Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on January 1999

January 28, 1999

Sodba nº Pdp 722/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 28, 1999

V primeru molka organa delodajalca mora sodišče vsebinsko presojati prvostopenjski sklep o pravici, obveznosti oz. odgovornosti delavca in odločiti o njegovi zakonitosti, drugostopenjski sklep delodajalca pa nadomesti s sodno odločbo. V takšnem primeru delavcu delovno razmerje preneha šele s pravnomočnostjo sodbe (če se v sodnem postopku ugotovi, da je prvostopenjski sklep zakonit). 

Sklep nº Pdp 524/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 28, 1999

Ocena o delu tožnice - strokovne delavke v šoli, ki jo je izdelal ravnatelj OŠ in ki je podlaga za izredno napredovanje tožnice v višji plačilni razred, je lahko tako po formalni kot tudi po vsebinski strani predmet sodne presoje. Zmotna je pravna presoja sodišča prve stopnje, da ravnateljeva ocena ne more biti po vsebinski strani predmet sodne presoje. 

Sklep nº Pdp 111/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 28, 1999

Brez dokaznega sklepa, iz katerega bi izhajalo, kdo je predlagal zaslišanje priče in v zvezi s katerimi navedbami naj bi bila priča zaslišana oz. zakaj je ta dokaz pomemben za odločitev, če se je sodišče za izvedbo tega dokaza odločilo brez predloga strank, pritožbeno sodišče ne more preveriti, ali je bilo zaslišanje sporne priče utemeljeno, posledično pa tudi ne more preveriti utemeljenosti izpodbijanega sklepa o izreku denarne kazni, ki je bila priči izrečena zaradi tega, ker se ni odzvala ...

January 21, 1999

Sodba nº Pdp 469/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 21, 1999

1. Določba 24. člena ZDSS ne daje podlage za vrnitev zadeve disciplinskemu organu v nov postopek zaradi pomanjkljivo izvedenega dokaznega postopka pred disciplinskimi organi. Sodišče mora v takem primeru obravnavati zadevo po vsebini in meritorno odločiti o zakonitosti sklepov disciplinskih organov, tako da samo izvede dokazni postopek ter presodi, ali so bile očitane kršitve storjene, ali je podana disciplinska odgovornost delavca, oziroma, ali je izrečeni disciplinski ukrep zakonit. Tako mo...

Sodba nº Pdp 243/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 21, 1999

Delodajalec mora upoštevati vse okoliščine , ki se nanašajo bodisi na kriterije ali pa na status varovanih kategorij delavcev po 36.c in 36.d členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR - Ur.l. RS št.14/90 , 5/91, 71/93), če so nastale v času ugotavljanja trajnih presežkov, vse do dokončnosti odločbe o prenehanju delovnega razmerja. Tožnica je bila opredeljena kot trajno presežna delavka na podlagi kriterija strokovne izobrazbe, vendar je v času ugovornega postopka izpolnila pogoj strokovne izobra...

January 14, 1999

Sklep nº Pdp 10/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 14, 1999

Delavka, ki ni v predhodnem postopku pri delodajalcu zahtevala spremembe delovnega časa, ki bi se uskladil z delovnim časom ostalih delavcev, ki delajo v izmeni, ne more neposredno v sodnem postopku zahtevati izdajo začasne odredbe, s katero bi sodišče ugodilo njeni zahtevi po spremembi delovnega časa. 

Sklep nº Pdp 32/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 14, 1999

Neizvršitev pravnomočne sodne odločbe pomeni samovoljno ravnanje, pa čeprav ima upnik na podlagi izvršilnega naslova pravico predlagati prisilno izvršbo po zakonu o izvršbi in zavarovanju.

January 08, 1999

Sklep nº Pdp 9/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 08, 1999

V individualnem delovnem sporu je mogoče izdajati začasne odredbe tako na podlagi ZIZ, kot na podlagi ZDSS, pri čemer je temeljni pogoj za izdajo začasne odredbe za zavarovanje denarne terjatve verjetnost obstoja takšne terjatve, kar izhaja iz določbe 1. odst. 270. čl. ZIZ.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners