Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on March 1997

March 21, 1997

Sklep nº Pdp 823/96 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 21, 1997

Po izvedencu ocenjeni normirani stroški ne morejo presegati 10% bruto višine nagrade razen, če so dokumentirani. V tem primeru je višina dejanskih stroškov odvisna od višine, ki jo določi Vlada. 

March 14, 1997

Sodba nº Pdp 919/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 14, 1997

Tožnik je s potovanjem na vojno območje ustvaril okoliščine, zaradi katerih tožencu ni bil več dosegljiv, sam pa na potek dogodkov ni mogel vplivati in se zato ni mogel pravočasno vrniti na delo. Zaradi navedenih okoliščin toženec ne more nositi posledic, ki so nastale, ker tožnik ni pravočasno zaprosil za delovno dovoljenje. 

March 06, 1997

Sodba nº Pdp 245/96 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 06, 1997

Ni podana krivda delavca, ki se po koriščenju letnega dopusta ni mogel pravočasno vrniti na delo, ker so ga obmejni organi RS, na podlagi internega obvestila o prenehanju veljavnosti potnih listov, izdanih s strani organov nekdanje SFRJ na ozemlju BiH, ob vračanju v Slovenijo zavrnili in mu razveljavili potni list in delovni vizum, izdan s strani organov R Slovenije. Zato predpostavke disciplinske odgovornosti za delavčeve izostanke niso podane. 

Sodba nº Pdp 1112/95 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 06, 1997

Postopek znižanja izhodiščnih osebnih dohodkov je popolno urejen z določbami 33. člena SKPG-90 in 62. člena KP SKEI, ki določa kriterije na podlagi katerih sprejme poslovodni organ ob soglasju organa upravljanja in po poprejšnjem obvestilu sklep o znižanju izhodiščnih osebnih dohodkov. Ker tak postopek ni bil izpeljan, so pri toženi stranki nezakonito izplačevali znižane osebne dohodke. Dejstvo, da je tak sklep po predpisanem postopku sprejel delavski svet krovnega podjetja, v katerega sestav...

Sklep nº Pdp 232/96 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 06, 1997

Pritožba zoper sklep o plačilu predujma ni dopustna, zato jo je pritožbeno sodišče zavrglo. Po določilu ZPP sta sklepa o postavitvi izvedenca in založitvi predujma sklepa procesnega vodstva. Zoper sklepe procesnega vodstva pa ni posebne pritožbe. Sklepa o založitvi predujma ni možno prisilno izterjati, posledica neplačila predujma je, da se dokaz ne izvede. 

Sklep nº Pdp 316/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 06, 1997

Začasno odredbo po ZDSS je mogoče izdati iz razloga, da se prepreči samovoljno ravnanje ali odvrne nenadomestljiva škoda. Sklepi pristojnih organov o prenehanju delovnega razmerja po 6. točki 100. člena ZDR (neopravičeni izostanek z dela) ne pomenijo samovoljnega ravnanja, o njihovi zakonitosti pa odloči sodišče v rednem postopku.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners