Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on December 2000

December 21, 2000

Sklep nº Psp 484/2000 of Oddelek za socialne spore, December 21, 2000

Po dolocbi 2. odstavka 231. clena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 3/98) osebni zdravnik ne more ugotoviti pri zavarovancu zacasne zadržanosti od dela zaradi iste bolezni oz. stanja, za katero je zdravniška komisija ugotovila, da ni vec utemeljena, pred potekom 30 dni po tem, ko je zdravniška komisija podala mnenje. To lahko osebni zdravnik stori le, ce gre za nenadno in nepricakovano poslabšanje zdravstvenega stanja zavarovanca. V tem primeru mora zdravnik napo...

Sklep nº Psp 8/2000 of Oddelek za socialne spore, December 21, 2000

Zahtevek za placilo davkov in prispevkov je akcesorni zahtevek do glavnega zahtevka, ki se glasi na priznanje pokojninske in zavarovalne dobe. Ce je podana stvarna pristojnost sodišca za sojenje o glavnem zahtevku, se sodišce v zvezi z akcesornim zahtevkom ne more izreci za stvarno nepristojno.

December 16, 2000

Sklep nº Pdp 502/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 16, 2000

Dolocbe 3. odstavka 449. clena ZGD se uporabljajo neposredno. Zato je direktor upravicen do odpravnine zaradi razrešitve iz neutemeljenih razlogov, ceprav pogodba o zaposlitvi ni vsebovala dolocbe o pravici do odpravnine za tak primer.

December 14, 2000

Sklep nº Psp 414/2000 of Oddelek za socialne spore, December 14, 2000

Ce sodišce prve stopnje sicer pravilno ugotovi, da je vloga pomanjkljiva, ker iz nje ni razvidno, kakšno pravno sredstvo ter zoper katero sodno odlocbo želi tožnica uveljavljati, v sklepu pa ne navede, v cem so te pomanjkljivosti, gre za neobrazložen sklep, ki ga ni mogoce preiskusiti.

December 09, 2000

Sodba nº Pdp 485/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 09, 2000

Tudi ce je zoper delavca sprožen postopek za prenehanje delovnega razmerja zaradi neopravicenega izostanka z dela, je dolžan prihajati na delo do dokoncnosti izdanega sklepa.

December 07, 2000

Sodba nº Pdp 1753/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 07, 2000

S tem ko je delavka - vzgojiteljica v vrtcu, napisala županu protestno pismo, v katerem je kritizirala postopek ugotavljanja in ocenjevanja presežnih delavcev, ni hotela namerno povzrociti kaljenja medsebojnih odnosov med sodelavkami in ogroziti nemotenega poteka delovnega procesa, zato s tem tudi ni storila ocitane disciplinske kršitve.

Sklep nº Pdp 1853/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 07, 2000

3. odstavek 83. clena zakona o sodišcih - dolocbe o sodnih pocitnicah - (Uradni list RS, št. 19/94 - 28/2000) ne velja za vrocanje delodajalcevih odlocitev o delavcevih pravicah, obveznostih in odgovornostih, saj pri njih ne gre za sodno pisanje. Zato tudi rok za vložitev tožbe, dolocen v 1. odst. 83. clena ZTPDR zacne teci naslednjega dne od vrocitve sklepa o razporeditvi, pa ceprav je bila vrocitev opravljena med sodnimi pocitnicami, ko sodišce ne dela, iztece pa se lahko šele prvi delovni ...

Sklep nº Pdp 1726/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 07, 2000

Sodišce prve stopnje je pravilno zavrglo tožbo, s katero so delavci eno leto po izvedenem prehodu zahtevali razveljavitev sklepa o prehodu v novo ustanovljene hcerinske družbe in vrnitev na delo k prvotnemu delodajalcu, potem, ko jim je delovno razmerje pri drugem delodajalcu prenehala zaradi stecaja.

Sodba nº Pdp 556/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 07, 2000

Potrjena prisilna poravnava nima pravnega ucinka za terjatve upnikov po 2. odstavku 160. clena ZPPSL, med katere po noveli ZPPSL-97 spada odpravnina, ki gre trajnim presežkom po ZDR. Zato je tožena stranka dolžna izplacati odpravnino delavcu v polnem znesku, ne pa pod pogoji prisilne poravnave.

Sklep nº Pdp 1875/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 07, 2000

Podani so pogoji za izdajo zacasne odredbe, s katero se do pravnomocne razsodbe v delovnem sporu zadrži izvršitev dokoncnega sklepa tožene stranke o razporeditvi delavke v drug kraj (s Ptuja v Mursko Soboto), ce bi dnevna vožnja na delo poslabšala zdravstveno stanje delavke - invalidke II. kat. oziroma ji povzrocila nenadomestljivo škodo.

Sodba nº Pdp 1059/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 07, 2000

Kontinuiteta delovnega razmerja ni nujno vezana na formalno pravno nasledstvo družbe, ki je delavce prevzela. Upoštevati je treba tudi dejansko kontinuiteto delovnega razmerja, ce je dokazano, da so delovni prostori tožene stranke isti kot tisti, v katerih so delavci delali še v casu, ko so bili zaposleni pri drugem delodajalcu in je ista tudi dejavnost, vsi delavci pa so prešli k toženi stranki.

December 02, 2000

Sodba nº Pdp 363/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 02, 2000

Ne gre za zlorabo pravice, ce se tožnikova žena v casu ugovornega roka zoper sklep o prenehanju delovnega razmerja zaradi trajnega presežka delavca prijavi na zavodu za zaposlovanje, zaradi cesar sodi delavec v zašciteno kategorijo delavcev po 36. d clenu ZDR. Bistveno je, da delavec pridobi ta status do dokoncnosti sklepa o prenehanju delovnega razmerja.

Sklep nº Pdp 333/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 02, 2000

Ugovor delavca zoper sklep o razporeditvi zadrži izvršitev sklepa do sprejema dokoncne odlocitve. Zato se delavki, katerima je prenehalo delovno razmerje zaradi trajnega presežka, nista bili dolžni javiti novemu delodajalcu, kamor ju je prejšnji delodajalec razporedil, pred dokoncnostjo sklepa o razporeditvi. Šele ce se ugotovi, da sta delavki po dokoncni odlocitvi odklonili razporeditev, jima je delovno razmerje pri toženi stranki (prvotnemu delodajalcu) zakonito prenehalo.

December 01, 2000

Sklep nº Pdp 1862/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 01, 2000

1. Ce delavec sploh ni uveljavljal varstva pravic pri delodajalcu, niso izpolnjeni pogoji za sodno varstvo (spor zaradi prenehanja delovnega razmerja), zato tudi ni verjetno izkazana terjatev in ni pogojev za izdajo zacasne odredbe, s katero bi sodišce delodajalcu prepovedalo odtujitev ali obremenitev nepremicnine. 2. V postopku izvršbe in zavarovanja mora sodišce upoštevati nacelo sorazmernosti, zato ni mogoce posegati v premoženje dolžnika v vecjem obsegu, kot je to nujno potrebno za dosego...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners