Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on October 2000

October 22, 2000

Sklep nº Pdp 1011/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 22, 2000

Odpoklic s funkcije direktorja po 250. clenu ZGD še ne predstavlja avtomaticno tudi zakonitega razloga za prenehanje delovnega razmerja, ce je imel direktor sklenjeno delovno razmerje za nedolocen cas. Odpoklicanemu direktorju preneha delovno razmerje lahko le v skladu s 100. clenom ZDR oz. iz drugih, v zakonu dolocenih razlogov.

October 20, 2000

Sodba nº Pdp 260/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 20, 2000

Dogovor o pavšalnem povracilu stroškov v zvezi z delom ni prepovedan, vendar je delavec do stroškov upravicen le, ce mu v zvezi z delom dejansko nastajajo.

Sklep nº Pdp 1575/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 20, 2000

V primeru postopka redne likvidacije po dolocbah Zakona o gospodarskih družbah ni pravnih posledic v smislu dolocb Zakona o prisilni poravnavi, stecaju in likvidaciji in tako ne pride do prekinitve postopka po dolocbi 205. cl. ZPP.

Sodba nº Pdp 1661/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 20, 2000

Tožnica ni upravicena do izplacila place po višji obracunski osnovi, ce je na delovnem mestu administrativne sodelavke prevzela le del manj zahtevnih nalog zahtevnejšega delovnega mesta strokovni sodelavec, ki je ostalo po upokojitvi delavca nezasedeno.

October 19, 2000

Sodba nº Pdp 668/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 19, 2000

Medicinska sestra v dežurni ambulanti nima pooblastila za samostojno odlocanje o oskrbi pacientov, ampak ji mora delo odrediti dežurna zdravnica, tožnica - medicinska sestra pa mora le opraviti odrejeno delo. S tem, ko je tožnica sama opravila delo, ki ga zdravnik ni odredil (odstranitev odmrlega tkiva pri pacientki brez posvetovanja z zdravnikom), je prekoracila svoja pooblastila, kar predstavlja hujšo kršitev delovnih obveznosti.

Sklep nº Psp 47/99 of Oddelek za socialne spore, October 19, 2000

Ce je zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje nakazoval družinsko pokojnino zakoniti zastopnici upravicenca (mati toženca) tudi po njegovi polnoletnosti, ko ji je zastopanje prenehalo po zakonu, toženec pa ni bil vec upravicen do družinske pokojnine, ker se ni vec šolal, lahko zavod terja povracilo zneskov neposredno od toženca le, ce jih je zakonita zastopnica porabila za preživljanje toženca.

Sodba nº Pdp 224/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 19, 2000

Ce delavec ni vložil tožbe zaradi povracila stroškov v zvezi z delom (dnevnice, terenski dodatek, ...), takšne tožbe po njegovi smrti ne morejo vložiti njegovi dedici. Gre za terjatev, s katero "inter vivos" ni mogoce razpolagati, neprenosljivost pa pomeni, da tudi ob smrti zapustnika ni prešla na dedice. Dedici lahko le prevzamejo postopek, ki ga je pred smrtjo že sprožil delavec.

October 06, 2000

Sodba nº Pdp 1706/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 06, 2000

Ce delavec v okviru svojih nalog posluje z denarjem, je potrebno strožje presojati disciplinske kršitve v zvezi s prisvajanjem denarnih sredstev delodajalca. Zato znesek 5.000,00 SIT ne more predstavljati manjšega zneska, še posebej ob upoštevanju, da je ta znesek predstavljal neto dnevni izkupicek.

Sklep nº Pdp 1674/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 06, 2000

84. clen ZTPDR doloca, da ima oseba, ki meni, da je bil po objavi oz. razpisu izbran kandidat, ki ne izpolnjuje objavljenih pogojev, ali da je bil drugace prekršen postopek za izbiro prijavljenih kandidatov, pravico do ugovora v 15 dneh od sprejetja sklepa o izbiri kandidata. V primeru, ce delodajalec ne izbere nobenega kandidata, glede na navedeno dolocbo sodno varstvo ni zagotovljeno.

Sklep nº Pdp 660/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 06, 2000

Pri ugotovljenem uspehu v pravdi je potrebno upoštevati, da je tožena stranka dolžna poleg neto place izplacati tudi davke in prispevke od bruto plac, kar pomeni, da je tožeca stranka uspela s celotnim bruto, ne le neto zneskom.

Sodba nº Pdp 1754/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 06, 2000

Ce tožena stranka ni ugotovila terjatve po 72. clenu ZTPDR (odškodninske odgovornosti delavca), taka terjatev še ni zapadla ter se ne more uveljavljati v pobotnem ugovoru.

October 05, 2000

Sodba nº Pdp 1606/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 05, 2000

Po dolocbi 4. odstavka 13. clena zakona o stavki (ZStk - Uradni list SFRJ, št. 23/91) organizatorji stavke oziroma udeleženci v stavki, organizirani v nasprotju s tem zakonom, ne uživajo varstva iz prvega in drugega odstavka tega clena (varstvo pred disciplinsko in materialno odgovornostjo ter uveljavljanje temeljnih pravic iz delovnega razmerja, razen place...). Delavcu, ki je v taki stavki sodeloval, je lahko delovno razmerje prenehalo le po pravilno izvedenem disciplinskem postopku.

Sodba nº Pdp 1580/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 05, 2000

Po dolocbah ZDR delodajalec odloca o delavcevih pravicah in obveznostih s pismenim sklepom, tudi v primeru odpravnine po 36.a clenu ZDR, saj zakon ne predpisuje ustnega dogovora ali sporazuma.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners