Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on November 2000

November 30, 2000

Sodba nº Psp 223/98 of Oddelek za socialne spore, November 30, 2000

Ker je neipodbijani del sodbe sodišca prve stopnje o uvrstitvi tožnika v III. kategorijo invalidnosti in zaposlitvi na drugem ustreznem delu postal pravnomocen, ne more tožnik uspešno izpodbijati sodbe sodišca prve stopnje v delu, ki se nanaša na razvrstitev v I. kategorijo invalidnosti, saj ni mogoc socasen obstoj dveh kategorij invalidnosti.

Sodba nº Psp 51/99 of Oddelek za socialne spore, November 30, 2000

V postopkih uveljavljanja pravic iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja podajajo mnenja o preostali delovni zmožnosti izvedeniški organi Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V postopku sodnega varstva pravic je zato potrebno upoštevati in vrednotiti tudi na ta nacin pridobljene dokaze oz. ugotovljena dejstva. Le ce sodišce presodi, da je bilo zdravstveno stanje, invalidnost oz. preostala delovna zmožnost v predsodnem postopku pomanjkljivo ugotovljena, lahko pribavi dopolniln...

November 26, 2000

Sodba nº Pdp 462/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 26, 2000

Ce delavec in delodajalec skleneta sporazum o prenehanju delovnega razmerja, delavcu preneha delovno razmerje z dnem, ki je dolocen v sporazumu, ne pa šele z vrocitvijo pisnega odpravka sklepa oz. z dokoncnostjo sklepa.

Sodba nº Pdp 298/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 26, 2000

Direktor ima pravico razporejati delavce zaradi delovnih potreb, med katere spada tudi organizacija dela, v katero pa so vkljuceni tudi delovni odnosi. S tem, ko je direktor razporedil delavca v drugo OE (zaradi slabih odnosov med delavci), na delovno mesto, ki ustreza stopnji njegove strokovne izobrazbe, znanju in zmožnostim, ter za katero so bile podane potrebe dela, ni ravnal šikanozno in je taka razporeditev zakonita.

November 24, 2000

Sklep nº Pdp 1714/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 24, 2000

Okolišcina, da je delodajalec najprej ponujal delavki (cistilki) razporeditev k drugemu delodajalcu (cistilnemu servisu, ki je prevzel pri delodajalcu zaposlene snažilke), in da jo je delodajalec, po njeni odklonitvi takšnega prehoda obdržal na delu, ne onemogoca nadalnjega postopka ugotavljanja trajno presežnih delavcev. Ce se je tožena stranka odlocila, da dejavnosti cišcenja ne bo vec sama izvajala, je ob dejstvu, da tožnica ni hotela k drugemu delodajalcu, lahko izvedla postopek ugotavlja...

Sklep nº Pdp 1809/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 24, 2000

Zdravstvene težave (bolecine v hrbtnici) tožnika ne opravicujejo oz. ne morejo izkljuciti njegove disciplinske odgovornosti za ocitano hujšo kršitev delovne obveznosti (predcasen odhod z dela), lahko pa bi predstavljale tehtno olajševalno okolišcino, ki vpliva na izbiro disciplinskega ukrepa, oz. na presojo, ali je bil preklic pogojno odložene izvršitve disciplinskega ukrepa prenehanja delovnega razmerja zakonit in primeren ukrep.

Sklep nº Pdp 769/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 24, 2000

Dokazno breme glede kršitve delovnih obveznosti in disciplinske odgovornosti nosi delodajalec, ne pa delavec.

Sodba nº Pdp 1029/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 24, 2000

Ce delavec vztraja pri reintegracijskem zahtevku, ima pravico do ponovne zaposlitve pri prejšnjem delodajalcu, ceprav se je v vmesnem casu, to je v casu trajanja sodnega spora, zaposlil drugje. Delavcu za cas zaposlitve pri drugem delodajalcu ni mogoce priznati obstoja delovnega razmerja pri delodajalcu, pri katerem mu je delovno razmerje nezakonito prenehalo, saj delavec ne more biti v delovnem razmerju pri dveh delodajalcih hkrati.

November 23, 2000

Sodba nº Pdp 689/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 23, 2000

Obveznost delodajalca, da delavcu izplacuje osnovno placo na podlagi SKP dolocene izhodišcne place za tarifni razred, v katerega se uvršca delavcevo delovno mesto in obveznost placila regresa za letni dopust, ni odvisna od uspešnosti poslovanja in predstavlja fiksni izdatek, s katerim mora delodajalec v naprej racunati.

Sklep nº Psp 358/2000 of Oddelek za socialne spore, November 23, 2000

Mirovanje postopka nastane v primeru, ko nobena od strank ne pride na narok. Tudi ce pravdni stranki nista imeli na voljo 15 dnevnega roka za pripravo na obravnavo, pa svoje odsotnosti nista opravicili pred pricetkom naroka, temvec šele po koncu naroka za glavno obravnavo, lahko sodišce vseeno sklene na obravnavi, da postopek miruje.

November 21, 2000

Sklep nº Psp 208/98 of Oddelek za socialne spore, November 21, 2000

Ce je iz medicinske dokumentacije razvidno, da je imel tožnik poleg zdravstvenih težav zaradi hrbtenice tudi duševne motnje, zaradi katerih se je zdravil že pred spornim staležem, je ostalo dejansko stanje nepopolno ugotovljeno, ker se je sodišce prve stopnje ukvarjalo le z ortopedskimi težavami, ni pa ugotavljalo njegovih duševnih motenj.

November 19, 2000

Sklep nº Pdp 521/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 19, 2000

Sodno varstvo pravic delavcev je dopustno le zoper dokoncne, vendar še ne pravnomocne odlocbe delodajalca, na kar sodišce pazi ves cas postopka po uradni dolžnosti. Ce v casu trajanja sodnega postopka postane odlocba delodajalca pravnomocna, ker se delavec ob smiselni uporabi 394. cl. ZPP bodisi odpove pravici do ugovora ali umakne že vložen ugovor, odpade tudi procesna predpostavka za dopustnost sodnega varstva pravic.

November 17, 2000

Sodba nº Pdp 744/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 17, 2000

Dejstvo, da tožnik še ni imel opravljenega preizkusa iz varstva pri delu, ceprav je pri toženi stranki delal že skoraj dve leti, in je pricel delati na novem stroju istega dne, kot je prišlo do nezgode, da je bil o delovanju le kratko poucen, vendar je delo opravljal brez nadzora, pomeni, da je tožena stranka v celoti odgovorna za nastalo poškodbo pri delu.

November 16, 2000

Sodba nº Pdp 1587/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 16, 2000

Ce je bilo v pogodbi o zaposlitvi doloceno, da delavcu ob prenehanju delovnega razmerja pripada odpravnina v višini 24 povprecnih plac, ki jih je delavec prejel v zadnjih treh mesecih pred prenehanjem delovnega razmerja, ni mogoce v osnovo šteti tudi prejemke, ki jih je delavec v tem obdobju prejel iz naslova delitve dobicka po 37. clenu SKPG-90.

Sklep nº Pdp 704/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 16, 2000

Dolocba 3. odstavka 12. clena ZST velja tako za presojo zakonitosti odlocbe delodajalca, kot tudi za zahtevek za reintegracijo, reparacijo oz. povracilo nekaterih drugih materialnih prikrajšanj zaradi nezakonitega prenehanja delovnega razmerja. Tožnik ni taksni zavezanec, tudi ce zahtevek iz naslova odškodnine denarno opredeli.

Sodba nº Pdp 961/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 16, 2000

Ce pravilnik tožene stranke o disciplinski odgovornosti uporablja pri opisu disciplinskih kršitev samostalniške glagolnike, ki se tvorijo iz nedovršne oblike glagola (neizvrševanje, dajanje podatkov, dajanje netocnih porocil it.), to ne pomeni, da lahko delavec stori to kršitev le z veckratnim dejanjem, ampak tudi z enim samim. Na primer, tudi enkratna neizpolnitev delovnih nalog in obveznosti pomeni kršitev delovnih obveznosti zaradi neizpolnjevanja delovnih obveznosti.

Sodba nº Pdp 225/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 16, 2000

Ce tožnica ni izkazala za verjetno, da v postopku na prvi stopnji iz opravicenih razlogov ni založila zneska, potrebnega za stroške v zvezi z izvedbo predlaganega dokaza (izvedenca), ne more v pritožbi uspešno predlagati, naj se ta dokaz izvede (2. odst. 352. cl. ZPP/77). Ker zaradi neplacila predujma sodišce prve stopnje ni dopustilo dokaza z izvedencem, s tem ni bistveno kršilo dolocbe pravdnega postopka. >

Sodba nº Pdp 1328/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 16, 2000

S strani naslovnika podpisana vrocilnica je dokaz, da je bila vrocitev sodne pošiljke opravljena, razen ce stranka to ovrže z nasprotnimi dokazi.

Sodba nº in sklep Pdp 69/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 16, 2000

Ce je bil delavec v casu nezakonitega prenehanja delovnega razmerja v letu 1992 zakonito opredeljen za zacasni presežek in je izkazano, da tudi v casu nezakonitega prenehanja delovnega razmerja zanj ne bi bilo dela, ima iz naslova reparacije za cas od prenehanja delovnega razmerja do vrnitve na delo po pravnomocni sodni odlocbi v letu 1997 pravico do nadomestila place, kot bi pripadalo delavcu na cakanju, saj je bil zaradi nezakonitega prenehanja delovnega razmerja iz naslova place oškodovan ...

Sklep nº Pdp 872/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 16, 2000

V skladu s 3. odst. 18. cl. ZST je za placilo sodne takse odlocilna vrednost zahtevka oz. predmeta spora ob vložitvi tožbe oz. opravi dejanja.

Sklep nº Pdp 1264/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 16, 2000

Spor o zakonitosti pogojno izrecenega diciplinskega ukrepa prenehanja delovnega razmerja se šteje za spor o prenehanju delovnega razmerja delavca, v katerem delavec ne placuje sodnih taks (3. odst. 12. cl. ZST).

Sklep nº Pdp 1526/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 16, 2000

Taksno obveznost, ki je nastala po dolocbah ZDSS, mora stranka placati ob zapadlosti stroškov, to je s pravnomocnostjo sodbe.

November 10, 2000

Sklep nº Pdp 878/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 10, 2000

Opredelitev delovne obveznosti obsojencev, ki so zmožni za delo, v Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS - Ur. l. RS, št. 17/78 - 49/97), ne pomeni, da gre za delovno razmerje. Gre za spor o premoženjski pravici, vendar ne o premoženjski pravici iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem med delavcem in delodajalcem, zato ni podana stvarna pristojnost delovnega sodišca za razreševanje tega spora.

November 09, 2000

Sodba nº Pdp 1603/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 09, 2000

Zneski izhodišcnih plac za posamezne tarifne razrede, doloceni v tarifni prilogi kolektivnih pogodb, niso splošno znano dejstvo po 4. odstavku 214. clena ZPP/99, saj je treba v vsakem konkretnem primeru posebej izracunati osnovno placo posameznega delavca. Ker je tožnica v tožbi opredelila zneske plac, ki jih delodajalec dolguje, delodajalec pa ni podal odgovora na tožbo v zakonskem roku, so bili izpolnjeni pogoji za izdajo zamudne sodbe. Zato ne morejo biti upoštevne navedbe delodajalca v pr...

Sklep nº Pdp 1675/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 09, 2000

Ni bistvena kršitev dolocb postopka, ce sodišce vroci sklep o ustavitvi postopka le pooblašcencu tožnika, ce v pooblastilu ni izrecno odloceno, da pooblašcenec ni pooblašcen za sprejemanje sodnih pisanj.

Sklep nº Pdp 970/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 09, 2000

Ce delavec, ki v individualnem delovnem sporu zahteva razveljavitev sklepov o prenehanju delovnega razmerja, vrnitev na delo in priznanje obstoja delovnega razmerja vkljucno s placo in placilom prispevkov in davkov, ne prijavi terjatve v stecajnem postopku nad toženo stranko, nima pravnega interesa za nadaljevanje pravde in se njegova tožba zavrže.

Sodba nº Pdp 1302/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 09, 2000

Zacasna razporeditev tožnice - zdravnice na delo v drug kraj brez njenega soglasja ni v skladu z dolocbo 3. odst. 24. cl. Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike (Ur. l. RS, št. 14/94), ker je njena vožnja na delo in nazaj, skupaj z prestopanjem na javnih prevoznih sredstvih, trajala vec kot dve uri.

Sodba nº in sklep Pdp 1504/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 09, 2000

Kadar delodajalec sam razveljavi sklep, zoper katerega je delavec uveljavljal sodno varstvo, so s tem odpravlje vse pravne posledice, zato pogoji za sodno varstvo niso vec podani, ker je pravna korist tožnika odpadla. V delovnem pravu glede na dolocbe 23. in 24. clena ZDSS "odprava" sklepov delodajalca ni predvidena, zato bi sodišce prve stopnje ravnalo pravilno, ce bi sklepe delodajalca razveljavilo in ne odpravilo, vendar ne gre za takšno kršitev, zaradi katere bi pritožbeno sodišce posegal...

Sodba nº Pdp 883/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 09, 2000

V celoti je podana odškodninska odgovornost delavke, ki je v banki v okviru svojih delovnih zadolžitev opravljala tudi blokado (ukradenih) bancnih kartic, v obravnavanem primeru pa blokade bancne kartice ni opravila, temvec je celotno dokumentacijo odložila v fascikel, zaradi cesar so se neupraviceni dvigi denarja z racuna stranke nadajevali.

Sodba nº Psp 146/98 of Oddelek za socialne spore, November 09, 2000

Po dolocbi 4. clena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92 s poznejšimi spremembami) pravice iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja naceloma ne zastarajo, razen dospelih neizplacanih zneskov pokojnin in drugih denarnih prejemkov. To nacelo je konkretizirano v dolocbi 5. ostavka 185. clena ZPIZ-92, ki doloca, da gre pravica do ponovne odmere pokojnine od prvega dne po vložitvi zahteve in najvec za šest mesecev nazaj. Ceprav se je tožnica upokojila v c...

Sodba nº Pdp 27/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 09, 2000

Ker tožnik sporne odsotnosti v casu od 15. do 30. junija 1993, ko naj bi bil na študijskem dopustu, ni opravicil z ustreznimi dokazili, da je opravljal izpite v tem casu, prav tako pa ni predložil drugega opravicila za svojo odsotnost (letni dopust je že ves izrabil), je tožena stranka utemeljeno štela, da je z dela izostal neopraviceno in odlocila, da mu preneha delovno razmerje na podlagi 5. tc. 2. odst. 100. clena ZDR.

Sodba nº in sklep Pdp 1422/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 09, 2000

Ce sodišce ugotovi, da je bila izbira dveh kandidatov (od dvanajstih) nezakonita, ker nista izpolnjevala v objavi zahtevanih pogojev, razveljavi sklep tožene stranke o izbiri le glede teh dveh kandidatov.

November 03, 2000

Sodba nº Pdp 1221/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 03, 2000

Strokovna izobrazba za doloceno vrsto poklica, znanja in zmožnosti ne pomenijo samo pogojev za sklenitev delovnega razmerja, ampak tudi pogoje za razporeditev po reintegraciji delavca, pri cemer mora delovno mesto, na katero je delavec razporejen, ustrezati tudi naknadno pridobljeni strokovni izobrazbi, znanju in zmožnostim.

Sodba nº Pdp 756/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 03, 2000

Tudi ce je ovadba za dejanje, ki velja za gospodarski prestopek, zavržena, to še ne pomeni, da to dejanje ne pomeni hujše kršitve delovnih obveznosti, ce je takšna kršitev opredeljena v aktih delodajalca.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners