Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on February 2000

February 24, 2000

Sodba nº Pdp 733/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 24, 2000

Ce delavka - trgovka stori tatvino v drugi prodajalni sicer iste trgovske mreže in zunaj delovnega casa, ne more biti odgovorna za storitev ocitane hujše kršitve delovne obveznosti, ker njeno ravnanje ni bilo storjeno na delu ali v zvezi z njenim delom.

Sodba nº Pdp 214/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 24, 2000

Ce je imel pooblašcenec - odvetnik tožene stranke pooblastilo za opravljanje procesnih dejanj, med ostalimi tudi za pripoznavo zahtevka, pri cemer je bila glede tega njegova izjava na naroku obravnave nedvomna in brez pridržka, so bili podani pogoji za izdajo sodbe na podlagi pripoznave.

Sklep nº Pdp 349/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 24, 2000

1. Ce je tožena stranka zakonito znižala place v skladu z 62. clenom Kolektivne pogodbe za crno in barvasto metalurgijo in livarne ter kovisnko in elektroindustrijo Slovenije (Ur. l. RS, št. 22/91), delavci na podlagi izdanih listin niso upraviceni do razlik v placi v gotovini, ampak lahko listine uporabijo za namene, za katere so bile izdane, tj. v procesu lastninjenja podjetja ali za izterjavo v primeru stecaja (4. odstavek 62. clena navedene panožne kolektivne pogodbe).

Sodba nº Pdp 1063/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 24, 2000

Kazenski pregon zoper delavca ni zakoniti razlog za zacasno odstanitev delavca z dela, razen ce gre za obvezni suspenz zaradi pripora v smislu 97. clena ZDR.

Sodba nº Pdp 859/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 24, 2000

Delavca, zoper katerega je delodajalec uvedel disciplinski postopek zaradi hujše kršitve delovnih obveznosti, za katere se v skladu z zakonom izrece prenehanje delovnega razmerja, je mogoce zakonito zacasno odstraniti z dela, ceprav s svojim ravnanjem neposredno ne ogroža svoje življenje ali zdravje, življenje ali zdravje delavcev ali drugih oseb oz. ogroža materialna sredstva vecje vrednosti ..., saj navedene okolišcine pomenijo razlog za zacasno odstranitev le v drugih primerih, dolocenih s...

Sklep nº Pdp 241/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 24, 2000

Tožnikov ugovor zoper sklep o prenehanju delovnega razmerja, vložen po letu in pol od prenehanja delovnega razmerja, je izven razumnega roka za uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja. Zaradi tega ni podana procesna predpostavka za vodenje delovnega spora glede na dolocbo 83. clena ZTPDR, ter se tožnikova tožba zavrže.

February 23, 2000

Sklep nº Psp 117/99 of Oddelek za socialne spore, February 23, 2000

Ce je bila vdova po zavarovancu vkljucena v zavarovanje po 24. clenu ZPIZ-92, ji do odjave iz zavarovanja ne pripada družinska pokojnina.

February 19, 2000

Sklep nº Pdp 1610/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 19, 2000

30 dnevni rok za vložitev obnove za obnovitveni razlog po 3. tocki 421. clena ZPP (tožnik zaradi duševne bolezni - shizofrenije ni mogel biti stranka v postopku) - potece 30 dni po vrocitvi pravnomocne sodbe višjega sodišca, ki je odlocalo o pritožbi.

Sklep nº Pdp 1213/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 19, 2000

V primeru nezakonite razporeditve, je delavec upravicen le do take place, ki bi jo prejemal, ce ne bil nezakonito prerazporejen oz. ce bi delal na prejšnjem delovnem mestu.

February 18, 2000

Sodba nº Pdp 242/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 18, 2000

Delavcu avtobusne postaje je zakonito prenehalo delovno razmerja zaradi izrecenega disciplinskega ukrepa, ce je dokazano, da je namenoma zadržal 100 HRK, ki mu jih je potnik izrocil le za toliko casa, da sam opravi menjavo deviz v menjalnici in potem placa vozovnico v tolarjih. S tem, ko delavec avtobusne postaje ni hotel tega denarja vrniti potniku, temvec ga je skril v žep in zanikal njegov prejem, je storil hujšo kršitev delovnih obveznosti, ki ga akt delodajalca opredeljuje kot zadrževanj...

Sklep nº Pdp 479/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 18, 2000

V primerih prevzema dolocene dejavnosti z vsemi delavci, ki brez vmesne prekinitve delovnega razmerja nadaljujejo delo v isti dejavnosti pri drugem delodajalcu, je podana kontinuiteta delovnega razmerja, zaradi cesar je pri uveljavljanju odpravnine po 3. odstavku 36. f clena ZDR šteti, kot da delavec ob prehodu k drugemu delodajalcu ni spremenil zaposlitve in mu priznati odpravnino ob upoštevanju celotne delovne dobe in ne le delovne dobe pri zadnjem delodajalcu.

Sodba nº Pdp 623/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 18, 2000

Tožena stranka ni storila vseh potrebnih ukrepov za varno delo delavcev, ko je delavcem prepustila odlocitev glede tega, kakšna delovna sredstva naj uporabljajo pri delu. V konkretnem primeru tožnica pri cišcenju cevi na višini 2 metrov ni uporabljala primerne lestve, pri cemer je izostala tudi kontrola njenega dela s strani odgovornih oseb tožene stranke, da bi jo opozorile na nevarnosti in potrebno zašcito oz. ji dale ustrezno ustno navodilo, zaradi cesar je delodajalec krivdno odgovoren za...

Sodba nº Pdp 1666/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 18, 2000

Tožnica je s svojim ravnanjem storila hujšo kršitev delovnih obveznosti (zloraba položaja in prekoracitev danih pooblastil), ker je na delovnem mestu "kontrolor v sektorju poslovanja s prebivalstvom" prenesla sredstva s tekocega racuna drugega komitenta na svoj tekoci racun ter si na ta nacin zagotovila odobritev limita v naslednjem letu. Zloraba pložaja je v tem, da kršitelj sicer ima pooblastilo za dejanje, vendar tega ni opravil v interesu delodajalca, pac pa v svojem interesu oz. za svoje...

Sodba nº Pdp 794/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 18, 2000

Tožena stranka je komanditna družba in kot taka spada med osebne

February 17, 2000

Sodba nº Pdp 307/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 17, 2000

1. Nastopilo je zastaranje vodenja disciplinskega postopka, ce je podal direktor tožene stranke zoper tožnika zahtevo za uvedbo discplinskega postopka dne 28.5.1997, disciplinski postopek pa je bil koncan dne 12.12.1997, ko je o ugovoru tožnika zoper sklep disciplinske komisije odlocila komisija za pritožbe tožene stranke.

Sodba nº Pdp 1087/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 17, 2000

Ce je delavec zaradi izjave direktorja v dobri veri, da lahko koristi letni dopust, je taka odsotnost upravicena, ceprav delavec ne zaprosi za dopust po pravilih delodajalca za odobravanje dopusta.

Sodba nº Pdp 1529/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 17, 2000

Ce delodajalec - samostojni podjetnik delavcu nezakonito odpove delovno razmerje zaradi disciplinskih kršitev in ne odloci o ugovoru delavca, lahko traja delovno razmerje delavki najvec do dne, ko je delodajalec izbrisan iz registra samostojnih podjetnikov posameznikov, ker 1. odst. 125. clena ZDR doloca, da lahko delodajalec pisno odpove delovno razmerje delavcu zaradi prenehanja obratovalnice.

Sklep nº Pdp 1734/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 17, 2000

Sodišce lahko pri odlocitvi o stroških postopka upošteva izvensodno poravnavo, po kateri vsaka stranka trpi svoje stroške postopka, saj se stranke lahko v okviru dovoljene dispozicije sporazumno dogovorijo o stroških postopka drugace, kot to doloca 1. odstavek 158. clena ZPP.

Sklep nº Pdp 1790/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 17, 2000

Ce tožena stranka v casu pravdnega postopka razveljavi svoj sklep o razporeditvi (kar je po analogiji mogoce šteti kot pripoznavo zahtevka), je tožnik upravicen do povracila stroškov postopka.

Sklep nº Pdp 912/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 17, 2000

Niso izpolnjeni pogoji za izdajo zamudne sodbe glede razveljavitve sklepov o prenehanju delovnega razemrja zaradi trajnega presežka, ce iz dejstev navedenih v tožbi ni razvidno, da bi delavec zoper sklepe delodajalca ugovarjal.

February 11, 2000

Sodba nº Pdp 1247/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 11, 2000

Dejstvo, da je bil delavec (tožnik) v casu disciplinskega postopka star 49 let (sedaj 54) in je glede na delovno dobo starejši delavec, predstavlja olajševalno okolišcino, ki jo mora delodajalec v disciplinskem postopku upoštevati, saj v primeru prenehanja delovnega razmerja delavec nima kaj dosti možnosti za novo zaposlitev.

Sklep nº Psp 177/99 of Oddelek za socialne spore, February 11, 2000

Po 39. in 32. clenu ZDSS niso podani pogoji za vsebinsko obravnavanje odlocbe toženca, ce tožnik ni sprožil predhodnega postopka pri tožencu, temvec je vložil tožbo direktno na sodišce, zato se tožba zavrže.

Sklep nº Psp 179/99 of Oddelek za socialne spore, February 11, 2000

Ne gre za stanje po 3. odst. 36. cl. ZDSS, po katerem bi moral tožnik povrniti tožencu stroške postopka, ce vloži tožbo, ker se ne strinja s tockovanjem v okviru sprejetega javnega razpisa za oddajo stanovanj v najem socialnim upravicencem, kasneje pa tožbo umakne, ker se odloci reševati stanovanjsko vprašanje na drug nacin. Tožniku zaradi tega ni mogoce ocitati krivdnega ravnanja oz. nakljucja, ki bi se njemu primerilo, zato po 1. odst. 36. clena ZDSS vsaka stranka trpi svoje stroške postopka.

Sodba nº Pdp 104/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 11, 2000

Podana je disciplinska odgovornost delavca, ki ravna malomarno, ce z osebnim zdravnikom v naprej ne razcisti, ali ima do pregleda na zdravniški komisiji odobren bolniški stalež in v dneh do pregleda na zdravniški komisiji ostane doma, ceprav mu osebni zdravnik ni mogel (vec) podaljšati bolniškega staleža, prav tako pa mu tudi zdravniška komisija ni potrdila bolniškega staleža za nazaj.

Sodba nº Pdp 694/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 11, 2000

V postopku razreševanja trajnih presežkov je na prvi stopnji pri delodajalcu ocenjevanje delovne uspešnosti zakljuceno s formalnim sprejemom programa trajnih presežkov v smislu dolocb 35. cl. ZDR.

Sklep nº Pdp 925/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 11, 2000

Ker je pritožbo vložil tožnikov pooblašcenec, ki ga je organizacija sindikata najela za zastopanje delavcev, pa le ta nima opravljenega pravniškega državnega izpita, se šteje, da je pritožba nedopustna, ker jo je vložila oseba, ki ni imela te pravice.

Sodba nº Pdp 1225/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 11, 2000

Za povzroceno škodo odgovarja povzrocitelj. Zato tožena stranka ne more odgovarjati za ravnanje oseb, ki so tožnika, kot njenega delavca, napadle pri sestopu iz kabine tovornjaka tožene stranke ob njegovem postanku na obcestnem parkirišcu na Madžarskem.

February 10, 2000

Sodba nº Pdp 215/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 10, 2000

Dejstvo, da je bilo delovno mesto tožnice "združeno z drugim delovnim mestom", še ne pomeni, da ni obstajala potreba po ukinitvi tožnicinega delovnega mesta oz. da ni prišlo do zmanjšanja posameznih nalog, ki jih je pri tem opravljala tožnica. Tudi v primeru ukinitve nekega delovnega mesta to še ne pomeni, da so ukinjene oz. v organizaciji nepotrebne vse naloge in opravila, ki so vezana na to delovno mesto. Celo obicajno je, da nekatera od opravil dolocenega delovnega mesta, ki je sicer forma...

Sklep nº Pdp 8/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 10, 2000

Zamuda roka za vložitev tožbe zoper dokoncni sklep delodajalca zaradi neaktivnosti sindikata, na katerega se je obrnila tožnica, ni razlog za vrnitev v prejšnje stanje. Gre za notranje razmerje med tožnico in sindikatom. V kolikor je tožnica za zastopanje pooblastila sindikat in mu dala nalog za vložitev tožbe, bo lahko uveljavila zoper njega odškodnino zaradi škode, ki je nastala, ker tožbe ni pravocasno vložil.

Sklep nº Pdp 31/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 10, 2000

Tožnik, kateremu je bila odpoved delovnega razmerja osebno vrocena dne 31.5.1991 ter je vsebovala pravni pouk, kot je dolocen v 142. cl. Kolektivne pogodbe o delovnih razmerjih med delavci in samostojnimi obrtniki (Ur.l. SRS, št. 18/89) bi moral v roku 15 dni od dne, ko je bil obvešcen o odlocitvi, vložiti tožbo. Ker tega ni storil v navedenem roku, se prepozna tožba zavrže.

Sodba nº Pdp 33/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 10, 2000

Ne gre za nova dejstva in dokaze, ki naj bi se nanašali na tožnikovo pridobivanje dohodka v casu nezakonitega prenehanja delovnega razmerja, zaradi katerih bi tožena stranka lahko zahtevala obnovo postopka, ce je bilo že v casu sojenja znano, da je bil tožnik v casu, ko je trajal spor, zaposlen pri drugem delodajalcu.

Sodba nº in sklep Pdp 374/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 10, 2000

Del tožbenega zahtevka, ki se glasi, da je tožena stranka dolžna tožeci stranki povrniti vse prejemke, ki mu gredo od dneva nezakonitega prenehanja delovnega razmerja dalje, z zakonitimi zamudnimi obrestmi, v 8 dneh pod izvršbo, ni izvršljiv, zato mora sodišce prve stopnje v ponovljenem postopku pozvati tožnika, da svoj zahtevek opredeli po višini.

February 04, 2000

Sodba nº Pdp 185/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 04, 2000

Delavka - samohranilka sodi v varovano kategorijo delavcev v smislu dolocbe 4. odst. 36. d clena ZDR le v primeru, ko popolnoma sama skrbi in hrani otroka. Ce ima delavka sklenjen sporazum o preživljanju otroka pred centrom za socialno delo in je po tem sporazumu prejemala od otrokovega oceta preživnino za otroka, ne spada v varovano kategorijo delavcev.

Sodba nº Pdp 104/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 04, 2000

Delovno razmerje za dolocen cas ni bilo zakonito sklenjeno, ce je delodajalec v pogodbi o zaposlitvi navedel, da se sklepa zaradi izvedbe pripravljalnih del, ki jih ni natancno opredelil, sodišce pa je ugotovilo, da je delodajalec sklepal delovna razmerja za dolocen cas iz razlogov sofinanciranja delovnih mest s strani Ministrstva za delo, socialo in družino. V skladu z dolocilom 18. clena se šteje, da je delavec sklenil delovno razmerje za nedolocen cas.

Sodba nº Pdp 136/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 04, 2000

Delavec lahko uveljavlja placilo razlike nadomestila place v okviru splošnega petletnega zastaralnega roka po dolocbah Zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR - Ur. l. SFRJ, št. 29/78 - 57/89), ne glede na pravnomocnost sklepa o prenehanju delovnega razmerja, izdanega na podlagi 36. e clena oz. 12. tc. 1. odst. 100. clena ZDR.

Sklep nº Pdp 98/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 04, 2000

Po dolocbi 103. clena ZDR se v postopku odlocanja o varstvu pravic pri delodajalcih (za dolocanje rokov, nacin vrocanja in podobno), smiselno uporabljajo dolocbe, ki veljajo za postopek pred delovnimi sodišci, kar pomeni, da za vodenje zapisnikov, potek disciplinske obravnave ipd. ne veljajo tako stroga formalna pravila kot za postopek pred sodišcem. Cetudi bi res prišlo do napake pri vodenju zapisnika v tem smislu, da bi bil sestavljen v tožnikovi nenavzocnosti in mu ne bi bil predložen v po...

Sklep nº Pdp 76/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 04, 2000

Ce je delavec - strojevodja po splošnih aktih delodajalca dolžan dopustiti preverjanje delovne zmožnosti, tudi uporabo alkotesta, pomeni odklonitev alkotesta kršitev delovnih obveznosti (npr. neizpolnitev delovnih in drugih obveznosti).

Sklep nº Pdp 1261/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 04, 2000

Glede na 103. cl. ZDR lahko delodajalec v svojem splošnem aktu uredi vrocanje pisanj drugace, kot to ureja ZPP. Ce delavec brez upravicenega zakonitega razloga pisanja noce sprejeti, ali se vrocitvi izmika, ceprav je seznanjen z nacinom vrocanja, ki velja pri njegovem delodajalcu, prevzame riziko, da mu bo delodajalec pisanje vrocil nadomestno. Ce je kot edina oblika nadomestne vrocitve v splošnem aktu predvideno nabitje na oglasno desko v podjetju, ni podlage za drugacno vrocanje.

February 03, 2000

Sodba nº Pdp 1577/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 03, 2000

V primeru, ko delavke v postopku reševanja trajno presežnih delavcev ni mogoce razporediti na drugo delovno mesto, ker za drugo delo nima splošne zdravstvene sposobnosti v skladu s 1. alineo 1. odst. 36. a clena ZDR, kakor tudi ne na katerokoli drugo delovno mesto pri delodajalcu, ji delovno razmerje zakonito preneha kot trajno presežnemu delavcu.

Sklep nº Pdp 1689/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 03, 2000

Za spore v zvezi z imenovanjem in razrešitvijo direktorja policijske uprave, je stvarno pristojno upravno sodišce, ker gre za spor, ko je tožnik prizadet v svojih pravicah ali pravnih koristih zaradi upravnega akta ali zaradi tega, ker upravni akt ni bil izdan ali vrocen v predpisanem roku, po dolocbi 4. clena Zakona o upravnih sodišcih (Uradni list RS, št. 50/97).

Sodba nº Pdp 67/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 03, 2000

Delavcu pripada po dolocbi 3. odst. 67. cl. Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn ter za kovinsko in elektroindustrijo Slovenije (Ur. l. RS, št. 37/96) odpravnina kot trajno presežnemu delavcu izracunana na podlagi povprecja neto plac.

Sodba nº Pdp 815/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 03, 2000

1. Tožena stranka (Republika Slovenija) je objektivno odškodninsko odgovorna za škodo, ki jo utrpi policist na regionalnem tekmovanju policijskih enot oz. ekip iz teh enot v odbojki, ker je bilo tekmovanje organizirano znotraj rednega delovnega casa, delavec policije - tožnik pa je štel udeležbo na tekmovanju za svojo delovno dolžnost, v skladu s skrbjo tožene stranke za telesno pripravljenost policistov.

Sklep nº Pdp 151/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 03, 2000

Ne gre za nezakonito razpolaganje ali odtujevanje premoženja, zato tudi tožniku oz. upniku ne nastane nenadomestljiva škoda, ce tožena stranka s prejeto kupnino za prodano nepremicnino razpolaga tako, da jo s posojilno pogodbo, torej z odplacnim pravnim poslom, zacasno prenese na dve družbi.

Sklep nº Pdp 1620/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 03, 2000

Za štetje zastaralnega roka za uvedbo disciplinskega postopka je relevantno le to, kdaj za disciplinsko kršitev in storilca zve upravicen predlagatelj in ne katerikoli delavec, ki lahko poda le pobudo za zacetek disciplinskega postopka.

Sodba nº in sklep Pdp 1192/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 03, 2000

Sklep delodajalca o prenehanju delovnega razmerja delavki, zaradi poteka casa, za katerega je bilo sklenjeno delovno razmerje za dolocen cas, ima znacaj obvestila, ker za zakonito prenehanje takšnega delovnega razmerja ni potreben pravni akt delodajalca. Tudi ce tak sklep nima pravnega pouka, je dolžan delavec v roku 15 dni od dneva prenehanja delovnega razmerja vložiti ugovor pri delodajalcu, sicer ni izpolnjena procesna predpostavka za sodno varstvo pravic delavca.

Sklep nº Pdp 1847/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 03, 2000

V primeru, ko delodajalec odloci o ugovoru delavca po tem, ko je le-ta vložil tožbo zaradi molka organa, mora delavec zoper drugostopno odlocbo vložiti tožbo oz. razširiti že obstojeco tožbo v 15-dnevnem roku iz 1. odst. 83. cl. ZTPDR, sicer niso podani pogoji za sodno varstvo.

Sklep nº Pdp 720/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, February 03, 2000

Ce tožnik predloga oz. tožbe na dopolni oz. popravi v skladu s 1. odst. 186. cl. ZPP tako, da tožbenega zahtevka zaradi placila odškodnine zoper zavarovalnico ne opredeli po višini, se šteje, da je tožbe umaknjena.

Sodba nº Psp 17/99 of Oddelek za socialne spore, February 03, 2000

Po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 12/92-54/98), veljavnem v casu izdaje izpodbijane sodbe, se v II. kategorijo invalidnosti razvrstijo samo tisti zavarovanci, ki se ne morejo niti s poklicno rehabilitacijo usposobiti za opravljanje drugega ustreznega dela s polnim delovnim casom, lahko pa najmanj polovico polnega delovnega casa opravljajo svoje ali drugo ustrezno delo (2. alinea 34. clena v zvezi s 1. odst. 27. clena zakona). To pomeni, da mora biti izkazano, ...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners