Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on March 1999

March 26, 1999

Sodba nº Pdp 934/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 26, 1999

Če delodajalec ne odloči o predlogu pooblaščenca delavca za vrnitev v prejšnje stanje, ker je delavec zaradi zdravstvenih težav prepozno vložil ugovor zoper prvostopenjski sklep, o tem odloči sodišče na podlagi določbe 3. odstavka 24. člena ZDSS. Če je predlog za vrnitev v prejšnje stanje utemeljen, sodišče presoja zakonitost sklepa o prenehanju delovnega razmerja. 

Sodba nº Pdp 946/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 26, 1999

V primeru preklica pogojne odložitve izvršitve disciplinskega ukrepa prenehanja delovnega razmerja ni potrebno ugotavljati, ali so podane zahtevane posledice, ki so po zakonu (89. člen ZDR) pogoj za izrek samostojnega disciplinskega ukrepa prenehanja delovnega razmerja (t.i. kvalifikatorne okoliščine), saj zadostuje le storitev nove hujše kršitve delovne obveznosti, ki je kot taka opredeljena v splošnem aktu delodajalca. 

Sodba nº Pdp 1499/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 26, 1999

Če je bilo delovno razmerje sklenjeno za določen čas, delodajalec ni dolžan izdati delavki še posebnega sklepa o prenehanju delovnega razmerja. Narava takega sklepa je lahko zgolj deklaratorna, zato ugovor delavca zoper tak sklep ne vpliva na datum prenehanja delovnega razmerja oziroma vložen ugovor ne zadrži izvršitve sklepa do njegove dokončnosti. Ni razloga za transformacijo delovnega razmerja iz delovnega razmerja za določen čas v delovno razmerje za nedoločen čas, če delavka sploh ni ost...

Sodba nº Pdp 379/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 26, 1999

V večini primerov ima vsaka stavka oziroma ustavitev dela v določenih delih podjetja za posledico prav omejevanje in preprečevanje dela na drugih delovnih mestih. Stavka ni nezakonita zato, ker v njej niso bili udeleženi vsi delavci. 

Sodba nº in sklep Pdp 472/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 26, 1999

ZDR v 1. odst. 36. d člena ščiti vse delavce invalide (po gramatikalni razlagi - invalide, ki delajo), ne le invalide II. ali III. kategorije invalidnosti, v skladu z določbami ZPIZ. Tožniku je bil priznan trajni status vojnega invalida z odločbo z dne 8.6.1992, za čas od 1.7.1991 dalje, zato bi mu kot invalidu lahko prenehalo delovno razmerje kot trajno presežnemu delavcu le po določbah ZDR, ki veljajo za invalide. 

March 25, 1999

Sklep nº Pdp 1118/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 25, 1999

Odločitev o višini stroškov postopka je odvisna od uspeha tožnika v sporu, ki ga predstavlja količnik (izražen v odstotkih) med prisojenim in prvotno vtoževanim zneskom. 

Sodba nº Pdp 1730/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 25, 1999

Delodajalec je v skladu z določbo 88. člena KP za gradbeništvo (Ur. l. RS, št. 79/94) dolžan natančno opredeliti objekt (lokacijo), na katerem bo delavec opravljal oz. dokončal planirano delo, sicer ne more dokazati, da je bil predčasno izpolnjen pogoj za prenehanje delovnega razmerja za določen čas, ker naj bi bilo planirano delo (zgrajen objekt) opravljeno. 

Sodba nº Pdp 1773/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 25, 1999

Delavec, ki svoje odsotnosti z dela v zvezi z zatrjevano boleznijo ne opraviči z ustreznimi bolniškimi listi, niti ne predloži drugih dokazov, iz katerih bi prepričljivo izhajalo, da zaradi bolezni v določenem obdobju za delo dejansko ni bil zmožen, izostane z dela neopravičeno. 

Sklep nº Pdp 1557/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 25, 1999

V primeru molka delodajalca je dopustno sodno varstvo le, če je delavec tožbo vložil v razumnem roku. Delavcu invalidu ne more prenehati delovno razmerje zaradi operativnih razlogov brez njegovega soglasja vse dotlej, dokler mu ni zagotovljena pravica do pokojnine ali katera od preostalih pravic iz 33. člena ZDR. V primeru molka delodajalca je dopustno sodno varstvo le, če je delavec tožbo vložil v razumnem roku. 

Sodba nº Pdp 284/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 25, 1999

Določeno stanje zasvojenosti, kot posledica delavčevega uživanja alkohola na delovnem mestu in izven njega, je lahko razlog, da disciplinski organ pogojno odloži izvršitev disciplinskega ukrepa prenehanja delovnega razmerja in delavcu naloži, da nastopi zdravljenje odvisnosti. Vendar je ta odločitev v prosti presoji delodajalca. 

Sodba nº in sklep Pdp 1180/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 25, 1999

V primeru, da je bilo delavčevo delovno mesto ukinjeno, lahko od takrat naprej uveljavlja le plačilo nadomestila plače po obračunski osnovi drugih ustreznih del, ne pa več od obračunske osnove ukinjenega delovnega mesta. 

Sodba nº Pdp 1229/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 25, 1999

Pravice delavca do nagrade za koristni predlog so urejene v splošnih aktih organizacije. Delavec lahko uveljavlja pravice do koristnega predloga v skladu s pravilnikom o množični inovativni dejavnosti organizacije. Analize prihrankov zaradi organizacijskih sprememb, ki naj bi predstavljale koristni predlog in jih je v organizaciji predlagal delavec, podane v ugovoru zoper sklep o prerazporeditvi na drugo delovno mesto, ni mogoče šteti za dopolnitev že vložene prijave ali za novo prijavo koris...

Sklep nº Pdp 410/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 25, 1999

Izvršni svet Skupščine RS (udeleženec) ni kršil svoje obveznosti za zagotovitev sredstev, namenjenih za vrednotenje delovne uspešnosti, saj je s svojim sklepom z dne 11.10.1990 zagotovil delavcem Ministrstva A. dodatek v višini 15 % zaradi izjemnih pogojev dela, dne 10.1.1991 pa je ta dodatek prekvalificiral tako, da se je nanašal na delovno uspešnost ter je ves sporni čas tudi izplačeval dodatek za delovno uspešnost in ne dodatek za izjemne pogoje dela. 

Sodba nº Pdp 806/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 25, 1999

Določba 3. odstavka 59. člena ZTPDR, da o disciplinski odgovornosti poslovodnega organa odloča organ, ki ga imenuje,se upošteva pri odločanju o disciplinski odgovornosti člana uprave v delniški družbi, zato je za odločanje pristojen nadzorni svet. 

March 21, 1999

Sklep nº Pdp 1586/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 21, 1999

Kriva izpovedba priče je lahko razlog za obnovo postopka le, če predlagatelj obnove dokaže kaznivo dejanje krive izpovedbe s pravnomočno sodbo kazenskega sodišča. 

March 19, 1999

Sodba nº Pdp 1236/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 19, 1999

1. Delodajalec je sicer ravnal pravilno, ko delavca - tujca brez delovnega dovoljenja ni mogel ponovno zaposliti na podlagi pravnomočne sodbe o reintegracijskemu zahtevku, vendar je delavec kasneje pridobil delovno dovoljenje z veljavnostjo za nazaj, tudi za vtoževano obdobje, zato mu je delodajalec dolžan povrniti nadomestilo plače za to obdobje. 2. Delodajalec lahko zahteva zaradi takšnega (nezakonitega) ravnanja zavoda za zaposlovanje od zavoda povrnitev delavcu izplačanih nadomestil plače...

Sklep nº Pdp 70/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 19, 1999

Ni sodne presoje o tem, ali so udeleženci kršili obveznosti pri postopku za sklenitev kolektivne pogodbe in odločanja o razveljavitvi pobude za sklenitev nove kolektivne pogodbe. Vodenje, nadaljevanje postopka pomirjanja in neuspešno pomirjanje ne more biti pogoj za pisno odpoved kolektivne pogodbe in tudi ni mogoče govoriti o obveznem postopku za mirno reševanje spora, katerega izvedba bi bila pogoj za sodno varstvo. 

Sklep nº Pdp 1238/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 19, 1999

1. Če sta obe pravdni stranki oz. njuna pooblaščenca na naroku za glavno obravnavo soglašala, da sodišče odloči na seji senata po prejemu dokazil o vročitvi sklepov disciplinske komisije, sodišče ni storilo absolutno bistveno kršitev določb postopka po 9. tč. 2. odst. 354. čl., če je izdalo sodbo brez glavne obravnave. 2. Skladno z 2. odst. 63. čl. ZTPDR mora biti delavec zaslišan pred disciplinskim organom, razen če se brez opravičenih razlogov ne odzove na pravilno poslano vabilo. Zgolj dej...

March 18, 1999

Sklep nº Pdp 356/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 18, 1999

Če je delodajalec izvedel disciplinski postopek v skladu z določbami 59. do 67. člena ZTPDR, ter tako zagotovil sodelovanje delavke v disciplinskem postopku in ji omogočil pravico do obrambe in ugovora zoper sklep disciplinske komisije, mu ni mogoče očitati, da je ravnal samovljno. Zato tudi niso izpolnjeni pogoji za izdajo začasne odredbe po 19. členu ZDSS, saj ne gre za samovljno ravnanje, delavka pa tudi ni dokazala, da bi ji s sklepom delodajalca nastala nenadomestljiva škoda. 

Sodba nº Pdp 1220/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 18, 1999

Kadar delodajalec v postopku sodnega varstva pravic ne more predložiti takšnih dokazov, na podlagi katerih bi bilo mogoče prepričljivo ugotoviti pravilnost ocene delovne uspešnosti in s tem preizkusiti pravilnost uporabe temeljnega kriterija za ohranitev zaposlitve, ni mogoče zaključiti, da je delavcu zakonito prenehalo delovno razmerje po 12. tč. 1. odst. 100. člena ZDR. 

Sklep nº Pdp 954/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 18, 1999

Sodišče s sklepom o nadaljevanju postopka, ki je bil prekinjen zaradi začetka stečajnega postopka nad toženo stranko, omogoči zgolj nadaljevanje prekinjenega postopka, zato se v tem sklepu ne spušča v vprašanja glede pravočasnosti samega predloga tožnika za nadaljevanje postopka in ali je tožnik svoj zahtevek ustrezno spremenil v ugotovitvenega. 

March 12, 1999

Sodba nº in sklep Pdp 1286/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 12, 1999

1. Skupščina d.o.o. lahko odloča o ugovoru delavca zoper disciplinsko odločitev prve stopnje, če tako določajo interni akti delodajalca, vendar mora biti navzočih toliko družbenikov, da imajo večino vseh glasov v skladu s 1. odst. 440. člena ZGD. Odločitev, ki jo sprejme družbenik, ki ima le 1/2 vseh glasov, ni zakonita. 2. Sodišče mora prepričljivo obrazložiti, zakaj šteje, da je pri delavcu podana pozitivna prognoza in je utemeljen izrek disciplinskega ukrepa prenehanja delovnega razmerja, ...

March 11, 1999

Sklep nº Pdp 1198/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 11, 1999

Z opustitvijo vročitve drugopisa umika tožbe pooblaščencu tožene stranke je prvostopno sodišče storilo bistveno kršitev postopka po 1. odstavku 354. člena ZPP, ker je zahtevek za povračilo stroškov vezan na rok, ki teče od prejema sporočila o umiku. 

March 04, 1999

Sodba nº Psp 235/97 of Oddelek za socialne spore, March 04, 1999

Namen določbe 2. alinee 2. odst. 27. člena ZZZPB je, da se z izplačilom denarnega nadomestila v enkratnem znesku nudi pomoč zavarovancem, ki podjetje šele nameravajo ustanoviti. Vendar pa v konkretni zadevi tožnik izpolnjuje pogoje za priznanje izplačila v enkratnem znesku, čeprav je bilo podjetje ustanovljeno že pred uveljavljanjem denarnega nadomestila, vendar se je tožnik lahko v podjetju zaposlil šele kasneje, ko je vložil sredstva v materialno osnovo podjetja. 

Sodba nº Psp 194/97 of Oddelek za socialne spore, March 04, 1999

Tožnici pripada denarno nadomestilo za čas brezposelnosti, čeprav je kot (so)lastnica odjavila obrt oz. dejavnost, saj z dejavnostjo ni pridobivala dohodkov, s katerimi bi se preživljala, temveč je prihodke v celoti porabila za plače zaposlenih delavk. Pri tem je ravnala v dobri veri oz. ne fravdulozno v smislu kasnejšega uveljavljanja pravic, ter ji ni mogoče očitati krivdnega ravnanja, če ni poskrbela naprej za svojo varnost, prav tako pa ni mogla predvideti, da ne bo ustvarila dohodka, s k...

Sodba nº Psp 233/97 of Oddelek za socialne spore, March 04, 1999

Izračun prispevka za dokup pokojninske dobe je zahtevna računska operacija s številnimi elementi, zato je sodišče ravnalo pravilno, ko je ob ugotovitvi nezakonitosti odločbe toženca - ZPIZ, s katero je ta odločil, da ima tožnik pravico do dokupa zavarovalne dobe, razveljavilo izpodbijani odločbi toženca in zadevo vrnilo tožencu v ponovno odločanje v skladu s 3. odst. ZDSS. Toženec razpolaga s podatki, potrebnimi za pravilno odmero prispevka ter z računalniško podporo za izračun, ugotavljanje ...

Sklep nº Psp 7/98 of Oddelek za socialne spore, March 04, 1999

Za priznanje pravice do predčasne pokojnine, ki naj bi jo zavarovanec pridobil kot tehnološki višek, ob izpolnjenih ostalih pogojih glede starosti in delovne dobe, je bistveno, ali so bili za tožnika izpolnjeni vsi pogoji, predpisani v določbah ZDR, ki urejajo pogoje in postopek za prenehanje potreb po delavcih zaradi nujnih operativnih razlogov v organizaciji oz. pri delodajalcu. Obhajanje zakonodajalčeve volje, celo z na zunaj pravilnim ravnanjem, ne more uživati pravnega varstva, saj naspr...

Sodba nº Pdp 1732/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 04, 1999

Zgolj vpis prenehanja delovnega razmerja v delovno knjižico, ne da bi delodajalec izdal - vročil delavcu pismeno odločbo o prenehanju delovnega razmerja, kot to določa 78. člen ZTPDR, pomeni nezakonit način prenehanja delovnega razmerja. V takem primeru je delavec dolžan uveljavljati varstvo pravic pri delodajalcu v 15 dneh odkar je zvedel za kršitev pravice, kar je pogoj za uveljavljanje sodnega varstva. 

Sodba nº Pdp 448/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 04, 1999

Delodajalec ni bistveno kršil pravil postopka, ko delavca ni vabil na sejo disciplinskega organa druge stopnje in je o delavčevem ugovoru odločil v njegovi odsotnosti. V ugovornem postopku se niso izvajali nobeni novi dokazi, oziroma se ni odločalo o nobenih novih dejstvih, prav tako pa tudi tožnik ni izkazal, da bi mu bilo zaradi odločanja o ugovoru v njegovi odsotnosti onemogočeno seznaniti ugovorni organ o kakršnihkoli dodatnih relevantnih novih dejstvih. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners