Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on March 2000

March 30, 2000

Sklep nº Pdp 485/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 30, 2000

Sodišce prve stopnje je pri izdaji zamudne sodbe vezano na postavljeni (denarni) tožbeni zahtevek in ne more samo dopolnjevati oz. spreminjati tožbenega zahtevka v izreku sodbe. V tem primeru mora postopati v skladu s 3. odstavkom 318. clena ZPP in zahtevati popravo tožbe.

Sklep nº Pdp 510/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 30, 2000

Ker je bila v sporu izdana sodba v postopku na prvi stopnji pred uveljavitvijo ZPP/99, bi moralo sodišce presojati vloženo revizijo po dolocbah ZPP/77.

Sklep nº Pdp 537/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 30, 2000

Ugotavljanje upravicenega razloga za odsotnost z dela ni vedno nujno povezano s priznanjem pravic iz zdravstvenega zavarovanja, zato mora sodišce ugotoviti, ali so za odsotnost delavca obstajali objektivni zdravstveni razlogi, ceprav ima delavec za sporno obdobje za nazaj priznan bolniški stalež na podlagi 3. odstavka 83. clena ZZVZZ.

Sodba nº Pdp 929/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 30, 2000

Rotacijska kosilnica je nevarna star, zato delodajalec objektivno odškodninsko odgovarja delavcu zaradi poškodbe, ki jo je ta utrpel, ko mu je ob košnji priletel tujek v oko. Ker zdravljenje ocesa ni potekalo s komplikacijami, saj je šel delavec prvi dan poškodbe k ambulantnemu zdravniku, ki mu je nudil pomoc, šele po štirih dneh pa k specialistu okulistu, poleg tega pa se tudi ni bal, da bi na poškodovanem ocesu izgubil vid, je pritožbeno sodišce odškodnino za prestani strah znižalo s 400.00...

March 24, 2000

Sodba nº Pdp 1293/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 24, 2000

Delavcu pripada regres za letni dopust, ko pridobi pravico do izrabe letnega dopusta. Regres pripada delavcu enkrat letno in se izplaca do konca julija tekocega leta, delavec in delodajalec pa se lahko dogovorita tudi o drugacnem nacinu izplacila tega prejemka, vendar mora pravdna stranka, ki se na to sklicuje, dokazati obstoj takšnega dogovora.

Sodba nº Pdp 586/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 24, 2000

Po 1. odstavku 41. clena kolektivne pogodbe med delavci in zasebnimi delodajalci (Uradni list RS, št. 26/91) mora zasebni delodajalec pred izrekom disciplinskega ukrepa delavca seznaniti z dejstvi, ki so podlaga disciplinskemu postopku oz. izrecenemu ukrepu, tako da je delavec upravicen pisno ali ustno odgovoriti na ocitane kršitve. Ker je delodajalec izdal sklep, s katerim je delavcu prenehalo delovno razmerje zaradi hujše kršitve delovnih obveznosti, ne da bi pred tem delavca seznanil o zat...

March 23, 2000

Sklep nº Pdp 1259/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 23, 2000

Ce tožnik, ki zahteva nadomestilo oz. nagrado za inovacijo, pri toženi stranki ni bil nikoli v delovnem razmerju, ne gre za spor, za katerega je stvarno pristojno delovno sodišce, ampak za spor, za katerega je stvarno pristojno sodišce splošne pristojnosti.

Sodba nº in sklep Pdp 86/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 23, 2000

1. Ce delavec ni ugovarjal zoper sklep delodajalca, ker je bil zaradi osebne spremenjenosti omejen pri zavedanju in presojanju posledic svojega ravnanja, mora po prenehanju takšnega duševnega stanja najprej pri delodajalcu zahtevati vrnitev v prejšnje stanje in šele nato uveljavljati sodno varstvo. Ce tožnik v takem primeru vloži tožbo neposredno pri sodišcu, se tožba zavrže, ker ni izpolnjena procesna predpostavka za vodenja spora. 2. Ce se zavrže tožba v delu, ki se nanaša na razveljavitev ...

Sklep nº Pdp 1095/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 23, 2000

Tudi ce je tožnik kot policist pri Republiški postaji prometne policije izvajal dela na obmocju celotne Slovenije, je bil na takšno delovno mesto razporejen z odlocbo državnega organa, ki ima sedež v Ljubljani. Zato je v sporu zaradi napredovanja za reševanje zadeve krajevno pristojno delovno sodišce v Ljubljani in ne delovno sodišce v Celju, na obmocju katerega ima delavec stalno prebivališce.

Sodba nº Pdp 1921/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 23, 2000

Delodajalec je ravnal skladno s 5. odst. 135. clena ZDR in odlocil, da delavcu preneha delovno razmerje, ker delavec - tožnik predložene pogodbe ni podpisal v roku 30 dni od dneva predložitve, ter tudi ni zahteval presoje zakonitosti predloga pogodbe.

Sodba nº Pdp 438/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 23, 2000

Delavcu ne preneha delovno razmerje z dnem, ko je bil zoper njega odrejen pripor, temvec šele z dnem, ko je pricel prestajati zaporno kazen, ki je daljša od šestih mesecev. Tudi ce je kazensko sodišce v zaporno kazen vštelo cas, ki ga je delavec prebil v priporu, to ne vpliva na datum prenehanja delovnega razmerja. Za cas, ko je delavec v priporu, se mu izrece obvezen suspenz po 2. odstavku 95. clena ZDR.

March 16, 2000

Sklep nº Pdp 1222/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 16, 2000

V skladu z 8. in 9. clenom Konvencije Mednarodne organizacije dela št. 158 o prenehanju delovnega razmerja na pobudo delodajalca (Uradni list SFRJ, št. 4/84, Mednarodne pogodbe, Akt o notifikaciji nasledstva, Uradni list RS, št. 54/92, Mednarodne pogodbe, št. 15/92), je možno tudi v individualnem delovnem sporu pred sodišcem ugotavljati kvalifikatorne okolišcine, ne glede na to, da te okolišcine spadajo v dejansko podlago ugotavljanja resnih razlogov po dolocbi 4. clena konvencije. Kvalifikat...

Sodba nº Pdp 727/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 16, 2000

Varnostnik ni disciplinsko odgovoren za hujšo kršitev delovnih obveznosti, ki naj bi jih storil s tem, ko je spal v službi, ce je na podlagi izvedenskega mnenja ugotovljeno, da je na tožnikovo budnost na delovnem mestu vplivalo zdravstveno stanje.

Sodba nº Pdp 232/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 16, 2000

Potencialna škoda, ki presega petkratnik povprecne ciste place v gospodarstvu, ustreza pravnemu standardu grozece vecje škode iz 89. cl. ZDR in je s tem izpolnjena kvalifikatorna okolišcina za disciplinski ukrep prenehanje delovnega razmerja za hujšo kršitev delovne obveznosti, ker je delavec prodajal blago po nižji ceni mimo pogojev promocijske prodaje in brez zavarovanja placila.

Sodba nº Pdp 53/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 16, 2000

1. Ni potrebno ugotavljati presežkov na nivoju podjetja, ampak le na nivoju oddelka oz. delovne enote, ce je za to podlaga v splošnem aktu delodajalca. 2. Povzrocanje prometnih nezgod po krivdi delavca - voznika, je najbolj objektivni pokazatelj kvalitete oz. delovne uspešnosti voznika.

Sodba nº Pdp 1775/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 16, 2000

Tudi v spornem obdobju, ko je za delodajalca veljala Kolektivna pogodba o delovnih razmerjih med delavci in samostojnimi obrtniki (Ur.l. RS, št. 18/89), je moral delodajalec-obrtnik v disciplinski odpovedi delovnega razmerja dolocno opredeliti relevantne disciplinske kršitve, ceprav ga kolektivna pogodba ni zavezovala k izpeljavi formalnega disciplinskega postopka. Odjava oz. prenehanje dejavnosti ali prenehanje obratovalnice v smislu dolocb 125. cl. ZDR predstavlja razlog za odpoved delovneg...

Sodba nº Pdp 1340/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 16, 2000

Trditve tožene stranke v pritožbi, da je bil tožnik napoten na pravdo z nižjim zneskom od vtoževanega, predstavljajo navajanje novih dejstev v smislu ocitka zmotne ugotovitve dejanskega stanja, iz tega pritožbena razloga pa zamudne sodbe ni dopustno izpodbijati.

March 12, 2000

Sodba nº Pdp 183/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 12, 2000

Ce delavec do konca ugovornega postopka tj. do dneva, ko je pristojni organ odlocil o njegovem ugovoru, postane invalid, pridobi pravice iz 36. d clena ZDR. Dejstvo, da delavec pridobi status invalida po koncu ugovornega postopka, vendar pred vrocitvijo dokoncnega sklepa, ne vpliva na pravilnost sklepa delodajalca o prenehanju delovnega razmerja tožniku kot trajno presežnemu delavcu.

Sodba nº Pdp 1109/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 12, 2000

Za program reševanja trajno presežnih delavcev je irelevantno, ali je sprejet kot samostojni pravni akt, ali pa je sestavni del drugega dokumenta (sanacijskega programa), ce sta njegova vsebina in nacin sprejemanja skladna s predpisi.

Sodba nº Pdp 1550/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 12, 2000

Tudi za t.i. "fakticno" delovno razmerje velja, da lahko preneha le iz razlogov, navedenih v zakonu. Zato delavcu ne more zakonito prenehati delovno razmerje, ce odkloni podpis pogodbe o zaposlitvi po vec kot enem letu dela v "fakticnem" delovnem razmerju pri delodajalcu.

March 10, 2000

Sodba nº Pdp 475/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 10, 2000

Zacetek disciplinskega postopka je zastaran, ce je tožena stranka izvedela za kršitev delovne obveznosti in za storilca najkasneje do 24.6.1994, (predlog direktorja razvojno proizvodnega podrocja za zacetek disciplinskega postopka zoper tožnika), disciplinska komisija pa je prejela pisno zahtevo, ki je vsebovala vse osnovne podatke glede storilca in kršitve delovnih obveznosti (krajevna in casovna opredeljenost kršitev) šele v mesecu oktobru 1994, tj. po preteku trimesecnega roka, odkar se je...

Sodba nº Pdp 705/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 10, 2000

V ugovornem postopku ni mogoce spremeniti sklepa o prenehanju delovnega razmerja tako, da se upošteva drugo obdobje neopravicenega izostanka z dela, kot je to bilo ugotovljeno s prvostopnim sklepom.

Sodba nº Pdp 234/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 10, 2000

Po dolocbi 2. odstavka 33. clena SKPG-90 ter po 62. clenu Kolektivne pogodbe za crno in barvasto metalurgijo in livarne ter kovinsko in elektroindustrijo Slovenije (l. 1991) sprejme odlocitev o znižanju plac za najvec 20% poslovodni organ ob sodelovanju organov upravljanja po poprejšnjem obvestilu sindikata. Odlocitev morajo sprejeti organi delodajalca. Vecinski lastnik tožene stranke nima pristojnosti, da sprejema odlocitve o znižanju osnovnih plac v toženi stranki, kot odvisni družbi. Pri r...

March 09, 2000

Sodba nº Pdp 1353/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 09, 2000

V postopku ugotavljanja trajno presežnih delavcev mora delodajalec ugotoviti vse nepotrebne delavce pri toženi stranki in ne le delavcev, ki jim ni mogoce zagotoviti nobenega izmed ukrepov za omilitev škodljivih posledic prenehanja delovnega razmerja. Le tako je mogoce preizkusiti, da je bil tožnik obravnavan enakopravno z drugimi delavci glede zagotovitve ukrepov za preprecitev ali kar najvecjo omejitev prenehanja delovnega razmerja oz. preveriti, ce mu je delovno razmerje zakonito prenehalo.

Sklep nº Pdp 176/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 09, 2000

Ce tožnik po pozivu in opozorilu, da vlogo v dolocenem roku ustrezno popravi ali dopolni, tega ni storil, niti ni vloge vrnil sodišcu, se vloga zavrže.

Sklep nº Pdp 847/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 09, 2000

Sodišce mora preveriti izracune premalo izplacanih plac, kot izhaja iz potrdil tožene stranke o premalo izplacanih placah, izdanih za potrebe postopka lastninskega preoblikovanja. Ugotoviti mora, kakšne so bile dejanske razlike v placah in sicer med izplacano placo in placo, ki bi morala biti izplacana tožnici po SKPG in KP za gradbene dejavnosti RS, znižano za 20% (v letu 1991), za leto 1992 pa med izplacano placo in placo, kot bi morala biti izplacana glede na prej navedene kolektivne pogod...

Sklep nº Pdp 231/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 09, 2000

Delavcu ni potrebno vložiti nove tožbe, ce delodajalec izpodbijani dokoncni sklep po vložitvi tožbe razveljavi in ga nadomesti z novim, temvec mora predlagati spremembo (prvotne) tožbe oz. zahtevati še razveljavitev naknadno izdanega dokoncnega sklepa. Glede na dolocbe 23. clena ZDSS o nevezanosti na zahtevek glede izpodbijanja dokoncnih odlocitev delodajalca, tožena stranka v pravdni zadevi ne more uspešno nasprotovati taki spremembi tožbe.

Sodba nº Pdp 1626/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 09, 2000

Delodajalec mora dokazati, da so prenehale potrebe po delu na delovnem mestu, na katerem je bila delavka opredeljena za trajni višek. Ker tega v skladu s pravilom o dokaznem bremenu po 2. odst. 36. h clena ZDR ni uspel dokazati, je njegova odlocitev o trajnem presežku delavke nezakonita, zato je utemeljena tudi terjatev delavke iz naslova razlike do place, ki bi ji šla v primeru, ce ne bi bila nezakonito opredeljena kot trajno presežni delavec.

Sklep nº Pdp 49/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 09, 2000

Delodajalec ni kršil delavceve pravice do obrambe v disciplinskem postopku, ce se delavec zaradi bolniške odsotnosti obravnav ni udeleževal, njegovo zdravstveno stanje (psihicne težave) pa ni bilo takšne narave, da se ne bi zavedal pomena svojih dejanj oz. bil neprišteven. Preko svojega pooblašcenca, ki ga je imel v disciplinskem postopku, pa bi lahko podal tudi pisni zagovor.

Sodba nº Pdp 1235/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 09, 2000

Ce je delodajalec dopušcal, da so bili v delovnem prostoru, kjer se je tožnik zadrževal, na tleh mastni madeži, zaradi katerih so bili spolzki podplati njegovih cevljev, delavcu ni zagotovil varnega dela v smislu dolocbe 1. odst. 36. cl. ZTPDR in je krivdno odgovoren za škodo, ki jo je delavec utrpel, ko mu je zaradi spolzkih podplatov zdrsnilo pri spušcanju po strmih železnih stopnicah, pri tem pa si je zlomil roko.

Sodba nº Pdp 386/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 09, 2000

Aktivna volilna pravica za clana sveta delavcev ne pripada vodilnim delavcem oz. vodilnemu osebju, tudi ce ti niso izrecno doloceni kot delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. 12. clen ZSDU doloca, kot osebe brez aktivne volilne pravice, le direktorja, delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi ter prokuriste, vendar je jasno, da tudi ostali vodilni delavci, celo brez posebnega statusa delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, že zaradi svojega položaja sodelujejo ali...

March 06, 2000

Sodba nº Psp 105/98 of Oddelek za socialne spore, March 06, 2000

Ce je tožniku prenehalo delovno razmerje zaradi izrecenega disciplinskega ukrepa prenehanja delovnega razmerja, ne gre za prenehanje delovnega razmerja neodvisno od njegove volje, zaradi cesar niso izpolnjeni pogoji za priznanje nadomestila, ki pripada invalidu za cas cakanja na zaposlitev na drugem ustreznem delu po 124. clenu ZPIZ.

March 05, 2000

Sklep nº Pdp 545/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 05, 2000

V individualnem delovnem sporu ni dopustna izdaja sodbe zaradi izostanka, kadar obstoj procesnih predpostavk (predhodni postopek pri delodajalcu) ne izhaja iz dejstev, navedenih v tožbi, ker ni izpolnjen pogoj iz 4. tocke 332. clena ZPP.

Sodba nº Pdp 1685/97 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 05, 2000

Delavec ni vedel, da mu je zdravnik predcasno zakljucil bolniški stalež z datumom 16.6.1997, ker se je tedaj nahajal doma v BiH, namesto v samskem domu v Sevnici, vendar je tožnikova nepoucenost o predcasnem zakljucku bolniškega staleža posledica njegovega ravnanja, ker je kršil navodila o zdravljenju in odšel v BiH. Zato je njegov izostanek z dela po 17.6.1997 neopravicen. Vecdnevni izostanek delavca z dela v casu, ko bi bilo njegovo delo nujno potrebno, zaradi cesar delavcu ni bil odobren z...

March 02, 2000

Sodba nº Pdp 1772/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 02, 2000

Narava kršitve - (nezavestna) malomarnost pri zagonu motorja in nepravocasna zaznava nepravilnosti delovanja motorja - ter olajševalne okolišcine na strani delavca (nekaznovanost, pripravljenost, da se izogne konfliktom in socialne razmere, tj. skrb za dva šoloobvezna otroka), dopušcajo pogojno odložitev izvršitve disciplinskega ukrepa prenehanja delovnega razmerja.

Sklep nº Pdp 265/00 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 02, 2000

Tožnik lahko predlaga obnovo pravnomocno koncanega postopka le zoper toženo stranko, ki je bila stranka v prvotnem postopku, katerega obnovo predlaga oz. zoper pravnega naslednika.

Sodba nº Pdp 1248/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 02, 2000

Osnovni namen solidarnostne pomoci je pomagati delavcem v primeru njihove ekonomske in socialne ogroženosti, vendar pa SKPG (Ur.l. RS št. 39/93, 23/94 in 22/95) oz. panožna kolektivna pogodba nima dolocbe, da bi bil do te pomoci upravicen le delavec, ki je ekonomsko in socialno ogrožen. Zato solidarnostna pomoc pripada tudi delavcem z višjimi placami, ce so izpolnjeni pogoji po kolektivni pogodbi.

Sodba nº in sklep Pdp 1463/99 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 02, 2000

Ceprav je bil sklep o suspenzu zakonit, je delavec upravicen do polnega zneska place, ki bi jo dobil, ce bi delal, ce je disciplinski postopek zoper njega z dokoncno odlocbo ustavljen ali ce je s pravnomocno odlocbo oprošcen (98. clen ZDR).

Sodba nº in sklep Pdp 81/98 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 02, 2000

Disciplinsko kršitev mora delodajalec dokazati delavcu v sklepih o prenehanju delovnega razmerja. Ce v sklepih delodajalca ni obrazložitve, gre za bistveno kršitev dolocb disciplinskega postopka, izreceni ukrep prenehanja delovnega razmerja pa je nezakonit.

Sklep nº Pdp 263/2000 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 02, 2000

Ce tožnik zaradi težkih ekonomskih razmer ne more placati sodnih taks, na podlagi pravnomocne sodbe pa je razvidno, da mu je delovno razmerje nezakonito prenehalo, in bo v tem postopku, v katerem vtožuje denarni zahtevek (odškodnino zaradi nezakonitega prenehanja delovnega razmerja) v pretežni meri uspel (pcto 20.520.000,00 SIT), sodišce odloži placilo sodne takse do pravnomocnosti sodne odlocbe, saj se bo njegovo ekonomsko stanje nedvomno izboljšalo.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners