Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on November 1999

November 29, 1999

Sodba nº Pdp 300/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 29, 1999

Čeprav je tožnici prenehalo delovno razmerje 31.5.1995 na podlagi pisne izjave z dne 1.3.1995, je tožena stranka lahko izvedla disciplinski postopek zaradi kršitve, ki je bila storjena v času trajanja delovnega razmerja. Ker se je tožnici očitala takšna hujša kršitev delovne obveznosti, ki ima lahko za posledico materialno odgovornost delavca, je izkazan pravni interes za dokončanje disciplinskega postopka, četudi je medtem, pred zaključkom disciplinskega postopka, tožnici že prenehalo delovn...

November 26, 1999

Sklep nº Pdp 1563/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 26, 1999

Delodajalec je dolžan povrniti delavcu nastale stroške, ker je bil zaradi ravnanja delodajalca prisiljen vložiti predlog za izdajo začasne odredbe, s katerim je delavec zahteval zadržanje izvršitve nedokončne ustno posredovane odločbe delodajalca o tem, da se prepove nadaljnJe delo na delovnem mestu monter. Čeprav je delodajalec izdal sklep o ugovoru še pred narokom za izdajo začasne odredbe, tožnik pa je predlog takoj za tem umaknil, so bili stroški potrebni. 

Sklep nº Pdp 1635/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 26, 1999

Delovno in socialno sodišče nima pristojnosti odločati o prepovedi iznašanja in javnega objavljanja podatkov parlamentarni komisiji državnega zbora oz. njenim poimenskim članom. 

Sodba nº Pdp 186/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 26, 1999

Tudi če sodišče prizna delavcu delovno razmerje, tožnik - delavec ni upravičen do nadomestila plače za čas, ko je bil neopravičeno odsoten z dela, zaradi razlogov na njegovi strani (mobilizacija v vojaške enote tuje države). 

Sklep nº Pdp 173/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 26, 1999

Če vloži pritožbo bivša direktorica tožene stranke, kateri je pooblastilo zaradi razrešitve že pred tem prenehalo, se šteje, da je pritožbo vložila oseba, ki ni imela za to pravice oz. ki ni bila legitimirana za vložitev pritožbe in se v skladu s 367. členom ZPP pritožba zavrže. 

Sodba nº in sklep Pdp 405/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 26, 1999

Zastaralni rok za vodenje disciplinskega postopka po 3. odst. 67. člena ZTPDR začne teči, ko je za kršitev delovne obveznosti zvedel prvi od tistih, ki so pristojni za vložitev zahtevka za začetek disciplinskega postopka (1. odst. 61. člena ZTPDR). Sorodstveno razmerje med osebo, ki je pristojna vložiti zahtevo za začetek disciplinskega postopka in delavcem, ki naj bi storil kršitev delovne obveznosti, ne vpliva na drugačen začetek štetja roka za zastaranje vodenja disciplinskega postopka.

Sodba nº Pdp 769/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 26, 1999

Za upoštevanje devizne klavzule za terjatve iz naslova plač oz. osebnih dohodkov iz leta 1985 ne glede na potek časa in trajanje sodnega spora ni nikakršne pravne podlage, saj je bil delavec v letu 1985, kot tudi danes, upravičen do plače v domači valuti. V skladu z določbo 394. člena ZOR mora dolžnik plačati tisto število denarnih enot, na katero se glasi obveznost, razen če zakon določa kaj drugega, zato je delavec upravičen le do poračuna plač v valuti, v kateri je v letu 1985 prejemal pla...

November 25, 1999

Sklep nº Psp 48/99 of Oddelek za socialne spore, November 25, 1999

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije lahko odškodninsko odgovarja za škodo, ki jo utrpi zavarovanec, če se ugotovi, da zdravniški komisiji I. in II. stopnje nista ravnali s skrbnostjo dobrega strokovnjaka. Zdravniški komisiji sta organa Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, v skladu s 1. odst. 172. in 1. odst. 171. člena ZOR, v zvezi z določbo 70. člena, pa pravna oseba odgovarja za škodo, ki jo njen organ povzroči tretji osebi pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem svojih fu...

Sklep nº Psp 47/98 of Oddelek za socialne spore, November 25, 1999

ZZZS lahko odškodninsko odgovarja tožniku, če njegovi organi (zdravniške komisije) niso ravnali s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, podane pa so tudi ostale predpostavke odškodninske obveznosti. 

Sklep nº Pdp 1604/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 25, 1999

Podani so pogoji za izdajo začasne odredbe, če tožeča stranka oz. upnik izkaže verjetnost terjatve in verjeten obstoj nevarnosti, da bo tožena stranka - delavka ravnala tako, da bo uveljavitev njene terjatve onemogočena oz. precej otežena. Ker je delavka trenutno brez zaposlitve in formalno brez premoženja, bi s prodajo delnic, na katere meri začasna odredba, pridobila kupnino, katere izterjava bi bila onemogočena oz. precej otežena. 

Sklep nº Psp 159/99 of Oddelek za socialne spore, November 25, 1999

V primeru, da je bil tožniku v socialnem sporu določen skrbnik za poseben primer zaradi tožnikove procesne nesposobnosti, tožnik ne more samostojno opravljati dejanj v postopku. Pritožba zoper sodbo, ki jo je vložil tožnik, se zavrže. 

Sklep nº Psp 11/99 of Oddelek za socialne spore, November 25, 1999

Tožeča stranka (ZPIZ) je dolžna povrniti tožeči stranki stroške sodnega postopka le v primeru krivdnega ravnanja v skladu z določbo 3. odst. 36. čl. ZDSS, sicer vsaka stranka v socialnem sporu nosi svoje stroške postopka po določbi 1. odst. 36. čl. ZDSS. Mnenje IK II. stopnje, ki je sestavljeno v skladu z nivojem povprečnega lečečega specialista, ne predstavlja krivdnega ravnanja po 3. odst.

Sodba nº Pdp 227/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 25, 1999

Objektivna kumulacija zahtevkov po 188. člen ZPP ni dolžnost, pač pa pravica stranke, zato tožniku, ki je zoper isto stranko vložil več tožb z različnimi zahtevki iz delovnega razmerja, ni mogoče očitati zlorabe pravice iz 10. člena ZPP. Za denarne terjatve iz delovnega razmerja ni potreben opomin, saj so za izplačilo plač in drugih prejemkov določeni roki, zato sodišče s priznanjem zakonitih zamudnih obresti od dospelosti mesečne plače dalje, brez predhodnega opomina, ni kršilo 2. odst. 324....

November 19, 1999

Sodba nº Pdp 1004/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 19, 1999

Ker so določila sporazuma, sklenjenega med tožnico in toženko o prenehanju delovnega razmerja, o tem, da so z dnem podpisa sporazuma med strankama urejene vse medsebojne pravice in obveznosti, jasne, tožnica ni upravičena do regresa za letni dopust, saj se je s podpisom temu odpovedala. 

Sodba nº Psp 182/99 of Oddelek za socialne spore, November 19, 1999

Za priznanje dodatka za pomoč in postrežbo mora biti dokazano, da upravičenec ne more samostojno opravljati večine oz. vseh osnovnih življenjskih potreb, določenih v 1. odst. 148. čl. ZPIZ, zato za priznanje pravice do dodatka za pomoč in postrežbo ne zadošča, da zaradi zdravstvenih težav ne more samostojno opravljati le nekaterih osnovnih življenjskih potreb. 

Sodba nº Psp 220/98 of Oddelek za socialne spore, November 19, 1999

Zahtevo za izdajo odločbe Zavoda za zdravstveno varstvo in zavarovanje v zadevi začasne nezmožnosti za delo mora zavarovanec oz. tožnik vložiti v 8-dnevnem roku od prejema mnenja zdravniške komisije II. stopnje, sicer je taka zahteva prepozna in jo zavod zavrže. 

Sklep nº Pdp 1471/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 19, 1999

15-dnevni rok iz 1. odstavka 144. člena ZPPSL velja tudi za vložitev predloga za nadaljevanje postopka. Če stranka, ki je že pred začetkom stečajnega postopka vložila tožbo pred delovnim sodiščem, ne zahteva nadaljevanja prekinjenega postopka v 15 dneh od vročitve napotitvenega sklepa stečajnega senata, ne izkazuje več pravnega interesa za izdajo ugotovitvene sodbe, zato je potrebno tožbo zavreči. 

Sodba nº in sklep Pdp 1505/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 19, 1999

Delovno razmerje pri zasebnem delodajalcu ni vezano na delovanje obratovalnice, temveč na zasebnega delodajalca, pri čemer tožniku z odjavo obratovalnice delovno razmerje ni prenehalo, zaradi česar je do datuma, ko je dejansko delal za zasebnega delodajalca, upravičen do vseh pravic iz delovnega razmerja, vključno do nadomestila plače. 

Sodba nº in sklep Pdp 693/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 19, 1999

V skladu z novo pravno ureditvijo o samostojnem podjetniku in ob odpravi obrtnika (in obratovalnice) kot posebne statusnopravne organizacijske oblike, je potrebno razlog za prenehanje delovnega razmerja po 1. alinei 125. člena ZDR uporabiti oz. razlagati v povezavi z določbami ZGD. Gre za primere, ko pride do prenehanja poslovanja na temelju volje podjetnika v skladu s 1. odstavkom 76. člena ZGD.

Sklep nº Pdp 1386/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 19, 1999

Tožnik je ravnal v skladu s sklepom sodišča o popravi prvotne vloge, zato niso bili izpolnjeni pogoji za zavrženje vloge iz 4. odst. 108. čl. ZPP (Ur. l. RS,št. 26/99), ki določa, da se vloga zavrže, če vložnik vloge ne popravi ali dopolni tako, da je primerna za obravnavo. Tožnik je poslal sodišču v 15 - dnevnem roku popravljeno tožbo, vendar tega ni izrecno navedel, in je sodišče (popravljeno) vlogo pomotoma štelo za novo tožbo z drugo opr. številko. 

Sklep nº Pdp 521/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 19, 1999

Sodno varstvo je dopustno le zoper dokončne, vendar še ne pravnomočne odločbe delodajalca, na kar sodišče pazi ves čas postopka po uradni dolžnosti.

Sodba nº Pdp 167/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 19, 1999

Če tožnik ni bil član uprave delniške družbe, temveč pomočnik direktorja - vodja sektorja za izvajanje zavarovanj, ni upravičen do odpravnine v višini 24 plač po 2. odst. 250. člena ZGD, ki pripada članu uprave ali predsedniku uprave, če ga nadzorni svet odpokliče brez utemeljenega razloga. 

November 18, 1999

Sklep nº Pdp 980/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 18, 1999

Ker je izvedencu izvedeniško delo naložilo sodišče, je s tem hkrati do izvedenca prevzelo obveznost kritja stroškov odrejenega izvedeniškega dela, vključno z nagrado za opravljeno delo. To svojo obveznost bi sodišče lahko izpolnilo tudi tako, da bi v skladu s 3. odst. 249. člena, v zvezi z 256. členom ZPP, naložilo katerikoli stranki plačilo stroškov izvedeniškega dela. 

Sodba nº Pdp 817/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 18, 1999

Delavec s podpisom konkurenčne klavzule pristane na omejitev pri svoji ustavni pravici do proste izbire zaposlitve (drugi odstavek 49. člena Ustave RS), zato mu pripada nadomestilo zaradi moralne škode, ker je omejena njegova ustavna pravica, na pa zaradi škode, ki jo utrpi na materialnem področju.

November 12, 1999

Sodba nº Pdp 995/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 12, 1999

Odpoved delovnega razmerja oz. predlog za sporazumno prenehanje delovnega razmerja, ki jo napiše delodajalec na vnaprej podpisan prazen list papirja, ki ga delavec podpiše na zahtevo delodajalca, ne more veljati, ker ni izraz svobodne volje delavca kot šibkejše stranke v delovnem razmerju, zato delavcu ni zakonito prenehalo delovno razmerje niti po 1. niti po 2. tč. 1. odst. 100. čl. ZDR. 

Sodba nº Pdp 1358/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 12, 1999

Težke družinske razmere delavca lahko vplivajo na delovne rezultate, zato jih mora delodajalec kot olajševalne okoliščine upoštevati pri izbiri disciplinskega ukrepa zaradi hujše kršitve delovnih obveznosti zaradi nedoseganja rezultatov dela v obdobju treh mesecev. 

Sklep nº Pdp 142/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 12, 1999

Podiranje dreves na strmini je nevarna dejavnost in je podana objektivna odškodninska odgovornost delodajalca za škodo, ki je delavcu nastala pri opravljanju tega dela. Pri presoji temelja odškodninske odgovornosti je potrebno upoštevati tudi delavčevo (napačno) tehniko pri podiranju drevesa, zaradi česar se ni mogel pravočasno umakniti padajočemu drevesu, kar lahko pomeni tudi delavčevo - tožnikovo (so)odgovornost za nastalo škodo. 

Sodba nº Pdp 289/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 12, 1999

Samovoljna izraba dopusta v času, ko so bili delavci s pisno odredbo z dopusta poklicani na delo, tožnik pa je bil s strani nadrejenega delavca tudi ustno opozorjen, da bo izostal z dela na lastno odgovornost, in da nima odobrenega nadaljevanja koriščenja dopusta, pomeni neopravičen izostanek z dela, zato je tožniku zakonito prenehalo delovno razmerje po 6. tč. 1. odst. 100. čl. ZDR. Dejstvo, da sklep o razporeditvi tožnika še ni bil dokončen, ne vpliva na zakonitost odločitve delodajalca. 

November 11, 1999

Sodba nº Pdp 763/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 11, 1999

Ustreznost drugega dela se za delavca invalida ugotavlja v prvi vrsti z vidika njegove preostale delazmožnosti. Po strokovni zahtevnosti naj bi bilo to delo čim bližje delavčevi strokovni izobrazbi, vendar prerazporeditev invalida ni nezakonita, če je razporejen na delovno mesto, za katero se zahteva nižja stopnja strokovne izobrazbe. 

Sodba nº Psp 61/98 of Oddelek za socialne spore, November 11, 1999

Pogodba o poklicni rehabilitaciji z dokvalifikacijo se na podlagi določbe 1. odst. 125. čl. ZOR razdre po samem zakonu, če je izpolnitev obveznosti v določenem roku bistvena sestavina pogodbe, Invalid III. kategorije pa je v tem roku ne izpolni. Invalid III. kategorije, ki svojih obveznosti iz te pogodbe ni izpolnjeval, kar je povzročilo razdrtje pogodbe po samem zakonu, mora v skladu z določbo 210. čl. ZOR in 288. čl. ZPIZ vrniti Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje sredstva, ki j...

Sodba nº Psp 193/98 of Oddelek za socialne spore, November 11, 1999

Izguba delovne zmožnosti po 3. odst. 27. čl. Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 12/92-54/98), je podana le v primeru, če zavarovanec ni več zmožen opravljati nobenega organiziranega pridobitnega dela, niti s polovičnim delovnim časom. Samo taki zavarovanci se razvrščajo v I. kategorijo invalidnosti (1. alinea 34. čl.) in se jim glede na določbo 1. alinee 55. čl. ZPIZ-a prizna pravica do invalidske pokojnine, če izpolnjujejo ostale s tem v zvezi določene pogoje. 

Sklep nº Pdp 1370/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 11, 1999

Iz določil zakona o sodnih taksah in delovnopravne zakonodaje ne izhaja, da bi bila izvenzakonska skupnost izenačena z zakonsko zvezo, zato sodišče pri odločanju o oprostitvi plačila sodnih taks ne more upoštevati dohodkov tožničinega zunajzakonskega partnerja. 

Sklep nº Pdp 1094/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 11, 1999

Ne gre za uveljavljanje sodnega varstva v razumnem roku, če delavec po preteku enega leta in pol od dne, ko bi moral delodajalec odločiti o delavčevem ugovoru, ni zahteval sodnega varstva. Na tako odločitev ne vplivajo niti osebne okoliščine pri delavcu, kot so priprava na samozaposlitev, izguba žene in skrb za mladoletnega otroka, saj je imel ves čas pooblaščenca, ki je bil seznanjen o sporu in bi v zadevi lahko pravočasno vložil tožbo. 

November 10, 1999

Sodba nº Pdp 637/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 10, 1999

1. Predhodni postopek pri delodajalcu za ugotovitev škode po 72. členu ZTPDR ni procesna predpostavka za vodenje sodnega postopka.

Sodba nº Pdp 646/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 10, 1999

Sklep o imenovanju poslovodje oz. direktorja družbe z omejeno odgovornostjo na podlagi pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo, ne pomeni tudi sklenitve delovnega razmerja, niti sam po sebi ne dokazuje obstoja delovnega razmerja. 

November 05, 1999

Sodba nº Pdp 1768/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 05, 1999

Sodišče se ne more spuščati v samo vsebino sklepa o prenehanju delovnega razmerja, v presojo, ali je bil izostanek delavca opravičen ali neopravičen, če je sklep o prenehanju delovnega razmerja postal dokončen in tudi pravnomočen, ker ga delavec - tožnik ni izpodbijal v prekluzivnih rokih, določenih v 80. in 83. členu ZTPDR. V takem primeru se tožba zavrže. 

Sodba nº Pdp 1632/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 05, 1999

Delodajalcu ni potrebno ugotavljati kvalifikatornih okoliščin po 69. čl. ZTPDR kot pogoja za zakonitost izrečenega suspenza delavcu, če je delavec s storitvijo očitane hujše kršitve delovnih obveznosti povzročil toženi stranki večjo škodo (282.707,50 SIT), ker je že s tem izpolnjen zakonski pogoj za zakonit izrek suspenza. 

Sodba nº Pdp 1572/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 05, 1999

Sodba na podlagi pripoznave se lahko izpodbija le zaradi bistvene kršitve določb postopka, ne pa zaradi nepopolno ali nepravilno ugotovljenega dejanskega stanja in napačne uporabe materialnega prava. Pripoznava je veljavna, če je bila podana s strani pooblaščenca tožene stranke, ki je imel pooblastilo za pripoznavo zahtevka. 

Sodba nº Pdp 1132/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 05, 1999

Delavec je disciplinsko odgovoren le za tiste kršitve delovnih obveznosti, ki so opredeljene v splošnem aktu delodajalca. Čeprav je delavka neopravičeno pridobila sredstva za dietno prehrano oz. se je osebno okoriščala, ne more biti odgovorna za storjeno kršitev, saj ni izpolnila znakov nobene izmed hujših kršitev delovnih obveznosti, ki jih je v svojem splošnem aktu določil delodajalec. 

Sodba nº Pdp 1296/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 05, 1999

Delavca - člana inventurne komisije za popis osnovnih sredstev, sta huje kršila delovne obveznosti po pravilniku tožene stranke o delovnih razmerjih (nevestno oz. malomarno opravljanje delovnih obveznosti, neopravljanje dela...), če sta opravila le popis osnovnih sredstev, nista pa hotela podpisati poročila predsednika inventurne komisije niti nista sama izdelala poročila o opravljenem popisu s predlogi, ki bi moralo biti v določenem roku izročeno organu upravljanja. 

November 04, 1999

Sklep nº Pdp 924/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 04, 1999

Sodišče ni dolžno pozvati predlagatelja, da dopolni vlogo, s katero predlaga odložitev plačila sodnih taks, temveč odloči na podlagi predloženih dokazil. 

Sodba nº Pdp 1254/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 04, 1999

V primeru, da delavec ne podpiše aneksa k pogodbi o zaposlitvi, velja prvotna pogodba o zaposlitvi in je delodajalec dolžan po določbi pogodbe o zaposlitvi obračunavati plačo. Plača se lahko v takem primeru delavcu zniža le s posebnim individualnim sklepom in ne na podlagi nepodpisanega aneksa k pogodbi o zaposlitvi.

Sklep nº Pdp 1232/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 04, 1999

Zasebna neodložljiva obveznost (spremljanje sina na preizkus ročnih spretnosti) ni opravičljiv razlog za vrnitev v prejšnje stanje, saj bi stranka lahko svojo odsotnost telefonsko ali telegramsko opravičila oz. pooblastila pooblaščenca. 

Sklep nº Pdp 932/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 04, 1999

Pritožba ni bila vložena v razumnem roku, če je tožnica - delavka zahtevala sodno varstvo po 23 mesecih od vložitve ugovora zoper prvostopni sklep delodajalca. Dejstvo, da je bila tožnica v tem času večinoma v bolniškem staležu, ne vpliva na takšno odločitev. 

Sklep nº Pdp 1381/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 04, 1999

Za ugotovitev elementov očitane hujše kršitve delovnih obveznosti po 1. točki 45. člena ZDDO (dejanje, ki pomeni kaznivo dejanje zoper uradno dolžnost, drugo kaznivo dejanje, storjeno na delu ali v zvezi z delom ali storjeno iz nečastnih nagibov in drugo kaznivo dejanje ali prekršek, s katerimi se krni ugled državnega organa), zadošča ocena pristojnega disciplinskega organa, da ima kršitev znake kaznivega dejanja oz. prekrška. V navedeni zakonski določbi ni predpisan pogoj, da mora biti zoper...

Sodba nº Pdp 1532/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 04, 1999

Glede na položaj profesorja v razredu, pomeni nakazovanje oblin dijakinje med izpraševanjem nedovoljen poseg v dijakinjino osebno sfero in v tem smislu zlorabo položaja in pooblastil pedagoga - profesorja. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners