Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on January 2000

January 28, 2000

Sodba nº Pdp 1537/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 28, 2000

Ce je delavka prejela sklep delodajalca, s katerim jo je ta pozval nazaj na delo, je neopraviceno izostala z dela, ce se na poziv ni javila na delo, zato ji je delovno razmerje zakonito prenehalo po 6. tc. 1. odst. 100. clena ZDR. Dejstvo, da ni hotela podpisati prejema pošiljke - poziva na delo na povratnici, ne vpliva na zakonitost odlocbe delodajalca.

Sodba nº Pdp 1594/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 28, 2000

V primeru, da je placa direktorja opredeljena v individualni pogodbi o zaposlitvi in se v nicemer ne sklicuje na Splošno kolektivno pogodbo za gospodarstvo, se tožnik - direktor neutemeljeno sklicuje na dolocbe SKPG, ki doloca, da za poslovodne delavce in delavce s posebnimi pooblastili ne veljajo dolocbe kolektivne pogodbe, ki se nanašajo na place.

Sodba nº Pdp 404/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 28, 2000

1. Delavec sodi v zašciteno kategorijo delavcev iz 1. odst. 36. d cl. ZDR le, ce ima status invalida v casu ugotavljanja presežnih delavcev pri toženi stranki, oz. ce mu je kasneje v postopku pred pristojnimi organi ZPIZ priznan status invalida, z nastankom invalidnosti najkasneje do dokoncnosti sklepa o prenehanju delovnega razmerja. 2. Delavec ne more zahtevati ugotovitve, da mu delovno razmerje ni prenehalo kot trajnemu presežku v sporu, ki se nanaša le na zakonitost (ugotovitvenega) sklep...

Sodba nº Pdp 1801/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 28, 2000

Ob jasnih dolocbah sporazuma o prenehanju delovnega razmerja, v katerem je navedeno, da so poravnane vse medsebojne obveznosti med strankama, delodajalec ni bil dolžan še posebej opozarjati tožnice, da se s podpisom sporazuma odpoveduje odpravnini.

Sodba nº Pdp 848/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 28, 2000

Odpravnina, izplacana zaradi prenehanja delovnega razmerja iz operativnih razlogov po predpisih o delovnih razmerjih, je prejemek, od katerega se davek od osebnih prejemkov ne placuje po izrecni dolocbi 1. alinee 3. tocke 19. clena Zakona o dohodnini (Ur. l. RS, št. 71/93 do 87/97). Zato delavcu pripada odpravnina v višini najmanj polovice njegove povprecne place v zadnjih treh mesecih za vsako leto dela v organizaciji oz. pri delodajalcu, izracunana na podlagi neto in ne bruto place.

Sodba nº in sklep Pdp 533/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 28, 2000

1. Ce sodišce ne odloci o tožbenem zahtevku zoper eno od toženih strank in stranke ne zahtevajo izdaje dopolnilne sodbe v 15 dneh, se šteje, da je tožba zoper to stranko umaknjena.

Sodba nº Pdp 520/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 28, 2000

Dolocbi 2. in 3. odst. 104. cl. ZPP/77, ki dolocata enakopravno rabo drugih jezikov jugoslovanskih narodov in narodnosti, se po osamosvojitvi Slovenije od 25.6.1991 dalje ne uporabljata vec, ker nasprotujeta pravnemu redu Republike Slovenije. V skladu z dolocbo 11. cl. Ustave Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 33/91) je uradni jezik v Republiki Sloveniji slovenšcina, oz. na obmocju, kjer živijo manjšine, tudi italijanšcina in madžaršcina. Po dolocbi 1. odst. 104. cl. ZPP morajo stranke podaj...

Sodba nº Pdp 1426/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 28, 2000

Delavec ne more uveljavljati odškodnine za neizrabljeni letni dopust, ce niso podani vsi elementi odškodninske odgovornosti v skladu s splošnimi naceli o odškodninski odgovornosti - nedopustno ravnanje, krivda na strani delodajalca, škoda na strani delavca in vzrocna zveza med škodo in nedopustnim ravnanjem. Ce delavec za izrabo dopusta pred uvedbo stecaja sploh ne zaprosi, ne glede na razloge (predvideni kolektivni dopust, nujno delo), ni mogoce ocitati delodajalcu, da je s svojim ravnanjem ...

January 27, 2000

Sodba nº Pdp 401/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 27, 2000

ZTPDR v 3. odst. 60. cl. kogentno doloca, da traja mandat disciplinske komisiji dve leti. Delodajalec je na to vezan in ne more svobodno podaljšati mandata komisiji. Ce je v disciplinskem postopku odlocala komisija, kateri je mandat že potekel, je podana bistvena kršitev dolocb postopka, katere ni vec mogoce sanirati v sodnem postopku, izreceni disciplinski ukrep pa je nezakonit.

Sklep nº Pdp 1399/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 27, 2000

Delavca je mogoce zakonito razporediti iz enega delovnega mesta na drugo, ce so podani pogoji po 1. in 2. odst. 17. clena ZTPDR (nujne potrebe dela, stopnja strokovne izobrazbe za doloceno vrsto poklica, znanje, zmožnosti), ne glede na to, ali je delavec uspešno opravljal delo na prejšnjem delovnem mestu ali ne.

Sklep nº Pdp 1756/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 27, 2000

Izjava o umiku tožbe je nepreklicna. Ucinkuje od takrat, ko je podana, sklep sodišca je le deklaratorne narave. Dejstvo, da se je tožnik kasneje premislil, na zakonitost sklepa sodišca prve stopnje ne vpliva, saj umik velja od takrat, ko je podan.

Sklep nº Pdp 1761/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 27, 2000

V primeru molka organa pri delodajalcu v ugovornem postopku, so pogoji za sodno varstvo odvisni od pravocasnosti vložitve ugovora pri delodajalcu po dolocbi 80. cl. ZTPDR, pri cemer mora sodišce ugotoviti, kdaj je delavec izvedel, da mu je delovno razmerje prenehalo.

Sklep nº Pdp 1672/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 27, 2000

Ni podan razlog za vrnitev v prejšnje stanje, ce odvetniška pisarna tožnika "zatakne" sklep o predložitvi še enega izvoda revizije v nek drug spis, zaradi cesar tožnik ni pravocasno predložil še tretjega izvoda revizije v naknadnem roku in je sodišce revizijo zavrglo.

Sodba nº Pdp 1598/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 27, 2000

Po dolocbi 45. clena Kolektivne pogodbe za cestno gospodarstvo (Ur.

Sodba nº Pdp 1432/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 27, 2000

Pravici do odpravnine presežnemu delavcu, ki mu gre po samem zakonu, se delavec lahko odpove, vendar mora biti odpoved dana v pisni obliki. Delavec lahko tako izjavo izpodbija zaradi grožnje, bistvene zmote, prisile ali prevare v roku, dolocenem v 117. cl. ZOR. Pravica zahtevati razveljavitev sporazuma oz. dogovora preneha s pretekom enega leta od prenehanja napake volje (sile, zmote ali zvijace). Ta pravica preneha v vsakem primeru s pretekom treh let od dneva, ko je bil dogovor sklenjen.

Sklep nº Pdp 1628/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 27, 2000

Ceprav je bil sklep pritožbene komisije tožene stranke vrocen tudi tožnici dva dni kasneje kot pooblašcencu, takšna vrocitev nima vpliva na tek roka za vložitev tožbe, ker mora biti odlocba v skladu z dolocbo 137. cl. ZPP vrocena pooblašcencu. Ce je bila tožba vložena po poteku 15-dnevnega roka od vrocitve pooblašcencu, se šteje, da je bila vložena prepozno, ceprav je bila vložena v 15 dneh od dneva vrocitve sklepa delavcu, ker prekluzivni rok tece od vrocitve pooblašcencu.

Sodba nº Pdp 1199/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 27, 2000

Po osamosvojitvi Slovenije dne 25.6.1991 pred sodišci ne veljajo vec v celoti dolocbe ZPP o jeziku v postopku (VI. poglavje ZPP), ki se nanašajo na jezik drugega jugoslovanskega naroda. Zato v sporu, ko je tekel postopek po navedenem datumu, sodišce ni bilo dolžno stranki iz ZRJ prevajati sodna pisanja v njen jezik.

Sodba nº Pdp 211/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 27, 2000

Ce se delavec po dopustu, ki ga je izrabil brez odobritve, vrne na delo, mu preneha delovno razmerje zaradi neupravicenega izostanka vec kot pet dni na podlagi 5. tocke 1. odstavka 100. clena ZDR, po dokoncnosti sklepa direktorja.

January 25, 2000

Sodba nº Psp 415/2000 of Oddelek za socialne spore, January 25, 2000

Dajatev iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ni obcasna denarna dajatev, zaradi cesar dolocba 279. clena ZOR pri odlocanju o zakonitih zamudnih obrestih ni uporabljiva. Po dolocbi 34. clena ZDSS, v zvezi z dolocbo 23. clena ZDSS, tožnik ni dolžan postaviti dolocenega zahtevka, kadar gre za tožbe zoper odlocbe pristojnih nosilcev zavarovanj. Zato lahko tožnik - zavarovanec tudi po vložitvi tožbe razširi tožbeni zahtevek tudi na zakonite zamudne obresti. Za odlocanje o zakonitih zamudni...

January 22, 2000

Sodba nº Pdp 148/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 22, 2000

Zoper sklep o imenovanju komisije za ugotavljanje delovne zmožnosti delavca ni posebnega sodnega varstva, morebitnim nepravilnostim in nezakonitostim glede imenovanja in sestave take komisije pa je mogoce oporekati v sodnem postopku zoper dokoncno odlocitev delodajalca o prenehanju delovnega razmerja delavcu.

January 21, 2000

Sodba nº in sklep Pdp 189/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 21, 2000

Letni dopust mora biti izrecno odobren s strani pristojnega delavca. Zgolj obvestilo delavca, da odhaja na letni dopust, ne zadostuje za opravicilo odsotnosti z dela. Tudi ce delodajalec utemeljeno odloci, da je delavka neopraviceno izostala z dela zaporedoma 5 delovnih dni, ji ne more delovno razmerje prenehati pred dokoncnostjo sklepa o prenehanju delovnega razmerja, ce se je po "dopustu" vrnila na delo.

January 20, 2000

Sklep nº Psp 97/99 of Oddelek za socialne spore, January 20, 2000

Sodišce šteje, da je vloga (tožba) umaknjena, ce je ta nerazumljiva, vlagateljica oz. tožnica pa je tudi po vrnitvi v dopolnitev ne popravi in se tudi ne odzove vabilu sodišca za pomoc pri popravi oz.

Sklep nº Psp 79/99 of Oddelek za socialne spore, January 20, 2000

V primeru, ko je tožnik mladoletna oseba, mora sodišce vabiti na obravnavo zakonitega zastopnika tožnika in ne tožnika, sicer v primeru odsotnosti zakonitega zastopnika z glavne obravnave niso izpolnjeni pogoji za mirovanje postopka.

Sklep nº Pdp 1286/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 20, 2000

prenehanje delovnega razmerja - disciplinski postopek - kršitev ugleda državnega organa - policisti

Sklep nº Pdp 1650/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 20, 2000

Placilo odmerjene takse za opomin je potrebno upoštevati v okviru poravnave celotne taksne obveznosti. Ceprav je tožnik po opominu predložil potrdilo o poravnavi takse za tožbo, ni pa placal predpisane takse za opomin, ki mu jo je odmerilo sodišce, so podani razlogi za zavrženje tožbe, saj je potrebno vse posledice postopka v zvezi z izdelavo in vrocanjem opomina pripisati stranki, ki ob vložitvi tožbe ni predložila potrdila o placilu dolžne takse.

Sodba nº Pdp 1844/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 20, 2000

Ni utemeljeno pritožbeno sklicevanje, da bi moralo sodišce pocakati z izdajo zamudne sodbe glede na to, da je tožena stranka vložila odgovor na tožbo le nekaj dni po izteku 30-dnevnega roka, odgovor vrociti tožnici in tako nadaljevati s postopkom. Gre za zakonski rok, ki se ga morajo stranke držati, s tem pa se zagotavlja pravocasno izvajanje procesnih dejanj in hitrost postopka.

Sklep nº Pdp 1741/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 20, 2000

Sodišce prve stopnje ni kršilo dolocb postopka, ko je na glavno obravnavo vabilo le pooblašcenca tožnice, ne pa tudi tožnice.

January 14, 2000

Sklep nº Pdp 454/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 14, 2000

Ce pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev tožene stranke doloca, da se pri izbiri disciplinskega ukrepa za kršitev delovne obveznosti med drugim upoštevajo olajševalne in oteževalne okolišcine, kot je prejšnje delo delavca in njegov odnos do dela, njegovo gmotno stanje in drugo, mora to upoštevati sodišce prve stopnje pri presoji zakonitosti izrecenega disciplinskega ukrepa. V postopku mora pridobiti oceno tožniku nadrejenih delavcev o prejšnjem delu tožnika ter o njeg...

Sklep nº Pdp 77/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 14, 2000

1. Nesodelovanje sindikata pri sprejemanju programa trajno presežnih delavcev pomeni relativno kršitev pravil postopka.

Sodba nº in sklep Pdp 309/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 14, 2000

1. Delodajalec mora tudi pri ugotavljanju zacasnih presežkov izpeljati postopek, tako kot to doloca 30. in 31. clen ZDR in upoštevati kriterije, ki so navedeni v 3. odst. 31. clena ZDR. 2. Po preteku šestih mesecev mora delodajalec ponovno preverjati in ugotavljati, ce razlogi za cakanje na domu še obstajajo in na novo izdati sklep o cakanju, sicer pa mora izvesti postopka ugotavljanja trajno presežnih delavcev.

Sodba nº Pdp 1473/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 14, 2000

Ce tožena stranka niti tekom postopka na prvi stopnji niti ob vložitvi pritožbe ni predložila dokazov, da je bil tožnik v spornem obdobju zaposlen kot direktor družbe z omejeno odgovornostjo, katere solastnik je, ne more zmanjšati svoje obveznosti do tožnika za placilo nadomestila place ter prispevkov iz delovnega razmerja za to obdobje.

Sklep nº Pdp 1815/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 14, 2000

Ugotovitveni sklep, s katerim je tožeca stranka obvestila tožnico, da je dne 1.4.1993 sklenila pogodbo o zaposlitvi, na podlagi katere ima sklenjeno delovno razmerje za dolocen cas do 30.4.1994 in da ji s tem dnem prenehajo vse pravice iz delovnega razmerja, ima znacaj obvestila o izteku delovnega razmerja za dolocen cas, zato pravni pouk v tem primeru ni potreben. Pri ugotavljanju, ali je tožnica zahtevo za varstvo pravic v zvezi s transformacijo delovnega razmerja vložila pravocasno, je odl...

January 13, 2000

Sodba nº Pdp 893/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 13, 2000

1. Ce delavec - tujec ni imel dne 18.7.1992 (dan uveljavitve ZZT) vložene zahteve za sprejem v državljanstvo, mu je rok za podajo vloge za izdajo osebnega delovnega dovoljenja potekel po 90 dneh od uveljavitve ZZT (16.10.1992), in ne šele po preteku 90 dni od dneva dokoncnosti (negativne) odlocbe o državljanstvu. Ker za osebno dovoljenje v navedenem roku 90 dni ni zaprosil, mu je delovno razmerje prenehalo po samem zakonu. 2. Ker tožnik, kot tujec, v zakonitem roku ni zaprosil za izdajo delov...

Sodba nº in sklep Pdp 1305/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 13, 2000

Za odlocanje o odpoklicu direktorja in placilu odpravnine direktorju je pristojno delovno sodišce, ce je bil direktor oz. poslovodni delavec v delovnem razmerju pri delodajalcu.

Sodba nº Pdp 1668/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 13, 2000

Delavcu, ki je bil v spornem obdobju pripadnik oboroženih sil tuje države ter ni opravljal dela pri delodajalcu, pripada zgolj placilo prispevkov, ki jih je dolžan delodajalec odvesti, ne pa tudi (neto) nadomestilo place, ceprav mu je bilo delovno razmerje za vtoževano obdobje priznano.

Sodba nº Pdp 274/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 13, 2000

Ce disciplinska komisija na disciplinski obravnavi odrece tožnikovemu pooblašcencu vpogled v pravilnik tožene stranke, to ne predstavlja bistvene kršitve disciplinskega postopka, ki bi imela za posledico nezakonitost disciplinskega postopka, saj je imel pooblašcenec možnost vpogleda v pravilnik kasneje in se je na konkretne dolocbe pravilnika skliceval v ugovornem postopku.

Sklep nº Pdp 1605/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 13, 2000

Vloga (odgovor na tožbo), ki je po vsebini ni mogoce šteti za pripoznavo zahtevka in iz katere vsaj pavšalno izhaja nasprotovanje zahtevku, je šteti za vlogo iz 3. tc. 1. odst. 332. cl. ZPP, ki je ovira za izdajo sodbe zaradi izostanka.

Sklep nº Pdp 1831/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 13, 2000

Ce je bila pred uveljavitvijo novega ZPP na 1. stopnji izdana sodba, se tudi dovoljenost revizije presoja po dolocbah bivšega ZPP.

Sodba nº in sklep Pdp 1289/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 13, 2000

Tožnikov status vodilnega delavca - direktorja pri toženi stranki je bil vezan na delovno razmerje za nedolocen cas. Zato se spor v zvezi z njegovo razrešitvijo ne more obravnavati v skladu z dolocbo 250. clena ZGD, temvec le kot spor o premoženjskih in drugih posamicnih pravicah ter obveznostih iz delovnega razmerja, zaradi cesar je za reševanje zadeve pristojno delovno sodišce.

Sodba nº Pdp 461/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 13, 2000

Tožniku pripada dogovorjeno nadomestilo zaradi konkurencne klavzule tudi v primeru, ko ni izkazal priložnosti za dejansko konkuriranje, ker je tožena stranka edini proizvajalec dolocenih proizvodov v državi, saj se je s pogodbo vnaprej zavezal, da ne bo konkurencno deloval, kar pa je odlocilen razlog, zaradi katerega je upravicen do vtoževanega zahtevka.

January 07, 2000

Sodba nº Pdp 1066/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 07, 2000

Ce gre za fiktivni sklep o ugotovitvi, da je tožnica trajno presežna delavka, z namenom, da se predcasno upokoji na lastno željo, ji gre le odpravnina ob odhodu v pokoj, ne pa še odpravnina po 3. odst. 36. f clena ZDR, saj je predcasni odhod v pokoj enak pravnemu položaju, ce delodajalec v okviru programa razreševanja presežkov delavcev zagotovi delavcu ustrezno zaposlitev v drugi organizaciji oz. pri delodajalcu in v takem primeru delavcu ne gre odpravnina.

Sodba nº Pdp 1058/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 07, 2000

Odobritev dopusta je potrebno pridobiti vnaprej in ne šele v casu neopravicenih izostankov telefonicno zahtevati odobritev dopusta za nazaj.

Sodba nº Pdp 809/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 07, 2000

Ce je pritožbena komisija delodajalca o tožnikovem ugovoru odlocila po vsebini in ga zavrnila, ne pa zavrgla zaradi pomanjkanja procesnih predpostavk (delavec se je s pisno izjavo odpovedal pritožbi zoper sklep disciplinske komisije), se v sodnem postopku ne more vec sklicevati na to, da se je tožnik pravici do ugovora odpovedal.

January 03, 2000

Sklep nº Pdp 158/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 03, 2000

Ker v socialnem sporu o zadržanosti z dela zaradi bolezni še ni bilo pravnomocno odloceno, se sodišce v individualnem delovnem sporu glede upravicenosti tožnikovih izostankov ne more opreti na nepravnomocno odlocbo Zavoda za zdravsteno zavarovanje Slovenije, temvec bi moralo o tem na podlagi izvedenih dokazov po vsebini samo odlociti, ali pa pocakati z odlocitvijo (1. tc. 1. odst. 260. cl. ZPP)do pravnomocne rešitve v socialnem sporu.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners