Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on April 1999

April 23, 1999

Sklep nº Pdp 277/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 23, 1999

Sodišče zavrže predlog za obnovo postopka kot nepopoln, če ga predlagatelj niti po pozivu sodišča ne popravi, sodišče pa ga na tako sankcijo tudi opozori. 

Sodba nº Pdp 1483/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 23, 1999

Odpravnino trajno presežnemu delavcu je dolžan izplačati le delodajalec, ki je delavcu izdal odločbo o prenehanju delovnega razmerja kot trajno presežnemu delavcu, ne pa družba, v katero je bil delavec le začasno razporejen za čas trajanja odpovednega roka. 

Sklep nº Pdp 1398/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 23, 1999

Za presojo, ali je delovno razmerje za določen čas prešlo v delovno razmerje za nedoločen čas, ker je delavec ostal na delu po času, ko bi mu moralo delovno razmerje prenehati, je odločilno, ali je tožnik nadaljeval z delom po preteku določenega časa, ne da bi bilo poprej dogovorjeno podaljšanje delovnega razmerja za določen čas (s pisno ali ustno sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ...). 

Sklep nº Pdp 585/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 23, 1999

V primeru izdaje začasne odredbe v zavarovanje denarne terjatve, je sprejemljivo stališče o nedopustnosti istovetnosti vsebine začasne odredbe in tožbenega zahtevka, saj mora začasna odredba služiti zavarovanju terjatve in ne sme prejudicirati odločitve o tožbenem zahtevku. 

April 22, 1999

Sodba nº Psp 72/98 of Oddelek za socialne spore, April 22, 1999

V socialnem sporu presoja sodišče zadevo samo po dejanskem stanju, podanem v času zaključka postopka pri tožencu, konkretno do izdaje drugostopenjske odločbe, zato ne more upoštevati kasnejših navedb zavarovanca, da je pri njem nastopilo poslabšanje zdravstvenega stanja. V nasprotnem primeru bi sodišče brez pravne podlage prevzelo pristojnosti, ki jih ima toženec - zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ima pa tudi možnost sam ali preko osebnega zdravnika oz. konzilija zdravnikov, v ...

Sodba nº Psp 71/98 of Oddelek za socialne spore, April 22, 1999

Po določbi 1. odstavka 76. člena zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (ZTPDR - Ur. l. SFRJ, št. 60/89) preneha delavcu delovno razmerje po samem zakonu, če se na način, ki ga določa zakon, ugotovi, da ni več možen za delo in to z dnem, ko mu je vročena pravnomočna odločba o ugotovljeni nezmožnosti za delo. V 44. in 45. členu ZPIZ-a je jasno določeno, kaj se šteje za izračun pokojninske osnove. Nobene zakonske podlage ni, da bi se v pokojninsko osnovo vštevala plača po pogodbah o ...

Sodba nº Pdp 349/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 22, 1999

Če delavka - tožnica podpiše odpoved oz. predlog za sporazumno prenehanje delovnega razmerja ob sami sklenitvi delovnega razmerja, ko je v podrejenem in odvisnem položaju kot šibkejša stranka, in pod pritiskom, da sicer ne bo sklenjeno delovno razmerje, njena volja o prenehanju delovnega razmerja ni prava in svobodna, zato taka izjava ni veljavna in ne more učinkovati. 

Sklep nº Pdp 566/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 22, 1999

Sodišče ne more izdati začasne odredbe zoper drugotoženo stranko, dokler le ta po razširitvi tožbe oz. subjektivni spremembi tožbe po 192. členu ZPP ne da svojega soglasja za vstop v pravdo. 

Sklep nº Pdp 199/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 22, 1999

Do povračila stroškov postopka je upravičen tudi tožnik, ki je umaknil tožbo takoj, ko je tožnik izpolnil zahtevek, ne glede na to, ali je pred tem sploh nastopila litispendenca oz. bila tožencu vročena tožba pred njenim umikom. 

Sodba nº Psp 69/98 of Oddelek za socialne spore, April 22, 1999

Za upravičenost do dodatka za pomoč in postrežbo za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb, določenih v 1. odst. 148. člena zakona, morajo biti z medicinskimi izvidi ali z izvidom osebnega pregleda pred medicinskimi strokovnjaki izkazana vsa v 1.odst. 148. člena zakona našteta stanja. Če je podana samo večina od teh stanj, gre za stanje po 2. odst. 148. člena zakona in s tem za upravičenost do dodatka za pomoč in postrežbo za opravljanje večine osnovnih življenjskih potreb, kar pa ima ...

Sodba nº Pdp 1346/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 22, 1999

Pravica delavca do plačila regresa za letni dopust je vezana na pravico do izrabe letnega dopusta, ki jo delavec v skladu s 57. členom ZDR pridobi z nepretrganim delom, ki traja šest mesecev. 

Sklep nº Pdp 518/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 22, 1999

Razlogi za vrnitev v prejšnje stanje so opravičljivi, če stranka dokaže, da ni kriva za zamudo, zato navedbe pooblaščenca tožeče stranke, da je bil preobremenjen z delom in je zaradi tega zamudil rok za pritožbo iz opravičenega razloga, niso upoštevane. 

Sklep nº Pdp 1428/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 22, 1999

Vodenje glavne obravnave ob neizkazanem vabilu za eno stranko oz.

Sklep nº Pdp 280/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 22, 1999

Napačno pravno mnenje oz. zmotna uporaba materialnega prava nista razloga za obnovo postopka. Pooblaščenka tožnika je tožbo umaknila, tožnik pa ni dokazal, da bi s tem storila kaznivo dejanje, kar bi lahko bil razlog za obnovo postopka, temveč je zgolj navajal, da pooblaščenka zaradi duševne bolezni ni bila sposobna opravljati dela na zadostni strokovni ravni, zato je prvostopno sodišče pravilno odločilo, ko obnove ni dovolilo. 

Sodba nº Pdp 1740/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 22, 1999

Tujcu, ki ima delovno dovoljenje za določen čas, ne preneha delovno razmerje za nedoločen čas s potekom delovnega dovoljenja za določen čas, če pridobi novo delovno dovoljenje in med prejšnjim in novim delovnim dovoljenjem ni časovne prekinitve. 

Sodba nº Pdp 1279/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 22, 1999

Delavka ne more trpeti škodljivih posledic, če je njen zdravnik pri izdaji potrdila o bolniškem staležu ravnal v nasprotju s predpisi in je že odobreni bolniški stalež kasneje preklical. Delavka je ravnala v dobri veri in v interesu bolnega otroka, zato ni neopravičeno izostala z dela in ji je delovno razmerje nezakonito prenehalo. 

Sklep nº Pdp 521/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 22, 1999

Sodišče je zavrnilo predlog za vrnitev v prejšnje stanje, ker pooblaščenec ni navedel opravičljivega razloga za zamudo pravdnega dejanja. 

Sklep nº Pdp 302/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 22, 1999

Tožena stranka je tožnici plačala vtoževano terjatev po vložitvi tožbe, vendar pa tožnica ni takoj umaknila tožbo, temveč šele po prejemu odgovora na tožbo. Zato je dolžna toženi stranki povrniti stroške odgovora na tožbo. 

Sklep nº Pdp 1678/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 22, 1999

Tožnica je lahko zahtevala zakonite zamudne obresti od pripoznanega zneska glavne terjatve še za čas pred vložitvijo tožbe, zato bi sodišče moralo odločiti tudi o tem delu zahtevka, ne pa zavreči spremembo tožbe. 

Sodba nº Pdp 1043/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 22, 1999

Delodajalec (d.o.o. z manj kot 50 delavci) mora v splošnem aktu ali v kolektivni pogodbi določiti kršitve delovnih obveznosti, za katere se izreče disciplinski ukrep prenehanje delovnega razmerja ter okoliščine in pogoje za izrek takšnega ukrepa. Neposredno sklicevanje na določbe 58. člena ZTPDR in 89. člena ZDR ne more biti podlaga za izrek ukrepa. V splošnem aktu lahko določi, da se za ugotavljanje kršitev, vodenje disciplinskega postopka in izrekanje ukrepov uporabljajo neposredno določbe ...

April 16, 1999

Sklep nº Pdp 373/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 16, 1999

Zoper sklep sodišča o postavitvi izvedenca ni pritožbe, zato se pritožba zoper tak sklep zavrže. 

Sklep nº Pdp 37/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 16, 1999

Ker je bila vročitev sodbe zaradi izostanka pravilno opravljena, tako, da je bilo sodno pisanje vročeno pooblaščeni osebi nogometnega kluba, drugih opravičljivih razlogov za zamudo pritožbenega roka pa ni bilo, je sodišče pravilno postopalo, ko je pritožbo kot prepozno zavrglo, podrejeni predlog za vrnitev v prejšnje stanje pa zavrnilo, ker za zamudo ni bilo opravičljivih razlogov. 

Sklep nº Pdp 19/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 16, 1999

Ker tožnik ni pravočasno tj. v zakonskem roku niti v razumnem roku uveljavljal priznanje obstoja delovnega razmerja pri delodajalcu, pri katerem je delal "na črno", ampak je to storil šele po 5 letih po prenehanju dela pri samostojnem podjetniku, ni pogojev za sodno varstvo in se tožba zavrže. 

Sklep nº Pdp 415/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 16, 1999

Tožena stranka ni upravičena do povračila stroškov postopka, če je zamudila 15 dnevni rok iz 7.odstavka 164. čl. ZPP po tem, ko je bila obveščena o umiku tožbe izven glavne obravnave.

Sklep nº Pdp 236/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 16, 1999

Tožnik je zaprosil za oprostitev plačila sodne takse za tožbo šele z vlogo, s katero je tožbo umaknil. Ker sklep o oprostitvi plačila sodnih taks učinkuje šele od dneva, ko je pri sodišču vložen predlog za oprostitev in velja za vse vloge in dejanja, za katera je po 4. in 5. členu ZST ( Ur. list RS, št.1/90 - 20/98 ) nastala taksna obveznost tega dne ali kasneje, ga sodišče ni moglo oprostiti plačila sodnih taks. 

Sklep nº Pdp 193/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 16, 1999

Pravdni stroški so izdatki, ki nastanejo med postopkom ali zaradi postopka (ne le med pravdo ali zaradi pravde). Tožnik je upravičen do povrnitve stroškov, čeprav sodišče tožbe tožencu ni vročilo pred umikom tožbe (ki je bil posledica naknadne izpolnitve zahtevka) in pravda sploh še ni pričela teči. 

Sodba nº Pdp 420/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 16, 1999

Krivda je opredeljena z določeno stopnjo storilčeve vednosti oziroma zavesti, da je njegovo ravnanje protipravno ter z določeno stopnjo hotenja, da stori dejanje, s katero povzroči nedopustno posledico.

April 15, 1999

Sklep nº Pdp 339/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 15, 1999

Ker stečajni senat zaradi vložitve tožbe oz. opredelitve zahtevka po višini po izteku 8-dnevnega roka iz 127. člena takrat veljavnega ZPPSL (Ur. l. SFRJ, št. 84/89) ob sprejemu sklepa o glavni razdelitvi ni rezerviral sredstev za tožnikovo še vedno sporno terjatev, le-ta v stečaju ne more biti več poplačana. Zato tožnik ne izkazuje pravovarstvenega interesa za vložitev ugotovitvene tožbe in vodenja postopka po njej.

Sodba nº Pdp 1626/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 15, 1999

Pri izračunavanju nagrade za tehnično izboljšavo, aplicirano v proizvodnem procesu, je potrebno kot osnovo upoštevati racionalizacijske efekte in denarno terjatev odmeriti po metodologiji ugotavljanja koristi zaradi zmanjšanja stroškov oz. povečanja prihrankov v proizvodnji, ne pa komercialnih efektov v povečanju dohodka, ki je praviloma direktna posledica prodaje proizvodov. Pri izračunu se je prvostopenjsko sodišče pravilno oprlo na ustrezne določbe pravilnika oz. akta delodajalca in na izv...

Sodba nº Pdp 1522/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 15, 1999

1. Zavarovanec lahko z zavarovalnico sklene poravnavo le glede plačila odškodnine za posamezne oblike škode, ki jo je utrpel na delovnem mestu, glede drugih oblik škode pa si pridrži pravico, da jo zahteva v pravdi. Tak sporazum je pravno dopusten.

Sklep nº Pdp 1742/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 15, 1999

Sodišče mora ves čas postopka paziti, ali ne teče morda med istima strankama pravda o istem zahtevku, ki se nanaša na plačilo razlike plače. Sodišče mora zavreči tako tožbo, ki jo je tožnik vložil kasneje . 

Sodba nº Pdp 920/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 15, 1999

Tožena stranka v sporu ni dokazala obstoja izločitvenega razloga po 2. tč. 71. člena ZPP. Zato zgolj pavšalno navajanje pritožbe, da je bila sodnica porotnica sodelavka tožnice, ko sta še bili sodelavki pri toženi stranki, brez predložitve ustreznih dokazov, da je bila v času izdaje izpodbijane sodbe stalno ali začasno zaposlena pri toženi stranki, ne zadostuje za obstoj navedenega izločitvenega razloga. 

Sklep nº Pdp 111/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 15, 1999

Kadar je podana pravna kontinuiteta v pravni osebnosti stranke, sprememba firme zaradi preoblikovanja iz ene v drugo pravno obliko organiziranosti ni ovira za nadaljevanje postopka s stranko, kot je bila poimenovana ob vložitvi tožbe.

Sklep nº Pdp 1662/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 15, 1999

Čeprav je tožnik umaknil tožbo, s katero je zahteval razveljavitev sklepov o prenehanju delovnega razmerja kot trajno presežnemu delavcu, toženi stranki ni dolžan povrniti stroškov postopka, saj v sporih zaradi prenehanja delovnega razmerja trpi delodajalec svoje stroške postopka ne glede na izid postopka (2. odst. 22. tč. ZDSS). 

Sodba nº Pdp 488/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 15, 1999

Ker tožnik v ocenjevalnem obdobju ni bil v službi in v tem obdobju ni bilo možno zanj upoštevati kriterija delovne uspešnosti, je potrebno v postopku reševanja presežnih delavcev upoštevati povprečne ocene njegove delovne uspešnosti, ki so bile podane za potrebe nagrajevanja pri delu v času, ko je pred nastankom spora pri toženi stranki še redno delal. 

Sodba nº Pdp 1195/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 15, 1999

Delavec je huje kršil delovne obveznosti s tem, ko je kot odgovorni projektant neopravičeno odklonil nalog vodje tehničnega sektorja, naj predloženi projekt popravi, ker se s strokovnim mnenjem nadrejenega delavca ni strinjal, s tem je povzročil motnje v delovnem procesu, ker načrtovano delo ni steklo, zastoj pa je imel negativen finančni vpliv. 

Sklep nº Pdp 385/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 15, 1999

Dokazi, ki jih je tožena stranka predlagala v prejšnjem postopku in tisti, s katerimi je razpolagala, pa jih ni predložila sodišču, niso novi dokazi, na podlagi katerih bi sodišče lahko dovolilo obnovo postopka po 9. točki 421.člena ZPP. 

Sodba nº Pdp 922/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 15, 1999

V sporazum o prenehanju delovnega razmerja kot trajno presežnemu delavcu se delavec lahko odpove plačilu odpravnine. Delavec je prejel izvod sporazuma, ki je imel pravni pouk, vendar zoper tega ni ugovarjal. Zato ni bil v zmoti glede odpovedi odpravnini. 

April 09, 1999

Sklep nº Pdp 1306/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 09, 1999

Čeprav delavec tožbenega zahtevka na razveljavitev sklepa disciplinske komisije ne postavi, ampak nepravilno zahteva le razveljavitev dokončnega sklepa drugostopenjskega organa in tudi tekom postopka ne popravi pomanjkljivega tožbenega zahtevka, mora sodišče, ki v tovrstnih sporih na tožbeni zahtevek delavca ni vezano, odločiti o zakonitosti obeh sklepov disciplinskih organov, ker le oba skupaj tvorita celovito (dokončno) odločitev o disciplinski odgovornosti delavca in o disciplinskem ukrepu. 

Sodba nº Pdp 218/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 09, 1999

Akontacija odškodnine za poškodbo pri delu, ki sta jo pravdni stranki označili kot "odrečna izjava", pomeni le del odškodnine in predstavlja le določen denarni znesek, ki ga je treba upoštevati pri določitvi končnega zneska odškodnine. Izplačani znesek akontacije je potrebno revalorizirati in ošteti od celotne odškodnine. 

Sodba nº in sklep Pdp 179/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 09, 1999

Delavec, ki je imel zadostne delovne izkušnje in je bil poučen o pravilnem delu, pa je kljub temu opustil pravilen postopek zagona stroja, je delno soodgovoren za nastalo škodo, ker je ravnal malomarno. 

Sklep nº Pdp 1574/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 09, 1999

Priznanje terjatve v stečajnem postopku s strani stečajnega upravitelja pomeni, da bo terjatev v stečajnem postopku poravnana; s tem dejanjem stečajnega upravitelja za upnika odpade pravni interes za ugotovitveno tožbo, zato se tožba zavrže.

Sodba nº Pdp 1376/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 09, 1999

1. Prvostopno sodišče ni prekoračilo tožbenega zahtevka, ko je tožniku poleg pripoznane terjatve - odpravnine prisodilo tudi zamudne obresti, saj se tožnik zamudnim obrestim ni odpovedal, niti ni tožbe glede obrestnega zahtevka umaknil. Umik oz. odpoved tožbenemu zahtevku morata biti podana z izrecno izjavo, ki je v obravnavanem primeru ni bilo.

Sodba nº Pdp 1790/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 09, 1999

1. Regres za letni dopust je vezan na pravico delavca do dopusta in ne na njegovo dejansko izrabo, zato delavcu pripada regres, čeprav ni izrabil letnega dopusta.

Sodba nº Pdp 656/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 09, 1999

Delodajalec (d.o.o. v stečaju) ni pasivno legitimiran v sporu zaradi plačila prikrajšanja pri plači za obdobje delavčeve zaposlitve pri drugem delodajalcu, t.j. v delniški družbi materi, če med delodajalcema ni pravnega nasledstva oziroma če med njima ni prišlo do odstopa oziroma prevzema terjatev iz naslova prikrajšanja pri plačah delavcev. 

Sklep nº Pdp 471/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 09, 1999

Vložitev tožbe zaradi ugotovitve obstoja prerekane terjatve v stečajnem postopku na nepristojno sodišče, namesto predloga za nadaljevanje že začetega postopka pred delovnim sodiščem, je pripisati očitni pomoti tožnika, ki je bil s sklepom stečajnega senata napoten na vložitev tožbe, zato je potrebno tako tožbo šteti za pravočasen predlog za nadaljevanje postopka, če je bila tožba vložena v roku 15 dni na nepristojno sodišče. 

Sklep nº Pdp 441/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 09, 1999

Posebna pritožba zoper odločbo o odmeri takse, izdano na predlog stranke (1. odst. 27. čl. ZST), ni dopustna pred izdajo sodbe o glavni stvari (2. odst. 27. čl. ZST). 

Sodba nº in sklep Pdp 1096/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 09, 1999

Po določbi 42. člena Kolektivne pogodbe med delavci in zasebnimi delodajalci (Ur.list RS, št.26/91), lahko zasebni delodajalec odpusti delavca z dela brez poprejšnje odpovedi le, če ga zaloti pri storitvi kaznivega dejanja na delu ali v zvezi z delom, ki se preganja po uradni dolžnosti in če o tem istočasno obvesti pristojnega državnega tožilca. 

Sodba nº in sklep Pdp 1725/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 09, 1999

Zaslišanje stranke je po določbi 264. čl. ZPP fakultativne, ne pa obligatorne narave, zato ni podana relativna kršitev določb pravdnega postopka, če sodišče prve stopnje tožnic ni zaslišalo. Tožene stranke niso navajale takšnih dejstev, zaradi katerih bi bilo potrebno zaslišanje tožečih strank glede vprašanja opravičljive oz. neopravičljive zmote. 

Sodba nº Pdp 777/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 09, 1999

Določba sporazuma o prenehanju delovnega razmerja, po kateri pogodbena stranka soglaša, da so poravnane vse pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, ni nična, ker ne nasprotuje ustavnim načelom niti prisilnim predpisom ali morali, lahko pa bi bila izpodbojna zaradi napak volje. 

Sodba nº Pdp 1338/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 09, 1999

1. Delodajalec je ravnal nezakonito, ko ni upošteval določbe 1. odst.

Sodba nº Pdp 296/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 09, 1999

Delo pri pripenjanju in odpenjanju štiritonskih betonskih plošč na žerjav, je dejavnost, iz katere izhaja večja škodna nevarnost za okolico (2. odst. 154. čl. ZOR), zato delodajalec objektivno odškodninsko odgovarja za škodo, ki delavcu nastane pri takem delu.

Sodba nº Pdp 1326/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 09, 1999

Do novele ZZZPB ( Ur.l. RS št. 69/98 ) je bil v primeru razveljavitve sklepa o prenehanju delovnega razmerja delavec zavezan k vračilu denarnega nadomestila za čas brezposelnosti Zavodu za zaposlovanje, po noveli pa zavod zahteva povračilo škode od delodajalca, če sodišče ugotovi s pravnomočno sodbo, da je bilo prenehanje delovnega razmerja nezakonito. 

Sodba nº Pdp 900/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 09, 1999

Delavka ni storila hujše kršitve zlorabe bolniškega staleža, ki jo stori delavec, če se med bolniškim staležem na zdravi po navodilih zdravnika ali če kako drugače zavlačuje z zdravljenjem, ker ni napravila ničesar, kar bi bilo v nasprotju z zdravnikovimi navodili, saj je po njegovem priporočilu spremenila bivalno okolje zaradi astmatičnega obolenja. 

April 08, 1999

Sodba nº in sklep Psp 135/98 of Oddelek za socialne spore, April 08, 1999

Upravičencu ne pripada akontacija vojaške pokojnine po Odloku o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin (Ur.l. RS, št. 21/91 in 4/92), če nima več stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji. 

Sodba nº Pdp 1232/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 08, 1999

Začasna odstranitev delavca ni zakonita, če zoper delavca predhodno ali vsaj istočasno ni bil uveden disciplinski postopek zaradi storitve hujše kršitve delovne obveznosti. 

Sodba nº Pdp 1054/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 08, 1999

V zahtevi za začetek disciplinskega postopka mora biti določno in jasno opredeljeno delavčevo ravnanje, s katerim naj bi storil hujšo kršitev delovnih obveznosti, vključno z navedbo nevarnosti nastanka večje škode v smislu določb 89. čl. ZDR, sicer ni dopustno delavcu izreči ukrepa prenehanja delovnega razmerja zaradi nevarnosti povzročitve večje škode s storitvijo ali opustitvijo dejanja. 

Sodba nº Pdp 1435/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 08, 1999

Nosečnost delavke ne pomeni višje sile, zaradi česar bi delavka - zdravnica prenehala s specializacijo, temveč je to zgolj okoliščina, na podlagi katere bi bila upravičena do (začasne) prekinitve specializacije. 

Sodba nº Pdp 1531/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 08, 1999

Delavci, ki jim je prenehalo delovno razmerje zaradi začetka stečajnega postopka, nimajo zagotovljenih enakih pravic do odpravnine kot trajno presežni delavci po ZDR, pač pa le pravice v obsegu in pod pogoji, določenimi v Zakonu o jamstvenem skladu RS, ki jih Jamstveni sklad RS zagotavlja iz lastnih sredstev. 

Sodba nº Pdp 465/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 08, 1999

Delavci, ki jim je prenehalo delovno razmerje zaradi takšne metode finančne reorganizacije v postopku prisilne poravnave, nimajo pravice do enake odpravnine kot tisti delavci, ki jim je prenehalo delovno razmerje zaradi nujnih operativnih razlogov po ZDR, ker ZPPSL ne predvideva odpravnine zaradi prenehanja delovnega razmerja v postopku prisilne poravnave. 

Sodba nº Pdp 1262/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 08, 1999

Osnova za izračun odpravnine tožnika, ki mu je delovno razmerje prenehalo iz nujnih operativnih razlogov, je najmanj polovica povprečja neto plače zadnjih treh mesecev, ki jih je delavec dejansko prejel in jih izkazal s plačilnimi listi. 

Sodba nº Pdp 804/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 08, 1999

Delavec, ki mu je delovno razmerje prenehalo iz nujnih operativnih razlogov, je upravičen do izplačila odpravnine po 36. f členu ZDR ne glede na finančne težave delodajalca, ker le-te ne vplivajo na njegovo obveznost do delavca. 

Sklep nº Pdp 1328/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 08, 1999

Dopustna je revizija zoper sklep pritožbenega sodišča, s katerim je bil potrjen sklep sodišča prve stopnje o zavrnitvi predloga za obnovo postopka. Omejena je zgolj na vprašanje, ali je drugostopenjsko sodišče pravilno uporabilo določbe 421. člena ZPP, to je, ali je pravilno odločilo o tem, ali so razlogi za obnovo postopka podani ali ne. 

Sodba nº Pdp 1537/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 08, 1999

Če je bila kot ena od metod finančne reorganizacije predvideno zmanjšanje števila pri delodajalcu zaposlenih delavcev, je lahko prenehalo delovno razmerje tudi delavcem - invalidom, ki so sicer varovani z določbami 36.d člena ZDR, vendar le v primeru, če je sklep o potrditvi prisilne poravnave postal pravnomočen do dneva objave odločbe Ustavnega sodišča RS V/I-114/95 z dne 7.12.1995 (Ur. l. RS, št. 8/96), s katero je Ustavno sodišče RS zadržalo izvajanje določb 51. člena ZPPSL. 

Sodba nº Pdp 1496/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 08, 1999

V okviru določb 23. člena ZDSS sodišče opravi preizkus zakonitosti disciplinskih sklepov delodajalca zgolj z vidika zakonitosti izrečenega disciplinskega ukrepa, saj le v posledici izrečenega disciplinskega ukrepa nastanejo delavcu pravno relevantne posledice, ki so tudi lahko predmet sodnega spora. 

April 02, 1999

Sklep nº Pdp 456/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 02, 1999

Toženčev zapis na blagajniškem prejemku, da bo določenega dne tožniku prinesel denar, pri čemer je tudi naveden znesek 700.000,00 tolarjev, izkazuje verjetnost tožbenega zahtevka tožnika za plačilo tega zneska, ki naj bi izviral iz manjkov, povzročenih s strani toženca.

Sodba nº Pdp 1693/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 02, 1999

Pravica do odpravnine po 36. f členu ZDR ni neodtujljiva pravica in se ji delavec lahko odpove.

Sodba nº Pdp 1426/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 02, 1999

Delavki ni zakonito prenehalo delovno razmerje na podlagi odpovedi, saj je bilo ugotovljeno, da je podpis na odpovedi identičen s tistim na pogodbi o zaposlitvi, (splošno) znano dejstvo pa je, da podpis ni nikoli povsem identičen, razen če je preslikan oz. ponarejen ... 

Sodba nº Pdp 100/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 02, 1999

1.O disciplinski odgovornosti delavca lahko odločajo le organi organizacije v kateri je delavec zaposlen, ne pa disciplinski organ povezane družbe, ki s podjetjem, v katerem je delavec zaposlen, tvori dejanski koncern oz. je 100% lastnik. Lastninsko pravna razmerja nimajo vpliva na delovnopravni status delavca. Dejstvo, da je o disciplinski odgovornosti delavca odločal nepristojni organ, predstavlja absolutno bistveno kršitev pravil postopka po 103. čl. ZDR.

Sodba nº Pdp 554/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 02, 1999

Osnova za izračun odpravnine po 36. f členu ZDR je delavčeva neto plača. 

Sodba nº Pdp 497/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 02, 1999

Ventilator, ki ni bil pritrjen na steni v skladu s pisnimi navodili proizvajalca, temveč na tleh in v razdalji 20 - 25 cm stran od stene tako, da je bil zadnji del ventilatorja dosegljiv s prosto roko, predstavlja nevarno stvar, za katero delodajalec objektivno odškodninsko odgovarja.

Sklep nº Pdp 1028/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 02, 1999

Prijavljena terjatev v stečajnem postopku velja za ugotovljeno, če jo prizna stečajni upravitelj in je ne prereka nobeden izmed upnikov, zato dejstvo, da je terjatev priznal le stečajni upravitelj, upnik - tožnik pa jo je prerekal, v ničemer ne vpliva na pravni interes upnika, da v pravdi zahteva ugotovitev neobstoja prerekane terjatve, na katero ga je napotilo stečajno sodišče. 

Sklep nº Pdp 1249/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 02, 1999

Tožnik ni umaknil tožbe takoj, ko je toženec izpolnil zahtevek, zato mora tožnik po določbi 1. odstavka 158. člena ZPP povrniti tožencu pravdne stroške. 

Sodba nº Pdp 1208/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 02, 1999

Delodajalec je ravnal nezakonito, ker je delavki izdal odločbo o prenehanju delovnega razmerja kot trajno presežni delavki, pri tem pa ni upošteval določbe 1. alinee 36. a člena ZDR in delavki ni ponudil drugega delovnega mesta, ki ne ustreza njeni strokovni izobrazbi, temveč je na to delovno mesto zaposlil drugo delavko. 

Sodba nº Pdp 1454/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 02, 1999

Če je delavec v dobri veri, da je njegov izostanek z dela opravičen, niso izpolnjeni pogoji za prenehanje delovnega razmerja po čl.

April 01, 1999

Sodba nº Psp 39/98 of Oddelek za socialne spore, April 01, 1999

Pravico do izbire nosilca zavarovanja, pri katerem bo tožnik uveljavil pokojnino, je mogoče izkoristiti samo enkrat. Čim je pravica enkrat uveljavljena, zakon ne omogoča več nikakršnega spreminjanja glede tega, kdo je pristojen za priznanje in kasnejše izplačevanje pravice, zato tožnik, ki je uveljavil pravico pri jugoslovanskem nosilcu zavarovanja, ne more kasneje zahtevati priznanja pokojnine pri slovenskem nosilcu zavarovanja. 

Sklep nº Pdp 568/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 01, 1999

S pravnomočnim sklepom o napotitvi na pravdo zaradi ugotovitve neobstoja prerekane terjatve je izkazan pravni interes tožeče stranke (stečajnega upnika) za ugotovitveno tožbo, zato sodišče takšne tožbe ne bi smelo zavreči, pač pa bi moralo o tožbenem zahtevku odločati po vsebini. 

Sklep nº Pdp 616/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 01, 1999

Kljub morebitni zmoti delodajalca oz. napaki volje, ki je nastala zaradi tega, ker je delavec zamolčal podatke o zdravstvenem stanju, ni mogoče delovnega razmerja spremeniti, odpraviti ali razveljaviti s tožbo za razveljavitev pogodbe o zaposlitvi, saj delovnopravna zakonodaja ne predvideva takega načina prenehanja delovnega razmerja, pogodba o zaposlitvi pa je pogodba civilnega prava posebne vrste in je ni moč obravnavati povsem enako kot druge pogodbe civilnega prava, zato je potrebno tožbo...

Sodba nº Pdp 1277/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 01, 1999

Dejstvo, da je bil tožniku nadrejeni obratovodja, ki je sodeloval pri podaji ocene tožnikove delovne uspešnosti, istočasno tudi predsednik pritožbene komisije, samo po sebi ni razlog za nezakonitost dokončnega sklepa o prenehanju delovnega razmerja. Navedeni je, zaslišan kot priča, pred sodiščem prepričljivo pojasnil, zakaj je bil tožnik med vsemi primerjanimi delovodji najnižje ocenjen. Hkrati pa tudi tožnik v sodnem postopku niti ni izrecno zatrjeval, da bi bil uspešnejši od primerjanih sod...

Sodba nº Pdp 1203/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 01, 1999

V primeru nezakonitega prenehanja delovnega razmerja je delavec v skladu z določbami 18. in 190. člena ZOR od dotedanjega delodajalca upravičen zahtevati le tisto nadomestilo plače, kolikor mu izguba plače ni bila krita iz naslova zaposlitve pri drugem delodajalcu, s tem, da je v primeru stečaja delodajalca, kjer se je kasneje zaposlil, dolžan predhodno uveljavljati neizplačane plače pri tem drugem delodajalcu tudi v stečajnem postopku zoper njega. 

Sodba nº Pdp 1416/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 01, 1999

Sodišče prve stopnje je utemeljeno zavrnilo v letu 1991 postavljeni tožbeni zahtevek za plačilo odškodnine zaradi duševnih bolečin zaradi zmanjšanih splošnih življenskih aktivnosti, ker je pri tožniku prišlo do krčenja medprstnega prostora v prvih dveh letih po poškodbi v letu 1983 , ne pa zaradi operacije v letu 1991, saj ni posledica operativnega posega v letu 1991. Tožniku sta bila vnaprej znana potreba in predvideni cilj ambulantnega kirurškega posega, ob katerem ni prišlo do nobenih nepr...

Sklep nº Pdp 1384/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 01, 1999

Pisni sporazum o delnem plačilu odškodnine zaradi inventurnega primanjkljaja med delavko in delodajalcem predstavlja v skladu z določbo 3.odstavka 104.čl ZDR izvršilni naslov, zato je tak sporazum ovira za vložitev tožbe, delavka pa nedvomno izkazuje pravni interes za izpodbijanje svoje izjave - sporazuma v smislu določb 1. odst. 112.člena ZOR, zato je prvostopno sodišče neupravičeno zavrglo njen zahtevek iz nasprotne tožbe kot preuranjen. 

Sodba nº Pdp 247/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 01, 1999

Službena zadržanost ni opravičen razlog za odsotnost toženca na naroku, ki ga ne bi bilo mogoče odvrniti z ustreznim predhodnim opravičilom ali s pooblastitvijo pooblaščenca za udeležbo na obravnavi ter se na takšen način izogniti zamudni sodbi. 

Sklep nº Pdp 327/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 01, 1999

Sklep o ugotovitvi, da postopek miruje, je zgolj deklaratornega značaja in stranke zgolj opozori na pravne posledice zastoja v postopku, zato dejstvo, da tak sklep nima obrazložitve, še ne pomeni take nepravilnosti, ki bi narekovala razveljavitev ugotovljenega zastoja in pravnih posledic s tem v zvezi. 

Sklep nº Pdp 1677/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 01, 1999

Tožnik je zvišal tožbeni zahtevek po tem, ko ga je toženec že pripoznal, zato je prvostopenjsko sodišče pravilno odločilo, ko spremembe tožbe ni dovolilo, saj se toženec s tem ni strinjal. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners