Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on June 1999

June 30, 1999

Sodba nº in sklep Pdp 765/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 30, 1999

1. Prevzem delavcev je veljaven tudi v primeru, ko je prejšnji delodajalec tuja pravna oseba s področja bivše SFRJ. 2. Delovna doba delavca, ki je prevzet, se kot podlaga za uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja upošteva, kot da delavec ni spremenil zaposlitve. 

June 24, 1999

Sodba nº Pdp 326/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 24, 1999

Čeprav je bila po začetku stečajnega postopka nad toženo stranko predmet tega spora le tožničina denarna terjatev, s katero je bila tožnica v stečaju napotena na pravdo in pravice iz delovnega razmerja, ki se navezujejo na to denarno terjatev, prvostopno sodišče ni bistveno kršilo določb postopka, če je v izrek sodne odločbe prevzelo tudi odločitev o zakonitosti sklepov o izrečenem disciplinskem ukrepu prenehanja delovnega razmerja, kar je dejansko predstavljalo odločanje o temelju vtoževane ...

Sklep nº Pdp 1792/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 24, 1999

Tožnik - delavec MNZ - mora v individualnem delovnem sporu zaradi razveljavitve sklepov, ki jih je izdalo MNZ, tožiti Republiko Slovenijo in ne MNZ, ki ni pravna oseba in ne more biti tožena stranka. 

Sklep nº Pdp 462/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 24, 1999

Pravna oseba, ki je izbrisana iz sodnega registra, ne more biti pravdna stranka, zato je potrebno pritožbo te pravdne stranke zavreči kot nedovoljeno v skladu s 367. členom ZPP. 

Sodba nº Pdp 44/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 24, 1999

Sklep o razporeditvi delavca po 2. odst. 17. čl. ZTPDR je nezakonit, če ga delodajalec razporedi na delovno mesto, kjer se zahteva nižja stopnja strokovne izobrazbe, pa delavec v to ne privoli in tudi ni izjemnih okoliščin, ki bi to dopuščale. 

Sklep nº Pdp 420/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 24, 1999

Ureditev plačila sodnih taks iz 62. člena ZDSS v razmerju do določbe 1. odst. 4. člena ZST dopušča zaključek, da se pred delovnimi sodišči ugotavlja taksna obveznost po razmerah (vrednosti točke, končna višina zahtevka) v času zapadlosti le-te. 

June 23, 1999

Sodba nº Pdp 144/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 23, 1999

Pogojna odložitev izvršitve disciplinskega ukrepa, ki jo dopušča 90. člen ZDR, je zakonita in primerna le, če je iz okoliščin, ki se nanašajo na delo in vedenje delavca pri delu, razvidno, da delavec ne bo ponavljal kršitev. Ker je bil delavec v preteklih letih pri toženi stranki že večkrat disciplinsko obravnavan, je delodajalec delavcu utemeljeno izrekel najstrožji disciplinski ukrep, pri čemer je upošteval tako težo in naravo kršitve kot olajševalne in obteževalne okoliščine. 

June 18, 1999

Sodba nº in sklep Pdp 1385/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 18, 1999

Prikolica za prevoz gradbene mehanizacije, na kateri je prišlo do nesreče pri delu, ni sama po sebi nevarna stvar, temveč je taka postala v konkretnih okoliščinah, ko je strojnik zapeljal valjar na prikolico, ne da bi za to pridobil dovoljenje, pri umikanju valjarju pa se je drug delavec - tožnik spotaknil ob poškodovano dno prikolice in pri tem padel s prikolice in se poškodoval. 

Sodba nº Pdp 1104/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 18, 1999

ZDR določa v 2. odstavku 17. člena le zgornjo mejo trajanja delovenga razmerja za določen čas, ko gre za nadomeščanje začasno odsotnega delavca. Delodajalec lahko v okviru tega roka sklene delovno razmerje za krajše obdobje, delavcu pa lahko delovno razmerje za določen čas preneha po izteku določenega časa, čeprav se začasno odsotni delavec še ni vrnil na delo. 

June 17, 1999

Sklep nº Psp 111/99 of Oddelek za socialne spore, June 17, 1999

V primeru, ko delodajalec za delavko-invalidko nima drugega ustreznega dela, na katero bi razporedil delavko v skladu z odločbo ZPIZ o ugotovitvi invalidnosti in zagotovitvi drugega ustreznega dela, ji mora v sodelovanju z zavodom za zaposlovanje zagotoviti ustrezno delo v drugi organizaciji oz. pri delodajalcu (1. odst. 140. čl. ZPIZ), ne more pa zaradi tega z začasno odredbo zahtevati zadržanje izvršitve odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

Sodba nº Pdp 301/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 17, 1999

Člani komisije, ki ugotavlja delovno zmožnost učiteljice nemškega in angleškega jezika za poučevanje v razredu, morajo biti učitelji nemškega in angleškega jezika. 

Sodba nº Pdp 1690/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 17, 1999

Ponovne hujše kršitve delovnih obveznosti delavca po izteku preizkusne dobe, v kateri je bila izvršitev disciplinskega ukrepa prenehanja delovnega razmerja pogojno odložena, ob dejstvu, da je bil delavec vinjen na delu in je bil že pred tem zaradi alkoholizma razporejen na manj zahtevna dela, upravičujejo izrek najstrožjega disciplinskega ukrepa. 

Sodba nº Pdp 889/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 17, 1999

V primeru, ko delodajalec ne odloči o ugovoru delavca zoper sklep o razporeditvi delavca k drugemu delodajalcu, tako da sklep ne postane dokončen in izvršljiv, so v posledici tega nezakoniti tudi vsi sklepi drugega delodajalca, h kateremu je bil delavec razporejen. Na podlagi nezakonite odločitve prvega delodajalca delavcu ni moglo zakonito prenehati delovno razmerje pri prvem delodajalcu, zato mu gredo vse pravice iz delovnega razmerja. 

Sodba nº Pdp 1659/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 17, 1999

Če je delavec v ocenjevalnem obdobju pretežno v bolniškem staležu, ocena delovne uspešnosti ob uporabi meril prisotnosti na delu in doseganja norme, v primerjavi z ostalimi delavci, ki so bili na delu, ne more biti objektivna. 

June 10, 1999

Sklep nº Pdp 821/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 10, 1999

Sodišče prve stopnje mora ugotoviti dejstva o tem, ali bi plačilo sodnih taks občutno zmanjšalo sredstva, s katerim se preživlja tožnik oz. njegova družina in potem odločiti o taksni oprostitvi oz. delni oprostitvi ali odlogu plačila. 

Sklep nº Pdp 1648/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 10, 1999

Izročitev pravilno naslovljene pritožbe nepristojnemu sodišču je mogoče pripisati očitni pomoti pisarne pooblaščenca tožene stranke, zato je bila v skladu z določili 7. odst. 113. čl. ZPP pritožba vložena pravočasno, čeprav je prispela k pristojnemu sodišču po izteku pritožbenega roka. 

Sodba nº Pdp 968/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 10, 1999

V pritožbeno komisijo so lahko imenovani člani organa upravljanja, ki je po zadnjem odstavku 35. člena ZDR pristojen za odločanje o prenehanju delovnega razmerja v primeru viška večjega števila delavcev. Sodelovanje članov organa upravljanja, ki je odločal na prvi stopnji, pri odločanju o delavčevem ugovoru na drugi stopnji v svojstvu pritožbenega organa, ne pomeni absolutne bistvene kršitve postopka. 

June 09, 1999

Sodba nº Psp 86/98 of Oddelek za socialne spore, June 09, 1999

Tožnica, ki ni bila zavarovana pri tožencu - ZPIZ, niti ni uživalka starostne ali invalidske pokojnine, temveč družinske pokojnine, ne more po določbi 23. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 12/92-7/96) pridobiti pravice do invalidnine za telesno okvaro, čeprav je bila pri njej ugotovljena 80 % telesna okvara. 

Sodba nº Psp 90/98 of Oddelek za socialne spore, June 09, 1999

1. odst. 48. čl. Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur.l. RS, št. 3/98) izjemoma omogoča podaljšanje zdraviliškega zdravljenja, ki traja praviloma 14 dni, do 28 dni, če je s tem pričakovati občutno boljši uspeh rehabilitacije, vendar mora biti podaljšanje kontinuirano, brez prekinitev. Po več kot mesec dni trajajoči prekinitvi nadaljevanje zdraviliškega zdravljenja kot dopolnitev prejšnjega ni bilo pri tožniku nujno potrebno oz. medicinsko indicirano, saj bi moral ponovni ciklus zdra...

Sodba nº Pdp 947/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 09, 1999

Delavec je lahko odgovoren le za tiste kršitve delovnih obveznosti, ki so že vnaprej predvidene v splošnem aktu. Retroaktivna veljavnost splošnega akta ni dopustna. 

June 07, 1999

Sodba nº Pdp 1208/96 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 07, 1999

Ni podana bistvena kršitev disciplinskega postopka, če je opis očitane kršitve delovnih obveznosti v odločbi disciplinskega organa identičen z opisom dejanja v zahtevi za uvedbo disciplinskega postopka in je v odločbi spremenjena le pravna kvalifikacija. Disciplinski organ ni vezan na pravno kvalifikacijo v zahtevi za uvedbo disciplinskega postopka, ampak le na opis dejanja. 

June 04, 1999

Sodba nº in sklep Pdp 1361/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 04, 1999

S pravnomočnostjo delne sodbe, s katero so bili razveljavljeni sklepi o prenehanju delovnega razmerja tožnici kot presežni delavki, so se stekli pogoji za uveljavljanje delodajalčevega nasprotnega zahtevka za vrnitev odpravnine, ker je bila tožnici neutemeljeno izplačana. Zakonite zamudne obresti za vrnitev odpravnine tečejo od dne, ko je bila pooblaščencu tožnice vročena sodba VDSS, s katero je pritožbeno sodišče potrdilo sodbo sodišča prve stopnje, saj tožnica od tega dne naprej ni bila več...

Sklep nº Pdp 348/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 04, 1999

Tožnik ni vložil tožbe v zakonitem roku 15 dni v skladu s pravnim poukom na pismenem obvestilu o zavrnitvi njegovega ugovora, zato je prvostopenjsko sodišče pravilno zavrglo njegovo tožbo kot prepozno. 

Sodba nº Pdp 1219/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 04, 1999

Ob razveljavitvi sklepov o izreku disciplinskega ukrepa prenehanja delovnega razmerja, delavec (tožnik) utemeljeno zahteva priznanje obstoja delovnega razmerja za čas nezakonitega prenehanja delovnega razmerja pri toženi stranki, kolikor se v vmesnem obdobju ni zaposlil pri drugem delodajalcu. 

Sodba nº in sklep Pdp 11/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 04, 1999

Tožnik je kot invalid III. kategorije pred sprejemom na delo pri toženi stranki opravlja dela zidarja v drugih organizacijah in se je zato čutil sposobnega za to delo tudi pri toženi stranki, kar je potrdil tudi zdravnik na pregledu, na katerega ga je napotila tožena stranka pred sklenitvijo delovnega razmerja, zato je na to invalidnost pozabil in jo ni omenil ob sprejemu na delo. Zdravnik je ob pregledu razpolagal tudi s podatki o tožnikovi invalidnosti, vendar je ugotovil, da je tožnik spos...

Sodba nº Pdp 1486/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 04, 1999

Sprememba lastnika tožene stranke in preselitev sedeža iz M. v drug kraj ne predstavlja spremembe tožene stranke, zato je o tožnikovi pritožbi odločal drugostopni organ iste pravne osebe in ne druge pravne osebe. Tožnik zaradi navedene spremembe ni sklenil nove pogodbe o zaposlitvi in mu delovno razmerje pri toženi stranki ni prenehalo, zato vpis spremembe naslova tožene stranke v delovno knjižico še ne pomeni, da je tožnik sklenil delovno razmerje z drugo pravno osebo. 

Sodba nº Pdp 1097/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 04, 1999

Tujcu preneha delovno razmerje z iztekom delovnega dovoljenja ne glede na to, da se je med delom poškodoval in zato postal invalid III. kategorije ter ga je po odločbi Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje R Slovenije tožena stranka dolžna razporediti na ustrezno delo. Zakon o zaposlovanju tujcev kot poseben predpis ne določa, da je delodajalec dolžan tujca obdržati na delu še po izteku delovnega dovoljenja. Prav tako pa tudi ni mogoče v tem primeru tujcu priznati pravice, ki jih za...

Sklep nº Pdp 710/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 04, 1999

Po določbi 11. člena ZST so tuji državljani oproščeni plačila sodnih taks, če tako določa mednarodna pogodba, ali če velja vzajemnost. Državljani ZRJ niso oproščeni plačila sodnih taks. 

June 03, 1999

Sodba nº Pdp 123/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 03, 1999

Sporazum med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati, s katerim se Vlada zaveže uskladiti izhodišče plače za določeno obdobje za nazaj, sindikati pa odstopiti od sodnega uveljavljanja pravic, nima narave spremembe ali dopolnitve kolektivne pogodbe in ne more vplivati na pravice delavcev, ki v individualnih sporih zahtevajo plačilo razlike plače oz. po njenem izplačilu le še obresti. 

Sodba nº Pdp 1758/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 03, 1999

Delavec lahko uspešno uveljavi zaščitno določbo 4. odstavka 36. d člena ZDR le v primeru, če je zakonec kot nezaposleni prijavljen na Zavodu za zaposlovanje in ne zadostuje le dejstvo, da je nezaposlen. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners