Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on September 1999

September 30, 1999

Sodba nº Pdp 1243/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 30, 1999

Stavka za odpravo suspenza, umik podanih zahtevkov za disciplinski postopek in izplačilo plače delavcem zaradi prej citiranega ukrepa pomeni uresničevanje ekonomskih in socialnih pravic delavcev, zato je zakonita. 

Sodba nº in sklep Pdp 1587/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 30, 1999

Oprostitev plačila stroškov postopka obsega oprostitev plačila taks in oprostitev plačila predujma za stroške prič, izvedencev, ogledov in sodnih oglasov, ne pa tudi plačila odvetniških stroškov. 

Sodba nº Pdp 213/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 30, 1999

1. Delavec se lahko vrne na delo do dokončnosti sklepa o prenehanju delovnega razmerja zaradi neupravičene odsotnosti z dela. 2. V času neupravičene odsotnosti z dela mu ne pripada nadomestilo plače, ker ni delal. 

September 23, 1999

Sodba nº Pdp 416/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 23, 1999

V sporu o zakonitosti odločb delodajalca o začasni odstranitvi delavca sodišče ne presoja, ali je delavec dejansko storil hujšo kršitev delovnih obveznosti, za katero je bil zoper njega uveden disciplinski postopek za to hujšo kršitev, temveč le to, ali so bili ob sprejemu sklepa o odstranitvi izpolnjeni za to predpisani pogoji in podane okoliščine v skladu z 69. čl. ZTPDR oz. 95. čl. ZDR. Zato sodišče pri presoji zakonitosti sklepa o odstranitvi sploh nima nobene podlage, da bi ob tem ugotav...

Sodba nº Pdp 295/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 23, 1999

Znesek 900.000,00 SIT je primerna denarna odškodnina za duševne bolečine, ki jih tožnik trpi zaradi skaženosti, saj gre za težjo poškodbo levice, ki v okolju vzbuja pomilovanje in siceršnjo pozornost, če že ne gnusa, pri tem pa tožnik pri svojem delu prihaja v stik z ljudmi in duševne bolečine zaradi skaženosti še posebej močno občuti. 

Sodba nº Pdp 526/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 23, 1999

1. odst. 149. člena ZPP določa, da potrdilo o vročitvi (vročilnico) podpišeta prejemnik in vročevalec, pri čemer prejemnik zapiše sam z besedo na vročilnici dan prejema. To pa ne pomeni, da vročilnica, na katero prejemnik dneva prejema ni zapisal sam, temveč je podpisal le prejem, ne bi bila veljavna oz., da bi se štelo, da takšna vročitev sploh ni bila opravljena, saj se vročitev lahko dokazuje tudi v primeru, če se vročilnica izgubi (7. odst. 149. člena ZPP). 

Sodba nº Pdp 1258/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 23, 1999

Tožnik, ki se je šolal na lastno željo, ne more zahtevati razporeditve na delo v skladu s pridobljeno višjo izobrazbo (VI. stopnja), če je sklenil delovno razmerje za delovno mesto s V. stopnjo. 

Sodba nº Pdp 163/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 23, 1999

1. SKPG določa minimum pravic delavcev, ki jih morajo zagotavljati delodajalci. Trditev, da je tožena stranka izplačevala plače nad izhodiščnimi plačami po SKPG, nima vpliva na njeno obveznost, da delavcem izplača jubilejne nagrade in regres za letni dopust, določene s kolektivno pogodbo.

Sodba nº Pdp 179/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 23, 1999

Če se stranki ne dogovorita o drugačni odpravnini, kot jo določa 3. odst. 36. f člena ZDR, je delodajalec dolžan izplačati delavcu, ki mu je prenehalo delovno razmerje kot trajno presežnemu delavcu, nato pa se je predčasno upokojil, in je bil pri njem zaposlen najmanj dve leti, odpravnino po 3. odst. 36. f člena ZDR in ne odpravnino ob upokojitvi po kolektivni pogodbi. 

September 22, 1999

Sklep nº Pdp 1262/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 22, 1999

Sodišče prve stopnje lahko šele po preteku 4 mesecev od dneva začetka mirovanja postopka ustavi postopek, ker nobena stranka ni predlagala nadaljevanja. Če odloči o ustavitvi pred potekom 4 mesečnega roka, je taka odločitev preuranjena in nezakonita. 

Sodba nº Pdp 1076/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 22, 1999

Delavčeva delovna uspešnost se lahko ugotavlja tudi za čas pred nastopom bolniškega staleža, ko je delavec delal, če se tudi ostali primerljivi delavci ocenjujejo za isto obdobje. Zato delavčeva odsotnost v času sprejemanja programa reševanja trajno presežnih delavcev ne more vplivati na objektivnost ocene njegove delovne uspešnosti. 

Sodba nº Pdp 1585/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 22, 1999

Poledenel betonski pločnik ob stanovanjskem objektu (v lasti delodajalca, v katerem so bivali njegovi delavci), je nevarna stvar. Tožnik je soodgovoren za škodo, ki jo je utrpel zaradi padca na poledenelem betonskem pločniku, če pri hoji ni bil dovolj pazljiv in previden. 

September 17, 1999

Sodba nº Pdp 923/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 17, 1999

Prisilna poravnava glede na določbo 160. člena ZPPSL ne vpliva na višino obveznosti, ki jih ima delodajalec do delavca iz naslova plačila nadomestila plače v višini do izhodiščnih plač po kolektivni pogodbi, ki se poravnajo kot stroški stečajnega postopka. Za tista nadomestila plače, ki to višino presegajo, pa veljajo pogoji prisilne poravnave. 

Sklep nº Pdp 1174/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 17, 1999

Če tožnik na glavni obravnavi modificira tožbeni zathevek tako, da poleg ugotovitve obstoja delovnega razmerja (iz prvotne tožbe) zahteva še razveljavitev sklepa direktorja tožene stranke o prenehanju delovnega razmerja, mora sodišče narok preložiti in o spremembi tožbe seznaniti toženo stranko, zato v tem primeru ne more izdati sodbe zaradi izostanka. 

Sodba nº Pdp 777/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 17, 1999

15. člen ZTPDR, ki ureja prevzem delavcev, napotuje na konkretnejšo ureditev pogojev in primerov prevzema s splošnim aktom. Vendar je dopustno izvesti prevzem delavcev tudi v primerih, ko ta ni konkretno opredeljen v splošnem aktu, če je prišlo do ukinitve določene dejavnosti ali organizacijske enote, pri tem pa je moral delodajalec zagotoviti delavcem, ki so iz tega razloga izgubili delo, zaposlitev na delovnih mestih, ki ustrezajo njihovi strokovni izobrazbi, znanju in zmožnostim ter upošte...

Sodba nº Pdp 1404/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 17, 1999

Če delavec ostane na delu tudi po dnevu, ko bi mu po pogodbi o zaposlitvi za določen čas moralo delovno razmerje prenehati, ne da bi ga delodajalec o izteku delovnega razmerja obvestil, niti mu ponudil v podpis nove pogodbe o zaposlitvi za določen čas na podlagi sklepa o izbiri, se delavcu po samem zakonu delovno razmerje za določen čas spremeni v delovno razmerje za nedoločen čas. 

Sklep nº Pdp 91/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 17, 1999

V kolikor delodajalec zanemari ugotovitev, kdaj delavcu preneha delovno razmerje za določen čas in delavec ostane na delu tudi po času, ko bi mu moralo delovno razmerje prenehati, se delovno razmerje, sklenjeno za določen čas, spremeni v delovno razmerje za nedoločen čas. 

Sklep nº Pdp 1406/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 17, 1999

Osnova za izračun odpravnine trajno presežnemu delavcu je povprečna plača v zadnjih treh mesecih pred prenehanjem delovnega razmerja, t.j. povprečna plača delavca v zadnjih treh mesecih dela pri delodajalcu. 

Sodba nº Pdp 1657/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 17, 1999

Podani so razlogi za razporeditev delavca na drugo delovno mesto, če je bil delavec prerazporejen zato, ker je zaradi storitve hujše kršitve delovne obveznosti, zaradi katere je bil disciplinsko obravnavan in mu je bil izrečen ukrep, prišlo do nezaupanja med sodelavci in nadrejenimi. Zaupanje v zakonitost dela delavca kot uradne osebe, ki je odgovoren za odločitve in nadzor v uradnih postopkih njemu podrejenih, je predpogoj za to, da delovni proces normalno poteka, zato je razporeditev, izved...

Sodba nº in sklep Pdp 1762/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 17, 1999

Delavcu ne more s potekom časa zakonito prenehati nezakonito podaljšano delovno razmerje za določen čas, ker se šteje, da je delovno razmerje, ki je bilo sklenjeno za določen čas iz razlogov na strani delodajalca, že od začetka sklenjeno za nedoločen čas. 

Sodba nº in sklep Pdp 15/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 17, 1999

1. Delavec nima pravice do izplačila odpravnine, ki bi mu pripadala kot trajno presežnemu delavcu, če je zoper delodajalca uveden stečajni postopek v času odpovednega roka šestih mesecev. V tem primeru delavcu preneha delovno razmerje v posledici uvedbe stečajnega postopka in ne kot trajno presežnemu delavcu po 12. tč. 1. odst. 100. čl. ZDR oz. 36. čl. ZDR.

Sodba nº Pdp 1078/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 17, 1999

Delavkine odsotnosti z dela po zaprtju poslovnega prostora in brez ustrezne pisne razporeditve delodajalca na drugo delovno mesto na drugi lokaciji, ni mogoče šteti za neupravičeno, ker delavka z dela ni izostala po lastni volji ali krivdi, in ji delovno razmerje po 6. tč. 1. odst. 100. člena ZDR ni moglo zakonito prenehati. 

Sklep nº Pdp 1282/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 17, 1999

Ne gre za bistveno kršitev pravil postopka, če delodajalec pri sprejemanju programa razreševanja trajnih presežkov ni v pisni obliki posredoval programa sindikatu oz svetu delavcev, če je pri samem sprejemanju programa sindikat sodeloval, vendar ni odigral svoje vloge in se ni aktivno vključil v postopek, ampak je ostalo le pri medsebojnem informiranju. Tudi če sodelovanje sindikata ne bi bilo zagotovljeno, bi lahko šlo le za relativno bistveno kršitev pravil postopka (ne pa absolutno), kar p...

Sodba nº Pdp 134/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 17, 1999

Delovna knjižica je javna listina, ki dokazuje resničnost tistega, kar se v njej potrjuje ali določa. Zato je delodajalec v postopku ugotavljanja trajno presežnih delavcev delavcu lahko izhajal iz podatkov takšne listine glede strokovne izobrazbe. 

Sodba nº Pdp 1166/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 17, 1999

S terjatvami iz naslova manj izplačanih plač zaradi zakonitega, največ 20% znižanja po 62. členu Kolektivne pogodbe za črno in barvasto metalurgijo in livarne ter kovinsko in elektroindustrijo Slovenije, je v skladu s 25. a členom Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 55/92 in 31/93) mogoče sodelovati le pri interni razdelitvi delnic. Zato od zapadlosti posameznih razlik v plači do vplačila razlike v postopku interne razdelitve ni mogoče priznati zakonitih zamudnih obre...

September 16, 1999

Sodba nº Pdp 81/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 16, 1999

Po pogodbi o zaposlitvi je bila plača tožnika kot delavca s posebnimi pooblastili vezana na plačo direktorja, zato tožnik ne more zahtevati zvišanja plače ob upoštevanju odstotka zvišanja plač ostalim delavcem, ki so imeli plače po kolektivni pogodbi dejavnosti. 

Sodba nº Pdp 496/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 16, 1999

Pristavek PE (poslovna enota) v firmi tožene stranke ni odločilen in ne zavaja. Čeprav je tožnik opredelil firmo tožene stranke tako, da je navedel tudi poslovno enoto, ki pa ni pravna oseba in nima pravne sposobnosti, ne gre za nejasno opredelitev tožene stranke in za absolutno bistveno kršitev določb postopka, temveč za napako, ki jo lahko sodišče prve stopnje na podlagi določbe 342. čl. ZPP vsak čas popravi. 

Sodba nº in sklep Pdp 620/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 16, 1999

Pritožbo zoper sodbo lahko poda druga oz. drugače označena tožeča stranka, ki je nastala s spojitvijo s prvotoženo tožečo stranko (ki je navedena v sodbi), če je njena pravna naslednica. 

September 09, 1999

Sodba nº Psp 51/98 of Oddelek za socialne spore, September 09, 1999

Invalidnina se po 180. čl. ZPIZ izplačuje od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve in največ 6 mesecev za nazaj. Glede na to, da se je postopek pri tožencu pričel 7.4.1994, ko je bil pri njem vložen predlog tožnikovega zdravnika za medicinsko izvedenstvo, je tožnik upravičen do izplačevanja invalidnine šele od 1.11.1993 dalje, ne pa od 8.6.1992 dalje, ko se je tožnik poškodoval pri delu. 

Sodba nº Pdp 1162/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 09, 1999

V zvezi s pritožbenim razlogom zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja je lahko utemeljen le ustrezno obrazložen predlog za izvedbo novega dokaza, na podlagi katerega bi lahko bilo ugotovljeno drugačno pravno relevantno dejansko stanje. Če v pritobži predlaga toženec zaslišanje dodatne priče, ki je njegova sorodnica, ne da bi povedal, kako je bila priča v spornem dogodku udeležena in ne utemelji svojega dokaznega predloga tako, da bi lahko zaslišanje te priče bistveno prispevalo k dr...

Sklep nº Pdp 829/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 09, 1999

1. Delavec ni aktivno legitimiran za izpodbijanje sklepov delodajalca o njegovi odškodninski odgovornosti, ki jih delodajalec izda v postopku ugotavljanja višine in povzročitelja škode po določbah 70. do 74. čl. ZTPDR. 2. 72. čl. ZTPDR daje aktivno legitimacijo za sprožitev spora delodajalcu in ne delavcu, če delavec v 3 mesecih ne povrne škode, ugotovljene s sklepom pristojnega organa. 3. Predhodni postopek pri delodajalcu je procesna predpostavka za sprožitev spora pred sodiščem. 

Sodba nº Pdp 1128/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 09, 1999

Ne gre za bistveno kršitev disciplinskega postopka, če so disciplinski organi tožene stranke v ponovljenem disciplinskem postopku upoštevali mnenje sindikata iz prvega postopka, po tem, ko je delavski svet kot drugostopenjski organ razveljavil sklep disciplinske komisije in je zadevo vrnil v ponovno odločanje. 

Sodba nº Pdp 1232/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 09, 1999

Delavec se lahko le s pismeno izjavo odpove pravici do odpravnine zaradi prenehanja delovnega razmerja kot trajnega viška. Ustna odpoved bi bila upoštevna le v primeru, če bi bila nesporna. 

Sodba nº Pdp 613/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 09, 1999

Tožnik, ki je bil pravnomočno razporejen na delovno mesto skladiščnega manipulanta, bi bil upravičen do plače po višji obračunski osnovi za delovno mesto skladiščnik le v primeru, če bi dejansko opravljal višje vrednoteno delo po odredbi nadrejenega delavca, ne glede na formalno izobrazbo. 

Sklep nº Pdp 506/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 09, 1999

V primeru nezakonitega prenehanja delovnega razmerja je delavec tisti, ki je zavezan k vrnitvi prejetega nadomestila zaradi brezposelnosti zavodu za zaposlovanje. Delodajalec je dolžan delavcu povrniti celotno nadomestilo plače, katerega ni prejel zaradi nezakonitega prenehanja delovnega razmerja, čeprav je delavec v času sodnega postopka prejemal denarno nadomestilo od zavoda za zaposlovanje. 

Sodba nº Pdp 1091/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 09, 1999

Če sodišče ob ugoditvi tožnikovemu dajatvenemu zahtevku ne odloči o pobotnem ugovoru toženca, stori relativno bistveno kršitev postopka iz 1. odst. 354. člena ZPP. 

Sodba nº Pdp 935/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 09, 1999

Delavcu se lahko izreče najstrožji disciplinski ukrep, če mu je bil predhodno že dvakrat izrečen disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja, katerega izvršitev je bila pogojno odložena, pa je kljub temu ponovno storil dve hujši kršitvi delovnih obveznosti po 1. odstavku 45. člena ZDDO. 

Sklep nº Pdp 453/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 09, 1999

Tožnik (delavec MORS) ne more v sodnem postopku s tožbo zahtevati razporeditve na drugo delovno mesto, tudi če zanj izpolnjuje vse zahtevane pogoje, saj je razporejanje delavca v izključni domeni delodajalca. Delavec lahko uveljavlja sodno varstvo le v primeru objave delovnega mesta po 84. členu ZTPDR, brez razpisa pa svoje razporeditve ne more zahtevati, zato se takšna tožba zavrže. 

September 06, 1999

Sodba nº in sklep Pdp 1639/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 06, 1999

Delavcu morajo biti dokazane kršitve delovnih obveznosti v disciplinskem postopku, sicer se šteje, da očitanih kršitev ni storil.

September 03, 1999

Sodba nº Psp 107/98 of Oddelek za socialne spore, September 03, 1999

V socialnem sporu je mogoče zavarovalno dobo kot pokojninsko dobo dokazati tudi le na podlagi izpovedb prič, vendar morajo biti v takem primeru izpovedbe tako natančne in prepričljive, da je moč na njihovi podlagi zaključiti, da so bili podani vsi elementi delovnega razmerja. 

Sodba nº Psp 99/98 of Oddelek za socialne spore, September 03, 1999

Predlog za obnovo postopka pred tožencem - ZPIZ - se zavrne, če ni izpolnjen noben izmed taksativno določenih pogojev po 249. oz. 250. in 252. členu ZUP. 

September 02, 1999

Sodba nº Pdp 781/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 02, 1999

Prvostopno sodišče je tožnici utemeljeno dosodilo iz naslova regresa za letni dopust znesek, ki je sorazmeren deležu letnega dopusta, do koriščenja katerega je tožnica pridobila pravico pri toženi stranki. 

Sklep nº Pdp 849/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 02, 1999

Spor o prenehanju delovnega razmerja obsega tudi zahtevek za vzpostavitev stanja, ki je bilo pred izdajo izpodbijanih odločb delodajalca, zato je nepravilno ločiti tisti del tožbenega zahtevka, ki se nanaša na plačilo denarnih terjatev, od zahtevka za ugotovitev nezakonitosti prenehanja delovnega razmerja, zato tožnik tudi za del tožbenega zahtevka, ki se nanaša na plačilo denarnih zneskov, ni dolžan plačati sodne takse. 

Sklep nº Pdp 1063/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 02, 1999

Kadar so posamezne določbe v pogodbi nejasne, dvoumne, preširoke oz.

Sodba nº Pdp 1294/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 02, 1999

Denarni zahtevek tožnice po izplačilu plače je posledica njene prerazporeditve na drugo delovno mesto, ki je nižje ovrednoteno. Ker delavka sklepa o prerazporeditvi ni pravočasno izpodbijala v postopku varstva pravic pri delodajalcu, podpisala pa je tudi pogodbo o zaposlitvi za novo nižje ovrednoteno delovno mesto, je bilo izplačilo plače le realizacija pogodbe, zato delavka ni upravičena do razlike v plači. 

Sodba nº Pdp 350/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 02, 1999

Tožena stranka je zneske izgube na plači revalorizirala za čas do 8.4.1992, zato tožnica ni upravičena poleg revaloriziranih zneskov zahtevati še zamudne obresti do 8.4.1992, saj so te upoštevane v revalorizaciji. 

Sodba nº Pdp 1001/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 02, 1999

Za dokazovanje vsebine dejanskih razlogov za razrešitev tožnice - direktorice, lahko sodišče kot dokaz uporabi tudi magnetogram seje delavskega sveta, še posebej, če se stranki nanj sklicujeta. 

Sodba nº Pdp 41/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 02, 1999

Na zastaranje uvedbe in vodenja disciplinskega postopka pazi sodišče po uradni dolžnosti in ne zgolj na ugovor pravdne stranke. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners