Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on July 1999

July 27, 1999

Sodba nº Pdp 33/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 27, 1999

Vročitev sklepa o prenehanju delovnega razmerja tožniku ni bila zakonita, ker vročevalec ni postopal po 2. odst. 142. čl. ZPP, saj je pisanje vročil tožnikovi ženi, ne da bi po 2. odst. 142. čL. ZPP pustil pismeno sporočilo za tožnika, naj bo določen dan, ob določeni uri v stanovanju, da sprejme pisanje. 

July 26, 1999

Sklep nº Psp 151/99 of Oddelek za socialne spore, July 26, 1999

Po 1. odst. 19. čl. Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Ur.l. RS, št. 19/94), sta za izdajo začasne odredbe alternativno predpisani dve predpostavki in sicer preprečitev samovoljnega ravnanja ali odvrnitev nenadomestljive škode. Verjetno mora biti izkazana vsaj ena od obeh navedenih predpostavk. Samovoljno ravnanje je takšno dejanje toženca, ki pomeni očitno protipravno ravnanje, npr. vsebinska odločitev v popolnem nasprotju z jasno pravno normo. 

July 22, 1999

Sodba nº Pdp 652/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 22, 1999

Ne gre za nov zahtevek, če tožeča stranka v nadaljevanju prekinjenega postopka zaradi stečaja opredeli svoj denarni zahtevek po višini. To ni nov zahtevek, ki se ga mora uveljavljati le z novo tožbo, ampak je le podrobnejša opredelitev zahtevka iz tožbe, s katero je tožnik uveljavljal vse pravice iz dela in po delu, kar pomeni tudi pravico do plače in drugih osebnih prejemkov. 

July 15, 1999

Sklep nº Psp 41/98 of Oddelek za socialne spore, July 15, 1999

Delo preko polnega delovnega časa se lahko upošteva pri pokojninski osnovni le v primeru, če se je takšno delo v skladu s samoupravnim splošnim aktom štelo kot posebni delovni pogoj in se je opravljalo izjemoma za omejeno dobo, torej ne kontinuirano in zato predvidljivo. V kolikor bi lahko delodajalec v skladu z določbo 81. čl. ZDR opravil delo z ustrezno smotrno organizacijo in delitvijo dela, razporeditvijo delovnega časa in zaposlitvijo novih delavcev, tak zahtevek ne bi bil utemeljen. 

Sklep nº Pdp 424/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 15, 1999

Delodajalec, ki je delavcu ob prenehanju delovnega razmerja zaradi trajnega presežka zagotovil ustrezno delo pri drugem delodajalcu, je prost plačila odpravnine, ne glede na to, da delavec pri drugem delodajalcu ni nastopil dela in je delavcu delovno razmerje prenehalo. 

Sodba nº Pdp 478/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 15, 1999

Škodo, ki jo je povzročil delavec pri delu, mora ugotovitvi pristojen organ delodajalca in v tej zvezi izdati pismeni sklep. Takšnega postopka tožena stranka ni izvedla, zato zgolj njene pavšalne navedbe o tožnikovem nevestnem delu ne morejo predstavljati razlogov za utemeljenost pobotnega ugovora. 

July 13, 1999

Sodba nº Pdp 447/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 13, 1999

Delavki ni mogoče očitati neopravičene odsotnosti z dela zaporedoma 5 delovnih dni in ni podan dejanski stan, ki utemeljuje izdajo odločbe o prenehanju delovnega razmerja po 5. tč. 1. odst. 100. čl. ZDR, če delavka naknadno, po zaključku postopka pri delodajalcu, pridobi odločbo Zavoda za zdravstveno zavarovanje, iz katere izhaja, da je bila v spornem obdobju v bolniškem staležu. 

July 12, 1999

Sodba nº Pdp 485/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 12, 1999

Če je bilo v drugem postopku pravnomočno ugotovljeno, da je bil delavec na delu vinjen, potem se nadrejeni delavec, ki vinjenega delavca ni odstranil iz delovne organizacije in je s tem tudi sam storil hujšo kršitev delovnih obveznosti, ne more sklicevati na to, da delavec ni bil vinjen oz. je bil po izpovedbah prič le vesel, kar pa ne dokazuje vinjenosti. 

July 08, 1999

Sodba nº Pdp 46/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 08, 1999

Ni podana niti krivdna niti objektivna odgovornost tožene stranke za škodo, ki jo utrpi tožnik (zvin gležnja) na relativno urejenem prostoru pred lovsko kočo, ob počitku oz. malici tožnika in sodelavcev policistov pri obhodu državne meje, ko je bil tožnik v ustrezni terenski obutvi. 

Sklep nº Pdp 964/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 08, 1999

Pri razporejanju delavcev po določilih 19. ali 20. člena ZTPDR se šteje - tako kot pri prevzemu delavcev po 15. členu ZTPDR - kot da je bil delavec ves čas zaposlen v isti organizaciji oz. pri istem delodajalcu, zaradi česar je potrebno takšno dejstvo upoštevati pri presoji upravičenosti do odpravnine v skladu z določbo 3. odst. 36. f člena ZDR. 

Sklep nº Pdp 1667/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 08, 1999

Nedovoljen je predlog za obnovo postopka, s katerim delavec zahteva obnovo postopka zoper sklep Vrhovnega sodišča o zavrnitvi predloga za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča, ker je to sklep procesne narave in nima značaja končne sodne odločbe v smislu 421. člena ZPP. 

Sodba nº Pdp 536/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 08, 1999

V primeru začasne razporeditve delavca k drugemu delodajalcu lahko ostane delavec v delovnem razmerju pri matičnem delodajalcu, ali pa začasno preide v delovno razmerje k delodajalcu, h kateremu je razporejen, kar je odvisno od dogovora med delodajalcema. 

Sodba nº Pdp 988/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 08, 1999

Vsaka ocena, ki jo poda nadrejeni o svojem podrejenem delavcu, je do neke mere subjektivna, razen v primerih, ko sta kvantiteta in kvaliteta dela normirana. Merilo gospodarnost in kvaliteta dela - odnos do materiala in sredstev je zakonito uporabljeno, če je predpostavljeni vodja ocenil odnos posameznih delavcev v proizvodnji, konkretno v oddelku montaže, do materiala. 

Sklep nº Pdp 646/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 08, 1999

Vodenje disciplinskega postopka se konča z dnem odločitve organa druge stopnje in ne z dnem izdelave pismenega odpravka odločbe oz. njegove vročitve delavcu, zato vročitev drugostopne odločbe po preteku roka za vodenje disciplinskega postopka ne pomeni, da je disciplinski postopek zastaral. 

July 02, 1999

Sodba nº in sklep Pdp 1110/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 02, 1999

Delavcu, ki dnevno prihaja na delo in ne dela iz razlogov, ki so na strani delodajalca, pripada plača.

July 01, 1999

Sodba nº Psp 95/98 of Oddelek za socialne spore, July 01, 1999

Tožniku ne pripada pravica do izplačevanja akontacije vojaške starostne pokojnine po odloku Vlade R Slovenije, če je pridobil pravico do vojaške pokojnine v Republiki Hrvaški v skladu s Sporazumom med RS in RS o vojaških pokojninah. 

Sodba nº Psp 46/99 of Oddelek za socialne spore, July 01, 1999

Po določbi 163. čl. ZPIZ imajo, ob izpolnjevanju drugih pogojev, pravico do varstvenega dodatka le tisti uživalci pokojnin, ki imajo stalno prebivališče v R Sloveniji. Stalno prebivališče se dokazuje z odločbo pristojnega državnega organa. Osebam, ki tega dovoljenja nimajo, ne pripada pravica do varstvenega dodatka. 

Sklep nº Pdp 769/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 01, 1999

Ocena poskusnega dela mora temeljiti na konkretnih in ne pavšalnih ugotovitvah delodajalca o delu delavca, pri čemer je treba pri oceni dela upoštevati tudi zadoložitve iz razvida del in nalog oz. opisa delovnega mesta, na katerem je delavec delal. 

Sodba nº in sklep Pdp 447/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 01, 1999

Če sodišče prve stopnje ni vedelo, da je bila tožnica v obdobju, ko je trajal spor zaradi prenehanja delovnega razmerja, zaposlena pri drugem delodajalcu, je nepopolno ugotovilo dejansko stanje, ter je tako novo dejstvo potrebno upoštevati v pritožbenem postopku in zadevo vrniti sodišču v ponovno sojenje. 

Sklep nº Pdp 659/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 01, 1999

Sprememba označbe tožeče stranke zaradi očitane pomote, ki jo je tožnica odpravila še pred prvim narokom za glavno obravnavo, je potrebno obravnavati po 18. členu ZDSS in ne po 192. členu ZPP. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners