Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on August 1999

August 26, 1999

Sklep nº Pdp 1471/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 26, 1999

Polžaste stopnice same po sebi ne predstavljajo nevarne stvari, lahko pa postanejo nevarne v določenih okoliščinah. Tako je možno, da postanejo stopnice nevarna stvar zaradi vlage, vročine, maščob, hlapov ..., vendar morajo biti take okoliščine ugotovljene. 

Sklep nº Pdp 1453/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 26, 1999

Delovno sodišče mora upoštevati ugovor pobotanja, ki ga uveljavlja delavec, čeprav terjatve - odpravnine ni prijavil v stečajnem postopku. Tako pobotanje je v skladu z nastalimi pravnimi posledicami uvedbe stečajnega postopka nastopilo ex lege in delavcu te (nasprotne) terjatve sploh ni bilo potrebno prijaviti v stečajnem postopku. 

Sodba nº Pdp 36/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 26, 1999

Konkurenčna klavzula oz. pogodba je nična, če stranki v pogodbi ne določita tudi protidajatve oz. ustreznega materialnega nadomestila za delavca (odmena, odškodnina), ki spoštuje klavzulo. Dejstvo, da je bila taka klavzula sklenjena v pogodbi o zaposlitvi še pred nastopom pravnih učinkov odločbe Ustavnega sodišča z dne 14.5.1992 oz. pred novelo ZDR, ni odločilnega pomena, saj gre za ničnost v skladu z določbo 103. člena Zakona o obligacijskih razmerjih. 

Sodba nº Pdp 1340/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 26, 1999

Delavec se lahko s podpisom soglasja k sklepu o prenehanju delovnega razmerja zaradi trajnega presežka, v katerem je navedena višina odpravnine, veljavno odpove pravici do višje odpravnine po 36.f členu ZDR (za trajno presežne delavce) in se sporazume za odpravnino v višini, kakršna bi mu šla v primeru upokojitve, pod pogojem, da bo zaradi prehodne določbe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju upokojen po ugodnejših predpisih. Če ni napak volje, je taka izjava veljavna, zato delavc...

Sodba nº Pdp 1564/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 26, 1999

Delodajalec je dolžan plačati odpravnino zaradi upokojitve delavcu, ki se je upokojil pod pogoji iz Zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturirane azbestne proizvodnje v neazbestno (Ur.l RS št.

Sodba nº Pdp 1361/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 26, 1999

Irelevantna je pritožbena navedba delodajalca, da ni dolžan plačevati zamudnih obresti zaradi dolgotrajnega sodnega postopka, saj je obresti dolžan plačati zato, ker je bil sam v zamudi s plačilom plače delavcu. Delavec je upravičen do procesnih obresti od dospelih neplačanih obresti od dneva vložitve tožbe na podlagi 2. odstavka 279. člena ZOR. 

Sodba nº Pdp 1919/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 26, 1999

Kršena je pravica do obrambe ter določba 1. odstavka 62. člena ZTPDR, če je delavcu vročen le sklep o uvedbi disciplinskega postopka, ne pa zahteva za uvedbo disciplinskega postopka, zaslišanje tožnika (v predhodnem postopku) pa je bilo opravljeno istega dne, ko je bil delavcu vročen sklep o uvedbi disciplinskega postopka.

August 19, 1999

Sodba nº Pdp 1806/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 19, 1999

Neopravičen je vsak izostanek z dela, ki ni bil v naprej dovoljen, oz. katerega delavec ne opraviči z zdravniškim potrdilom, oz. ne sporoči razlogov, zakaj je začasno zadržan z dela. Ker tožnik kljub pozivu pristojnega delavca tožene stranke svoje odsotnosti ni opravičil z ustreznim zdravniškim potrdilom, kot tudi ne z drugimi ustreznimi dokazi, je bila njegova odsotnost z dela neopravičena. 

August 17, 1999

Sodba nº Pdp 179/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 17, 1999

Podana je sokrivda delavca pripravnika v višini 10 % za poškodbo prsta, ki jo je utrpel pri delu, saj je bil ob nastopu dela že izšolan mizar in seznanjen z načeli varnega dela, zato se je mogel zavedati nevarnosti hitro vrtečega se rezila. 

Sklep nº Pdp 1307/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 17, 1999

Če o ugovoru zoper sklep o prenehanju delovnega razmerja zaradi trajnega presežka delavca odloča zbor delavcev, mora biti ugotovljeno, kateri delavci s pravico glasovanja so bili navzoči, o ugovoru pa se mora tudi glasovati, sicer se šteje, da zbor delavcev o ugovoru ni odločil, posledica tega pa je molk drugostopenjskega organa. 

August 13, 1999

Sodba nº Pdp 1150/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 13, 1999

Ni kršeno načelo tajnosti volitev, če je glasovalec prostovoljno izpolnil t.i. "drugo" oz. rezervno glasovnico, ki je bila označena oz. podpisana s strani predsednika volilne komisije in člana volilnega odbora, saj navedeno načelo prvenstveno pomeni zaščito glasovalca v tem smislu, da ima pravico do tajnosti na volitvah, zato ne gre za tako nepravilnost, ki bi imela za posledico razveljavitev volitev. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners