Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on October 1999

October 29, 1999

Sklep nº Pdp 1506/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 29, 1999

1. Ni podana samovolja delodajalca, če je direktor tožene stranke izdal sklep o odstranitvi tožnika na podlagi določil Zakona o delavcih v državnih organih (ZDDO, Ur. l. RS, št. 15/90 - 38/99), in v skladu z določili Zakona o delovnih razmerjih (ZDR, Ur. l. RS, št.14/90 - 71/93), poleg tega je bil o postopku obveščen sindikat, odločeno pa je bilo tudi o tožnikovem ugovoru v postopku na drugi stopnji. Zato ni izpolnjen pogoj za izdajo začasne odredbe, po kateri bi moral delodajalec delavca tak...

Sodba nº Psp 64/98 of Oddelek za socialne spore, October 29, 1999

ZPIZ ni z nobeno določbo omejil priznanja pravice do družinske pokojnine v primeru, ko zavarovanec umre v tuji državi v času vojne kot pripadnik vojske v tej državi. 

Sklep nº Pdp 1353/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 29, 1999

Sodišče zavrže predlog za obnovo postopka, če ta ni vložen v predpisanem roku, ne da bi se sploh spuščalo v utemeljenost uveljavljanega obnovitvenega razloga, ker vsebinsko odločanje v takšnem primeru ni dopustno. 

October 28, 1999

Sklep nº Pdp 1505/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 28, 1999

Vložitev pritožbe tožene stranke, ki v sporu na prvostopnem sodišču ni uspela, ni samovoljno dejanje, temveč pravica, zato tožnik ne more zahtevati izdaje začasne odredbe, po kateri bi ga moral delodajalec pozvati nazaj na delo, ki ga je opravljal pred prenehanjem delovnega razmerja, ki se po vsebini tudi delno pokriva s tožbenim zahtevkom. 

October 22, 1999

Sklep nº Pdp 1501/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 22, 1999

Verjetnost izkazane terjatve je pogojevana s pravnomočnostjo dokončne sodne odločbe, s katero sodišče ugotovi, ali je tožniku zakonito prenehalo delovno razmerje. Zato ni mogoče zaključiti, da je verjetnost upnikove terjatve že izkazana, čeprav je tožnik - delavec uspel v sporu v sojenju na prvi stopnji. 

October 21, 1999

Sodba nº Pdp 1207/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 21, 1999

Stopnice so lahko nevarna stvar, če postane hoja po stopnicah kljub običajni pazljivosti nevarna, bodisi zaradi nepravilne gradnje stopnic ali zaradi neustreznega standarda stopnic. Če ni podan noben izmed navedenih razlogov, in je ugotovljeno, da so bile stopnice zgrajene v skladu s predpisanimi standardi, ob strani so imele oprijemalo za roke, tla stopnic so bila ravna in gladka, vendar ne spolzka, je padec mogoče pripisati zgolj nepazljivosti tožnika, ki je tako sam v celoti odgovoren za n...

Sklep nº Pdp 1408/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 21, 1999

Če pooblaščenec tožeče stranke ne predlaga nadaljevanja postopka, ki je bil prekinjen zaradi uvedbe stečaja nad toženo stranko, v 15-dnevnem roku od prejema napotitvenega sklepa stečajnega senata, se že vložena tožba zavrže. 

Sklep nº Pdp 499/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 21, 1999

Za odločanje o sporih v zvezi s premoženjskimi pravicami med delavci in delodajalci (plačilo odpravnine zaradi razrešitve direktorja), je na podlagi 2. tč. 4. člena ZDSS pristojno delovno sodišče, ne pa sodišče splošne pristojnosti. 

Sklep nº Pdp 984/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 21, 1999

Zaradi prepozne prijave terjatve upnika v stečajnem postopku, ni izkazan pravni interes za ugotovitveno tožbo, čeprav je bila tožba (dajatvena) vložena še pred uvedbo stečajnega postopka. 

Sklep nº Pdp 1331/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 21, 1999

Tožbo, ki ni bila vložena v razumnem roku od poteka časa, ko bi delodajalec moral odločiti o ugovoru delavca, je potrebno kot nedopustno zavreči. Na dopustnost tožbe je potrebno paziti ves čas postopka. Ne gre za kršitev načela prepovedi reformatio in peius, kadar sodišče prve stopnje v ponovljenem postopku tožbo kot nedopustno zavrže, čeprav se je zoper razveljavljeno sodbo pritožil le tožnik. 

Sodba nº Pdp 158/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 21, 1999

Za presojo zakonitosti sklepa o razporeditvi delavca po 17. členu ZDR je bistveno, ali se tudi za novo delovno mesto zahteva enaka stopnja izobrazbe kot za prejšnje delovno mesto. Zato ni relevantno, da ima delavec višjo izobrazbo od zahtevane, če je že pred razporeditvijo opravljal delo na delovnem mestu z nižjo zahtevano izobrazbo. 

Sodba nº Pdp 676/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 21, 1999

Za vročitev sklepa o suspenzu in zahteve za uvedbo disciplinskega postopka je bistveno, da je le-ta vročena osebno (1. odst. 142. čl. ZPP). Vročanje na delovnem mestu je zakonito in skladno z določbami ZPP in ni potrebno, da se delavcem, ki se nahajajo v prostorih delodajalca, pošilja odločbe in sklepe po pošti na dom. 

October 13, 1999

Sodba nº Psp 125/98 of Oddelek za socialne spore, October 13, 1999

Mnenje ZK I, tudi če je v nasprotju z mnenjem osebnega zdravnika, velja samo za naprej; zavarovanec, ki ni navzoč na seji zdravniške komisije, pa se je dolžan ravnati v skladu z mnenjem zdravniške komisije od dneva prejema mnenja dalje. Četudi je osebna zdravnica menila, da je zavarovanka začasno nesposobna za opravljanje svojega dela, ZK pa se s tem ni strinjala, je navedeno lahko v skladu z 246. čl. Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja veljalo za naprej, do prejema mnenja ZK pa je zav...

Sodba nº Psp 49/98 of Oddelek za socialne spore, October 13, 1999

Čeprav izvedenec v sodnem postopku potrdi mnenje ZK II. stopnje, ki se ni strinjala z odločitvijo ZK I. stopnje o priznanju bolniškega staleža za polni delovni čas, ampak je zavarovancu priznala bolniški stalež le za 4 ure dnevno, je zavarovanec upravičen do bolniškega staleža za polni delovni čas do prejema mnenja ZK II. stopnje. Po določbi 2. odst. 243. čl. Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur.l. RS, št. 3/98 - prečiščeno besedilo) velja mnenje ZK II. stopnje za naprej, če drugače...

Sklep nº Pdp 1384/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 13, 1999

Dejstvo, da delodajalec ni pridobil soglasja sindikata za uvedbo disciplinskega postopka in uvedbo suspenza proti delavcu - sindikalnemu poverjeniku, ne more biti odločilnega pomena, če je delodajalec v zahtevi za uvedbo disciplinskega postopka očital delavcu poleg kršitev, povezanih s sindikalnim delovanjem, še druge hujše kršitve delovnih obveznosti, ki nimajo zveze s sindikalno dejavnostjo delavca. 

Sodba nº Pdp 474/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 13, 1999

Delavec, ki je z lažnim prikazovanjem začasnega bivališča neupravičeno pridobil povrnjene potne stroške, je dolžan prejeti znesek, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, vrniti delodajalcu. 

October 08, 1999

Sodba nº Pdp 567/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 08, 1999

1. Delodajalec krši pravico delavca do obrambe, če mu ne vroči zahteve za uvedbo disciplinskega postopka.

Sodba nº Pdp 1016/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 08, 1999

Ker so toženci - bivši delavci tožene stranke v družbi, ki so jo ustanovili v obdobju šestih mesecev po prenehanju delovnega razmerja po njihovi volji oz. krivdi, opravljali enako dejavnost kot pri toženi stranki, so s tem konkurirali tožeči stranki in kršili prepoved konkurence. Za oceno, ali je zaradi ustanovitve konkurenčnega podjetja tožeči stranki nastala škoda, zadošča že ugotovitev, da je en poslovni partner iz tega vzroka prekinil poslovno razmerje s tožečo stranko (bivšim delodajalce...

Sodba nº Pdp 1889/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 08, 1999

Že plačano akontacijo odškodnine je potrebno revalorizirati z indeksom porasta cen in potem odšteti od (celotne) prisojene odškodnine, zato ni pravilno akontacijo revalorizirati z obrestno mero, ki velja za zakonite zamudne obresti. 

October 07, 1999

Sodba nº Psp 162/98 of Oddelek za socialne spore, October 07, 1999

Zavarovanec, ki ni navzoč na seji zdravniške komisije, se mora v skladu z določbo 2. odst. 239. čl. Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur.l. RS, št. 79/94-70/96 - prečiščeno besedilo št. 3/98) ravnati v skladu z mnenjem ZK komisije I. stopnje od dneva prejema mnenja dalje. To pomeni, da se zavarovanec ne more ravnati po lastni odločitvi ter izostati z dela in čakati na ugodno rešitev svoje zahteve, poslane zdravniški komisiji II. stopnje. 

Sklep nº Psp 143/98 of Oddelek za socialne spore, October 07, 1999

Za pravilno odločitev o začasni nezmožnosti za delo je potrebno najprej ugotoviti pogoje dela, na katerem bi moral delavec v obravnavanem obdobju delati, ugotoviti zdravstveno stanje delavca in šele nato presoditi, ali je bil delavec glede na zdravstveno stanje in pogoje dela zanj začasno nezmožen ali ne. Ker je bila delavcu z odločbo ZPIZ priznana III. kategorija invalidnosti in pravica do razporeditve oz. zaposlitve na drugem ustreznem delu, ki se opravlja pretežno sedeče, bi morala zdravni...

Sodba nº Pdp 1072/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 07, 1999

V pogodbi o poslovodstvu sta pogodbeni stranki lahko določili, da pripada direktorju pravica do udeležbe na dobičku, vendar se v skladu s 593. členom ZGD dobiček ni mogel razporediti do zaključka lastninskega preoblikovanja tožene stranke. Na pravico do udeležbe na dobičku ne vpliva dejstvo, da si direktor v času, ko je še opravljal to funkcijo pri toženi stranki, ni sam izplačal dobička, saj so nastopili pogoji za izplačilo šele po zaključku lastninskega preoblikovanja, ko direktor ni bil ve...

Sodba nº Pdp 377/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 07, 1999

Tujcu preneha delovno dovoljenje s potekom veljavnosti delovnega dovoljenja v skladu z 2. alineo 13. člena Zakona o tujcih (Ur. l. RS, št. 33/92). 

Sodba nº Pdp 317/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 07, 1999

Če sodišče ugotovi, da je v disciplinskem postopku prišlo do zastaranja vodenja disciplinskega postopka, se mu ni treba spuščati v ugotavljanje dejanskega stanja v zvezi s očitanimi kršitvami. 

Sodba nº Pdp 190/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 07, 1999

Opustitev vročitve zahteve za uvedbo disciplinskega postopka in vabila za disciplinsko obravnavo delavki pomeni absolutno bistveno kršitev določb 1. odst. 62. člena ZTPDR, ne glede na dejstvo, da je bila delavki dana možnost zagovora in je bila navzoča na disciplinski obravnavi. 

Sodba nº in sklep Pdp 1615/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 07, 1999

Delavci morajo določno in konkretno opredeliti stavkovne zahteve, ki se morajo nanašati na uresničevanje ekonomskih in socialnih pravic in interesov z dela (v skladu s 1. čl. Zakona o stavki), sicer takšna stavka ni zakonita. 

Sklep nº Pdp 773/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 07, 1999

Delavec mora zoper sklep o prenehanju delovnega razmerja zaradi trajnega presežka ugovarjati pri delodajalcu v roku 15 dni od prejema sklepa, sicer ni izpolnjena predpostavka za uveljavljanje sodnega varstva, in se tožba zavrže. 

Sodba nº Pdp 1933/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 07, 1999

V individualnih delovnih sporih zaradi zakonitosti prenehanja delovnega razmerja trpi delodajalec na podlagi določbe 22. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS, Ur.l. RS št. 19/94) svoje stroške postopka ne glede na uspeh v pravdi, zato sodišče prve stopnje ne more delodajalcu priznati stroškov postopka ter jih pobotati s stroški postopka tožeče stranke - delavca. 

Sodba nº Pdp 348/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 07, 1999

Določil 41. člena Kolektivne pogodbe med delavci in zasebnimi delodajalci (Ur. l. RS,št. 26/91) ni mogoče šteti za določbe o odpovedi delovnega razmerja in je zato delodajalec dolžan voditi disciplinski postopek po teh določbah po 62. členu Zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (ZTPDR, Ur. l. SFRJ, št. 60/89 in 42/90). 

Sodba nº Pdp 1108/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 07, 1999

Po določbi 36. e člena ZDR preneha delovno razmerje trajno presežnemu delavcu po preteku šestih mesecev od dokončnosti sklepa o prenehanju delovnega razmerja. Odpovedni rok začne teči z dnem vročitve dokončnega sklepa o prenehanju delovnega razmerja delavcu. 

October 01, 1999

Sodba nº Pdp 1339/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 01, 1999

Če se odločba disciplinske komisije ne nanaša samo na disciplinsko odgovornost delavca, temveč tudi na njegovo odškodninsko odgovornost, tožnik s tožbo ne more zahtevati razveljavitve odločitve disciplinske komisije glede povrnitve škode, ker tak sklep ni izvršljiv (glej določbo 1. in 2. odst. 72. člena ZTPDR). Le delodajalec na podlagi takega sklepa lahko zahteva povrnitev škode pred sodiščem, če delavec v treh mesecih škode ne poravna prostovoljno. 

Sklep nº Pdp 1239/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 01, 1999

Če tožnik v individualnem delovnem sporu uveljavjla poleg ugotovitve nezakonitosti odločb delodajalca o prenehanju delovnega razmerja, še zahtevek v opisni obliki za plačilo denarnih terjatev, je nepravilno ta del tožbenega zahtevka ločiti od zahtevka za ugotovitev nezakonitega prenehanja delovnega razmerja in za ta del zahtevka odmeriti sodno takso. 

Sklep nº Pdp 64/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 01, 1999

Sklep o postavitvi začasnega zastopnika stranki v postopku po določbi 84. člena ZPP/77 je incidenčna odločba, ki ima značaj pravdnega vodstva, zato zoper tak sklep ni pritožbe. 

Sklep nº Pdp 417/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 01, 1999

Tožnik ni prijavil svoje terjatve kot upnik v stečajnem postopku v dvomesečnem roku od objave oklica o začetku stečajnega postopka v Uradnem listu, zato v individualnem delovnem sporu, ki se nanaša na te terjatve, ni izkazan pravni interes za ugotovitev obstoja terjatve, oziroma ni podana pravna korist tožnika za vložitev ugotovitvene tožbe. Takšno tožbo je potrebno zavreči. 

Sklep nº Pdp 1325/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 01, 1999

Prvostopenjsko sodišče drugopisa umika tožbe ni vročilo pooblaščencu tožene stranke, ampak le toženi stranki, zato se šteje, da tožena stranka o umiku ni bila pravilno obveščena. S takšnim postopanjem toženi stranki ni bila dana možnost sodelovanja v postopku, s tem pa je sodišče zagrešilo absolutno bistveno kršitev določb postopka po 7. tč. 2. odst. 354. čl. ZPP. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners