Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on May 1999

May 28, 1999

Sodba nº Psp 62/98 of Oddelek za socialne spore, May 28, 1999

V postopku priznanja pravic iz invalidskega zavarovanja je zdravstveno stanje upoštevno le, če je tako, da so zanj kontraindicirani pogoji svojega dela po 36. čl. ZPIZ, ki je v konkretnem primeru pri tožniku - tehnik v proizvodnji, kar je prvostopenjsko sodišče pravilno ugotovilo, ne pa pogoji dela, ki je bilo tožniku kot brezposelni osebi ponujeno s strani zavoda za zaposlovanje oz. na katerem bi se tožnik, v kolikor bi bil zdrav, eventualno lahko zaposlil. 

Sklep nº Psp 73/98 of Oddelek za socialne spore, May 28, 1999

Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (Ur.l. RS, št. 19/94) v 37. členu med drugim izrecno določa, da revizija ni dovoljena v sporih zaradi invalidnine za telesno okvaro. Ker je po določbah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 12/92-54/98), o invalidnini (od 153. - 157. člena zakona), invalidnina odvisna od stopnje in vzroka nastanka telesne okvare (2. odst. 154. člena), je za presojo dovoljenosti revizije irelevantno vprašanje, ki ga smiselno navaja in poudarja pr...

Sodba nº Pdp 450/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 28, 1999

Ugovor že opravljenega izvenpravdnega pobotanja na podlagi materialno pravnih določb 336. in 337. člena ZOR že po svoji naravi izključuje možnost procesnega ugovora pobota, saj se v pravdi lahko uveljavlja v pobot samo še vedno obstoječa terjatev oz. še vedno nepobotana terjatev. 

May 27, 1999

Sklep nº Pdp 1703/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 27, 1999

Ker tožnik predlogu za oprostitev plačila sodnih taks ni predložil potrdil iz 3. odst. 13. člena ZST, ni izpolnil pogojev za oprostitev plačila sodnih taks. 

Sodba nº Pdp 987/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 27, 1999

Ob dejstvu, da tožnica in toženka nista sklenili pismene pogodbe o zaposlitvi, je delovno razmerje med njima obstajalo le, če je temeljilo na ustni pogodbi ter je bilo tudi realizirano. Dejstvo, da je bila tožena stranka zaradi neizstavitve pismene pogodbe o zaposlitvi v prekršku, ne vpliva na obstoj delovnega razmerja. 

Sodba nº Pdp 1470/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 27, 1999

Tudi ob odpovedi delovnega razmerja zaradi prenehanja dejavnosti zasebnega delodajalca v smislu 1. alinee 125. člena ZDR, gre delavcu najmanj 30 dnevni odpovedni rok (124. čl. ZDR). Čeprav je tožnica pristala na ustno obvestilo o prenehanju delovnega razmerja, ji z odjavo dejavnosti pravice do delodajalca iz časa njenega delovnega razmerja niso ugasnile. 

Sodba nº Pdp 22/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 27, 1999

Skladno z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih (ur.l. RS št. 5/91), ki so pričele veljati 16.2.1991 je prenehala veljati določba prve alinee 1. odstavka 125. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur.l. RS št. 14/90), po kateri je zasebni delodajalec lahko pisno odpovedal delavcu delovno razmerje, če se za 6 mesecev ali več zmanjša obseg dela oz. poslovanja, zaradi katerih je bilo sklenjeno delovno razmerje. Zaradi te spremembe zakona pa določbe pogodbe o zapos...

Sklep nº Pdp 639/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 27, 1999

Po zaključenem stečajnem postopku je bila tožena stranka izbrisana iz registra in stečajni upravitelj razrešen. Preostanek stečajne mase pa je bil pogodbeno prenešen na drugo pravno osebo, ki se je obvezala, da bo izplačala s pravnomočno sodno odločbo ugotovljene prerekane terjatve. Druga pravna oseba ni pravni naslednik tožene stranke, zato sodišču prve stopnji ni potrebno prekiniti postopek po 4. točki 212. člena ZPP. Tožeča stranka po sklepu sodišča v 15 dnevnem roku ni sporočila naziva to...

May 21, 1999

Sodba nº Pdp 369/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 21, 1999

Opozorilo, da bo uveden disciplinski postopek in podana kazenska ovadba, ne pomeni grožnje oz. sile po 60. členu ZOR, zato je odpoved delovnega razmerja veljavna, ker niso podane napake volje. 

May 20, 1999

Sodba nº Psp 32/98 of Oddelek za socialne spore, May 20, 1999

Tudi če tožnik ni ugovarjal zoper sklep o prenehanju delovnega razmerja zaradi trajnega presežka, to še ne pomeni, da mu je delovno razmerje prenehalo po njegovi volji, zaradi česar ne bi bil upravičen do pravice do nadomestila plače za čas čakanja na razporeditev oz.

Sodba nº Psp 47/98 of Oddelek za socialne spore, May 20, 1999

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje lahko od toženke, ki je do 26. leta starosti prejemala družinsko pokojnino, zahteva vrnitev zneskov, ki so ji bili izplačani po dopolnjenem 26. letu. Do teh zneskov toženka ni imela pravice po 78. čl. ZPIZ, po 288. čl. ZPIZ pa mora zavarovanec, ko mu je bil na račun zavoda izplačan denarni znesek, do katerega ni imel pravice, le-tega vrniti v skladu z določbami Zakona o obligacijskih razmerjih, v tem primeru po 210. čl. ZOR (neupravičena obogatit...

Sklep nº Pdp 328/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 20, 1999

V kolikor se izkaže, da je izdana začasna odredba premalo konkretizirana, lahko tožnik predlaga njeno dopolnitev. 

Sodba nº Pdp 1237/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 20, 1999

Po določilu 2. odst. 51. čl. ZPPSL teče odpovedni rok zaradi prenehanja delovnega razmerja od vročitve dokončnega sklepa, na podlagi katerega je bil delavec v postopku prisilne poravnave opredeljen za trajno presežnega delavca. 

Sodba nº Psp 37/98 of Oddelek za socialne spore, May 20, 1999

Obnova postopka zoper odločbo, izdano v obnovljenem postopku, ni dopustna. Zoper takšno odločbo sta skladno z določilom 259. člena ZUP kot pravni sredstvi mogoča le pritožba, če je odločbo, izdano v obnovljenem postopku, izdal organ prve stopnje, oz. sodni spor, če jo je izdal drugostopenjski organ. Zato bi morala tožena stranka tožnikov predlog za obnovo postopka zavreči že zaradi nedopustnosti takega predloga samega, ne da bi pri tem preizkušala podanost pogojev po 249., 250. in 252. členu ...

Sklep nº Pdp 744/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 20, 1999

Delavka bi morala najprej ugovarjati zoper sklep delodajalca o razporeditvi delovnega časa znotraj organizacije, saj bi šele tako pridobila pravico do sodnega varstva. Ker tega ni storila, temveč se je obrnila naravnost na sodišče, terjatev pa ni denarna, je prvostopenjsko sodišče utemeljeno zavrnilo njen predlog za izdajo začasne odredbe, s katero naj bi sodišče prepovedalo toženi stranki izvajati sklep o razporeditvi delovnega časa, saj je pravilno štelo, da njena terjatev ni verjetno izkaz...

Sklep nº Pdp 873/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 20, 1999

Pravica do regresa za letni dopust za koledarsko leto je odvisna od tega, ali je tožnica v tem koledarskem letu dejansko še bila v delovnem razmerju in je s tem pridobila pravico do koriščenja letnega dopusta (ne glede na to, ali ga je dejansko izkoristila). 

Sklep nº Pdp 930/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 20, 1999

Dopustnost tožbe sodišče presoja z vidika vsebine tožbenega zahtevka. Sodišče je ravnalo napačno, ko je zavrglo tožbo delavca, ker naj bi izpodbijana odločba delodajalca postala dokončna in tudi pravnomočna (delavec v prekluzivnem roku ni zahteval sodnega varstva), pri čemer je sodišče prezrlo, da delavec s svojim zahtevkom izpodbija povsem drug sklep delodajalca, kar jasno izhaja iz vsebine tožbenega zahtevka. 

Sklep nº Pdp 38/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 20, 1999

Obstoj procesnih predpostavk za vložitev tožbe mora izkazati tožnik, zato mora predložiti dokaze, da je uveljavljal varstvo pravic pri delodajalcu, preden je zahteval sodno varstvo. Zgolj pavšalne navedbe tožnika o tem, da se je predhodno obrnil s svojo pritožbo na pristojni organ tožene stranke - delodajalca, ne zadostujejo. 

Sklep nº Pdp 698/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 20, 1999

V individualnem delovnem sporu zaradi sklenitve, obstoja in prenehanja delovnega razmerja delavec ni taksni zavezanec po določbi 3. odst. 12. člena ZST, zato ne izkazuje pravnega interesa za vložitev predloga za oprostitev plačila sodne takse in je prvostopenjsko sodišče njegov predlog za oprostitev utemeljeno zavrglo. 

Sodba nº Pdp 1657/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 20, 1999

Realizacija sporazuma o prevzemu vseh delavcev v drugo organizacijo po 15.členu ZTPDR zahteva, da so ob prevzemu vsi delavci, ki so bili zaposleni pri prejšnjem delodajalcu, v delovnem razmerju pri novem delodajalcu, vključno s tistimi, ki so na porodniškem dopustu, bolniški ali drugače odsotni. 

Sklep nº Pdp 862/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 20, 1999

Sporazum o prenehanju delovnega razmerja iz 2. tč. 1. odst. 100. čl. ZDR se lahko izpodbija zaradi napak volje v smislu 111. čl. ZOR (pravica zahtevati razveljavitev izpodbijane pogodbe preneha s pretekom enega leta od dneva, ko se je zvedelo za razlog izpodbojnosti, oziroma enega leta od prenehanja sile, v vsakem primeru pa s pretekom treh let od dneva, ko je bila pogodba sklenjena). 

Sodba nº Pdp 1080/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 20, 1999

Pogodbeno kazen zaradi nezakonitega prenehanja delovnega razmerja je dolžan delodajalec plačati le v primeru, če je bilo s pravnomočno sodbo odločeno o nezakonitem prenehanju delovnega razmerja. 

Sodba nº Pdp 1724/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 20, 1999

Na podlagi 51. člena ZPPSL preneha delavcu delovno razmerje na podlagi dokončnega sklepa delodajalca in v odpovednem roku največ 30 dni. S tem predpisom niso predvidene zaščitene kategorije delavcev,ki jim po določbah 36.d in drugih členov ZDR ne more prenehati delovno razmerje. Zaradi tega je tožnici kot invalidki III.kategorije prenehalo delovno razmerje, kot ostalim presežnim delavcem določenim v zvezi programom prestrukturiranja podjetja potrjenim s pravnomočnim sklepom o prisilni poravna...

May 14, 1999

Sodba nº Pdp 939/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 14, 1999

Zgolj neizraba letnega dopusta še ne predstavlja pravne podlage za priznanje odškodnine za neizkoriščeni dopust, temveč je potrebno za odškodninsko odgovornost delodajalca za neizrabo letnega dopusta ugotoviti tudi krivdo na njegovi strani. Delodajalec je odškodninsko odgovoren delavcu za neizrabo letnega dopusta le v primeru, če iz neupravičenega razloga delavcu onemogoči izrabo letnega dopusta, ni pa dolžan skrbeti, da bo delavec svojo pravico do letnega dopusta dejansko uveljavil in izrabi...

Sklep nº Pdp 916/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 14, 1999

Po stališču revizijskega sodišča (sklep Vrhovnega sodišča RS VIII Ips 58/99) delavec lahko zahteva odškodnino za negmotno škodo tudi v primerih nezakonitih odločitev delodajalca v postopku ugotavljanja začasno presežnih delavcev (nezakonit sklep o začasnem čakanju na delo) in ne le v primeru nezakonitega prenehanja delovnega razmerja. Povrnitev negmotne škode zaradi duševnih bolečin lahko uveljavlja pod pogojem, da je ugotovljena škoda in da obstaja vzročna zveza med nastalo škodo in nedopust...

Sodba nº Pdp 1351/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 14, 1999

Zakon delavcu ne daje pravice, da samovoljno izostane z dela, če meni, da delovno mesto, na katerega je razporejen, ni v skladu z mnenjem invalidske komisije. 

May 13, 1999

Sodba nº Psp 29/98 of Oddelek za socialne spore, May 13, 1999

Če je zavarovanec še vedno zmožen vsaj eno od aktivnosti, naštetih v 1. odst. 148. člena ZPIZ opravljati sam, gre za stanje po 2. odst. 148. člena ZPIZ in mu pripada dodatek za pomoč in postrežbo za opravljanje večine osnovnih življenjskih potreb. 

Sodba nº Psp 26/98 of Oddelek za socialne spore, May 13, 1999

Tožnik - delavec lahko za obdobje pred 1.4.1992, ko je začel veljati Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 12/92 - 54/98) zahteva, da se mu pri izračunu pokojninske osnove upošteva plača, izplačana za delo preko polnega delovnega časa, če je bila izplačana za delo, ki se je po (takratnih) predpisih štelo kot posebni delovni pogoj. Pri izračunu pokojninske osnove se ne upoštevajo vse nadure, od katerih so bili plačani prispevki, saj navedeno velja le za obdobje po spr...

Sodba nº Psp 21/98 of Oddelek za socialne spore, May 13, 1999

1. Tožnik ni upravičen do priznanja pokojninske dobe za čas od 1941 do 1942, ko je bil v nemški vojski, saj tega veljavna zakonodaja ne predvideva, niti ni za to pravne podlage v navedenem prej veljavnem predpisu na območju RS. 2. Tožnik lahko uveljavlja priznanje pokojninske dobe za čas, ko je bil v zaporu, šele ko pridobi status neopravičeno obsojene osebe, oz. takrat, ko je obsodba razveljavljena. 

Sodba nº Psp 25/98 of Oddelek za socialne spore, May 13, 1999

Če sodišče v socialnem sporu ugotovi, da je odločba toženca - ZPIZ nezakonita, ker zavod pri izračunu ni popolno ugotovil dejanskega stanja (pri izračunu pokojnine je upošteval letne prejemke za mesečne), posledično pa je zmotno uporabil materialno pravo, takšno odločbo toženca razveljavi in zadevo vrne tožencu v ponoven postopek. 

Sodba nº Pdp 913/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 13, 1999

Čeprav je tožniku prenehalo delovno razmerje zaradi izteka osebnega delovnega dovoljenja, je upravičen do plačila odpravnine po predhodni dokončni odločbi, s katero je bil določen za trajno presežnega delavca. 

Sklep nº Pdp 540/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 13, 1999

V individualnem delovnem sporu zaradi prenehanja delovnega razmerja delavcu, zaposlenem v ministrstvu, je tožena stranka Republika Slovenija in ne ministrstvo. Ker se je zoper sodbo po svojem pooblaščencu pritožilo ministrstvo, je potrebno pritožbo zavreči kot nedovoljeno. 

Sklep nº Pdp 654/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 13, 1999

Odločba sodišča o odmeri sodne takse po 27. členu Zakona o sodnih taksah ni sklep o stroških postopka po 3. odstavku Tarifne številke 2 Taksne tarife, zato se za tak sklep ne plača takse. 

Sklep nº Pdp 420/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 13, 1999

Smisel programa razreševanja trajno presežnih delavcev je v sami vsebini in ne zgolj v obliki. Ob tem, da je šlo pri toženi stranki za organizacijo z nekaj več kot 10 delavci, se v takšnem primeru ne more šteti za nepravilno, če je upravni odbor tožene stranke, po predhodni ugotovitvi pomanjkanja dela na področju, kjer je bil tožnik razporejen, zadolžil direktorja za pripravo programa reševanja tožnikove zaposlitve, posebno ob dejstvu, ko je šlo za postopek razreševanja samo enega delavca. 

May 12, 1999

Sklep nº Pdp 1599/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 12, 1999

Zahteva za povračilo stroškov zastopanja mora biti določno opredeljena, torej zneskovno, ne pa samo opisno. 

Sklep nº Pdp 224/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 12, 1999

Delavec se lahko prosto odloči, ali bo uveljavljal plačilo razlike v plačah v denarju ali pa s sodelovanjem pri lastninjenju podjetja z izdanimi listinami na podlagi 25. a člena ZLPP, vendar je delavec upravičen do plačila v denarju iz naslova premalo izplačanih plač do višine 100% plače po panožni kolektivni pogodbi oz. do višine, ki jo dopušča omejitvena zakonodaja le, če so bile plače pri delodajalcu nezakonito znižane, ker ZLPP glede gotovinskega izplačila ni izključil omejitvene zakonoda...

May 07, 1999

Sklep nº Pdp 900/96 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 07, 1999

MNZ ni pravdna stranka in ne more uspešno vložiti pritožbe zoper sodbo. Pritožbo lahko vloži Republika Slovenija oz. Državno pravobranilstvo v imenu Republike Slovenije. 

Sklep nº Pdp 649/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 07, 1999

Osnova za odmero sodne takse za pritožbo oz. revizijo je samo tisti denarni zahtevek, s katerim tožnik ni uspel in ga izpodbija v pritožbi oz. reviziji, ne pa celoten del tožbenega zahtevka, s katerim tožnik ni uspel. 

Sodba nº Pdp 56/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 07, 1999

Določba 7. člena ZDR, ki govori o konkurenčni prepovedi, je neposredno uporabljiva in delavcu lahko preneha delovno razmerje zaradi kršitve te določbe, čeprav ta kršitev ni opredeljena v kolektivni pogodbi ali splošnem aktu. 

Sodba nº Pdp 1316/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 07, 1999

Določbe 135. člena ZDR se uporabljajo samo za prvo pogodbo o zaposlitvi ob uveljavitvi ZDR. Zaradi nepodpisa kasnejših pogodb o zaposlitvi (oz. aneksov k pogodbi), delavcu ne more prenehati delovno razmerje na podlagi 5. odstavka 135. člena ZDR. 

Sodba nº Pdp 78/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 07, 1999

Le ustna prepoved delavcu, da ne sme prihajati na delo, v kolikor ni dana pod resno grožnjo, ni zadosten razlog, ki bi opravičeval delavca, da preneha prihajati na delo. 

Sklep nº Pdp 1093/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 07, 1999

Pozitivna zakonodaja ne prepoveduje tega, da delodajalec najprej v disciplinskem postopku izreče ukrep prenehanja delovnega razmerja zaradi neopravičenega izostanka, po razveljavitvi teh sklepov pa izda zaradi neopravičenega izostanka (v istem obdobju) še sklep o prenehanju delovnega razmerja na drugi pravni podlagi (po 3. točki 1. odst. 75.člena ZTPDR oziroma 5. ali 6. točki 1. odstavka 100.člena ZDR). 

Sodba nº Pdp 98/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 07, 1999

Ne gre za storitev hujše kršitve delovnih obveznosti zaradi neopravičenega izostanka z dela, če je delavec za sporne dneve s potrdilom zdravnika dokazal, da mu je odobren bolniški stalež. 

Sodba nº Pdp 510/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 07, 1999

Delovnopravno imuniteto po 5.čl. ZDR uživa le sindikalni zaupnik, ne pa tudi predsednik sindikata, organiziranega pri delodajalcu, razen če opravlja tudi funkcijo sindikalnega zaupnika. 

Sodba nº Pdp 786/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 07, 1999

Če socialno sodišče ugotovi s pravnomočno sodbo - drugače kot ZK I. in ZK II.stopnje ter Zavod za zdravstveno zavarovanje - da je bil delavec upravičen do bolniškega staleža, ne gre za neupravičeno odsotnost z dela , zato je delodajalčev sklep, izdan na podlagi 5. oz. 6. točke 100. člena ZDR, nezakonit. 

May 06, 1999

Sodba nº Psp 12/98 of Oddelek za socialne spore, May 06, 1999

Tožnik ni upravičen do valorizacije denarnega nadomestila za čas brezposelnosti v skladu z odločbo Ustavnega sodišča RS, št. U-I-21/97-10 (Ur.l. RS, št. 58/92), če je v obravnavanem obdobju prejemal nadomestilo v najnižjem znesku in sicer v višini 80% zajamčene plače po zakonu, zmanjšane za davke in prispevke, ki se od nje obračunavajo. To nadomestilo se je v skladu s 3. odst. 31. člena ZZZPB valoriziralo z vsakokratnim povečanjem zajamčenega osebnega dohodka (plače) po zakonu, zato ni pravne...

Sodba nº Psp 20/98 of Oddelek za socialne spore, May 06, 1999

Če pri zavarovancu ni pričakovati, da bi po stacioniranem zdraviliškem zdravljenju prišlo do bistvenega izboljšanja zdravstvenega stanja za daljši čas, prav tako pa tudi ni izpolnjen noben izmed ostalih pogojev za zdraviliško zdravljenje po 2. dost. 44. čl. Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja - povrnitev funkcionalnih in delovnih sposobnosti, preprečitev napredovanja bolezni ali slabšanja zdravstvenega stanja za daljši čas in zmanjšanje pogostosti zadržanosti z dela zaradi bolezni ali ...

Sodba nº Pdp 626/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 06, 1999

Zavrnilni odgovor delodajalca na poziv delavca za plačilo razlike v plači, ki ga je delodajalec odposlal še pred uvedbo sodnega postopka, ni odgovor na tožbo, zato lahko sodišče, ob izpolnjenih drugih pogojih, izda sodbo zaradi izostanka. 

Sodba nº Pdp 1337/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 06, 1999

Na podlagi določb 47. člena ZDDO, 1. odst. 4. člena ZDR ter 2. odst. 60. člena ZTPDR je takratni minister za notranje zadeve lahko pooblastil predstojnika uprave za notranje zadeve v kraju X. za vodenje disciplinskega postopka zoper delavca uprave za notranje zadeve v X., pooblastilo pa je bilo tudi vloženo v sodni spis. O disciplinski odgovornosti delavca je na prvi stopnji odločal pristojni organ. 

Sodba nº Pdp 1732/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 06, 1999

Pooblastilo, s katerim direktor pooblasti delavca oz. delavko za vodenje disciplinskega postopka, mora biti nedvoumno ter se mora pooblaščeni delavec zavedati, da samostojno vodi disciplinski postopek zoper delavca in da samostojno odloča o njegovi disciplinski odgovornosti. V predmetni zadevi je pooblaščena delavka pred sodiščem izpovedala, da je o vsem odločal direktor in očitno ni štela, da je ona pooblaščena za izvedbo disciplinske obravnave in samostojni izrek disciplinskega ukrepa delav...

Sodba nº Pdp 1624/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 06, 1999

V pravnomočnem sklepu o prenehanju delovnega razmerja, je tožena stranka zagotovila tožnici tudi izplačilo odpravnine po 36.f. členu ZDR, zato neutemeljeno zahteva, da se tožnica odpove polovici odpravnine. 

Sodba nº Pdp 147/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 06, 1999

Družbe z omejeno odgovornostjo v sestavi holdinga niso pooblastile poslovodni organ holdinga za sprejem programa reševanja trajno presežnih delavcev, zato na njegovi podlagi izdani sklepi o prenehanja delovnega razmerja delavcem posameznih družb niso zakoniti. 

Sodba nº Pdp 288/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 06, 1999

Po programu razreševanja trajno presežnih delavcev je od 4 delavk obdržala delo le ena. Po prenehanju delovnega razmerja sta dve delavki sklenili delovno razmerje v drugi organizaciji, vendar to ne pomeni, da je zato tožnici prenehalo delovno razmerje nezakonito, saj po programu delavki ni tožnica niso bile predvidene za razporeditev v drugo organizacijo. 

Sodba nº Pdp 1445/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 06, 1999

Zaradi sklenjenega sporazuma o prenehanju delovnega razmerja delavec ne more zahtevati izplačilo odpravnine kot trajno presežni delavec po 36 f. členu ZDR, zaradi sklenjene veljavne izvensodne poravnave o izplačilu plače pa ne more zahtevati še dodatno razliko plače. 

May 05, 1999

Sklep nº Pdp 617/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 05, 1999

1. Delovno sodišče ne more s sodbo, še manj pa z začasno odredbo, vrniti razrešenega direktorja na opravljanje poslovodne funkcije. To ni mogoče niti v primeru, ko se po izvedenem postopku pred sodiščem ugotovi nezakonitost postopka predčasne razrešitve direktorja (bodisi zaradi proceduralnih pomanjkljivosti ali zaradi tega, ker za razrešitev ni bilo utemeljenih razlogov), saj za tako odločitev ni zakonske podlage. Nezakonito razrešeni direktor ima lahko le pravico do odškodnine po zakonu ali...

May 04, 1999

Sklep nº Psp 68/99 of Oddelek za socialne spore, May 04, 1999

Po 1. in 2. odst. 268. člena ZPIZ postanejo odločbe toženca - Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, izvršljive, ko postanejo dokončne v upravnem postopku in ne šele, ko postanejo tudi pravnomočne, zato ne gre za samovoljo toženca, ki je na podlagi zavrnilne odločbe o pravici do invalidnine za telesno okvaro ustavil nadaljnje izplačevanje tožniku. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners