January 30, 1997

Sklep nº Pdp 1243/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 30, 1997

Za spore v zvezi s tehničnimi izboljšavami, v katerih stranki nista v razmerju delavca in delodajalca in v katerih so postopki pred sodiščem začeti pred uveljavitvijo Zakona o pravicah industrijske lastnine iz delovnega razmerja so pristojna delovna sodišča na podlagi določbe 169. člena Zakona o varstvu izumov, tehničnih izboljšav in znakov razlikovanja, v zvezi s 7. točko 4. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih. 

Sodba nº Pdp 792/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 30, 1997

Tujcu s potekom delovnega dovoljenja delovno razmerje preneha po samem zakonu. Dejstvo, da je bil tožnik v tem času v bolniškem staležu zaradi začasne nezmožnosti za delo zaradi poškodbe na poti na delo, na prenehanje delovnega razmerja zaradi poteka delovnega dovoljenja ne more imeti nobenega vpliva. Pogodbo o zaposlitvi tujca brez delovnega dovoljenja je nična. 

Sklep nº Pdp 561/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 30, 1997

Delavec ne more zahtevati varstva pravic pred sodiščem, če se prej ni obrnil na pristojni organ delodajalca. Preuranjeno tožbo je potrebno kot nedopustno zavreči, saj ni izpolnjena procesna predpostavka za individualni delovni spor. 

Sodba nº Pdp 579/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 30, 1997

Ne glede na finančno stanje pri delodajalcu, so delavci ob izpolnitvi določenih let delovne dobe upravičeni do jubilejne nagrade in jo lahko uspešno iztožijo. Ni mogoče šteti, da s tem, ko svoje zakonite pravice uveljavljajo po sodni poti, prihajajo v priviligirani položaj v odnosu do tistih delavcev, ki se tega varstva ne poslužijo in zato tovrstne pritožbene navedbe ne morejo biti upoštevne. 

Sodba nº Pdp 972/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 30, 1997

Tožena stranka, delodajalec, je tožniku, delavcu odškodninsko odgovorna za škodo, ki jo je utrpel v prometni nesreči, kot voznik tovornega vozila, last tožene stranke na temelju določbe 1. odst. 73. čl. ZTPDR. Tožnik je glede na podano izvedeniško mnenje o tem, kako je prišlo do prometne nesreče, soodgovoren za nastalo škodo v višini 10 % in ne 20 %, kot je določilo sodišče prve stopnje. Ker je pritožbeno sodišče znižalo odstotek soodgovornosti za nastalo škodo, je temu ustrezno zvišalo denar...

Sodba nº Pdp 538/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 30, 1997

Sodišče mora paziti po uradni dolžnosti na zastaralne roke za uvedbo in vodenje disciplinskega postopka. Pritožbeno sodišče mora ob reševanju pritožbe paziti na pravilno uporabo materialnega prava. Ker je ugotovilo, da je sodišče prve stopnje prezrlo, da so potekli roki za vodenje disciplinskega postopka, je odločitvi o razveljavitvi disciplinskih sklepov dodalo, da se postopek ustavi. V obrazložitvi pa je navedlo pravilno pravno podlago za tako odločitev. Sodišče v postopku, v katerem presoj...

Sodba nº Pdp 25/96 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 30, 1997

V primeru, da postanejo trajni presežek vsi preostali delavci, oziroma vsi delavci na primerljivih delovnih mestih, je lahko za trajni presežek opredeljen tudi delavec invalid, ne glede na to, ali mu je bilo že zagotovljeno ustrezno drugo delo v skladu z invalidsko odločbo. 

January 22, 1997

Sodba nº Pdp 264/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 22, 1997

Prenehanje delovnega razmerja kot najstrožji disciplinski ukrep, je mogoče izreči le za takšne hujše kršitve delovne obveznosti, ob katerih so dokazano nastale tudi posledice, predpisane v 89. členu zakona o delovnih razmerjih. 

Sklep nº Pdp 662/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 22, 1997

Sklep o plačilu nagrade in stroškov za že opravljeno izvedensko delo nima značaja procesnega vodstva in je pritožba zoper tak sklep dopustna. Do odločitve o glavni stvari, ko je potrebno končno odločiti o vseh stroških postopka, pa je izvedenino mogoče le začasno naložiti v plačilo eni od strank. Ne glede na to, da tožena stranka sicer res ni predlagala dokaza z izvedencem, je ob smiselni uporabi 2. odstavka 153. člena, ki ureja založitev predujma in 1. odstavka 22. člena ZDSS, ki daje sodišč...

Sklep nº Pdp 1257/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 22, 1997

Pritožbeno sodišče pritožbo, ki je bila vložena po poteku zakonsko določenega roka za vložitev pritožbe, ki je vsebovana tudi v pravnem pouku, zavrže, če tega ob preizkusu pritožbe ni storilo že sodišče prve stopnje. 

Sodba nº Pdp 375/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 22, 1997

Če v sklepu o prenehanju delovnega razmerja zaradi trajnega presežka ni določen rok, v katerem je delodajalec dolžan delavcu plačati odpravnino, je potrebno upoštevati določbo 13. odstavka 13. člena SKPG (iz leta 1993), po kateri je treba odpravnino plačati najkasneje do izteka odpovednega roka. Zato je delodajalec v zamudi s plačilom odpravnine od izteka odpovednega roka oz. od dneva prenehanja delovnega razmerja dalje in delavcu pripadajo zamudne obresti od tega dne dalje, ne pa šele od vlo...

Sodba nº Pdp 1094/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 22, 1997

Če delavec po vložitvi tožbe zaradi razveljavitve sklepa o opredelitvi za presežnega delavca ter razporeditvi na drugo delovno mesto z delodajalcem sporazumno razreši spor in ga delodajalec razporedi na ustrezno delovno mesto, tožbe pa ne umakne takoj, ko je zahtevek izpolnjen, mora povrniti nasprotni stranki pravdne stroške. 

Sodba nº Pdp 499/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 22, 1997

Pred sprejemom programa razreševanja trajno presežnih delavcev mora direktor takoj, ko ugotovi obstoj prenehanja potreb po delu delavcev, obvestiti delavski svet in sindikate. Ne zadostuje ustna obvestitev predstavnika sindikatov, da se bo sprejemal program razreševanja trajno presežnih delavcev, temveč mora poslovodni organ dostaviti sindikatu in delavskemu svetu pisno gradivo na osnovi katerega lahko sodelujeta s svojimi stališči in mnenji pri sestavi programa. Ker predstavniku sindikata in...

Sodba nº Pdp 497/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 22, 1997

Odpravnina po 36.f čl. ZDR ni neodtujljiva pravica delavca, zato se ji delavec lahko pravno veljavno odpove. Ker so se tožniki odpovedali pravici do odpravnine pod pogojem, da bodo od Zavoda za zaposlovanje prejeli izplačana nadomestila za brezposelnost v enkratnem znesku in je bil ta pogoj izpolnjen, sedaj ne morejo uspešno uveljavljati izplačila odpravnine po 36.f čl. ZDR pred sodiščem. 

January 17, 1997

Sodba nº Pdp 823/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 17, 1997

Za vsako leto dela v organizaciji oz. pri delodajalcu, ki je podlaga za izračun višine odpravnine po 36. f členu ZDR (Ur.l. RS št. 14/90, 5/91, 71/93), je treba upoštevati vse delavčeve zaposlitve pri delodajalcu, pri katerem je postal trajni presežek, tudi če je šlo za prekinjeno delovno dobo. 

Sodba nº Pdp 373/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 17, 1997

V primerih, ko pravna kvalifikacija v aktu ali v kolektivni pogodbi določenih hujših kršitev delovnih obveznosti že sama po sebi vsebuje kvalifikatorne okoliščine v smislu 89. člena ZDR, le-teh ni potrebno posebej ugotavljati.

Sodba nº Pdp 1179/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 17, 1997

Ne gre za absolutno bistveno kršitev po 11. točki 2. odstavka 354. člena ZPP, če je sodišče v novem sporu odločilo o zahtevku tožnika po vrnitvi nazaj na delovno mesto, če v pravnomočno končani zadevi o razveljavitvi disciplinskih odločitev delodajalca ni izrecno odločeno tudi o reintegracijskem zahtevku. Sodna izvršba zato tudi ni bila dovoljena in izvršilni naslov po 20. členu ZIP-a ni bil primeren za izvršbo. 

January 16, 1997

Sodba nº in sklep Pdp 338/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 16, 1997

Kadar tožeča stranka izpodbija odločbe delodajalca ni dolžna postaviti zahtevka, v kolikor ga pa postavi, sodišče nanj ni vezano (23. člen ZDSS). Sodišče prve stopnje bo zato moralo v ponovljenem postopku ugotoviti ali je delodajalec odločil o ugovoru tožnice zoper prvostopni sklep in nato postopati dalje in odločiti o zahtevku po vsebini, upoštevajoč določbe 1. oziroma 3. odstavka 24. člena ZDSS. 

Sodba nº Pdp 869/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 16, 1997

Škodo, ki izvira iz izkupa predrugačenega ali nepristnega čeka, trpi neresnični trasant nepristnega čeka le tedaj, če je bil kriv za izdajo nepristnega čeka (9. tč. 23. čl. Zakona o čeku). Imetnik tekočega računa, ki je imel pri sebi vseh 20 čekov, čekovne blankete pa je skupaj s čekovno kartico pustil v avtomobilu na nezavarovanem parkirišču, je delno kriv in zato soodgovoren za škodo, ko je prišlo do tatvine čekov. Delno pa je za škodo odgovorna tudi banka, ki je bila o tatvini pravočasno o...

Sodba nº Pdp 377/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 16, 1997

Pri izračunavanju osnove za odmero odpravnine trajno presežnemu delavcu je potrebno upoštevati plače iz zadnjih treh mesecev pred prenehanjem delovnega razmerja, če je delavec tedaj dejansko delal in ne iz zadnjih treh mesecev pred začetkom teka odpovednega roka. V danem primeru je to obdobje od 15.6. do 15.9.1992. Uspeh v sporu je potrebno ocenjevati v odnosu do celotnega tožbenega zahtevka in ne le podrejenega. Ker tudi v individualnih delovnih sporih velja splošno načelo pri odločanju o st...

Sklep nº Pdp 613/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 16, 1997

Sodišče prve stopnje bi lahko ugotovilo, da niso izpolnjeni pogoji za odločanje o odškodninskem zahtevku le v primeru, če bi o vloženi tožbi odločalo v roku 30 dni od vložitve tožbe. Ker pa je sodišče odločalo več kot leto kasneje in je od vložitve tožbenega zahtevka poteklo več kot 30 dni, kot določa rok za sporazum o odškodnini 2. odstavek 73. člena ZTPDR, pa so se že natekli pogoji za vsebinsko odločanje o zahtevku in je zato odločitev sodišča, da niso izpolnjeni pogoji za sodno varstvo ne...

Sodba nº Pdp 398/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 16, 1997

Pravica do odpravnine ob upokojitvi je vezana na razlog prenehanja delovnega razmerja. Ker je tožniku prenehalo delovno razmerje zaradi začetka stečaja nad toženo stranko in ne zaradi upokojitve (upokojil se je kasneje), ni upravičen do odpravnine ob upokojitvi. 

Sodba nº Pdp 363/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 16, 1997

Delavec, ki mu je delovno razmerje prenehalo zaradi začetka stečajnega postopka ni upravičen do odpravnine po 36.f členu ZDR kot trajno presežni delavec. Odpravnina po 36.f členu ZDR pripada le delavcem, ki jim delovno razmerje preneha kot trajno presežnim delavcem - to je na podlagi 12. točke 1. odstavka 100. člena ZDR. 

Sklep nº Pdp 365/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 16, 1997

Pritožbeno sodišče ni moglo preizkusiti izpodbijanega sklepa s katerim je sodišče prve stopnje zavrnilo predlog za obnovo postopka, ker iz same vloge, naslovljene kot predlog za obnovo postopka ni razvidno ali gre dejansko za predlog za obnovo postopka. Zato je pritožbeno sodišče ob reševanju pritožbe izpodbijani sklep razveljavilo po uradni dolžnosti in naložilo sodišču prve stopnje, da z vlogo naslovljeno kot predlog za obnovo postopka, postopa kot z nepopolno vlogo po določbi 17. čl. ZDSS....

Sodba nº Pdp 1120/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 16, 1997

Le na podlagi sklepov direktorja, brez predhodne odločitve organa upravljanja o prenehanju delovnega razmerja večjega števila presežnih delavcev v družbenem podjetju, delovno razmerje delavcev - tožnikov ni zakonito prenehalo.

January 10, 1997

Sodba nº Pdp 597/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 10, 1997

Tožena stranka se je s sporazumom o razporeditvi delavcev, po katerem so delavci, ki so bili določeni za trajno presežne delavce v drugi družbi in so jim bili izdani sklepi o prenehanju delovnega razmerja, zavezala, da bo te delavce prevzela za čas 6 mesecev, obenem pa, da bo z njihovim prevzemom prevzela tudi vse pravice iz delovnega razmerja in tudi posledice, ki izhajajo iz sklepov o določitvi trajno presežnih delavcev in prenehanju delovnega razmerja. Ti sklepi (ki jih je izdala druga dru...

Sodba nº Pdp 357/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 10, 1997

Ker ni bilo opravljeno znižanje izhodiščnih plač na način in po postopku, kot ga določa 33. člen SKPG (Ur.l. RS št. 31/90), ampak je delodajalec le ustno, brez sprejetih sklepov ob sicer doseženem ustnem soglasju organov upravljanja znižal izhodiščne plače, je ravnal nezakonito. 

January 08, 1997

Sodba nº Pdp 648/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 08, 1997

Morebitno ponovno povečanje števila delavcev na posameznih delovnih mestih zaradi sprememb v gospodarjenju in poslovanju delodajalca, na zakonitost programa razreševanja presežnih delavcev iz preteklega časovnega obdobja, ne more imeti nobenega vpliva. 

Sodba nº Pdp 288/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 08, 1997

Delodajalec je v zamudi s plačilom odpravnine trajno presežnemu delavcu od izteka odpovednega roka oz. od dneva prenehanja delovnega razmerja dalje in delavcu pripadajo zamudne obresti od tega dne dalje. 

Sklep nº Pdp 791/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 08, 1997

Pri zamudi naroka za glavno obravnavo je predlogu za vrnitev v prejšnje stanje mogoče ugoditi le, če stranka dokaže opravičljiv razlog za svojo odsotnost. Za tovrsten primer ni uporabljiva določba 4. odstavka 118. člena, ki določa le za primer zamude roka obveznost predlagatelja, da hkrati z vložitvijo predloga za vrnitev v prejšnje stanje opravi tudi zamujeno procesno dejanje. Stranka ne more biti prekludirana, če ob vložitvi predloga za vrnitev v prejšnje stanje zaradi zamude naroka ne poda...

Sklep nº Pdp 333/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 08, 1997

Delodajalec je odškodninsko odgovoren delavcu za neizrabo letnega dopusta v primeru, če iz neopravičenega razloga odkloni delavcu izrabo dopusta. Samo dejstvo, da delavec ni izkoristil letnega dopusta, še ne pomeni, da je delavec upravičen do odškodnine za neizkoriščeni letni dopust. Za odškodninsko odgovornost mora biti namreč izkazano, da delavec ni izkoristil letnega dopusta po krivdi delodajalca. Delodajalec pa ni dolžan skrbeti, da bo delavec svojo pravico do letnega dopusta dejansko uve...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners